Nieuws- en Aankondiglngsblad. E POLITIEK amnestiemeeting YPERSCH LEVEN: 1' Jaargang. N' 3i Prijs per nummer 30 centiem Zondag 11 September 1927. Beheer en Opstel: Tuinwijk Ligy, 80, Yrer. Ruzie in 't Wetstraatje, Kamerontbinding, of wat I j'ii oiks|>cli(ioniiciiicii( Edgard LOUAGE STAD YPER VANDAAG ZONDAG, TE 4 UUR Abonnementsprijs 15 fr. 50 per jaar. 9 ir. per half jaar. 5 fr. per drie maanden, buitenland 25 fr. Men abonneert op alle postkantoren. Aankondigingen bij overeenkomst. T^nef op aanvraag. DEÏÏEBB Alle nieuws moet tegen den Donderdag ten laatste inge zonden worden. Naamlooze artikels worden niet opgenomen. Verschijnt Wekelijks. Postcheckrekening: 1886.79. (E Vanderghote.) Ze vernestelt al meer cn meer in 't moe- rd«,deconscrvatief-socialistisclietrekschuite waarin liet edel driemanschap Jaspar- Hymans-Vandervclde- dc minderwaarde on/cr munt melde ruïne oizer burgertjes en werklieden ten voordeele van liet ver- franschtc bankwezen bezegelde en goed keurde. Wie een greintje speur heeft voor bel- gisclie politiek voelt dat de stuurlui der drie staatspartijen mekaar aan 't beloeren zijn om bij de minste gelegenheid aan wal te stappen. Zoo ook deed 'tgeneraal Deveze in den tijd toen hij er met een gemaakte kattckolerie van onder trok na 't vlaginci- dent met 't gebroken geweer te La Lou- vière. Zoo zal Hyinans of de roode Patron» het hem nadoen en 't ministerie zal uitglet- schen en tuimelen over amnestie,zes maan den of andere appelschillen Maar of dat komieke makers- en brekersspelfzal blijven duren Misschien zullen de socialisten pogen als oppositiepartij met een kampa- gne voor verkorten diensttijd het vertrou wen te herwinnen dat ze verloren hebben door hun tweejarig anti-Vlaamsch en.volks- vijandig beheer met de conservatieven. Een nieuwe editie Poullet-Vandervelde is trou wens niet meer mogelijk zonder andere verkiezing en van een drieledige unior.- sacrée fopperij heeft iedereen den buik vol! Voor een samengaan van liberalen met staatskatholieken zijn de Vlamingen en de christene werklieden niet te vinden en voor een cabinet uit eene minderheidspartij naar 't engelsch voorbeeld van Mac Donald, daar staat ons parlementje te laag voor. Een oplossing die een vast ministerie in den zadel zet is in België niet denkbaar. Het als de kleuren van den regenboog zoo vei - schillend sociaal inzicht nog daar gelaten, iedere partij draagt in eigen boezem ver deeling en verdeeldheid, geren of noode wordt de levensvraag onzer natie overal gesteld en moet er rekening mede gehou den worden. In ons weekblad werd reeds een en ander medegedeeld uit De Volks wil en De Strijd twee socialistische kranten die vuist en voet Vlaanderens staats- zelfstandigheid verdedigen. De eenheid bij de staatskatholieken is maar een Renkin- droom geweest. Niet met ronkende rede voeringen is de Waalsch - Brusselsch - Vlaamsche kloof te dempen. Neen, geen duurzame vrede, geen blij vende oplossing is mogelijk zonder split sing der kamers met federatieve indceling die met de eigendommelijkheid van twee-, volkeren in een staat begaan is. Meer en meer wordt het in den vreemde zoowel als in t binnenland duidelijk dat de rassen kwestie België's politiek leven totaal ver giftigt en dat alleen de eendracht (niet eenheid) door een bondstaat naar 't Zwit- sersch voorbeeld te herstellen is. Anders groeit de veete tot