jjUM'MMtil YPER n F E M B H A STUD YPER. - Zaiemag 13, Zondag II en Rlaannag 15 Oogst 1327 NEERHOFDIEREN h ENRI Hosten-Gruwez HOE^DERVOEDSEL Gebroeders ROSSET ANDR8ES JOZEF VITALITY Superior veriosi uwe Kuikentjes van DiHnfihÉE. vemwijnlngs-ziente \\oo\styi;ilvm>i;ri\<. DE KIND ERKORF naar <lr llijsolsl raai21 (ill. i><* (llercii-Slcvacrl in IS V A X ASSC U E, GEZ1 STEBS lO, Boterstraat, YPER MERCER l ÉN GARNITURES NIEUWIGHEDEN PBOYIXCIALE TEXTOOXSTELLIXG Kweek mate riant Voeders en Benoodigheden Mekanieke Schoenmakerij Statiestraat, 40, YPER Spreekdraad 102 Kunstglaswerk in koperen lood. Gewoon en Decoratie schilderwerk Genadige Prijzen. ZIELMIS Amaat Vande Cavey VITALITY SUPERIOR gegeven'van af den derden dag tot vijf weken met fijn gesneden groen en botermelk, zal U alle risico voor het opfokken uwer kuikentjes ontnemen, zal de schrikkelijke sterfte doen ophouden welke uw wanhoop is. Stelt VITALITY SUPERIOR op proef Y. M. C All R E AI A S - L l TS Ossenmarkt, 33 antwerpen Maasstraat, 4 Voor uwe bestellingen wend U in volle vertrouwen tot Mad. S. VAN WALLEGHEM, te zonnebeke. Mel 1 September aanslaande, <al hel welbekend liuis thans Biksminlrslrnul, 2, overgebracht worden rn-ht ovef <le CASSKI.STHAAT. aaHBRESiaiiiiiiB Burgerlijke stand Yper m W a a N, v sifti,'*1 Hoornwerk i.Mcriiciipoorl) a a IVodukten in grwiipcnd cniirnl Tel: Postcheck A 141 BBBIEiCBLlB SBfi 3 IB H Benoodigheden voor Naaisters en Kleermakers Het magazijn is open op Zon- en Feestdagen van 10 tot 19 'uur, in de lokalen der Stadsmeisjesschool, Rijsselstraat VAN ALLE SLAG VAN (Hoenders, Duiven, Konijnen, Watervogels, enz.) ingericht door de Kleinveekweekers van Yper en omliggende, onder de heschcrming van de F. N. S. A. en van de P. F. W. V., met de welwillende medewerking van het Stadsbestuur. A7. II. De tentoongestelde dieren moeten zoohaast aangegeven worden bij den Secretaris den Heer RONDELEZ. BEHANOER, Lombaardstraat, 5 YPER. beveelt zich aan voor alle tapijtsierwerk, als ook voor het vernieuwen en herstellen van matrassen en ressortbakken. Trouwe Bediekino Hondstraat, 39, YPER 't Is de beste voor maatschoenen in alle modellen en prijzen. Licht en sterk verzorgd werk. Reparatiën binst de 0 uren. ■aillHSIIIB Bijzonderheden van Legmeelsoorten. Voedermeel voor poeljen en kuikentjes. Alle graansoorten. Drie verschillige mengelingen, alsook alle benoodigheden om dezelfde voeders te maken. Eischt ons merk VITAMIDORA, bevattende een maximum van Vitaminen. - Eenig depot voor Yper en omstreken. - Ontledingen kunnen ten kantore door iedereen gezien worden. - Men bestelt ten huize. Wuriipsleriiwrjr, I* E I* SCHOENMAKER Dickebuschsteenweg, 156, YPER gelast zich met het maken en vermaken van alle slach van schoenen. We hebben ongelukkiglijk geen plaats genoeg in dit nummer om het verslag van de laatste woelige ge. meenteraadszitting te geven. De stads school Justice is afgeschaft met 8 stemmen tegen 6. Vrienden en Kennissen worden beleefd uitgenoodigd de ZIFLEMIS te willen bij wonen ter nagedachtenis van Heer Echtgenoot van Vrouw LEONIE BONQUET op Zondag 7 Augustus te 9 uur in de Kerk der EE. PP. Capucienen. M