Oproep tot de Vlaamsche Arbeiders Waar Glow's iiawanien da iiaaszijn i bt'idcrs van Yper en omliggende Oproep lol de ouders laamsclic kalender SIDK 0-LEM0l\Al)E, lf Jaargang. Nr 38 Prijs per nummer 30 centiem Zondag 18 September 1927. Verschijnt Wekelijks. Beheer en Opstel: Tuinwijk Ligy, 80, Yrer. Postcheckrekening: 1886.79. (E Vanderghote.) i= Nieuws- en Aankomdégingsblad. Heden Zondag, te 3 uur, bij Marcel SOETE, YPER, Stichting van een kern van 'i Vrij Christen Syndikaat. Sprekers Juul Declercq van Iseghem, Tillo Buysse, vasiepropagaofliSl. VLAAMSCHE ARBEIDERS UW PLAATS IS BIJ ONS Algemeen Vertegenwoordiger .- Edgard LOUAGE Abonnementsprijs 15 Ir "Ji per jaar. 'i lr. per hall jaar. 5 Ir. per drie niar,nden. Baiienland 25 Ir. Men abonneert op alle postkemorrn. Aankorulsfiinccii bij overeenkomst. Tariel op .invraag. Alle nieuws moet tegen den Donderdag ten laatste inge ronden worden. Xaamlooze artikels worden niet opgenomen. Meer en meer wordt het voor ieder arbei der een plicht zich te syndikceren. Die waar heid is reeds algemeen erkend en doorge drongen in de andere provincies. West- Vlaan deren zal niet ten achter blijven Het is echter noodzakelijk dat de werk lieden zich niet laten inlijven bij vakbonden waar een deel der gelden voor verkiezings- en propagandadoeleinden gebruikt wordt, of waarop hun Vlaamsche denkwijze inbreuk gemaakt wordt Te dien einde zullen in alle gemeenten van ons arrondissement waar het eenigzins mogelijk is, ufdeelingen gesticht worden van het Vrij Christen Syndikaat, aangesloten bij de machtige vakbonden van Iseghem en Aalst. Vlaamsche arbeiders, meer en meer wordt het duidelijk dat de drie staatspartijen wei geren uw belangen te behartigen als werk man en tevens zoon van de Vlaamsche Natie Sluit U aan bij onze vakbondenGeef uw naam op aan de hoofdmannen onzer Viaa/nsche kringen en afdeelingcn van het Katholiek Vlaamsch Nationaal Verbond. Vraag inlichtingen bij den vasten propa- gi ndi t Ttllo Buysse, leider Vrij Christen Syndikaat, Gheluvelt. liet tweestemmig koordei socialistische en liberale franskiljons, met twee vlaamsch- haters Missiaen en Glorie als eerste viool spelers, mag huilen als gekeelde speenvar kens De misdaad tegen den geest zal hier te Ypcr ophouden de Vlaamsche Ypersche stad onderhoudt geen kweekscholen meer van onta.-frden, verbasterden! Wij ook zor gen ervoor dat de Vlaming Huysmans op de hoogte gebracht worde van decomedie die hier gespeeld wordt onder den dekman tel van verdediging van het officieel onder wijs waarvoor ze vroegergeen poot verroer den I luit verdoken doel is het bestendi gen van het verfranschingsnest dat Justice heet. Bij die leute blijft Glorie in zijn rol! Schande over den democratischen klucht speler die het Vlaamsche proletariaat in 't parlement vertegenwoordigt. BijGod,een komende verkiezing spijkeren wij uwe franskiljonsche doeninge aan den paal, en i zal niet meer baten dat het rood Amitié- frangaise kamerlid met Vlaamschgezind- lieid bij onze buitenbevolking uitpakt! Wilt gij door de verdere verfransching der scholen van Yper een tweede Brussel maken Daar gaat het uwe liberale vriend jes, in't rijk van burgemeester Max, die den Minister Huysmans als 't past de les spelt, volkomen naar den wensch. Neen, wij zijn geen voorstanders van volksdomheid, en de fouten der conserva tieven kunnen ons, die volledig met hen afgebroken hebben opallegebied, niet aan gerekend worden. Wij zijn de kampioenen voor volksopbeuring, onderwijs van den kleinen man, en dat getuigen onze studie kringen waar onderwezen en gestudeerd wordt. Op zulke inrichtingen kunt gij niet wijzen. Wij willen echter dat de kinderen opvoe ding en onderwijs genieten in de moeder taal, en ook dat Fransch aangeleerd worde als tweede taal die echter hetN'ederlandsch niet mag verdringen, wat injustice wel het geval is. Wij willen