lf Jaargang Nr 36. DE YPERSCHE BODE Bijvoegsel. Zondag 4 September 1927. ter uitvoering van de noodige herstellings werken aan de hofstede Leuridan, te Oost- vleteren. De beslissing bij hoogdringend heid wordt hier ook gevraagd en toege kend, en de aanvraag wordt goedgekeurd. M. Missiaen vraagt het woord. Bij een schrijven \an verleden Woens dag 24 Oogst, zegt hij, vroeg ik dat op de dagorde der eerstkomende Raadzitting het punt der in te richten kostelooze Meisjes school zou ingeschreven worden. Waarom werd du niet gedaan Af. Sobry. De Schepenraad heeft geoordeeld dat het niet mogelijk was dit te doen, daar tot heden geene goedkeuring afkwam van hooger hand betreffende de beslissing die in de zitting van 4 Oogst laatst aangaande de bedoelde school werd genomen. We moeten dus wachten. Af. Missiaen. De Voorzitter heeft hier nogmaals eene onwettige daad gesteld Ten bewijze van zijne bewering leest spreker den franschen tekst van een Ministerieel besluit, waaruit spruit dat een dringend punt moet op de dagorde van de eerste zitting gebracht w orden. Af. Sobry. Ik ben t'akko >rd, maar we moeten in dit geval wachten tot dat de beslissing van iioogere overheid ousgewor- de betreffende eene zaak die rechtstreeks itj verband staat met deze door u aange haald. Af. Missiaen. Ik eisch, niettegen staande alles, dat dit punt besproken worde! Met moet op de dagorde gebracht worden! Af. Sobry. In 't algemeen genomen zou dit zoo moeten zijn, maar in dit bijzon der geval is het toch niet mogelijk... Af. Glorie (in 'tfransch).. Ik sluit mij aan bij de klacht van M. Missiaen. Met Schepencollege heeft niet te onderzoeken of de vraag gegrond is of niet, en het heeft ook niet voorbarig te beslissen Ik dring ten zeerste aan opdat de zaak nu besproken worde. Af. Sobry. Het is ook niet wettelijk eene zaak te bespreken die op de dagorde niet voorkomt. Af. Missiaen. Ze moest er op staan en ik eisch de toekenning van het recht me door de Gemeentewet erkend M. Declerq stelt voor de zaak in de Medcdeelingcn» te verhandelen. Af. Sobry. Als de hoogdringendheid wordt ingeroepen moet er over worden gestemd... Af. Missiaen. Er valt hier niet te stemmen over hoogdringendheid, de zaak moet ter bespreking op de dagorde wor den gebracht. Af. Sobry. De wet kan op twee wij zen uitgelegd worden. Af. Glorie. Niet te doen, er is maar één geest van de wet Af. Missiaen. Het Schepencollege heeft niet te onderzoeken of het gepast is zulk of zulk punt op de dagorde te bren gen; het moetjj't is een bevel, het gevraagde punt inschrijven. Ge moet niet meenen met ons te doen als met schooljongens. Af. Bonnet. Ik treed de opmerkingen van M. Glorie en mijn Collega bij-. Af. Bossaert. Ik ook. Af. Sobry. Laat ons stemmen over de hoogdringendheid. MM. Bonnet en Bossaert willen volstrekt niet stemmen. Af. Leuridan. Ik meen te mogen zeg gen aan de achtbare Collegas Bonnet en Bossaert dat, wilt gij niet stemmen, het u vrij staat de zaal te verlaten, anders is uwe houding een onthouding. Verder, als de wet zegt dat een punt op de dagorde moet opgenomen worden, zegt de wet ook dat een punt, dat om 't even welke reden op de dagorde door 't Schepencollege niet werd geplaatst, niet moet besproken worden, tenzij bij hoogdringendheid waarover nu wordt gestemd. De stemming brengt uit Ja MM. Declercq, Lemahieu, Vander- ghote, Leuridan. Onthouding MM. D'Huvettere, Glorie. Vandamme, .Missiaen, Bonnet, Bossaert. Neen M. Sobry. Af. Sobry. Aangezien de twee derden der aanwezige leden niet voor hebben gestemd, is het voorstel dus verworpen. Af. Missiaen. Als 1 zoo is gaan we voort. MM. .Missiaen, Bonnet, Bossaert verlaten de zaal. Na enkele oogenblikken aarzeling trekt er M. Glorie ook van onder. Af. Sobry. Daar we niet in getal zijn, kunnen we niet meer zetelen en de zitting is gelieven. 