onbluschbaren haat en valt België dan ook bij een nieuwen oor log als twee niet meer te lijmen brokstuk ken uiteen Daar blijft dus alleen, tenzij alle schijn bedroog, een vervroegde kamerontbinding over, met nieuwe verkiezingen in 't vroeg- jaar '28. Ons jong verbond heeft zich zelf niets te verwijten en mag gerust het oor deel der kiezers tegemoet zien. Als opposi tiepartij heeft onze groep voortdurend het Belgisch dwangregiem en de dictatuur der finantie aangeklaagd Geprotesteerd tegen de al te zware legerbudgetten ons door het militair accoord met Frankrijk opgedron gen (met de goedkeuring der drie partijen). De zesmaandendienst waarover de socio's zorgvuldig den bek hielden toen ze in 't ministerie zaten, tot driemaal voorgesteld en door hen verworpen Geijverd voor amnestie We hebben onzen plicht ge kweten Wij wenschen zoo vroeg mogelijk nieuwe verkiezingenDe successen behaald bij gemeente- en provincieverkiezingen moe ten opnieuw bevestigend en uitgebreid Ze zullen getuigen van de stuwing der Vlaamsche gedachte, van de kentering die hier in West-Vlaanderen cn elders heeft plaats gegrepen Ons Katholiek Vlaamsch Nationaal Ver bond waaraan zooveel offervolle handen metselen en bouwen staat bodem vast, anker vast, en rijst torenhoog met stagen kloeken groeiUit die sterke veste wordt leiding verschaft, kracht geput bij den nakenden, niette ontkomen strijd. Verkiezingen echter zijn slechts spannende momenten in onze beweging die het werk is van iederen dag, ieder uur, ieder oogenblik. Van nu tot dan, en ook nadien, als de roes der komende zegepraal bezonken zal zijn Vlaamsche Broeders, ons wacht verder organisatiewerk, een sjouwers- en wroeterstaak voorgaar maar de herleving der Vlaaniscf\e natie op grondslag van eigen nationaal bestaan is er de zoete vrucht van. Uit een vredelievende geest, uit een geest van bezuiniging en menschelijkheid tevens schreven we na den wapenstilstand den zesmaandendiensttijd in ons pro gramma. Drie maal stelden onze volksvertegen- wootdigers die hervorming voor in het parlement en drie maa] werd ze verwor pen door de coiiservateurs en socialisten. Met den nieuwen Kamerzittijd zal de kwestie van den zesmaandendiensttijd weer worden gesteld. Het is voor de verwezenlijking vaneen onzer programmapunten van hoogste be lang dat de massa zich krachtig uitspreke voor dezen billijken eisch. Er dient in de eerste plaats zooveel be langstelling voor gewekt dat de volksver tegenwoordigers van de andere partijen verplicht worden rekening te houden met den volkswil en onder den druk ervan mede den zesmaandendiensttijd er door halen. Dit zou voor ons niet alleen zijn een overwinning op het militarisme in zijn ge heel, een bezuiniging voor het land. een vermindering van persoonlijke lasten, Ycrhnasl u, <ln<» <lcr bevrijd in» Vlaanderens doodstrijd heen te lang geduurd wij wachten nog slechts op ii, wij hebben nog slechts hoop in I1WC \erschïjllill». UiiuPot,iquoifaime la Flandre G. BlACHON. m tar bovendien een overwinning van he la ïg op de partij van Frankrijk, op de man nen en den geest van het Belgisch-militair akkoord. Daarom richten we o. m. een VOLKS PETITIONNEMENT in. Moties voor den zesmaandendiensttijd moeten in elk onzer gemeenten worden neergelegd. Kaarten moeten in elk onzer lokalen, en vriend en vijand ter onderteekening worden aangeboden. Vrouwen en