Nieuws- en Aankondig^ngsblad. Zondag laatst te Diksmude... simio-leaioxade, e T i x c ai x e s i i e al i YPERSCH LEVE&: lf Jaargang. Nr 35 Prijs per nummer 30 centiem Zondag 28 Oogst 1927. Beheer en Opstel: Tuinwijk Ligy, 80, Yper. 5 l>A\l> Al O KT (iltOOTEK ZIJX l>\\ I WOOIll». DE SCHRIK hutmsclie Kalender Edgard LOUAGE n o o r k op STAD A YPER ZONDAG 11 SEPTEMBER te 4 uur, in de zaal L'ESPÉRANCE bij de Meenenpoort. SPREKERS Mevrouw MARÉCHAL, provincieraadslid voor Brugge. Abonnementsprijs 15 fx. 50 per jaar. It. per half jaar. ïr. per drie maanden. Buitenland 25 ft. Ai en abonneert op alle postkantoren. Aarik >ndis;ini:cn bij overeenltomsi. Tir.ef op aanvraag. Verschijnt Wekelijks. Alle nieuws moet tegen den Donderdag ten laatste inge zonden worden. Kaamlooze artikels worden niet opgenomen. Postcheckrekening: 1886.79. (E Vanderghote.) Elkcndeen weet wat een weder het was. In dezen zondvlocd-zomer zijn we het gewoon geraakt, ons aan 't ergste te ver wachten. Maar dat het Zondag-morgen zóó slecht zou geweest zijn, nadat het schier ganscli den Zaterdag geplast had, neen, dat voorzag zelfs de zwartste weerpro- feetniet! 't Was water gieten, van in den vroegen uchtend, en de vijanden van Diksmude's Yzer-beevaart wreven in hun handen, t' allenkante, ook te Yper. 'k Hoorde er een wensclien dat 't zou... drek regenen. Simpele lieden Ze peinsden dat een zondvloed de Vlamingen kan overspoelen en doen verzuipenGeen nood! Ze zwem men boven, en ze willen niet naar den die perik Hebt gij het gezien, hebt gij het gehoord of gelezen daar waren rond de 70.000 Vlamingen, door dat hondenweer naar Diksmude gekomen. Ze waren nat, doorweekt, beslijkt en besmeurd. Ze waren huiverig, hun bloemgarven waren verslo- kerd-geregend, de moeheid woog op hun bezwaarde oogledenze kwamen met dui - zenden uit de Kempjsche heide en „uit .de Maas-vallei, sedert de vroegste morgen uren op reis. Dat is het bedied van de Vlaamsche Beevaartspijts regen en mod der, spijts afstand en dut*en-tijd, ze waren er, de 70 duizend Zegt u dat iets, die opoffejing, die heerlijke, onbedwingbare opmarsch naar het doodenveld, om daar, enkele uren, op de eigenste plekke waar onze kinders leden en bezweken, die dier bare dooden te gedenken, een gebed voor hun zielc-lafenis te prevelen, en dan ook den eed van trouwe aan het levende Vlaanderen te zweren Zegt u dat niets 't Is de laaiende zekerheid dat het Vlaamsch Volk bestaat, anders bestaat dan de Belgi sche bazen het tneenen te weten, met zijn ontembaren wil om alles te overmeesteren wat tot zijn nationaal leven noodig is zijn staatkundige eigen meester-zijn, den ceni- gen sleutel waarmee het de bronzen poort van zijn eigen beschavingstempel zal weerom openkrijgen. Is er iemand die zich misgrijpt aan de beteekenis van die Vlaamsche Beevaart Méér te hooren of te zien dan wat ik opsomdeslagwater, slijk en 't bloote Yzer-kruis met de verzenHier liggen hun lijken als zaden in 't zand, hoop op den oogst, o Vlaanderland méér dan die arme schamelheid was er niet, is er ten andere nooit, telken jare. En daar naartoe komen 70.000 Vlamingen! Géén kermis- lcute, geen kinema-geweinel, geen sport- géjuich Slechts het naakte kruis van Hel- denhulde met deletters V V K, en,.dit jaar V eenige Vlaamsche zerkjes van de oude front kerkhoven, die de militairen niet tijdig genoeg kapot geslegen hebben Zondag laatst werden die geredde zerkjes op de gebogen schouders van echte gewe zen Yzer-soldaten tot bij hetgroote kruis gedragen, om aldaar ingemetseld te wor den aan den voet