't Is 18 u. 50, en iedereen verlaat de zaal. Zitting van 30 Oogst laatst De MeerSobry, dienstdoende Voorzitter, opent de zitting om 18 u. 40 ter voortzet ting van die van gisteren, die onderbroken werd. Tegenwoordig MM. Sobry, Glorie, Missiaen, Bonnet. A1. Sobry. Ik stel vast dat het onmo gelijk is met 't opgekomen getal leden zit ting te houden en verklaar de zitting gehe ven. M. Missiaen springt recht en roept Als ge peist ons alzoo 't leven onmoge lijk te maken, zijt g'er nietde minderheid b .-schikt nog over wapenen die ge ten gepaste tijde zult voelen. Wacht maar. ledereen verlaat onmiddclijk de zaal. Zitting van Maandag 5 September om 18 u. DAGORDE o 1. Processen-verbaal der zittingen van 29 en 30 Oogst 1927. 2. Wegenis. Aankoop van grond. 3. Aanvraag tot kredietopening. 4. Stadseigendommen. Gasthof te Dickebusch. Vernieuwing van pacht. 5. Nijverheidsschool. Kelder. verpachting. 6. Financiën. Aanvraag van kredie ten a) voor uitweg naar 't magazijn van den Boerenbond, b) Uitbreiding.—Elec- triek net. 7. Verordening op het leuren. Wijziging. 8. Stadsgebouwen. Verzekering tegen brand. Verhooging. 9. Kerkfabriek St Niklaas. Land goederen. - Verpachting. 10. Financiëq. Rekening der Stad. Dienstjaar 1926. 11. Moederfonds. Inrichtingsver ordening. 12. Wet betreffende het gebruik der talen in bestuurszaken. Toepassing. 13. Voorstel ingediend krachtens art. 02 par 3 der gemeentewet Inrichting eener kostelooze meisjesschool in de gebou wen der Justiceschool, met betaling der schoolbehoeften. 14. Vervanging der gemeentebelas ting op wedden en loonen door eene belas ting op de gevels, vast te stellen door de Commissie van Financiën (voorstel van een lid). 15. Mededeelingen. STAD YPER Bericht aan de milicianen van 1927 Worden van den werkelijken dienst vrijgesteld de milicianen van 1927 die aan gewezen zijn voor den dienst, en die drie broeders hebben die bij het leger gediend hebben en waarvan een houder is van ten minste een frontstreep. Dezen die in voormeld geval verkeeren en nog geen bericht van vrijstelling ont vangen hebben moeten vóór 10 September aanstaande hun bezwaarschrift indienen bij het Ministerie van Landsverdediging, 1, Leuvensche weg, Brussel. De miliciaan moet in den brief aangeven: Naam, voornamen, plaats en datum van geboorte, gemeente der inschrijving voor de militie, wervingsbureel waarvoor hij verscheen, alsook voornaam der broeders, hunne klas, regiment, stamnummer. De brief moet aangeteekend zijn. De milicianen die eene vrijstelling beko men hebben kunnen ervan afzien; mit> zulks vóór 10 September aan hetzelfde adres te laten weten. Hun handteeken moet door het Gemeentebestuur echt ver klaard zijn. Yper, den 1 Septemper 1927. Vr den Burgemeester. H. SOBRY. i i ifaw OVERLIJDEN Wij vernemen het overlijden van den jongen heer André Vergracht, O. S. in den jeugdigen ouderdom van 28 jaren. Wij bieden den heer Maurice Vergracht en Vrouw onze christcne deelneming. De begraving zal plaats hebben in St Maartenskerk Maandag aanstaande om 11 uur.