TPERSCH LEtfEfiz LEEI W EX YLA<;<iEX Edgard LOUAGE OE KI Pi DER KOR F Boek- en Steendrukkerij STAVELE ZOXRAGill'ST. Do dienstdoende Apotheker op Zondag 25 September is M' vanrobaeys Boterstraat Vrij kristen Svmlikuul Ziel André Vergracht Zooals ten tij'de van Parsv... I bleef ggen, en dat het water der vestin gen als drinkwater gebruikt werd, moeten ons zulke verschijnselen niet verwonderen. De pest, die in 1347 de stad teisterde was zoo verschrikkelijk dat een derde der bevol king er aan bezweek. Ook bleef langen tijd de gebeurtenis er van als de dood van Yper bekend, er. hedendaags nog in Lim burg en Holland is de spreuk zoo bleek als de dood van Yper, algemeen gekend. Bijzonderheden over de vreeselijke ramp van 1347 zijn ons onbekend, doch over die van 131ü vinden u e in de stadsrekeningen bijzonderheden vermeld, die ons toélaten toch een gedacht te vormen over den gee- sel van 1347. Den 20 Mei 1316 werden er 3 personen gelast de lijken, die ze langs de straat von den op te rapen en ze zonder licht (ongetwijfeld zonder ceremonie) te begra ven. Willem de Clockeluudere en Jan Van der beke waren werkzaam op 't Madeleine- Kerkhof (Kalfvaart), de 3«* Dirk genoemd op 't Kruisse-Kerkhof (Posthoornstraat). Doch de taak moet te lastig geweest zijn, want na 3 dagen werden er andere schik kingen genomen de drie grafmakers moesten nu nog enkel op het hun aange wezen kerkhof, de aangebrachte lijken begraven, terwijl broeder Jaak, uit het O. L. Vrouw Gasthuis, aangesteld werd om de dooden in de straten op te zoeken en ze naar hun laatste rustplaats te doen voeren. 1 let minste getal slachtoffers te week was m 1316 voor Juni 101, voor Juli 155, voor Oogst 130 en voor September 37, terwijl het grootste getal te week voor dezelfde maanden voor 't zelfde jaar onderscheiden lijk bedroeg 157, 190, 191, 124. Linde October waren aldus rc'eds 3013 lijken langs de straat gevonden geweest en op de kosten der gemeente begraven. Dat getal is voor dat tijdstip nog geheel onvolledig, want men zou daarbij nog moeten voegen dezen, van allen rang en stand, die ten huize bezweken waren. Nog geheel het jaar woedde de ziekte voort en maakte wekelijks van 8 tot 20 slachtoffers. Broeder Jaak verschijnt op het laatste in de ïekeningen niet meer. Waren zijne dien sten overbodig? of was hij gevallen als slachtoffer zijner naastenliefde Wij dienen nog aan te stippen, dat er tijdens die besmetting twee zwijnen in staat van ontbinding gevonden werden buiten de Boterpoort. De grafmakers ont boden om ze te delven, ontvingen dubbel loon. Het is waarde rekeningen vermelden ook dat de zwijnen fel... rooken. Puinentroost. Puinentroost heeft de r Ued. ter kennis te brengen dat hunne Tooneelmaatschappij op 23 en 24 Okto ber 1927, haar tooneelseizoen zal beginnen met het opvoeren vanDe Bokskam pioen, beroemde klucht in 3 bedrijven. Ter studie voor de volgende vertooningen De reis van M. Perrichon, blijspel in 1 bedrijven. Pachter Dandin, enz... De Tooneelmaatschappij zal 3 vertoo- niiigen geven. Voor deze kunnen eerelid- en familiekaarten van heden af bekomen worden bij de bestuursleden of in 'tBelfort» ïan de volgende prijzen 15 fr. rechtgevende op één genummerde plaat, 27 fr. op twee plaatsen. 