Nieuws- en Aankondsgsngsblad. hul Wusllaml Ei moeien een tweeinnMai ïperiinp ie Dixmuoe zijn oen dag van ie Inamschc k.-ilumlur fPERSCH LEVEN: lf Jaargang. N' 33 Prijs per nummer 30 centiem Zondag 14 Oogst 1927. Beheer en Opstel: Tuinwijk Ligy, 80, Yfer. .>1. hunkin in REDE Leest en Verspreidt "DE YPEBSCüiTbcde KtëBISfiliflliailBII BEEVAART naar onze lieve dooden op 21 Oogst Abonnementsprijs 15 Ir. 50 per jaar. 'J fr. per halt jaar. D Ir. per ilrie maanden. Buitenland 25 fr. Men abonneert op alle postkantoren. Aankondigingen bij overeenkomst. T.rief op aanvraag. Verschijnt Wekelijks. Alle nieuws moet tegen den Donderdag ten laatste inge zonden worden. Naamlooze artikels worden niet opgenomen. Postcheckrekening: 1886.79. (E Vanderghote.) Wien zegt ge? Staatsminister Renkin die overgesteken is naar de verwoeste gewesten, naar 't land van piketten en pinnekensdraadIs hij gekomen met de reste van de oorlogsschade Neen hijHij is gekomen, lijk Pieter de Kluizenaar, om een kruistocht te preeken den kruistocht van de eenheid der Belgische staatskatho- lieke partij. 1 lij heeft eerst de Walen-streke afgereisd, om er het Brusselsch katholiek geloove te verkondigen. Hij heeft de Walen op 't lierte gedruktlet op, weest verdraagzaam jegens Ie flamin want de Vlamingen, bijzonder die van West- Vlaanderen, beginnen te wankelen in hun Brusselsch geloove Die van Luik heb ben geroepen le flamin en Flamagne! La Wallonië aux Wallons et... vive la France!Dat bediedtDat de Vlaamsche loebas ons gerust late. 't Walenland aan de Walen en... leve Vrankrijk 't Was juist het oogenblik dat Brussel zijn tweeden onbekenden soldaat kreeg, en dat Parijs zijn doeanjfrs belastte eenige inillioenen Fransche franken uit de Belgische handels beurs te duwen. Nu tot daar, de liefde kan niet altijd van één kant komen. Renkin had dus maar een mageren bijval iti het katholiek-gezinde Wallonië. Hij stak d.1n over naar Vlaanderen, met een groote valieze prospectussen van de f.nna* L'Union catholique beige.» Na vele tjolen kwam hij eindelijk naar West-Vlaanderen afgezakt, met een lichte valieze en met een zwaar lierte, om haastig een beetje zaken te doen. Hij rischierde 't te Brugge, de eenige stad waar ze hem zeiden dat er misschien entwat van klandizie voor zijn artikel zou te vinden zijn. Hij kwam, hij zag en hij liep, zoo haastig dat hij schier den helft van zijn Vlaamsch papiertje vergat uit te stameren. Zijn kraam was opgesl. gen in de feestzale van het geestelijk college, maar het lunderde daar zoodanig van amnestie en zelfbestuur dat Ren- kin's helper, de burgemeester van Brugge, het zelve van armoe moest opgeven. Alzoo voer de Brusselsche kruisvader in Wallonië en te Brugge, tn nu is hij naar 't Westland gekomen, om de Belgische katholieke partij te redden, 't is te zeggen om den grooten Vlaming en Congo-reizi- ger Brutsaert te redden, üe kunt het niet gelooven, zegt ge Mislukken te Brugge, uitgesproken door den Heer Advokaat J. LEUR/DAN op 31 Juli bij het Engelsch gedenkteeken aan de Meenenpoort. DIERBARE TOEHOORDERS We leereti dat een vqlk dat zijn groote dqoden eert zeit een groot volk is. Met ontroerde verwondering hebben wij 8 da gen geleden het stichtelijkeschouwspel zich zïen ontrollen: de Britsche natie, onze na tuurlijke vriendin aller eeuwen, die hier, op onzen grond, deze grootsche gedenk- boog onthuld heett, ter eere en tot vrome nagedachtenis van 56.000 harer onbekend begraven kinderen. Wij, Vlaamsche Oud-strijders, broeders in leven en dood van Engelands deernis- er met den naasten trein moeten wegspoe- teren, en nu durven naar de streke van Yper en Poperinghe komen, om zijn Brus selsche boodschap uiteen te doen Onge- loovelijk en toch