dan de Wesi-viaamsGhe Onderwijzers Van hier en elders le Jaargang Nr 32. DE YPERSCHEItODE Bijvoegsel. Zondag 7 Oogst J1927. mmmmnmmmmmm Vlamertinghe. - VLciamsche Bede vaart naar Diksmüde. De V.O.S. doet een dringenden oproep tot alle Vlamingen vrouwen zoowel als mannen om mede te gaan naar Diksmude op Zondag 21 Oogst. Een bijzondere tram zal ingericht worden. Er wordt 50 vermindering toegestaan, Alwie dus begeert mede te gaan per tram moet zoohaast mogelijk zijnen naam opge ven in het lokoal V.O.S, Het Paviljoen De prijs is 8 fr. heen en terug uit Brielen. Niet meer wachten dus. Boesinghe. Nog de 11 Juli/eesten, Poperinghe K. V. N. V. Op Poelcapelle Allen naar Poelcapel le Wijtschaete Ontploffing Woens- dag namiddag om 4 u. was Frans Bouwe- raerts van Komen oud 17 jaren een obus aan 't afvijzen. Ontploffing, met het o>nge- lukkig gevolg dat de arme jongen de twee beenen afgeslagen werd. Hij werd sterven de naar het hospitaal alhier gebracht. Er bestaat geen hoop op redding. Brugge - Tentoonstelling van Metaal- kunstbewerking Op heden Zondag 7 Augustus heeft te 10 1/2 uur in het Pro vinciaal Hotel groote markt te Brugge de opening plaats van de provinciale tentoon stelling van Kunstsmeewerk en Metaal- Kunstbewerking, Meessen Reeds hadden wij onzen spijt er over uitgedrukt dat de aanbesteding der kerk, welke op 10 Juni plaats had nog niet goedgekeurd werd en dat wij dus in een ver verschiet eene nieuwe aanbesteding mochten te gemoet zien Zoo is het in derdaad geschied. Eene nieuwe aanbeste ding wordt er gedaan, doch lange en zul len wij niet moeten wachten. Wij krijgen die reeds op 8 Oogst dezer, 't Is eigenlijk eene beperkte heraanbestedingtusschen de zen die aan de eerste aanbesteding deel na men. Eerst zou men fransch steen gebrui ken, nu echter is het belgisch steen. YPERSCH LEVEN (vervolg) VLAAMSCJ1E HARMONIE alhier woekerprijzen eischen. Tal van klachten komen van wege de Engelschen en rechtgeaarde Yperschc burgers bij ons toe. We laten er hier eenigc van volgen. Men zou in een gasthof van 't stad 150 fr. geviaigd hebben voor éen nacht te slapen. Inde gesloten huizen waar de kamers ter beschikking stonden van het gasthof kregen die meiischen enkel 30 fr. De Engelschen wonnen bij deze laatsten inlichtingen in Ze vroegen hun wat ze van het gasthof kregen Zoo kwam liet uit. In een ander gasthof zou iemand een factuur zien betalen hebben van 3S0 fr. Dit was voor het logies en drie eetmalen van een enkel persoon. Die heer vroeg indien men zich niet vergiste. Neen was het beleefde antwoord. In zekere koffiehuizen betaalden de Engelschen 1 Shilling vooreen demi, men vroeg er nog een halven frank bij. Dat was 9,25 fr. zegge negen frank vijf en twintig voor 1 glas bier. Voor een kodakfilm die 10,50 fr. ver kocht wordt vroeg men 21 fr. Vele vele Engelschen zijn fel bestolen geweest door een bende rondloopers (hier worden heel natuurlijk de invalieden niet bedoeld). Pas kwam een engelschman 't station uit, of hij werd lastig gevallen door een rondlooper die hem een strikje tegen 4 fr. wilde verkoopen. De man gaf 10 fr. in fransch geld. De rondlooper liep weg en gaf niets weer. Sommigen van 't zelfde zoodje trachtten binnen te geraken in Lapiere's zaal waarschijnlijk ook met 't gedacht van die arme menschen van St Barnabas komiteit te kunnen bestelen daar werden ze de deur getoond, daar