Nieuws- en Aankondigsngsblad. DOODENGROET raar kax IX VLAAXhEllEX WAT groots yirrhiit woroev. 1' Jaargang. Nr 36 Prijs per nummer 30 centiem Zondag 4 September 1927. Beheer en Opstel: Tuinwijk Ligy, 80, Y er. van Pref. Daeis ie Dixmuae ücn m der ïiaamscne Beevaart. 15 6 6 InnmscliP kalender Edgard LOUAGE STAD YPER op ZOND AO II SEPTEMBER te 4 uur, in de zaal L'ESPÉRANCE bij de Meenenpoort. SPREKERS Mevrouw MARÉCHAL, provincieraadslid voor Brugge. Abonnementsprijs 15 Ir. 50 per jaar. •J *r. per halt jaar. 5 fr. per drie maanden. Buitenland 25 fr. Men abonneert op alle posrkantoren. Aankondigingen bij overeenkomst. Tar.el op aanvraag. Verschijnt Wekelijks. Alle nieuws moet tegen den Donderdag ten laatste inge zonden worden. Naamlooze artikels worden niet opgenomen. Postcheckrekening: 1886.79. (E Vanderghote.) Een van Vlaanderens grootste en schoon ste wetenschappelijke figuren, wiens naam klank heeft in geheel West-Europa en die hier in 't stomste bastaardsblad van Vlaan deren door een petieterige en lasterende scri bent als een laag mensch werd afgeschilderd spreekt op Vlaanderens doodenveld deze overheerlijke rede uit: Vlaainsche Dooden, Uwe makkers en vrienden aan wie de groote eere te beurt viel deze achtste bede vaart naar Uwe graven te mogen inrichten en de honderdduizend Vlamingen die met hen vandaag ter bedevaart naar Uwe gra ven zijn getogen, en met hen alle kinders van Moeder Vlaanderen, buigen diep voor U neer en spreken U toe. Voor tien jaar, in 1017, werd U door de machthebbers van den dag het eerewoord gegeven dat de strijd ging om het zelfbe schikkingsrecht van de kleine volkeren tegenover dwingelandij en militarisme, werd door de machthebbers van den dag erkenning van het geleden onrecht en plechtigej^belofte van Vjaamsch rechthef- stel in de toekomst afgelegd En vandaag kunnen uwe makkers en vrienden U nog niets anders weerbrengm dan wat zij met moeite konden redden, van de brokstukken van Uw geschonden zer ken, van Uw verbrijzelde graven Midden in den wereldbrand hebt U met ons gepreveld het gebed van den Vlaam- s:hen soldaat:Mijn God, weer dit onheil v.m Vlaanderen af, dat het tot zijn eigen landgenooten zou moeten Uw kreet her halen: welk nut is er geweest in het storten van mijn bloed Tien jaar later offeren wij U geredde brokstukken van Vlaainsche Heldenhulde. Vóór den geest van het levende Vlaanderen herrijzen de honderden verbrijzelde zerken, de duizenden ver schopte dooden, een veld vol puin van Vlaamsche lijken en van Vlaamsche gra ven, het dorre beenderveld van het Oude Schrift. Vlaamsche Dooden, Te midden van het dubbel Vlaamsche lijden van de voorlinie, hebt gij uw karige soldijcentjes bijeengeteld om uw offer te kunnen bezegelen met een zerk, die uw 1 iatste testament moest bedieden. Onverge telijk schouwspel handarbeiders en gees- tesarbeiders van Vlaanderen, eenvoudige werklui, studenten, hoogstudenten, kunste naars deelden brood en bloed en dood in de loopgraven van den Yzer. Zij vonden elkaar weer, zij sloegen de banden in eikaars handen, zij gaven elkaar voedsel voor den geest en deelden voedsel voor het lichaam, zij sneuvelden zij aan zij, zij bleven zij aan zij onder dezelfde zerken begiaven en deelend in schending en dee- lend in de verbrijzeling, zijn zij voor eeu wig vereenigd in handen door vuur en bloed gesmeed als trouwe kinderen van Moeder Vlaanderen. In diepe ontroering hebben wij dit jaar weergevonden het eerste document, het ontwerp van den zerk van Heldenhulde van onzen onsterfelijken English. Daarop stond op Uwe aanvraag het