waar, lijk 't doodgeboren kind met zeven hoofden op sterkwater! Maar, er is toch een klein verschilde generaal Renkin is niet zelve gekomen hij heeft een luitenant gezonden, een Iage- ren officier, voorzichtig-weg. Die getrou- wige dienare kondigt nog maar zijn komste aan hij schrijft een artikel in De (n) Poperinghenaar ge weet wel, dat blad dat vier en water in zijn schoot draagt laaiend Vlaamsch vier, en streulend Bel gisch water om effenaan dat vier te blus- schen Renkin's achterlooper schrijft dus een inkomst-boodschap. We weten bijge volg dat Pieter de Kluizenaar achterkomt om aan liet Westland te leeren dat alleen de Brusselsche katholieke eenheid Vlaan deren zal redden. Vlaanderen Ja ja, 't staat er zwart op wit te lezen, in De (n) Pope ringhenaar van Zondag laatst. In 't artikel over blijde en droevige feiten zweert Renkin's loopjongen dat het alleen de groote, gezonde, tc'oeke, grondwettelijke Belgische staatskatholieke partij is die aan Vlaanderen zijn volle recht zal gevèn. Morgen zal hij zijn herte ten volle uitspui- gen leve het katholiek geloove zal hij tieren, leve de ware Belgen, de trouwe kampioenen van Ood en zijn Kerk, leve het eene en onverdeelbare vaderland, leve de katholieke grondwettelijke associatie, weg met de scheurmakers, stemt voor Brutsaert Menschen, onthoudt dit liedjeAlzoo ongeveer zal de tefrein vooizen. Ze zullen een koepietje met een keer zingen, en ze zullen trachten het opstaande Westland weerom plat te lamoezen, totdat het op nieuw zijn afgescluidden muilband gedwee aan heeft. Poperinghenaar schrijf naar Renkin dat hij zelve een keer komt, om zijn gele genheid uiteen te doen. Zeg hem dat gij in den hommelplok zit, tewege; dat ge geen tijd meer hebt, en ten laatste ook geen goeste meer, om zulk een tegennatuurlijk karweitje te verrichten. Houd u properder, confrater, en zend Renkin's valieze met zijn union catholique beige papiertjes terug. T'akkoord, hé SBMBEancwuadB weerdige vermisten, wij kunnen naarwaar- de de ntatelooze tragiek beseffen van dit ongekend uitbloeden en sterven. Want, dit is waarlijk tweemaal bezwijken: door het donderende oorlogsgeweld in een onbeken de gro.eve bedolven worden, zoodat de ar me bloedverwanten niet weten waar ze het graf terpje zoeken kunnen, en dat geeij ze genend kruisje'het verheeld iijtaverscha. duwt. Wij, Vlaamsche wapenbroeders, we stel len ons zoo levendig het duizendvoudig drama voor: toen wij ginder, van aan het duinenland tot Steenstraete's vlakte, te wa ke en te weer stonden, toen zijn zij daar ge vallen, één na één, of met honderden sa men, in t akelig land van de Yperlee tot aan de Leie. Allen zijn ze opgerukt, langs dezen steilen Qilvarie-berg, in bange zwar te nachten of door zonnelooze dagen, voorwaarts, naar de kimme, die laaide, naar den dood, die hun wenkte. Door deze poort s'.apten ze, beladen met hun kruis, om gin der ergens te vallen, en nooit meer weer te keeren. Sedert Caïn de eerste broedermoord be dreef, sedert de mensch voor den mensch een wolf werd, in zijn zondige jacht naar eere, oppermacht en stoffelijkegoederen, is het nog nooit ofte nimmer gebeurd dat zóóveel duizenden onbekende slachtoffers der menschelijke begeerlijkheid den dood ingejaagd werden. Weergaloos is die blad zijde der bloeddrui pende geschiedenis van de laatste wereldmoordenarij. Daarom is onze deernis met de onbekend begraven martelaars zoo grievend, zoo eindeloos. Wat nog ons meevoelen verhoogt: wij hebben Zondag, bij liet grootsch herden ken, met eigen oogen gezien wie Brittanje's ware oorlogsgeteisterden zijnwe hebben die zeven honderd schamele vrouwen van overzee haarzwaren pelgrimstocht hier zien eindigen, hier, vóór deze reusachtige graf