DE GOUDEli VORK OPGEPAST i R OD. BOUDRY Firma msicnior DE vries ii Lier k c ife 30 fr per maand Fenlinaiui hEBO\l)T J Marcel oe'- Foerhave i (l.Breyne- l anStechelntan LAMIBOI W EHS, EV3ozes Fonieyne TE WOESTEN. Jn I/fssqderep S)a. ies)T^3f - a TE C TJVBUBZLS 3Jba\ras$tTL Wol v f Yamlonlniolo-Cornoillio O VERMEULEN ^BRU5SELP Leest cn Verspreidt DE YPERSCHE BODE S S !fi S IJZER, STAAL, PLATEN POUTRELLEN GEUTIJZER - METALEN BIJZONDERE PRIJZEN PER HOEVEELHEID Naamlooze Maatschappij - Boter straal - YPER Telefoon 88 Postcheckrekening 47629 i ttr.rrw Hat Alle IJZERWAREN HUISRAAD Bouw- en Smidsartikelén Gereedschappen GROOT KLEIN CIlOOTIIWhCI. I V COMMISSIE J|;mrj|s ChoicllVO-KoSloloof 11. SCI 1VIIDT-BA i UWEZ KRUIDENIERSWAREN, WIJNEN, RUWE en GEBRANDE KOELIES OLIËN en VETTEN voor AUTOS en MOTOREN g Depothouder der Belgian Benzine C° 33, STATIESTRAAT, YPER- 31 I Voorlangst raaf, 1, Y8*EB. :(- AANNEMER VAN ALLE VERKOOP VAN Glas en Schilderwerken. glas, verf en vernis, enz. JSC? Alle man koopt geerne aan de beste voorwaarden. KI Juist daarom moet ge U eerst wenden bij Uw Vriend wm Alphonso V<kiT;Hi!hk-3>cr< uimirl IN DE GOUDEN SPADE Boterstraatg die altijd goed voorzien is van een zeer groote hoeveelheid stoven, jachtstoven in alle modellen, ook met loopendt vuren, kolomstoven, gegoten stoven, bijgenaamd fransche puiden, enz., enz. Alsook basculen en weegschalen, boterkernen, gegoten en gegalvani seerde douches ook waschfournouizen. Alle benoodigheden voor het huishouden, verlakte ariiKeien. glas- en gieiswerk. |3- &r HUIS GESTICHT TE RIJSSEL IN 1892. m zii kixsTiu ai extk\ voor Harmonies en Fanfaren Uitsluitend vertegenwoordiger v. de streek van de Bijhoorigheden, v Verkoop, Verwisseling. Werkhuis voor Reparation in allen aard. Vernikkeling Verzilvering. Pianos, Violen, Mandoiinen. Banje Jazz Band Hol». Hora 1-31 onto no 20, Tempelstraat, YPER. FABRIEK van MEUBELS Isitloor DEIIAEXE on ZOOXS Rysselstraat, 94, YPER. Alle slach van Meubels met gemak van betaling (.amict If llacac-Baadane XotoUaort-.VIahion- KADERS^m J HANDEL in INLANDSCH HOUT. KADERLIJSTENi - Beluikstraat Yper. f A"e schoenmakersbenoodigdheden KOOPT uwe KOF FIES in I JAVA 23 Statiestraat, YPER. Ib 't klein li tgroot VI. Holloboko-Boorhave Hondstraat, 35, YPER. Volledige binnenhuismeubileering IK DEK KiEUWEK ST-PIETEB ♦lor. Boriior-Bohaono lüf BBflg ■■■lm llnis koslolvn-Yanloko OUD HUIS Behanger. Groote Markt, 19, YPER ieubelpapier. Matrassen, Linoleum Balatum, Engelsche Bedden, Lijnwaad, Stoors en Gordijnen. Heihuis plaat?: Rouwkapellen. Aanveerd al ander Tapijtwerk. T APIJTSIER-ü ARMERDEU Tuin» ijk Ligy, 85, YPER gelast zich met het maken en herstellen van alle slach van zetels, canapés, clubs, salon garnituren, ressortbakken, matrassen, enz. Matige Prijzen -s- Verzorgd werk Voor het aankoopen uwer Landbouwma- chienes, Raapmolens en Vettestrooiers. Bel gische Vervaardiging, wendt u in volle ver trouwen lot K TSW Vischmarkt, YPER. Huis GESTICHT IN 1906. WIJNEN en APERITIFS KÉPIS voor Militairen en Maatschappijen DECORATIELINTEN Reinigen van gouden en zilveren galons. Depothouder voor Yper en omliggende Diksmudest. 30 YPER. Verschillende modellen in m alle prijzen De artikelen zijn gewaarborgd [garantie]. i x IR k m sr SifiifiWlfiifiSfüfiïfUfiifrifitFüflifiifïifiSi TROUWT BEDIENING. X VRAAG VOORWAARDEN MEKAN1EKE rm rTO\ SCHRIJN- en MEUBELMAKERIJ MEENENSTRAAT, YPER LEDER, TIGEN De Beste Recbtstreeksche invoer f Bjzondere prijzen mor roortrerkoopers t GEWONE- EN PRACHTMEUBELEN HUIS Verzorgd werk Genadige prijzen. GEWAARBORGDE CERIEMNQ. RIJSSELSTRAAT, 124 YPER. Glas, Gleis, Beelden Kaders, Spiegels Fantaisieartikelen. Verlakt. Haarkapper voor Dames en IJeeren Het huii heiast zich met alle slach ran postjehen Orimecring mor looneel en andere feesten Dixmude-straat YPER.

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1927 | | pagina 6