DE KliDERKOHF YPERSCH LEVEW: Edgard LOUAGE ZO\l> Vi.lU ST. De dienstdoende Apotheker op Zondag 4 September is M' weckesser, Diksmuidst Bock- en Ss'cmli'dkkcrij STAVELE Gemeenteraad protestantschen boom leeren kennen, en z" hebben geweigerd onder zijne schaduwe te wonen. Na eenigen tijd en was er, niet tegenstaande de vergunde godsdienstvrij heid, noch t'Yper, noch te Poperinghei noch te Reninghelst noch, te Nieifwkerke, aar er velen de protestantsche leer aange kleefd hadden, geen enkel protestant over gebleven. Wij zullen onze lezers gelegenheid geven nadere kennisse te maken met het protestantsche leven in onze steè van 1566 tot 1584 Plundering van de kerke van Brielen aan den Watermolen. De kerk van Brielen was toegewijd aan O. L. Vrouw gezeid van Brielen, of van Mirakel of van Thuyne, erkend en aanroe pen als de Patronesse van Yper. In 1383 wierd haar beeld binnen de muren van Yper gevlucht en voor den noodigen tijd in de gebuurkerke der Recolletten gesteld. Dat beeld, een zittende, naar van Thielt wierd na de overwinning in proces sie rond de stad gedragen en weer naar zijne eigene kerke aan den Watermeulen gebracht. Een tweede kleine beeld van O.L. Vrouw in verguld zilver was eigendom derzelve kerk. Het Ypersch Schependom bewrocht het maken van nieuwe O. L. Vrouwbeel den tot meerdere bescherming der Benieurde stad, in de kerk der Recolletten, aan de Halle, de Boterpoorte enz. doch O. L. Vr. van Brielen bleef de volksgeliefde bescherm ster van Yper zooiets als de moeder der andere. Rijkelijk werd zij begiftigd van eeuw tot eeuw, zoodat zij in 'tjaar 1500 bezat 32 mantels van goud en zilver, ver sierd met kostelijke perels, Eenen mantel geboord met wijtten ende gewrocht met peerlen Maria Moeder ende Zuvcr Mae- ghet, enz... Om kindbedde... Om O. L. Vr. Capeile... Dit zijn de hoeden... Dit zijn d'Abitten... Dit zijn d'Autaarskleeren... Ende een Autaarkleet... daar O. L. Vr. staat in de ende •opslok»? yijrt» «orujn Ynghele met eenen scilde Dit zijn enz. enz. 1566 bracht ons de eerste bare van den geuzenvloed. Eene bende geuzen uit destreken van iLalen, CasseJ, St Omaers, na te St Laureyns {Steenvoorde) geplunderd te hebben, plun derden den 13 Oogst de kerken van Pope- ringhe, Reninghelst, Elverdinghe, Vlamer- tinghe qnz. Den 15 (dus op Onze Lieve Vrouwdag zelve, feestdag der kerke van 'Brielen, en vroeger voor |584 kermisdag van Yper, Daar O. L. Vrouw kerk van Brielen voorzeker de eerste gewijde kerke van Yper geweest is kwamen zij op Yper af. Aan tijden vermaand sloten de overhe den de poorten en de bende ging kampen bij de kerke van Brielen. 't Beeld van 0-L.V werd wel in duizend stukken gebroken Alle beelden werden verbrijzeld, de klee deren van O. L. Vr. de meestei kleederen en al de meubels wierden verbrand. Al wat aan de man gebracht kon worden geroofd en verkocht. Niets ontsnapte dacht men. jamaar 't was anders. Fernand van Brielen had het goed gedacht gehad het zilveren O. L. Vrouwbeeld te redden, hij zweeg en stierf tijdens het geuzenschrikbewind. Veertig jaar verliepen. Den 16 Octo ber J609 wierd binnen Yper in een huis der Dixmudestrate, recht voor de poorte van de Paters Recoletten; bachten in den bof, geveld een zeer oude noteboom, tegen welks wortel men eenen grooten kofferont- dekt heeft, met zware ijzeren banden en drie sloten. Men vond daarin zes zilveren kandelaars, een zilveren kruise, twee zilve ren serafijnen, een zilver verguld Lieve- Vrouwheelden verscheidene offeranden van gouden ketens, diamanten, gouden ringen en eenige zilveren herten, met eenen brief daarbij, op pergament geschre ven en gesloten in eene koperen doose, in welken brief te lezen stond als volgt Aan dezen die deze letters zullen zien of hooren lezen wensch ik zaligheid en vrede.» Wanneer Vlaanderland overvallen was door de helsche monsters der ketters, die kerken en kloosters v an alle sieraden en heiligdommen beroofden, aan stukken sloegen en verbrandden, die alle Rooms gezinde katholieken met eene duivelsche arglistigheid overvielen, hebbe ik gebeden geweest, om eenige kostelijke ornamenten van de parochiale kerk van Onze Lieve Vrouwe ten Brielen te willen versteken en de verborgen houden, die mij wierden ter hand gesteld door eenen heelmeester