HOOFDDEPOT Telefoon 553.20 Telefoon 311.98 ■■WBBWMHMW—■www—wwwiOhiwj it r irimr —>r r t-ti rr iir t m - rnirrn-niifiMiiiw i ■■mii 't Vlaamsch Aktivismc in 't verleden en dit der toe komst. S uur Concert door de symphonic van den plaatsclijken Vlaainschcn Bond Figcn Leven uit gelezen programma uit Bach, Beethoven, Wagner, Schubert, hlaydn enz. onder kunstvolle leiding van Heer Aser Moenaert. Dinsdag den 31 Oogst. S 1 2 uur Ant. Samyn, De zedelijkheid in Vlaanderen en ons werk. 10 uur Wies Moens, St Francbkusen zijn bet eekenis voor onzen tijd. 2 uur: F. Sarre, Studie: bronnen, methoden, gronden enz. 4 uur F. Sarre, Sluiting nawoord. Het inrichtingscomité. tfüfüfiSfüfiSüfiStfiSaüflSüfüfüfüfiifiifiifiï BECELAERE Een prachtige onthulling, door een heerlijk weer tje begunstigd heeft onze gemeente gekend, en wij moeten de inrichters die geen moeite gespaard heb ben den burgemeester die de ziel van heel het feest was de gemeenteraadsleden, de schilders, ver-ier- ders, en bereidwillege juffrouwen en jongelingen diedegroepen verbeeldden uit den grond des harten bedanken. Die gemeente heeft haar dooden gehul digd met een luister die menige stad zou beschamen In geen enkele plaats nog werden schooner wagens gepint, schooner groepen uitgebeeld. Ze is om haar moeite bedankt geworden, want nog nooit heeft Becelaere zulk een volk tegare gezien. Na den lan gen stoet hield Dr Leuridan de gelegenheidsrede. Volgen dan verscheidene concerten waarvan dat der Vlaamsche Harmonie bijzonder opgemerkt werd. Becelaere heeft het bewijs geleverd dat de Vlamin gen als. ze herdenken geen gendarmen van doen hebben. Hoewel hooggeplaatste heeren alles doen wat in hunne macht ligt om er telkens een klein legertje op af te sturen. We zagen hier ce n onthullen naar Ylaamschen trant en zede, aan ieder luns hing een leeuwenvlag zooveel hebben wc er nog in geen enkele gemeente gezien. Het voorbeeld van Becelaere dient op andere gemeenten nagevolgd te worden en zulks strekt niet een klein beetje de inwoners dezer trouwe eclite vlaamsche gemeente ter eere. Proficiat N. B. Wie te Becelaere wenscht op - De Yjiersche Bode te abonneeren, wende zich tot een der bestuursleden van den Vlaamsche.i bond. Verklaringen van 29 Juli tot 4 Oogst 1927 Geboorten Snoeck Jean, Groote iMarkt, 39. Hollebeke Marie-Madeleine, Zonnebekcsteenvre;. Vandenhove Eliane. Meenenstraat, 5. Sinaeve André, Bruggesteenweg. 100. Hernou Willem, Hond«traat. Beke Felix, Bruggesteenweg, 96. Benoot Christiane, Rijselstraat, 75. - Claeys Theophile, Bruggesteenweg. Huwelijken Ford Claud, hovenier en Coffyn Adriana. '_b. beiden te Yper. Baert Maurits. Kos ter en Roose Gabriella z.b. beiden te Yper. Bonnet. Beambte, Gemeenteraadslid te Yper cn Bacrt Romania z.b. te Gheltiwe. Gvereijdens Lnwagie Maria, 17 m., Lange Thouroulstraat, 48. Vromet Daniel. 12 m., St Ja- oobsnieuwweg. Auchier CamiHe. 58 j„ Bibliothe- ciris. echt. tservel Jeanne, Lange Thouroutstraat (van Parijs.) Vervei eken Theophile, 43 j., aardewerker, echt. Francoey Maria. Kalfvaart. 61.. Leesi en Yerspreiii "IE YPEISSIE B8DE

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1927 | | pagina 4