geen Brusselsche toestanden waar voor de stad alleen 1309 achterlijke kinderen gevonden worden, elf per hon derd der geheele schoolbevolking, bijna uitsluitend Vlaamsche kinderen, niet door hun schuld maar slachtoffers van het wal gelijkste taairegiem van Europa. Te Ant werpen waar schepen Huysmans, thans mi nister, zorgt voor gezonde toestanden, zijn er op een grootere bevolking slechts 133 achterlijkekinderen. Elfperhonderdin Brus sel, die als een vloek op Vlaanderen weegt, een per honderd te AntwerpenEnkele staal tjes van de vruchten van 't Brusselsche on derwijs Een schoolopziener komt in een lagere klas La robe de ma rnère.. Wat beteekent dat, la robe??? vroeg de inspec teur eerst in 't Fransch, daarna in 't Neder- landsch als hij zag dat hij niet begrepen werd Menier, antwoordden de knapen, da's ne roap (een raap) om t' ijte... [>ie la gere klas uogthans was eentalig Fransch In een land waar de volkskracht ongerept is zouden zulke toestanden onmogelijk zijn Arm Vlaanderen, hoelang nog Volgens de wet moet te Brussel aan de ouders gevraagd worden Welke taal spreekt uw kind gewoonlijk in den huis kring In plaats daarvan wordt gezegd: «Wilt gij dat uw kind Fransch leere wat heel wat anders is. De ouders vinden natuurlijk dat hun kind Fransch leere,zij heb ben immers te Brussel aan den lijve bevon den wat het beteekent Vlaming te zijn De zaak echter isdaarmeegeklonken het kind wordt in een fransche klas opgenomen. De heer Boucqey schermde hier in een ver-, gadering met de rechten van den père de familie. Te Brussel ziet men waartoe de rechten van die fameuze peerdefamilie leiden, te Yper wil men het nadoen, 't En zal Vlamingen van Yper, hoedt er u voor dat de roode en blauwe franschelaars u vangen met de leuze: De flaminganten willen ons volk domhouden, ze willen dat ons volk dat in Frankrijk zijn werk en brood moet zoeken, geen woordje Fransch meer leereWij herhalen dat wij aan het onder wijs in die taal, als tweede, volgens de ge zonde opvoedkundige regels, niet zullen roerui. L it alle onze kracht echter zullen wij een verkrachting van de Vlaamsche volksziel bestrijden, en we zullen zegevie ren. Die heertjes spreken van schoolstrijd, dien zij zullen ontketenen. Ons meer be kampen dan nu, nog smeriger middeltjes uitdenken,ons meer verdacht maken Duitsch geld te ontvangen voor het voeren onzer propaganda, straffer liegen in hun riool- blaadjes op een manier datsommige frans kiljons zelf het al te bar vinden, dat kunnen zij niet. Wilt gij nieuwe verkiezingen, wij hebben uw maneuver sedert lang door schouwd en kunnen gerust de toekomst te geinoetzien. Intusschen zult gij ons steeds ter verdediging en ten aanval klaar vinden, met het geloof inde eindzegepraal van ons recht als schild, en de onbewimpelde waar heid als zwaard. O. L. Vrouw van Vlaanderen Vele ouders, zeer verstandig, begeeren voortaan Vlaamsch onderwijs voor hun kinders; weinige oversten van opvoedings gestichten durven het tot nog toe, om ver schillende redenen aan, dien natuurlijken, allcrredelijksten wensch te voldoen. Oplei ding bij middel der moedertaal is noch tans geen nieuwigheid meer, zelfs niet... in Vlaanderen Tot aanmoediging van de ouders en beleering van alwie 't aangaat, willen we hier eens mededeelen wat wc kennen door het gezien hebben. We zijn deze dagen naar Kortrijk gereisd Kortrijk deze zoogenaamd franskiljon sche stad en daar hebben we aange troffen, in vollen bloei,... twee Vlaamsche opvoedingsgestichten voor meisjes O. L. Vrouw v. Vlaanderen en O. L. Vrouw v. Bijstand. O. L. Vrouw van Vlaanderen pracht- iurichting, in opene veldlucht, op drie minuten afstand van het station gelegen dewelke u, bij uw binnentreden in haar kleurigen, bloemenrijken voorhof, met haar twee voorvleugels als met twee vrien delijk toegrijpende armen omprangt en binnentroont. Even aangescheld aan de sneeuwwitte kunstige ingangsdeur... 