H ENRI Hosten-Gruwez VITALITY Superior J. Gallois-Ueseranno Cli. i><' li<MV<|-Slovaoi*l maiiriis Mè\m Lombaardstraat5 YPER. Gebroeders ROSSEY J. COULEMBIER 16, DORP COOLSKAMP Magazijn van WIJNEN LIKEUREN GENADIGE PRIJZEN GENADIGE PRIJZEN 3 o TERUG AAN DE PLAATSELIJKE BONDEN Statiestraat. 40. YPER Spreekdraad 102 w®# HOEN DER VOEDSEL Bijzonderheden van Legmeelsoorten. Voedermeel v< or poeljen en kuikentjes. Alle graansoorten. - Drie verschillige mengelingen, alsook alle benoodigheden om dezelfde voeders te maken. ffi YPER kroti 111,lei: in i»afm'imI uomonl Tel: 1GG. I^nslchecl, ƒ4 Ö5»> Mekanieke Schoenmakerij Hondstraat, 39, YPER 't Is de beste voor maatschoenen in alle modellen en prijzen. Licht en sterk verzorgd werk. Reparatiën binst de uren. Kunstglaswerk in koper en lood. Gewoon en Decoratie schilderwerk Genadige Prijzen. 3ni (M M WMihSUI MER v in PKTRK RKYOS Vertegenwoordiger KNOCKAERT 42, Meenenschesteenweg, 42, Bascule, YPER POPERINGHE VerSDSi uwe KuiKemjes vau DiflRRHËE. Veröwljnings-ziekie VITALITY SUPERIOR gegeven van af den derden dag tot vijf weken met fijn gesneden groen en botermelk, zal U alle risico voor het opfokken uwer kuikentjes ontnemen, zal de schrikkelijke sterfte doen ophouden welke uw wanhoop is. Stelt VITALITY SUPERIOR op proef Y. Al. Ossenmarkt, 33 Telefoon 5*73.20 HOOFDDEPOT CA li lii:\l AAS-LI IS antwerpen Maasstraat, 4 Telefoon 311.98 Voor uwe bestellingen wend U in volle vertrouwen tot Mad. S. VAN WALLEGHEM, te zonnebeke. Voor uwe Bieren, Limonaden, Wijnen en Likeuren, wendt U tot het welgekend huis liiikkrrstraal, 5* li Tel- 174 Alles wordt ten huize besteld aan voordecüge prijzen. Voortvcrkoopers gevraagd voor Bieren, Limonaden en Wijnen. liiir^orlijkc stand Ypnr (uboorten: Ghesquire Odetta, Pilckemstraat. Van de Pitte Denise, Oude Houtmarkt, 23. I tmperman Georgette, Dickebuschstecnweg, 341 loflack Paillette, Meencnstraat, 46'. Sensier Marte- Louise. St Jachn-traaat, 7. Durnez Andrë, Stucrs- -trnat. 20. Claeys André Bruggesteenweg, 70. Verfaillie Marie-Thérèse, Dickebuschstecnweg, 7b. he4-1jk stubbe Gustave, bediende te Brugge en Pannekoucke Agnès, z. h. te Yper Overujdens: Duprez Virginia, 79 j echt De- gryze Franciscus, Eigen Heerdstraat. Vanden- berghe René, 5 in.f ZonTiebekesteenweg, 152. ergracht Adreas. 28 j., z. b. ongehuwd, Dixmude- steenweg. TÜEKKII6 SER VERWOESTE 6EWESTEH Voor uwe LEEUWENVLAGGEN, SPELDEN en alle andere propaganda artikelen uendt L' tot Gedreven Koperwerk met Vlaamsche spreuken. Eischt ons merk VITAMIDORA, bevattende een maximum van Vitaminen._ - Eenig depot voor Yper en omstreken. - Ontledingen kunnen ten kantore door iedereen gezien worden. - Men bestelt ten huize. K E H 85 lloornuork |.\l<'Oii(lii|MhH'l) I al DIBIISEÜ IB R SS BBIRBI G beveelt zich aan voor alle tapijtsierwerk, als ook voor het vernieuwen en herstellen van matrassen en ressortbakken. Trouwe Bedibninq YourilPSllM'IIW Pi»r><>, i* K li ^3## SINT ARNOLDUS BROUWERIJ Zeer Eerwaarden Bestuurder) die verzen en die mu ziek. Zij draagt Vlaanderens toekomst in uw hart Jat zingt vau leefde: S'. Oerniana boven Leve S'. \mand! 