Nieuws- en Aankondigingsblad, De Afgeschafte School 1' Jaargang. N' 39 Prijs per nummer 30 centiem Zondag 25 September 1927. Verschijnt Wekelijks. Beheer en Opstel: Tuinwijk Ligy, 80, Yper. Postcheckrekening1886.79. iE Vanderghote.) 1 i -l en nationaliteit zijn geoii twee vcrsrhil- lemle zuken, muur éene zaak. Dr D. F. Malan. Inamsclie Kalender SI l)li O-LEMOJYADE, Edgard LOUAGE I>e Dood vail Yper Abonnementsprijs 15 fr. 50 per jaar 9 fr. per half jaar. 5 fr. per drie maanden, buitenland 25 fr. Men abonneert op alle postkantoren. Aankondigingen bij overeenkomst. Tarief op aanvraag. Alle nieuws moet tegen den Donderdag ten laatste inge zonden worden. Naamlooze artikels worden niet opgenomen. Den 4 Oogst 1927 schafte de Gemeente raad de betalende fransche school der St Jansstraat af met 8 stemmen tegen 6. Den 4 September 1. 1. drie uren na 't overlijden van Yper's Burgemeester hiel den liberalen en socialisten eene politieke meeting waar MM. Bouquet, Glorie en Missiaen het woord voerden. Zij teekenden verzet aan tegen voormelde afschaffing. Die afschaffing werd gestemd, zegden zij, door een verschillig gekleurde meerderheid. Was de minderheid, die er tegen stemde, en die bestond uit 3 socialisten, 2 liberalen en 1 katholiek, misschien niet verschillig gekleurd Die afschaffing streed, schreven zij, tegen de verbintenis van al de onderwijs instellingen die voor den oorlog beston den, te eerbiedigen. Wie verbond zich en tot wat? In 1921 kwamen de Gemeenteraadsheeren van vóór den oorlog overeen van vriendelijk samen den heropbouw der platgeschotene stad te betrachten, en daarom de gemeen- tekiezingen van 24 April 1921, zonder strijd, te laten voorbijgaan, en de zetels in Gemeente- en Schepenraad te verdeelen. Als de school der St Jansstraat heropge bouwd was in 1924, ontstond er twist in den Gemeenteraad. Ter zitting van 15 November 1924 zei M. de Burgemeester: Deze, die eene betalende school vroegen, zijn al met eens van gedacht veranderd, en vragen nu eene kostelooze school op voor waarde dat de fransche taal de voertaal van het onderwijs zij. bene tweede kostelooze school zou noodzakelijk mededinging verwekken ten nadeele der school der Rijsselstraat. De schoolwet wil dat de moe dertaal der kinderen gebruikt zij als de voertaal van 't onderwijs welnu de moe dertaal t'Yper en in deoinliggende gemeen ten is de Vlaamsche taal. Alhoewel de stad misschien 25.000 fr. 's jaars zal moeten betalen (nu voorziet de begrooting 51.ó24f) vraag ik eene betalende Vlaamsche school tn ik, zei M. Glorie, gezien eene beta lende school te veel geld zou kosten en de schoolkinderen in arme en rijke verdeelen, vraag ik eene kostelooze fransche school. Acht katholieken tegen vijf liberalen stem den voor eene betalende school, maar de Vlaamsche taal wierd verworpen als onder wijstaal door 6 stemmen tegen 5 en 2 ont houdingen. Welke taal zal men dan gebrui ken voor 't onderwijs, vroeg een raadslid 't Chineesch zeker, antwoordde een neen, stemde iedereen, buiten een. de taal van vóór den oorlog. Niemand heeft zich uit drukkelijk verbonden de betalende fran sche meisjesschool ten eeuwigen dage te behouden. Heeft iemand beloofd wat men heden voorhoudt, hij kan die belofte maar in persoonlijken naam gedaan hebben, en voor zoolang of dat zijn kiesmandaat duurde. Alle verbintenissen tusschen overeenkomende katholieken en liberalen vielen in duigen, van zoo zij malkaar bekainpten in de gemeentekiezing van 10 October 1926. Geen katholiek heeft in 1921 de katholieke partij verbonden, die noch bijeengeroepen wierd noch iets besliste. Niemand kan den Gemeenteraad van 1921 verbonden hebben, vermits de Gemeenteraad daar nooit over beraad slaagde en nog veel min dien van 1927 die alsdan nog niet bestond. Het verwijt dat de 8 leden van den Gemeenteraad die den 4 Oogst 1927 de voormelde afschaffing stemden is dus teenemaal ongegrond. Men zei ook dat de voormelde afschaf fing eene miskenning is van de voorwaar den