hun trekken reeds gekend waren. En wat die menschen van de St Barna bas Ligue betreft. We zijn er over beschaamd dat die beproefde familieleden van de arme gesneuvelden maar op zoodanige wijze te Yper onthaald zijn geworden. In de hotels vond men voor die arme lui geen plaats heel natuurlijk men kon de die niet genoeg pluimen, 't Is dank aan de tusschenkomst van een juffrouw uit 't Stad en een Engel- sche dame dat men dan toch middel gevonden heeft om ze naar Yper te laten komen. Men sprak er verleden week in een En- gelsch dagblad schande over dat de bezoe kers inkomgeld moeten betalen om den vermaarden Hill «60» met Engelsch bloed doordrenkt, te bezichtigen, wil men langs een zoogezegden private waydie vroe ger en nog kerkeweg is, doortrekken. Eén der kopstukken van de handelska mer las ons kloppend antwoord op hun vuigen aanplakbrief, ontstak bij het lezen van dien degelijken tekst in een heilige woede, en bedreigde de Vlamingen op hun m... te slaan... Doe dat niet beste Menheer,ge zoudt uzooleelijk mispakken... doch -zoo ge lust gevoelt aggressief tegen over iemand op te treden val dan die men schen aan, die menschen waaronder ge veel vriendjes telt en die hier de schuld zijn van Ypers slechten naam in 't buitenland. Onze vriend V.O.S. duide het ons niet ten kwade als wij hem doen opmerken dat zijn pogingen om den burgervader te bekeeren vruchteloos en onbegaven werk zijn. Och daar ligt ironie in wat ge noemt met en voor zijn Vlaamsch volk te bidden- wanneer schelden en verv enschen nog maar pas zijn lippen bestorven zijn, en dan nog verwenschingen tegen Vlaanderen^ edelste zonen die in den kerker zuchten. Neen het is best dat zulke menschen zich niet bekeeren het bloed der gevallen mar telaren zou om wraak roepen dat wij met zulken zouden omgaan. Een ding willen we den Edelen graag weg hij weegt als een donder op de gemeente en belet de Vlaamschc Vlam, die elders zoo hel en gloeiend is, hoog tegen den hemel op te slaan. Wij hebben hier brave en bekwame menschen genoeg om ons te besturen. En dat men niet zegge hij is zoo slecht niet. Het plezier dat men door hem gedaan wordt dient slechts tot muilband, wij ken nen zulke gevallen bij de vleet. Is het niet opvallend hoe vele Vlaamsch- gezinde Boesinghenaren zich bij Vlaam- sche feesten onthouden... uit ongegronde vrees? Hetzelfde bij de stemmingen in den gemeenteraad. De schrik is er omdat de menschen niet vrij zijn. Weg met alle slavernij. Qedenkt Rodenbach Onze oude vaan omhoog De zielen hoog 't Verleden leeft in ons 't Heden hoopt op ons De toekomst straalt voor ons God zij met ons. Geen bangheid meer, De Vlamingen mogen zich niet door achtkanters laten misleiden. Wij strijden en lijden met en voor de Waarheid; wij zoeken geen vijan den maar dulden niet dat vreemdelingen ons Vlaanderen en zijn volk door de mod der sleuren. En gij, die wilt den schoonen Vlaamschen strijd bij de simpelen ver dacht te maken, zwicht' u uw schaamte loos werk in 't geniep zullen wij ontmas keren. Intusschen dat allen die zich Vlamingen voelen zich vereenigen. Want In onze breinen gonst In onze harten bonst De kunde en konst. Eens zijn wij in 't hoog gedacht, Jn 't lapd de sterke macht \Ye§ dsn Wl? 