der- zelve kerke, die eenigen tijd die ornamen ten bewaard hebbende, dezelve niet meer, en dorst in zijn huis houden, bijzonderlijk als er door de stad verkondigd wierd, op bevel van de gereformeerde wet, dat eenie der op groote boete ende straffe, alle ver borgen paapsche goederen moest overle veren. Ik dezen verbergen schat aanveerd hebbende, was geweldig ongerust, uit vreeze dat ik zoude aangedregen geweest hebben. Maar Ood, die alle herten kan verlichten heeft mij ingestort dat ik dezen schat zoude begraven, ende om de dood te voorkomen, die mij dagelijks dreigde te vellen, mits de peste zeer furieus in de stad was, zoo heb ik geradig gevonden dezen brief daarbij te voegen, om als de dood mij zoude beletten, door verandering van tijden, dezen schat aan iemand te ontdek ken, dat degene al eventwel die den brief lezen zoude, zoude kunnen kenbaar maken aan wien deze schat toebehoort. Daarom bidde ik al deze die dezen ooit zullen vinden, is het zake dat zij het Roomsch geloove bezitten, dezen verbor gen schat, tot glorie van Ood en van zijne Allerheiligste Moeder, te behandigeu en overte stellen aan de parochiale kerke van O. L. Vr. van Brielen, mits hij aan deze toebehoort. Geschreven ten tijde der contagieuse ziekte, binnen de stad Iper, op den negen sten July 't jaar onzes 1 leeren Jesu Christi 1583. 11 lieden «tie«aar, niviert^ekeud Clwia- tiaen van Outryve Deze schat is behandigd geweest aan de kerke van O. L. Vr. ten Brielen, dewelke alsdan gesteld was in de Capeile van St Niklaas, oostwaarts de Boesinghepoorte, want de oude kerke en bestond niet meer. Deze kapelle is bouwvallig geworden zijnde verlaten geweest eenigen tijd voor de fransche omwenteling. Wat er van het beeld geworden is, is nog niet kunnen achterhaald worden. ('t Vervolgt.) ffuis Gezusters ROEDOLF RIJSEUSTRAAT, 21, YPER. Buikgordels In «l|e mpd/ellen Veerkrachtige windsels voor Danjen Ptmd.+y J,yly 31 s< 1927 Ypres. To our Flemish Brothers. We the undersigned, (who attended the very touching ceremony held at the Memo- ri. I, Menin Gate, by our Flemisch camara- des of Ypres,) desire to express our thanks and gratitude on behalt of ourselves, and those of every true hearted Englishman. We have been touched by this solemn act of respect which you paid to those of our dead who have nokwown grave, some of which,you, yourselves, may have known during the waras the Rmdhearted Englisch Tommy For the beautiful Wreath of flowers, (or the Rindly words spoken by such an emi nent gentleman wicb such earnestness and Sincerety, from our heart» we thank you. We trust that the feelingsof goodnis and carnradeship our continue to exist, and we hope there feeble words of ours wris con vey to you the esteem and respect we have for you, for what you have done wris not the forgotten. Man the Good God bless and protect you all. Yper, Zondag 31 Juli 1927 Aan onze Vlaamsche Broeders. Wij ondergeteekenden (die tegenwoor dig waren bij de zeer roerende plechtig heid gehouden bij het gedenkteeken der Meen en poort, door onze Vlaamsche kame raden van Yper), wenschen onze dankbare gevoelens uit te drukken in onzen eigen naam en in naam van alle rechtgeaarde Engelschen. Wij waren ontroerd door deze plechtige daad van eerbetoon die gij gebracht hebt aan dezen onzer gesneuvelden die geen gekende begraafplaats hebben;onder welke er mogelijk waren die gij onder den oor,- log gekend hebt als goedhartige Engelsche Tommy Voordeze prachtige bloemenkroon, voor de schoone woorden uitgesproken door zoo'n uitstekenden gentleman met zulken ernst ep rechtzinnigheid, daarvoor danken wij u van harte. Wij betrouwen erop dat de gevoelens van welwillendheid en verstandhouding steeds zullen blijven bestaan, en wij hopen dat deze onze eenvoudige woorden u zul len de overtuiging brengen van de hoog achting en eerbied die we u toedragen want wat gij gedaan hebt vergeten wij niet. Moge de goede God u allen zegenen en beschermen. Hier volgen een groot aantal aanteekeningen. lëei wiv\ VL.UW;Ö<;.