opgeleid door eene gift van wijlen den heer Minister Vandenpeereboom. Dat is mis. Bij akt van notaris Titeca van Yper van 1 September 1864 schonk M. A. Vandenpeereboom een huis en afhankelijk heden met eenen hof van 42 a. 04 ca. gele gen in S« Janstraat t'Yper, om Yper te hel pen zijne gemeentelijke gebouwen voor kosteloos lager onderwijs te vergrooten, uit te breiden en te volledigen 't was dus niet om de betalende school der S'Janstraat te bouwen. Zijn doel was mede te helpen tot de zedelijke en stoffelijke verbetering der werkende klas. De eenige voorwaarde, onder dewelke hij de gift schonk, bestond in de verbintenis door de stad van jaarlijks 500 fr. te besteden om bij de werkende klas de gedachten van vooruitzicht en spaar zaamheid te vermeerderen, met in de prijs- uitdeeling der lagere jongensschool name- lijk spaar- of pensioenboekjes uit te deelen. Enkel 4 jaar later deed de stad, op iedereens kosten, op M. Vandenpeereboom's gewe zen grond, eene officieele kostelooze meis jesschool bouwen, die zij dan nog niet bezat. Den 1 October 1868 wierd die school ingehuldigd met Mevrouw Justice aan 't hoofd, 't Was eene kostelooze school voor arme meisjes, en geenszins eene betalende fransche school. Den 2 Oogst 1873 opende ook de stad, op iedereens kosten, eene kant- werkstersschool, nog eens voor arme meis jes. Einde 1873 dreef de liberale stad de Eerwaarde Zusters der Lamotteschool uit hare honderdjarige school der Rijsselstraat geschonken door juffrouw Van Zuytpeene de Lamotte, ten gevolge van het arrest van het Beroepshof van Gent van 22 Mei 1872, dat het Verbrekingshof bij arrest van 5 Juni 1873 in stand hield; en dan wierd de kostelooze school der S< Janstraat in betalende school veranderd, en de Lamot teschool als kostelooze meisjesschool onder het bestuur gesteld van Mevrouw Dhaese- leire. Men zei nog dat een groot deel der be volking verlangt de betalende fransche school te behouden, 't Is mogelijk, maar de stad is in nood. De begrooting voor 1927 voorzag evenveel uitgaven als ont vangsten, 't zij 3.433.470 fr. en sedert 1 Jan. laatst gaf de stad veel meer uit dan zij ont ving. Des ondanks stemde de gemeenteraad meer dan 360.000 fr. nieuwe uitgaven de Staat eischt de teruggaaf van rond de 475.000 fr. en de betaling van omtrent 70.000 fr. meer ouderdomspensioen, de stad moest 48.300 fr. ontleenen en vraagt nog eene kredietopening van 500.000 fr. er zouden wel 100.000 fr. onkosten te doen zijn aan de huishoudschool, moest zij blij ven waar zij is. Daar de gemeenteraad eene voorgestelde belasting verwierp, en de liefde breekt als men van geld spreekt, blijft er enkel over van besparingen te doen. De stad zal omtrent 47.000 fr. versparen, want de school der S' Janstraat kost omtrent 51.624 fr. 's jaars en het schoolgeld brengt maar omtrent 7000 fr. op, 't zij een verschil van 44.624 fr. Voeg daarbij 3000 fr. die de stad niet meer zou moeten betalen voor M. Debooser's huispacht, met hem in t'huis der S> Jansstraat te laten wonen, en men komt aan 47.624 fr. besparing. Dat de Gemeenteraad terug kome, zegt men, op de afschaffing der betalende fransche school en de school kosteloos make met betaling door de ouders der schoolbehoeften hunner kinders. Dan peist men, zal de staat de onderwijzers betalen, de ouders de schoolbehoeften, en de stad niets. Vooreerst waarom eene wel inge richte gansch kostelooze school, en een ge brekkelijk ingerichte kostelooze school met betaling van schoolbehoeften Daarbij volgens artikel 3 van het Koninklijk Besluit van 29 Maart 1923 zou de Staat misschien wel toelagen weigeren als er niet even veel gansch kostelooze leerlingen als schoolbe hoeften betalende kinderen zijn. Als men izietdat de schoolbehoeften.in de kostelooze scholen niet meer mogen kosten dan van 7 tot 12 fr. per kind, 't zij voor een honderd kinders van 700 tot 1200 fr., hoe is 't moge lijk te zeggen dat de stad niets zou te beta len hebben als men weet dat de stad in 1927 voor de kostelooze Looye 18.400 fr. voor de kostelooze meisjesschool 15.360 fr. voor lessen van godsd. en zedenl. 