'Welke verrassing Nadat men een stemmige voorhal is door gestapt,. ligt daar ineens, met Vlaamsche rondborstige openhartigheid, als iets dat niets te verduiken heeft, het gansche gesticht ineens voor u open een klassieke kwadrilataire kloosterpand, gansch wit, ver sierd als eigenaardigheid.met slechts enkele sobere lijnen, lichtblauw het kleur van Maria maar tevens opgesmukt, aan al de breede, licht-doorstroomde vensters, met een schaaierende weelde van bloem: n, zinnebeeld van kinderbloesems die hier welig ontbotten en opengaan in gezonde Vlaamsche lucht. Aan den voorkant: spreekplaatsen. In den linkervleugel vooraan de nieuw-romaan- sche kapel, die thans voltooid wordt,' daar nevens de weidsche feestzaal, evenals de lange rij klassen, uitgevend op de won dere speelplaats. Ja, voorwaar geen alledaagsche, pro zaïsche speelkoer neen iets gansch eigenaardigs, verrassends, een aaneenscha keling van uitspanningsmogelijkheden terzijde een vurig-roode terras met witte tafels en stoelen, uitzicht gevende op een net afgeteekend, grijs tennisspel, met daar nevens een lommerrijk bruin loopplein en verder een glimmend groenen wandelhof met wit zomerhuisje uitpiepend uit minza- men lach van bloemen het geheel hoog omrand met een frisschen barm v. groen Hier is het goed, aangenaam en gezond. Hier moeten de kinders zich vormen, zich zalig ontspannend in een afwisseling van handwerk, wandeling en spel. Zondag, 18 September. H. Stephanus. Maandag, IQ September. H. Januarius. Dinsdag, 20 September. H. Eustachius. 1859. De Vlaamsche schrijver Cyriel Buysse geboren. Woensdag, 21 September. H. Matthys. 1555. Karei V Sterft in het klooster Sint Just. (Spanje.) Donderdag, 22 September. H. Maurits. 1Ó18. Het eerste Vlaamsche nieuwsblad Nieuwe Tydinghe verschijnt te Antwer pen bij Abrahem Verhoeven. Vrijdag, 23 September, H. Thecla. 1906. De Antwerpsche Burgemeester Jan van Ryswyck overlijdt. Zaterdag, 24 September, H. Andochius. 1900. De Engelschen bezetten Komati- poort. (Transvaal.) Vraagt overal een fijn, smakelijk en verfrisschend Hoornwerk, 2, YPER Vuortverkoopers worden gevraagd voor de streek. Klassen als in O. L. Vrouw van Vlaande- deren, vindt men er zeker in Belgie ook niet veel luchtig en ruim, toelachend met hun jong-gele eikenhouten lessenaartjes en stoelen doch vooral kunstig versierd, geheel stemmig. Hier wordt het leeren een lusthier ontbloeit vanzelf karakterschoon heid uit het schoone der omgeving. De eetplaats is geen gewone koude refter, maar eenvoudig wegeen gezellige huis kamer, met goedig beschermende Vlaam sche schouw en 's winters een lekkend- vlammenden openen vuurhaard. Maar wat bij de kinderen nog het meest de gedachte aan thuis opwekt zijn de eenig lieve slaapkamertjes elk kind heeft zijn eigen kamertje, waai het eens gansch alleen op zich zelf kan zijn, met al zijn kleine aangenaamhedetjes en geheimpjes uitermate nette en prettige slaapkamertjes, lichtgeel, met wit waschstaandje, kastje en bed alles opnieuw dragend hel en blij, de kleurlijn van Maria kind van Maria slaapt elk kind hier den rustigen slaap onder de bescherming zijner goede moeder. Zeggen we nog, dat de opleiding, zon der hindernis van een vreemde voertaal, stevig gegrondvest op de moedertaal, in rechte lijn opstreeft naar het ideaal van katholieke wereld- en levensbeschouwing, karaktervorming, individueele en sociale plichtvervulling: dat het onderwijs in t Fransch en andere vreemde talen, niet alleen niet verwaarloosd, maar bijzonder flink verzorgd wordt, toevertrouwd als het is aan bevoegde leeraressen en aan een speciale professeur de diction. Mej. Fortin eerste prijs v. het conservatorium v. Brus sel (zooals het onderwijs in de Vlaamsche voordrachtkunst in handen is van Mejuffer

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1927 | | pagina 1