van Vlaatiderens toekom stig Yzer-gedenkteeken. Slechts dat ge- s hiedde er te Diksmude. en daarvoor kwam die eir.delooze pelgrimsstoethulde aan de dooden en zware belofte voor de levenden vergelding en recht. De beevaart heeft inderdaad dien een- voudigen, klaren inhoud. De tegenstrevers mogen dat geerne hebben of noode de Belgisch-gezinde en beduchte Vlamingen mogen daarmee verlegen zijn of niet, bij niemand laat het den minsten zweem van twijfel bestaande bedevaart naar den Yzer is een Vlaamsch-Nationale gebeurte nis, is eene bedreiging te meer in den flank van hetanti-Vlaamsch Belgisch staats stelsel, en Diksmude bevordert telken jare de Vlaamsch-nationaleoplossing, de eenige die België en Vlaanderen te wachten staat. Er waren Franschgezinden van Yper naar Diksmude gekomen, uit nieuwsgierig heid. Ik heb er gezien, in den namiddag. Ze liepen stille verdoken, verloren tusschen die duizenden op die eindelooze groote markt. Ze zullen gebibberd hebben, ofwel inwendig gekookt van verontweeidiging, toen de gevels van de huizen daverden onder het loeien der machtige Vlaamsche liederen, gezamenlijk gezongen door die golvende massa, 't Ware te wensclien dat al de franskiljons .van Yper een keer de lichtzinnige begeerte ei» den vranken nioeci» hadden, om eens te gaan vaststellen dat er entwat roert, van langsom geweldiger roert in den schoot van dat misprezen, doodgewaande, alleszins doodgewensclrte Vlaamsche Volk. Wat drukten ze in hun Eransche gazetten in den Haver, binst den oorlog: après la guerre, on lie parleia plus lc'Elamand en Belgique Naden oorlog en zal men geen Vlaamsch meer spreken in België!) 't Is te peinzen dat ze een beker te vele vaderlandsche champagne ingegoten hadden, toen ze alzoo raashal- den Toen de koster meende Tyl Uilenspie gel te bedelven, voor eeuwig, sprong Tyl rechte uitzijn versch gedolven graf, de koster spoeterde weg, terwijl Tyl's stemme don derde Vlaanderen kan slapen, maar sterven... nooitDat blijft alzoo Diksmude's Yzer-beevaart is een natio nale pelgrimagie, is een kloeke daad en een zware bedreiging. Eenige peletons opgesloten,kaartspelendeen bier-drinkende gendarmen veranderen daar niet vele aan! Heeren Belziekenaars, met uw twee soldats inconnus te Brussel, doet d..t een keer achter, met al het geweld van uw naoorloogsch patriotisme. Maar ja, uw gazc-viertje boven het graf van onzen ont voerden eti misbruikten strijdbroeder is bezig met kreveeren van armoe... De laai ende toorts der dankbaarheid van ons Volk tot ons gesneuveld geslacht zet de kimme van Vlaanderen in brand. Dat vier dooit ge in der eeuwigheid niet, 't zal u heden ver schrompelen. en morgen u verpulveren. Vlaamsche Yperlingen, tot ten naasten jare, te Diksmude. Na de vroome heevaait zullen wij dan aldaar Zannekin vieren, den Ylaamschen opstandeling uit Vlaanderens ijzeren verleden. De schrik voor het oordeel der kiezers, de vrees om, bij het eindigen van hun man daat. voor hun volk te staan met leege han den en verloochende verkiezingsbeloften noopt de socialistische leiders tot het voorbereiden van een POLITIEK MANCEUVER waarmede ze denken de goedgeloovigen om den tuin te leiden. De levensduurte, de versjachering der spoorwegen, het uitblijven van amnestie! de bankiersdiktatuur,de honderden miljoe nen nieuwe belastingen, de waardeloosheid der munt, de consolidatie der schatkistbons, de censuur, de stabilisatie, de afdanking der spooragenten, door het bondgenoot schap der bankiers, reactionairen en socia listen verwezenlijkt, hebben 't geloof en den