't Eu moeste maar zoo schoone niet zijn Opdat we toekomende jaar, na een even prachtig feest, opnieuw twee ballons mochten oplaten (waar voor we den Ingenieur.gelukwenschen.) De Kath. VI. Studiekring.) Open brief aan de Gemeentebelangers van Poperinghe ;Het K. V N'. V„ afdeeling Poperinghe is zoo vrij: A In antwoord op een artikel in een gazetje van Zondag te antwoorden De Ypersche Bode is «•en blad dat onze gedachte verdedigt en onzen strijd steuntwc danken u om de propaganda die ge ywaar voert. Als we artikels schrijven is 't opdat gij «Jie zoodt lezen en we bestatigen met genoegen dat we ons doel bereiken.'t Verwondert ons echter dat ge alleen spreekt van 'n artikel aan 't adres van 'n ander en zwijgt over artikels aan uw adres. li. U te zeggen dat uw verslag der Gemeentezit- iing van 20 Oogst heel vreemd is opgesteld. We steunen op tie verklaringen in openbare zitting u voor de punten behandeld na de sluiting der deuren," op de gegevens van opzeu afgevaardigde Carpenticr dei ervoor de verantwoordelijkheid opheischt. IWij bestatigen mei genoegen dat Gij het optre den van den Sekretaris gedeeltelijk juist weergeeft Dieu heer protesteert hevig, meugt zich in de be- sprektug en eischt eene stemming; hij verkiaart zejfs niets aan 't verslag te zullen veranderen. Hij gaat zijne rechten te buiten en overtreedt de plichten van zijn ambt. Oij vergeet te zeggen dat na de stemming over liet verslag, Carpentier eene verklaring dikteert en eischt dat zij in het nieuwe versiag wordt opgeno men 't gene na tegenstribbeling wordt ingewilligd. De -ekretans wil ze eerst anders opteekenen doch Carpentier herhaalt nog eens duidelijk. Bij de stemming over het verslag, als de Voor zitter vroeg aan heer Renë Devos zijne stem uit te brengen (de man is hardhoorig) heeft Carpentier gezegd Gij kunt toch dien Heer niet doen stem men. vermits hij van de zaak niet-verstaat, maar wei Hoe wilt ge dat hij zou stemmen hij heeft onze uiteenzetting niet gehoord waarop de Heer Schepen Gombert spottend antwoorddeWat wilt ge hier dan met zulke mannen komen doen Dit enkel ont erop te wijzen hoe hatelijk de zaken wor den verdraaid en om te bewijzen dat het Carpentier niet was zooals uw verslag het aantoont maar den Heer Schepen Gombert die den verdienstelijken man straffeloos helcegdigde. (Hoe moedig I... maar zulke aanvallen beleefden we al tneer met dat heerschap. Dat de voorzitter hier niet is tusschen gekomen iseen schande.) 4. Over het 7<t<- punt der dagorde Mededee/ing. Uw verslag histen in totaal valsch. Dit punt werd besproken na de geheime zitting buiten de raadsle den en de Sekretaris was niemand aanwezig. Uw verslag is dus van u zelf. In dit punt werden besproken a) Driemaandenlijkschenstaat der Gemeentekas. Raadslid I.efebvre vraagi toepassing van art. 98. Heer Schepen Vandoreu zegt dat hij de wet niet paleeft #tn geen wantrouwen te toonen in den Oeiueente.