't yolk veracht God zij met on§ j IJzerbloed. N. B. Ons lezerstal is te Boesinghe sterk gestegen. Dat alle Boesinghenaren, zich op De Ypersche Bode abonneeren; wij zullen zorgen voor regelmatig en aller hande nieuws. Tot nog toe is ons blad gre tig gezocht en gelezen. Abonnementsprijs tot einde 1927 is 6 fr. Inschrijven bij den bode of op ieder postkantoor. Jan en Pé over de Kermis. Pé Jan de kermis is ook al voorbij te Boesinge- zijf gij er naartoe geweest Jan. Ja ik Pé... foef wqs nog aj wej. De markt stond vol kramen. Dg jongens kon den gemakkelijk hunne centen verteren aan suikerkramen, schietkot, peerdenmolen en renne. En de jonkheden die eens van 'tbeen wilden geven, wisten ook waar naartoe. Poch als publieke feesten was liefn iet veel raars. Het was maar een flauwe pro gramma. de helft van 't papier i§ beklikt met de woorden Qeschonken door Wel. Edele Ernest de Thibault de Boesinghe burgemeester. Als gij nen keer peist dat er op staat hoeveel pinten dat ieder bolder krijgtbel,..! Het was maar de velokoers en het vuurwerk die van tel waren. Pé. Het is waar Jan... Gelukkig dat er nog eenige taaie en hardnekkige mannen zijn te Boesinghe die spijts tegenkanting en gebrek aan geldelijke ondersteuning ge wrocht hebben om de medewerking te be komen van eenige goê zielen om peerden- koersen in te richten op Kennis-Ponder- dag ten einde den ouden gekenden dag wederom goed te maken,,, Dat zijn ten min ste mannen die Boesinghe willen doen leven, Jan. Inderdaad Pé... 'k ben ook naar de koersen geweest niettegenstaande het wankelbaar weder. De peerdekoersen zijn buiten alle verwachting prachtig gelukt. Er was veel volk en veel peerden. Was het niet dat het weder tegensloeg er waren in voorzeker wel 200 menschen geweest. De damen en de juffers zijn bijzonderlijk benauwd geweest voor 't weere... Ik peis dat er te naaste jaar nog veel meer volk zal zijn. Pé. Hewel jan ik ben van uw gedacht ten zou u niet gespeten hebben als gij het weer hebt zien opklaren dat gtj ook opge trokken waart Jan. Gij kunt wel denken Pé... bij zonderlijk als wanneer ik al dat volk en zooveel peerden zag opkomen. Pè. En zijn die koersen nog een beetje naar uw gedacht afgeloopen Jan Jan. Het warenSchoöne koersen Pé... Spijtig dat de loopbaan niet effener was doch er is goed nieuws, De Heeren Deke- mele wier weide het is, zullen toekomende winter de renbaan laten effen maken en dan zal het een bijzonder schoon plein zijn. Pé. Welke zijn de winners geweest van den dag Jan Jan. Hewel Pé ziehier den volledigen uitslag I Koers. D Pilote, 2e Mirza, 3e Sara, 4e Bob. II Koers, 1§ Rosa, 2e Leon, 3e Kepi, 4« Man, 5e Jubeau 6e Rafelle, III Koers. le Pilote, 2® Mirza, 3e Sara, 4e Arlette. 5e Bob, IV Koers. Rosa, 2e Kepi, 3e Jubeau, 4e Rafelle, 5e Man V Koers. leCharlotte,2cMiss,3eAdrien- ne, 4e Carloo. VI Koers. D Leon 2e Strasbourg, 3e J'y reste, 4e Rosa, 5e Kepi. Donderdag 28 Juli hadden we een prach tige algemeerie vergadering. Dr. Jeroom Leuridan schonk ons wat versch bloed we schreven nog eenige nieuwe leden in zoodat we nu staarr aan 106'. Het definitif bestuur werd samengesteld als volgt: Adv. Em. Devos, Dan. Demarez, Mauri ce Coghe, Joseph Bo,one, Em iel L.ertnijtte, Jos. Lambrecht, Cijriej Atppen, Valeer De- witte, Aqdré Cappelaere, In den schoot de zer raadsleden zal een Bureel worden aan gesteld, Zondag gaan we naar Poelcapelle met den trein van 11,53 u. Bijeenkomst in't Vlaamsch Huis te 111/2 Namens het Bestuur. Al wie vandaag 7 Oogst niet ernstig belet