stede, waar haar roodgeweende, doffe oo gen de brandende letters met den naam van haar lieveling gezocht hebben. Dat was de tragische bekroning van haar pelgrim- agie; dat en de wrange snik van hun gebed, het was alles wat haar gejond werd, bij het zoeken en het vinden van het ledige graf. Dan is ons hart ineengekrompen, en, als eenige heul en ontl isting, hehben we ons b.wo^en gebed gepreveld, samen met die zeven honderd vrouwen van smerte... üeve God dat de zielen van de vergane vruchten harer ingewanden den eeuwigen vrede mogen verlangd hebben Reeds tweemaal, zegt do geschiedenis, werd op deze plaats een zegeboog opge richt. Nog nooit gebeulde het zoo majes- tatisch, zoo hemel-steigerend als dezen keer. Believe het den Heer der Volkeren dat deze praalboog, dit duizendvoud g eere-graf, het alleriaats.e weze. ludiep d^ze zekerheid niet de. vrucht; mag wezen van hun rampzalig sterven, dan kan hun kil geipeente geen ruste hebben in hun graf... dan ontferme zich God over de verdwaasde, afgebeulde wereld Er was een tijd dat de overwonnen volkeren, tot slaven gedoemd, de zegebogen hunner overwinnaars zelf moesten metselen, en den moortel doorwe ken met hun eigen zweet, tranen en bloed. Thans heeft de beschaving het toch reeds zóó ver gebracht dat de zegevierende vol keren z^lf hun praalbogen oprichten, al lom eigen oorlogswonden bettend. Indien Zondag, 14 Augustus. H. Eusebius. 1871. Filip Blommaert, Vlaamsch mede strijder van Jan Frans Willems, overlijdt te Gent. Maandag, 15 Augustus. O. L. Vrouw Hemelvaart. Dinsdag, 16 Augustus. H. Rochus. 1Q13. Pastoor Verriest te Ingooighem indrukwekkend gehuldigd. Woensdag, 17 Augustus. H. Judith. 1585. Antwerpen geeft zich aan Parma over. Donderdag, 18 Augustus. H. Helena. Vrijdag, 19 Augustus. H. Lodewijk. Laatste manekwartier te 19 u. 54. Zaterdag, 20 Augustus H. Bernardus. de ware vredesgeest ons bezielt, zal eens tocli de tijd naken dat de wereldverzoening in Christus' rijk haar intrede zal vieren, zoodat de mensch zijn mede-mensch niet meer hardvochtig naar liet leven sta, en dat zegepoorten overbodig worden. Zooals de diepgeloovige Engelsche natie h ïar dooden-gedenkteeken onthuld heeft in den naam van God, in den zelfden zin komen wij, zonen van het christelijk Vlaan deren, met de nederige vrome hulde onzer trouwe en rouwe. Wij zullen ons krank gebed prevelen, opdat al de zielen onzer gesneuvelde broeders de volle bekroning van hun offer mogen bekomen de ruste in 's Heeren Rijk, Weze de Vlaamsche aarde hun licht. Bloeien de roode kollebloemen op htm. onbekende terpjes, Regenen de paarse kroonblaadjes als gloeiende bloedtranen op hun verstiooid gebeente, Weze Gpd hun en ons genadig. sssö08f^Bns:ri3«E«i?nt^B»a:®uEini^[r Schilderijen. Het komïteit der schat kist vergaderde \rijdag in het ministerie van Finantiën onder voorzitterschap van Heer Jaspar, eerste minister. - Het heeft de uitvoering van zekere werken aangeno men, namelijk: De herstelling van de schil derijen van de St Martiriuskerk en van de kerk van Renjnghe, bij toepassing van het art 27 van de wet op de herstelling van de wegens oorlogsfeiten teweggc- brachte schade. Ook de onderhoudswerken gedurende den jaargang 1927-1928 van de buurtwe- We reizen zooveel mogelijk met de tram - De prijs is 9 fr weg en weer De tram zal vertrekken uit Yper te 8 uuren s' avonds uit Dixmuide te 6 uur. Men schrijft in bii de H. H. G. La .moot Boterstraat, Maurits Hollebeke Hondstraat. H. Verbeke Riis- -elstraat, Henri Vanderghote. Stuersstraat en Marcel Soete, Statiestraat Yper mag daar absoluut nie: ten achteren blijven. Laat u bijtijds opschrijven a. u. b.

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1927 | | pagina 1