- Van heer era eSc.e^s Merckem. Op Zondag 4 September zal onze pastoor E. FI. F'ové, plechtig inge haald worden, üroote stoet, 't Zal wel zijn, want Merckem heeft daar een handje van. West-VIeteren. Maandag mórgen om 0 uur werkte Henri Descamps oud 58 jaren en wonende te Rousbrugge-Haringhe alhier met de dorsclunachien. Op zeker oogenblik werd hij met de linkerarm gevat in den binder en erg gekwetst. Flij werd dadelijk naar het hospitaal van Yper over gebracht om er eene heelkundige bewer king te onderstaan. Noordschoote. Vrijdagavond was Leonard Becarren oud 17 jaren en woon achtig te Zuidschoote alhier aan 't werk met de dorsclunachien. Hoe liet kwam weet men niet toch werd des jongens rech terhand gevat tusschen de wieltjes en al de pezen afgesneden. Hij werdnaar het gast huis van Yper gevoerd. Dadizeele. Toekomende week Don derdag 8 September, beginnen alhier de dagen van groote devotie ter eere van O. L. Vrouw. Van Yper uit geven wij hier de uren van den tram. Yper-Dadizeele Yper Stalie Yper Bascule Zill.'heke (Statie) Ghehivelt Becelaere Nachtegaal O hel uwe (Depot) A - V. Dadizeele (Statie) A. Dadizeele (static) V. Giieluwe (Depot) A. V. Nachtegaal Becelaere Ghehivelt Zillebeke (Statie) Yper Bascule. Yper Statie v. 8 tot 1 5 September 8.24 11,45 14.40 8.32 11,53 14,48 8.30 12.00 14.55 0.00 12.21 15.16 0.11 12.32 15.27 0.22 12.48 15.38 0,35 12.56 15.51 0.42 13.00 16.00 0.58 13.20 16.20 0.10 12.06 15.25 18.08 0.30 12.24 15.45 18.28 7.01 10.18 13.03 15.55 18.54 7.14 10.31 13.16 16.08 10.07 7.24 10.42 13.27 16.10 10.18 7.33 10.53 13.38 16.30 10.20 7.53 11.14 13.50 16.51 10,50 7.50 11.21 14.06 16.58 10.57 8.06 11.20 14.14 Bixschote. Dinsdag hebben de echt- genootcn Bulcke Benjamin en Becarren Leonie hun gouden bruiloft herdacht. Eerst in de kerk om God te bedanken en dan op 't gemeentehuis waar zij ook hartelijk ontvangen werden. Heel het dorp was in volle feest. Kemmel. Op Kermis-Maandag, 5 September, Baankoers voor Onder-begin nelingen. Omloop van den Kemmelberg. Afstand 60 km. 505 fr. prijzen. Inschrijving om 2 uur en vertrek om 3 uur te Kemmel, wijk Polka. Het vertrek wordt gegeven door oud-baankampioen M. Cyriel Vanhauwaert. Gheluvelt. Op Zondag 11 Septem ber zal E H. Verfaillie alhier als pastoor ingehuldigd worden. Steeds zijn de inwo ners aan 't werk want zij willen het wel doen. Zuidschoote. Groote kermis schie ting op Maandag 12 September 1927 om 2 uur stipt bij Isidoor Van Eecke een ware Vlaamsclie vriend. Lizerne-Boesinghe. Groote Velo- koers voor onder-beginnelingen op Zon dag 11 September 1927 om 4 uur 250 fr. prijzen en verscheidene premiën. Zeer goede velobaan geen steenweg. De commissie zal verder alles beslissen. BrieIen. Dubbele inhuldiging. Op Zondag 4 September wordt in onze ge meente het Vlaamsch Huis en ook de vlag van onzen Vlaamschen Bond ingehuldigd. Al de Vlamingen uit het zuidergedeelte van het arrondissement moeten dien dag talrijk opkomen. Nooit bleef Brielen ten achter op de plechtigheden in de andere gemeenten. Strijdbroeders we ver wachten U De stoet wordt te 2 1 2 u. gevormd. De Vlaamsclie Harmonie van Yper zal het feest opluisteren. Heer Antoon Samyn uit Dix- muide is de gevierde spreker. Elverdinghe. Zondag laatst hadden we hier de Oogstfeeste. Er was een macht van