A.V.V.V.V.K. gebeiteld In letters van bloed. n fi i'l Gij hadt U verheven verre boven de eigenzucht die het leven op het individu beperktUw leven was geworden geinen- goed van Vlaanderen. Met duizenden Uwer makkers hebt gij op Uwen laatsten brief het Vlaamsche frontzegeitje gehecht ik dien. Wij hooren nog steeds Uwe stemmen van het laatste oogenblikj: Wij zijn bereid te vallen voor Vlaanderen «Ons gestorte bloed zal zijn de bron van 't nieuwe leven van 't lieve Vlaanderland. De somberste vooruitzichten deden U niet wijken. Gij hebt gezongen Daar zullen geen klokken luiden hun droevig doodenlied, als ik zal vallen... Mij zal geen wagen voeren, noch volgen een zwarte stoet... D'er zullen geen vrienden komen. En dan zijt Gij gesneuveld, de keel toe- geschoefd door het lijden, de mond vol bloed en slijk, de handen geklauwd in Vlaamschen grond en het beeld van een herlevend Vlaanderen voor den geest. Gij waart waarlijk groot, want Gij bleef, groot tot in het verdwijnen. Groote kleine Ttfeiischenrtitf VIaaritf^rérï', t^tTètrt-VraarÊ"1 deren gewroken van den hoon van zijn kleine groote inenschen. Gij hebt Vlaande rens eeuwenoud heldendom gered. Midden in de orgiën van het Oorlogsorkaan hebt Gij kunnen sterven en daarom zal Vlaan deren leven. Een herlevend Vlaanderen Hierstaan wij met beschaamde beklemd heid en brengen U eenige brokken weer van onteerde graven. In de hoofdstad van België rust er een onbekende soldaat, vereerd met een steeds brandende vlam van de Brusselsche gas- centrale, God geve dat het geen van U zij, die zooveel hebt gegeven om onder een zerk van Vlaamsche Heldenhulde te mogen rusten. Van een monument van Vlaamsche Hel denhulde aan den Yzer dat in een hulde alle onze jongens, die elkaar in lijden en offer weervonden, vereenigt, nog niets Vergeeft ons, Vlaamsche Dooden, het is na den oorlog zoo gruwelijk nacht geweest over Vlaanderen. Benijdt ons niet het zege- gevierende van onzen terugtocht in het zoogezegd vrijgevochten land. Het was voor ons het hachelijkste van heel het oorlogsdrama. Al degenen die tijdens den oorlog ver doken bleven, die uit den oorlog voordeel haalden, vormden het huichelend en hui lend koor van de vaderlanderaars, zij kwamen aan de oud-strijders gebrek aan vaderlandsliefde verwijten, zij kwamen de oud-strijders als wanordemakers uitmaken omdat de oud-strijders van geen oorlogs orde meer wilden weten en oorlog aan den oorlog verklaardenzij vervolgden, ban vloekten, broodroofden met al de macht verzameld ten» ijl 85 Vlamingen de loopgraven vulden zij lieten de gendar men los op oud-strijders die Uw woord dierven spreken, Oud-stijders stonden boven dit alleshet leven op het front had ze aan andere gevaren en andere lafheden gewend. Maar wat ons hart heeft ver scheurd is de comediehulde aan U gesneu velden ten alle kante door do huichelaars ingericht en voor ons volk, eilaas, zoo dik wijls afgespeeld met den bijval van een feest wat ons hart heeft verscheurd is het verbrijzelen van uw zerken dat opeen eerste schending volgde, is die momentale huichelarij en lafheid van de wereld in ruil voor Uw schoon vergoten bloed. Het v as nacht voor Vlaanderen toen wij met een handsvol makkers Uw geschonden graven gingen in eere herstellen op het kerkhof van Oeren. I let was middernacht toen de zerken tot grint verbrijzeld werden langs den maca dam van Adinkerke en Westvleteren. Maar Uwe kracht bleef ons bezielen. Ezechiel zag het veld vol van de dorre beenderen van zijn volk een oogenblik voor dat God den levensgeest zou er over zenden en het algemeene verrijzenis