\ gewaarborgd tegen regen en zonneschijn te bekomen bij Hoornwerk, YPER Zondag laatst deed onze flinke Vlaamsche Harmonie, onder leiding van hun ijverjgen bestuurder, Heer/ A. Van, Puyvelde een uitstapje naar Sint Jan, ter gelegenheid der kermis. Het mooie weer had veel volk medegebracht. Nog nooit zag Sint Jan sinds de oorlog, zulk een toe loop met Bartholorneus. Te 5 u. gaf de Harmonie op de plaats een mooi koncert. Hun sterk samenspel wekte fel de aandacht en de bewondering van ieder. Ook werden de muziekanten fel toegeju'cht. Na eene gulhartige ontvangst bij den Heer Balduyck, wierd er door de muzie kanten en de vele Ypersche Vlaamsche vrienden, welke eraan gehouden hadden hun muziek te vergezellen, tot laat in den avond ware Vlaamsche leute gehouden. Een welgemeenden dank aan de vrienden 1 van Sint Jan voor hun goed onthaal. Waar lijk zulke verbroederingsfeestjes doen deugd. Prtcfssif. Zpndag, 4 September, te 4 uur doet de processig yan St Nik'aais haren gewonen onunegank, door de Tem pel- en Statiestraten, Statieplaats, Dickj- buschsteenweg, Capucinenstraat, Tuinwijk, Brikkerij, Vlamertinghesteenweg, Gipron- sti pat, Maloulaan, de Stuerstraat.Zij bestaat uit volgende groepen Evangeliegroep, H. Gerardusgroep, Hongaarstri,e kinderen in nationalen kleederdracht, Knilstochters, Congreganisten, Leden van den bond van het H. Hart. Flet hoogwaardige Sakrament. Ons muziek zal de processie opluisteren. Tentoonstelling. Vandaag gaat hier de wederlandsche hofbouwtentoonstelling open in de Ipkalen der middelbare school. 'Het schijnt dat /e |}?el schoon zal zijn. Zooveel te beter Gestieht van het H. Hart. - Nu gaan de werken hier goed vooruit Een geheele vleugel van het gesticht is gereed, zoodat we geheel in 't kort een gedeelte van de kolonie verwachten mogen. De kapel is om zeggens klaar. Het altaar in wit steen met zijn verguld tabernakel is prachtig. De- kruisweg staat er ook en moet nog slechts opgesteld zijn. Het huis van den Eerw. Heer Bestuurder is wepel en kan dus betrokken zijn. DECARME TEL. Rousbrugge, 28. v o KUNST-AFFICH EN-ETIKETTEN, REKLAAMWERK EN INPAKKINGEN, BROCHUREN, AKTIEN, REGISTERS, PAPIERENZAKKEN, ENZ. Alle teekeningen op aanvraag. Schrijfmachicn MAP Aanbidding. - Voor den eersten keer sedert den oorlog zal de plechtigheid der gedurige aanbidding plaats hebben in de nieuwe kapel van Belle's Godshuis. De 11. Mis om 8 uur het Lof-om 6 1 4 uur. Uitslag der aanbesteding voor de vol- tooiingswerken der huizen aanpalende aan Belle's Godshuis. Jozef Bollengier was de laagste inschrijver voor de som van 96.073,04 fr. Mochten de werken daar maar maar algauw beginnen, want reeds hebben zij pachten genoeg verloren. Jammer dat al die huizen gemaakt zijn voor winkel. Waarom niet eenige huizen voor bedienden. Die zijn er zoo noodig Zitting van Maandag 29 Oogst om 18 uur De Heer Sobry, dienstdoende Voorzitter, verklaart de zitting geopend om 18,15 u. Aanwezig: H H. Sobry,Declerck, Lema- hicu, D'l luvettere,Glorie, Vandamme, Vair- derghote, Missiaen, Bonnet, Bossaert, Leu- ridan. Ontbreken: H. H. Colaert, door ziekte belet; Van Nieuwenhove, Capoen, Laton. 1 De Heer Sekretaris leest het verslag der voorgaande zitting. Dit wordt ook eenparig goedgekeurd, M. D' Huvettere stelt voor het Welda digheidsbureel te bedanken voor den spoed waarmee het de aanbesteding uitgaf tot het opdoen der onvoltooid gebleven huizen gelegen in deRijselstraat, tusschende kapel van de Belle en de Casseistraat. Hij drukt zijne hoop uit dat men nopens de goedkeu ring dezer aanbesteding geen opmerking n zal uiten,d^ar er ktf-esjie isyatt nqttige wer ken die men moe, aanwakkeren opdat de ze huizen rap zouden kunnen bewoond worden. M. Sobry zeg, dat het Schepencollege dezelfde gevoelens deelt en vraagt dat de/e zaak b.j hoogdringendheid zou mogen behandeld worden. Zulks «ordt door allen aangenomen. Verslaggever leest de lijst der onder schrijvingen af met de wederzijdsche uit gesteken sommen en meldt dat de verschei dene aannemingen door de Kommissie van Openbaren Onderstand werden aanveerd. J f1dat de inschrijving van aanne- bouhngier met een bedrag van fj-. i C-J. ter uitvoering werd aangeno men en goedgekeurd. Algemeene instemming. Verder gewaagt M. Sobry nog van eer. vra^g der Kommissie van Openbaren Understand strekkende ter goedkeuring van de aanbesteding van aannemer Leon ecame, vooreen bedrag van 22.743 fr.,

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1927 | | pagina 2