mannen boven de 21 jaar dienen hunne instemming met deze her vorming te geven. Het moet worden eene stille maar aan houdende werking. Deze kaarten zijn kosteloos verkrijg baar Drukkerij Volksverheffing, Onder- wijsstraat, Aalst, in het arrondisseinentssc- cretariaat, in Het Belfort in de Vlaam sche lokalen. Bestuursleden onzer bonden besteld er een hoeveelheid. Het weze een gelegenheid om bij het volk te ijveren voor ons blad, uwen bond, onze gedachte. bt' lieer (Udacrt overleden De 1 leer Colaert is Zaterdag namiddag overleden. Hij was 79 jaar oud. Hij werd kamerlid gekozen den 20 Februari 1884; gemeenteraadslid dezer stad in, 1887 en werd er burgemeester in 1900 als opvolger van baron Sunnont de Volsberghe die lid werd der regeering. Hij js steeds e<m vurig verdediger geweest van cte rechten der vrouw. Tijdeps den opriog zag hij zijn stad in vlammen en ellende onder gaan. Na den wapenstilstand wa>en zijn bemoeiingen in de kamer er vooral opge richt den heropbouw van Yper te bevor deren. Thans is deze stad, Goddank uit hare puinen verrezen en jaarlijks wordt ze door tienduizenden toeristen bezocht. Ver der heeft Mijnheer Colaert steeds hardnek kig de belangen verdedigd dergeteisterden uit de Vlaanders, De heropbouw onzer hal len en on*er St Maartenskerk heeft hij niet •mogen verwezenlijkt zien. De Katholieke Vlamingen bieden de geachte familie Colaert de betuiging van htm oprechte christelijke deelneming in het onhersteb baar verlies. LKsfeR trtrspreiai "be ïpeisghe bode hiamsebe kalender Zondag, 11 September. H. Emiliana. Volle maan te 12 u. 54. 1911. Zevende vacantieleergang voor Vlaamsche Studenten te Leiden geopend. Maandag, 12 September. H. Naam van Maria. Dinsdag, 13 September. H. Guido. 1814. Geboortedag van den Nederland- schen schrijver Hildebrand. (Nikolaas Beets) Woensdag, 14 September. H. Kruisver heffing. 1523. Paus Adriaan Vl, van nederige Nederlandsche afkomst, overlijdt te Rome. Donderdag, 15 September. O. L. Vrouw van Zeven Weeën. Vrijdag, 16 September. H. Kornelius. 1795. De Engelschen maken zich mees ter van de Kaapkolonie. Zaterdag, 17 September. H. Lambertus. 1804. Geboortedag van den Vlaamschen dichter Prudens van Duyse, te Dender- monde. Naklank. De doodenhulde aan de Engelsche Broeders heeft weerklank ge vonden tot in Engeland en aldus werd opnieuw in het buitenland erop gewezen dat voor de Vlamingen: «Something is rotten in the slate of Belgium De brief dien wij de vorige week drukten is gevolgd door een aantal handteekeningen, niet aanteekeningen waarin we er vinden van Cardiff, Brighton, London, Leeds Scotland, Wales en ook... van onze Ypersche vrien den. Zoo werd nogmaals voor Vlaanderens zaak gewerkt trots het gevloek en getier der Vlaamschhaters. We moeten de Vlaam sche zaak wereldkundig maken. Onze vijanden aanklagen voor het internationaal geweten, Vlaanderens verdrukking overal ruchtbaar maken dat treft onze vijanden in 't hert, dat is dus onze taak. Vraagt overal een Sll>UO-LKMO\AI>E, fijn, smakelijk en verfrisschend Alqemf.en Vertegenwoordiger Hoornwerk, 2, YPER Voortverkoopers worden gevraagd voor de streek. in de zaal ESPÉRANCE Meenenpoort SPREKERS Mevrouw MARÉCHAL, provincieraadslid voor Brugge. STAF DECLERCK, Volk-vertegenwoordiger voor Brussel. VLAMINGEN ALLEN DAARHEEN

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1927 | | pagina 1