volk, en paarden en veulens ontbraken niet. Het meestendeel der verkooplustigen moest jammer voor hen onverrichter zake weer met hnn beesten naar huis kee- ren. Er zat geen trek in. Toekomende feeste zal 't beter zijn. Zillebeke. Aan de Fleeren jagers weze gemeld dat de jacht op 't wild open is vanaf 3 September, 't Schijnt dat er nogal wat rondloopt doch sedert de ver nielende klopjacht van die 'geduchte pens jagers ontbreekt het bijzonderste soort. Nu 't waren ook jagers die heel de streek dooi gekend zijn om hun doelzekere schutters- kunste. De ordentelijke liefhebbers van de jacht zullen zich moeten met de banale konijntjes en'patrijzen tevreden houden want de hazen zijn gaan vliegen. Uitslag der Velokoers. 50 km. 2. D'hondt André, Yper. 2. Balduyf. 3. Devos Maurice. 4. Vanecke M. 5. Devloo. 7. Garreyn. 16 premiën gewonnen door D'hondt. Sint-Jan ter Biezen. - Westlanders! Uw strijbroeders op de grenspost De katholieke Vlamingen van Sint-jan ter Biezen (Watou) bazuinen over Vlaanderen hun Vlaggefeest uit Op 4 September e. k. moet een groot deel van Vlaanderens strijdkrachten te been om hun solidariteit met en genegenheid voor Meester Butaye en zijn «bende» te komen betuigen Te 2 1 2 uur vorming van den Optocht. Westlands klokke zal er luiden. Vlaamsclie organisaties, zendt zoo spoe dig mogelijk uw toetreding. Sint-Jan. Gevecht. Maandag laatst is liet tot een lievigen twist gekomen die uitliep op slaande bewijsvoeringen onder de leden van de franskiljon- sche H. Drievuldigheid van de Koemarkt. De Scheidsrechtersxdie hun zegen over den wijn moes ten geven zijn tusschengekomen anders hadde 't bloed door de straten van St Jan gestroomd. West-Nieuwkerke Prachtig Schoolfeest Dinsdag laatst, had alhier een prachtig feest plaats dat in alle opzichten gelukte. De opkomst was bui tengewoon grooteen bom volle zaal. ledereen is zeer tevreden naar huis gekeerd en het St Gerntana- patronaat van Roeselaere beloofde op den algemee- nen weg in te gaan, en toekomende jaar met een e- ven puik programma terug te keeren. En of het puik was? Zonder de minste overdrijving mogen we zeg gen dat het St Germanapatronaat van Roeselaere een modelpatronaat is. 't Was effenaf een voorbeeld van ernstige en deugdelijke en vroolijke werking. Wc hoorden hier nog niet veel Vlaamsche Meisjes hun ideal belijden. We vonden in dit patronaat een dub bele schoonheid. Dat wij ze onthouden !Ten eerste de schoonheid en de aangenaamheid van een ernsti ge, verstandige, kristelijke opleiding. Wat was er daar nog te kort WatLaten we de grooté les ver staan, dat men zich in eereen deugd volledig verzet ten kan. Verzet moet krachten geven, en niet krach ten ontnemen. Een tweede daar hebben we een Vlaamsch voorbeeld een Vlaamsche deugd aan be leefd. Hoe gespannen luisterden de menschen niet naar die Meisjes, al denkende wat zullen Meisjes over Vlaanderen vertellen O,gij hebt ons allen die fierheid gegeven, nederige Meisjesgij hebt zwakke vrouwen, ons die Vlaamsche Kracht getoond en doen voelen omdat gij de liefde hebt. Gij zult Vlaan deren doen bloeien en zijn volksschoonbeid dienen en gij mocht het uit uw lied zingen Wij zullen de tinnen kronen Met eeuwig bloeienden Mei... Dan verstaat men na uw werk te hebben gezien ('t werk van allen, 't werk Uwer Leidsters en van Uw

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1927 | | pagina 3