-Ontvange,. Den HeerLefcbvre, uwe vraag is in helecdiging aan den Ontvanger N'ict slecht gelapt Heer Scliepeu maar 't fs toch vreemd dat Oij zelf, om uw vertrouwen tut te drukken, de wet over treedt. b) Hulp aan Kroostrijke Gezinnen. Carpentier vroeg wanneer men eenmaal zou beginnen uitbeta len. Fj- werd vroeger toch overeengekomen 50 fr. "te geven bij de geboorte van 't vierde kind. 100 fr. bij 't vijfde, 150 fr. bjj 't zesde enz. Er is 2000 fr. in geschreven in de Begroottng. t Schepencollege vree- zende niet toe te komen zal nu voorloopig 50 fr. uit betalen vanaf het vierde kind geboren jja s.s. 1027. c) Toetaag van Footbatl-dub. Er was geene aan- vraag maar eene .VlededeelingDe Heer Schepen Gombert zich richtende tot den Voorzitter zegt dat de Eootbaall-club van zin is eene aanvraag voor toe- laag in te dienen, Na eene lange bespreking tus schen M. Gombert en H. Burgemeester vraagt Gar- pentier of die toelage nog voor dit jaar zal gevraagd worden, Ja antwoordt H. Gombert. 't Zou mij verwonderen ze te zien toestaan want voor onze toe- laag aan 't Onderwijs was er reeds geen geld meer. zei Carpentier. Wij vinden t vreemd dat in uw verslag staat dat Carpentier zich verzet vermits er nog mets gevraagd M is. Nog schooner isdatde HecrGombct in dc Com missie van Football op Donderdag25 verklaarde dat alleen Carpentier tegen de toclaag was. Wij verstaan goed uw poging, .VU Gombert. otn onzen oproep hatelijk te maken.bij de sportliefheb bers Ge hebt echter bewezen dat gijzelf uwe hieicn vaagt aan de toelaag doch enkel zoekt den Footbali- clttb te misbruiken in uw politiek kraam. Luister Voor ons is Football 'n deugdelijk sport, 'tl gezonde lichaamsoefening onze jongens zijn er beter dan in danszaal of kincma we moeten daar ii us voor zorgep. De stad moet echter ook zorgen voor 't onderwijs, en dë onderwijzers. Onze aanwraagvoorduurtetoe-iag aan die onder wijzers is voor 't noodzakelijke. Eene aanvraag voor toelaag aan Football i- voor 't nuttige, 7 aangename. Gij hebtde toelaag voor 'tnoodzakelijke geweigerd en durft nu die voor 't nuttige niet aanvragen hé? 't Was bijna gevonden eens e-over spreken in den Gemeenteraad en.... 't ware wel aardig zouden de Nationalisten niets zeggen dat kan tegen hun gekeerd worden. We verstaan den zet Mf Gombert. maar de onderwijzers kregen niets, "omdat er geen getd was zoo werd ons geantwoord. Welnu we zullen zien. Luister Ge zegt dat 't punt vefUchoven wend tot be grooting van 1028 "t Wordt dus verschoven door u zelf. .50 Gombert Geen vodden ,\U Gombert. ge hebt tot nu toe niets gevraagd ge hebt enkel gezegd dat ge van zin zijt het te doen. Breng dus de aan vraag voor toelaag aan Football-club op de dagorde der eerstkomende zitting onze mannen stemmen de toetaag, zóó hoog mogelijk, nog voor dit jaar. Wij houden niet van Farizeërs. I let woord is aan U of liever nog.... de daad. Het Bestuur van K. V. N. V. Afdeeling Poperinghe. Verklaringen van 25 Oogst tot 1 Sept. 1027 Vandemoortele Daniel, Hondstraat, 21 (van Per- vyze). Devogel Paula, Dickebuschstecnweg Packet Irma, Blindeliedenstraat. >erie 5s.4'iti m 17 wtnt het lot van 250.000 ff serie 55.496 m 10 wint het lot van 100.UOO fr. Serie 55.496 n i en 20 en serie 84.112 m 11 M in nen elk 50.000 fr. Al dt andere nummers van de series 58 983 en 127.605 zijn uithetaalbaar met 250 fr.

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1927 | | pagina 4