2.700 fr. voor de kostelooze bewaarschool 2.650 fr. samen de som betaalt van 39.110 fr. Daarboven komt er nog een hoofdre den we zien wat er gebeurt te Brussel, te Geut en in andere steden waar de vijanden van al wat Vlaamsch is, opperheere zijn. De Vlaamsch-hatende gezinshoofden ste ken, op aansporing van die opperheeren, de koppen bijeen, en ze vragen het Fransch als voertaal in het onderwijs hunner Vlaam sche kinderen. Ze verklaren, ingevolge artikel 20 der wet op 't lager onderwijs, dat de gewone omgangstaal van het kind Fransch is, en de zeer Belgische toer is gespeeld! Alzoo zou in een haai en een draai de kostelooze Vlaamsche school weerom tot een verbasteringsmachiene omgevormd woiden, niet om Fransch te leeren, maar om den Vlaamsch-vijandigen geest in de Fransch-opgevoede kinders te kweeken, om ze beschaamd te maken van hun Vlaamsche afkomste, afkeering van hun Vlaamschen aard en vies van hun eigen klein Vlaamsch volkDat willen wij, dat wil de Heer Minister van Kunsten en Wetenschappen samen met ons helpen beletten. De Heer Minister van Onderwijs, heb ben wij hooren zeggen, heeft de zaak ter plaats doen bestudeeren, door zijn kabinets- sekretaris zelf. De heeren Glorie en Mis siaen hebben ook persoonlijk bij den Minister geheel het vraagstuk van naalde ken tot draadje uiteengedaan. En niettemin geeft de .Minister de meerderheid van den gemeenteraad gelijk, en stelt hij voor dat de betalende fransche school zou afgeschaft blijven, dat de vierde graad der Rijsselstraat alsook de huishoudschool naar de S' Jans- Zondag, 25 September. H. Firmyn. Nieuwe maan te 22 u. 11. 1830. De beruchte opstand breekt uit te Brussel. Maandag, 26 September. H. Cyprianus. 1879. Eerste Vlaamsch Natuur- en geneeskundig Congres te Gent. Dinsdag, 27 September. H. Coma. 1862. Geboorte van Generaal Botha. Woensdag, 2S September. H. Wenceslas. Donderdag, 29 September. H. Michaël Vrijdag, 30 September. H. Hieronymus. 1912, Hippoliet Meerts open brief op Destrée's Lettre au Roi verschijnt. Zaterdag, 1 October, H. Remigius. 1814. Koning Willem 1 herstelt het Ne- derlandsch als landstaal in Vlaanderen. Vraagt overal een fijn, smakelijk en verfrisschend Algemeen Vertegenwoordiger Hoornwerk, 2, YPER Voortverkoopers worden gevraagd voor de streek. straat zouden overgebracht worden, en dat er aldaar ook eene klas der bewaarschool zou ingericht blijven. Hij wil nog dat er een leergang in de Engelsche taal gegeven worde, en een leergang van dactylographie of machien-schrift. Dat voorstel van den Heer Minister is 't gezond verstand zelf, en 't zal ook de goedkeuring aller rechtgeaarde Yperlingen meedragen. De 68 kinderen der lagere betalende school zullen al het wenschelijk vinden in de kostelooze school der Rijsselstraat en der S' Jansstraat, waar 8 onderwijzeressen voor onderwijs en opvoeding zullen zorgen. In menige straat onzer stad Yper prijkte vóór den oorlog in een kapelleke of in een nis het beeld van den H. Rochus, patroon tegen de pestimmers, dat Yper was nog de voortzetting van het middeleeuwsch Yper, dat zoo schrikkelijk door die ziekte te lijden had. Zoo wist men nog te vertellen dat de Luik- of Beluikstraat tijdens een dier besmettingen zoodanig getroffen werd, dat men verplicht was geweest de straat af te sluiten en dat ze vandaar haar naam hield. Dit valt nochtans te betwijfelen, want in de stadsrekeningen vinden wij die straat als Luustraet (Luisstraat aangehaald. In geschriften staat het inderdaad bewe zen, dat de stad maar al te dikwijls door de peste op buitengewone manier geteisterd werd, onder andere in 1088, 1118, 1316 1347, 1359, 1365, 1399, 1489, 1490^ 1543^ 1552. 1553, 1558, 1568, 1569. Als men bedenkt dat het volk te dien tijde in smalle bochtige straten opeenge- tast leefde, dat de vuilnis voor de deur

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1927 | | pagina 1