zou worden. Er is licht opgegaan. Verleden jaar zijn 60.000 Vlamingen in bedevaart opgestapt naar het veld der verbrijzelde zerken en ^xaridaafT. Vla.qmsfhe Dottiieti zijn h<and<n"0- duizend Vlamingen geschaard rond enkele brokstukken van Uw zerken. Nooit is de zielsverbroedering tusschen levenden en dooden inniger geweest dan op ditoogen blik, omdat wij nu allen begrijpen. Niet de zerken heeft men willen schenden, heeft men willen stuk slaan, maar de gedachte die zij droegen. Men heeft een gedacht met een hamer willen vernietigen Breekt men een gedachte, dan wordt zij heel. Wie ze maar half in zijn hart voelt, begrijpt ze geheel als ze geschonden wordt. Nu weten wij wat men in Vlaanderen dood wil, en wat wij dus alles tot volledig weerbaar leven moeten herkrijgen. Puinen zijn een aanslag op het leven het alarmsein voorwie leeft gaatuit hen op. (Vervolg aanstaancde week.) Begin m 'i Proiesianiendom r Yper Zooalsgemeidgeweestis, is het geschied. Ze zijn op de Leet gekomen, de protestant- sche bisschop van Cantorbury (Kantelber gen) en veldmarchalk Plumer de eerste om den eersten steen te wijden, de tweede om den eersten steen te leggen van den nieu wen protestantschen tempel. Sommige katholieken zien met leede oogen den nieuwen protestantschen tempel bouwen. Ik voor mij ben daar onverschillig aan. In mijne oogen is 't Protestantendom Zondag, 4 September, H. Rosalia. 1874. Onthulling te Souborg (Zeeland) .van een gedenkteeken voor Marnix van S'Aldegonde, burgemeester van Antwerpen. Maandag, 5 September. H. Bertinus. 1811. Geboortedag van de Vlaamsche romanschrijfster Vrouwe Courtmans. Dinsdag, 6 September. H. Onesiphorus. 1911. Studentenbijeenkomst te Sant poort, voor de vervlaamsching der Gent- sctie Hoogeschool. Woensdag, 7September. H. Regina. 1756. Geboortedag van den Nederland- schen dichter Willem Bilderdijk. Donderdag8 September. O. L. Vrouw Geboorte. 1628. Piet 1 lein overwint de Zilvervloot. Vrijdag, Q September. H. Omerius. 1920. De activist Dr Marten Rudelsheim overlijdt in de gevangenis te Antwerpen. Zaterdag, 10 September. H. Ogier. 1883. Sterfdag van Hendrik Conscience. "VTaagx ovëfaT Tên SimtO-LEMONAHE, fijnsmakelijk en verfrisschend Algemeen Vertegenwoordiger Hoornwerk, 2, YPER Vonrtverkoopers worden gevraagd voor de streek. dood. Wel te verstaan dat ik daarmede niet en bedoel dat liet niet meer en bestaat, enkel dat het zijne levens- en grijpkracht kwijt is. In sommige museums kunt gij opgevulde leeuwen zien. Uitwendig zijn ze nog leeuw, inwendig en zijn ze maar een handsvol strooi. De protestantsche leeuw is wel met gouden strooi gevuld, maar des niet te min en is het maar een opgevulde leeuw. Ik en vrees dus den afval niet van geen enkelen echten katholiek. Ik ben min onverschillig aan het oprichten eener danszaal dan aan het oprichten van eenen protestantschen tempel. Branden de Protestanten geen wierook voor God gelijk de katholieken doen, ze branden nog ten minste bakkerskolen, terwijl er in de dans zalen wierook aan den duivel gebrand wordt. Als het Protestantendom opkwam was het gevaarlijk Nieuwe mesjes snien wel». Menigen onzer vaderen hebben het aange kleefd, maar, gelijk O. L Heer zegtden boom kent men aan zijne vruchten. Onze vaderen hebben aan die vruchten, die hee- ten «plunderen en rooven en moorden» den R O O T I \i x i; s i 11: w e i; r i g STAF DECLERCK, Volk-vertegenwoordiger voor Brussel. Te 3 1 2 uur, worden de sprekers van de statie afgehaald met de Vlaamsche Harmonie

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1927 | | pagina 1