geestdrift van tienduizenden hunner volgelingen gedood. In 't verschiet zien de leiders de nakende Kamerverkiezingen, het uur der afrekening. Ze weten dat een strijd in de huidige omstandigheden gevoerd verloren is. DAAROM willen de socialisten uit de regeering. Ze willen in de oppositie om hun vrij heid te besteden aan opzwepende kritiek, aan protesten en betoogingen, om aldus het verloren vertrouwen te herwinnen. Als wipplank zoeken ze den ZES- MAAN DEN DIENST sedert 1919 op hun program ma gestel d,te gebruiken. We herinneren er aan dat deze zoo billijke alsgezonde hervormingdoor hen WERD VERWORPEN op een oogenblik dal er socialistische minis ters in de regeering zaten, namenlijk op 23 DECEMBER 1920, op 26JULI 1921, op 22 ARPIL 1926. Op dit oogenblik trachten ze de massa weer warm te maken door een actie en een agitatie ten voordecle van den zesmaan- dendienst. Lukt hunne poging, krijgen we de zes- maandendienst, verminkt of niet, dan zul len ze dit als HUNNE overwinning in den komenden kiesstrijd uitschreeuwen. Lukt ze niet, dan trekken de heeren uit de regeering en lokken wellicht Kameront binding uit. In beide gevallen is hun doel de aandacht van de bevolking af te leiden van hunne REACTIONAIRE ZONDEN DER TWEE LAATSTE JAREN. Wat ons betreft,we zullen den zes- maandendienst, dien we sedert 1919 op ons programma hebben en 3 maal voor de Kamer brachten, blij ven verdedigen en stemmen. We zullen er echter voor zorgen de kies- komedie der socialistische leiders voor hun volk te ontmaskeren. Zondag, 28 Augustus. H. Augustinus. 1849. Eerste Nederlandsch taal- en letterkundig Congres te Gent. 71 Maandag, 20 Augustus. H.JoannesOnth. 1666. Frans Hals overlijdt te Haarlem. Dinsdag, 30 Augustus. H. Rosa van Lima. 1906. Leo Meert legt den grondslag van het Vlaamsch Handelsverbond. Woensdag, 31 Augustus. H. Isabella. Donderdag, 1 September. H. Gillis. Vrijdag, 2 September. H.Justus. 1899. Inwijding van den nieuwen Neder- landschen Schouwburg te Gent. Zatcrtag, 3 September. H. Remaclus. 1925. De Zuid-Afrikaansche dichter Melt. J. Brink op 83-jarigen leeftijd te Kaapstad overleden. Museum. Op den boven van het vlcesGthuis zijn thans, vele overblijfselen van onze vroegere kathedraal bijeenge bracht en menig Yperling is verlangend om daar eens te gaan zien. Daar liggen immers veel schoone dingen tentoonge steld. Zou die zaal niet toegankelijk zijn.— En dat ander museum, daar in de kelders van datzelfde gebouw opgesteld, zal dat nu maar immer gesloten blijven Fabriek. - De nieuwe suikerijfabriek aan de Statie, heeft Donderdag hare eerste suikerijen gebrand. Onnoodig te zeggen dat wij de instelling goed heil wenschen en dat zal, want de suikerij Wypelier Taffin geraakt meer en meer gekend. Wij krijgen nu ook eene nieuwe spinnerij, daar waar vóór den oorlog het arsenaal stond. Denkelijk zal hier later nog eene weverij bij komen, want de strook welke daar aangevraagd werd is vrij groot. Rechtover de welgekende steenhouwerij van den heer Depuydt, aan de Statie, komt ook eene mekanieke weverij. De aanvraag werd reeds gedaan. De bloemmolens, aan het oud waterkasteel zullen wellicht begin nen draaien, want de werken zijn goed doorgezet. Vraagt overal een jijnsmakelijk en verfrisschend Algemeen Vertegenwoordiger Hoornwerk, 2, YPER Voort verkoopers worden gevraagd voor de streek. STAF DECLERCK, Volksvertegenwoordiger voor Brussel. Te 3 1 2 uur, orden de sprekers van de stitie afgehaald met de Vlaamschc Harmonie

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1927 | | pagina 1