is, mag niet nalaten deel te nemen aan het Vlaggefeest van Mees,ter Biutaye's vrien- den te PoelcjipeHe, Al de toegetreden bcrnden zullen er aan houden met een flink aantal vrienden en een vlag aanwezig te zijn Nog nooit zal een gemeente dergelijken volkstoeloop gekend hebben. Dinsdag avond waren meer dan 60 bonden die op het feest aanwezig zullen zijn, opgetee- kend! Wij vragen dus, opdat gansch het Vlaamsch-Nationale Westland met onze Poelcapelsche strijdmakkers zou gaan ver broederen Deze tentoonstelling zal dagelijks van 9 tot 12 uur en van 2 tot 6 uur open zijn. Zij duurt tot 28 Augustus en zal kosteloos toe gankelijk zijn voor het publiek. Programma van het Kondert op Maan dag 8 Oogst te 8 1/2 u. 's avonds op de Groote Markt. Bestuurder A- VAN PUY- VELDE. 1) Ten Bosch, marsch L. Van Horenbeeck 2) Mouchette openingsstuk. Pr: Franco is 3) Air et Divertissement solo voor Baryton Jan Preckher 4) Heidebloem' fantasie Lod. Vermaelen 5) Hardy one step Theo Bangen 6) Wals L... 7) Lyze fleurie polonaise voor tuba solo Jan Precker Door een hond gebeten Dinsdag na middag, was de vrouw Blootacker uit het Zuiden naar boven gegaan, toen zij haar kindje van 3 tot 4 jaren oud, vervaarlijk hoorde schreeuwen. De hond,een Duitsche schaper, was op het kind gesprongen en had het deerlijk gebeten in wang en nek. De wonden moesten toegenaaid worden. Gouden Bruiloft Maandag 8 Oogst vieren de echtgenooten Eugène Logie- Vorsin wonende Neerstraat hun gouden bruiloft. LS morgens om 9 u. in de S* Pieterskerk dankmis waarna ontvangst ten stadhuize-"^ 'S avonds zullen dejubilarissen op weer- dige wijze gevierd worden doordegebuurs Het muziek brengt hun een serenade, daar na opstijging van een luchtballon. Van 28 tot 31 Oogst worden te Iseghem studiedagen voor jonge onderwijzers gehou den. We beoogen n.l. in te gaan 1. tegen een onwaardig idealisme waarin zoovelen der onzen versukkelen, 2. tegen een levens vreemd intellectualisme dat de nooden van onzen tijd neit begrijpt en geen ziel tot opgang kan voeren, 3. tegen de algemeene onverschilligheid en kleinmenschelijkheid van vele jongens die verblijven in afgelegen dorpjes. We beoogen verder gezond, bloedrijk en juist gericht idealisme te verwekken, Pro blemen te suggereeren ten einde onzen belangstellingskring te verbreeden endaar- mede ons inzicht te verscherpen, Studielust aan te vuren en intellectueelen omgang te verzekeren. Wij bidden u onverwijld uw toetreding op te sturen naar 't sekretariaat van 't stu diecongres, Dweersstraat, 43, Iseghem, er bij vermeldende indien slaping of noen maal (8 fr.) ofwel beide gewenscht zijn. Ook verzoeken wij U vriendelijk Collega's of andere belanghebbenden met deze stu diedagen bekend te maken. PROGRAMMA Zondag den 28 Oogst. 10 1/2 uur: F. Sarre, Opening. 11 uur: M. Vandewalle, Mystiek en dichtkunst. 2 uur Jef Devos, De onderwijzer en de maatschappelijke rol zijner persoonlijkheid. 5 uur Dries Devos, Dualiteit Vlaanderen-Belgie. Maandag den 30 Oogst. 8 1/2: F. Sarre, St Augustinus en 't moderne leven. 10 uurJ. Van- severen, Nationalisme over de wereld sedert 1918. 't Vlaamsch Nationalisme. 2 uur Ward Her mans, De Avondlandsidée en 't Oosten. 3 1 2 uur Vict. Leemans, Sociale en sociaalpoedagogische vraagstukken van den dag. 5 uur Herman Vos

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1927 | | pagina 3