36 fr. op drie, 45 fr. op vier, 53 fr. op vijf en 60 fr op zes. Gelieve vóór 1 Oktober aanstaande, uwe inschrijving te laten geworden. Het Bestuur. Eierenkoek. Zaterdag kwam uit Renin- ghe een auto met boerinnen die naar de markt van Vpcr kwamen. Langs den weg, met te willen afsteken botste de bus tegen een boom. en boerinnen en eiers lagen met den auto ondereen in de gracht. Gelukkig- lijk was er niemand erg gekwetst Een auto uit de stad opgebeld, moest de veron gelukten komen redden. Als t nog alzoo kan gaan Fabriek. Wij krijgen dus een nieuwe fabriek. Van waar zij komt en wat ze doet en kan ons niet schelen. AI wat we vragen is werk voor ons volk. Laat ons hopen nog- thans, dat vooraleer men hier aan 't werk gaan zal, geen groote vaderlandsche hee- ren den patroon zullen gaan vinden om te zeggen gij moogt maar zooveel geven per uur, wij ook betalen maar zooveel en de werkers moeten daarbij nog draaien. gewaarborgd tegen regen en zonneschijn te bekomen bij Hoornwerk, YPER Ongeluk. Maandag morgen om 9 u. toen de metsers volop aan 't werk waren aan het gerechtshof, kwam er eene stelling plank te begeven met het ongelukkig gevolg dat twee mannen het evenwicht verloren en vielen. De eerste kwam algauw tot bezinning, maar de tweede Odilo Denolf van St Andries bij Brugge oud 23 jaren had het erger te verdragen. De onge lukkige werd kermende van de pijn opge nomen met open beenderbreuk aan het linkerbeen en na een eerste verband na^r het gasthuis overgebracht. Een droevig toeval wilde dat de jongen den Donderdag in den echt treden moest. Gesticht H. Hart. Naar wij verne men zullen de kostgangers van dat gesticht en hun gansche personeel, met den 15 Oktober hun intrek nemen in dat groot en grootsche gebouw daar op den Sterhoek opgetrokken. Ze zouden, volgens onze schatting minstens een 400 in getal zijn. Eene nieuwe leefte voor onze stad, want builen de vele zieken welke daar zullen gehuisvest zijn,moeten wij ook de familie leden rekenen die van tijd tot tijd hunne bloedverwanten en kennissen zullen komen bezoeken. Laat ze maar komen, hoe meer hoe beter. Huis Gezusters ROEDOLF RlJSELSTRAAT, 21, YPER. Buikgordels in alle modellen Veerkrachtige windsels voor Damen Kunstschilderijen. Het zal den kunst- minnenden Yperling denkelijk aangenaam zijn te vernemen dat zestien schilderijen uit St Maartenskerk met doodsgevaar gered onder den oorlog, doch nog al beschadigd, eindelijk naar Brugge overge bracht zijn otn er door kunstenaar C Lec- genhoeck, specialist in 't vak, hertoetst en opgefrischt te worden. Voor de schilderijen Christus in het graf en het huwelijk van O. L V. copie van Rubens door Vanden- berghe 1615 bestaat er twijfel nopens de mogelijkheid van herstelling. Van het mys tiek huwelijk van de H. Catharina en de Lieve Vrouw met Kindeke Jesus zal enkel het middengedeelte'kunnen hersteld wor den. Onder de schilderijen welke schoon kunnen afgefrischt worden tellen wij er nogal merkwaardige zooalsde aanbid ding door Juvé 1778; Afdoening van 't kruis, Rubensschool, Doopsel van Clovis door Yandervelde, Kruisdraging van Van- dervelde enz. Jammer genoeg zijn er elf verdwenen en juist de schoonste!!! Het meerendeel kwamen uit de kerk der Recol- letten die met de fransche omwenteling afbrandde. Laat ons hopen dat wij die oude kennis sen binnen het jaar '28 in onze heropge bouwde kathedraal wederom zal kunnen bezichtigen. Tegenwoordig zijn er vijf nog onge schonden welke in de noodkerk tentoonge steld zijn. Onder deze hebben wij de zoo veel besprokene drieluik van Adam en Eva. Van den schoonen kruisweg van Van Severdonck zijn er 11 statiën kunnen gered zijn en in Belle's Godshuis, bevindt zich voorloopig nog een prachtig schilderij, tafereelen uit de Passie door Franck. TEL: Rousbrugge, 28. O KUNST-AFF1CH EN-ETIKETTEN, REKLAAMWERK EN INPAKKINGEN, BROCHUREN, AKTIEN, REGISTERS, PAPIERENZAKKEN, ENZ. Alle teekeningen op aanvraag. Schrijfmachien MAP Muziekschool. De d. d. Burgemeester heeft de eerdt-r belanghebbenden ter ken nis te brengen dat de leergangen der Muziekschool zullen hernomen worden op Donderdag 29 September e. k. De inschrijvingen zullen in gezegde school, Hondstraat, plaats hebben op Zaterdag 24 September, van 14 tot 17 uur; Maandag 26 September van 17 12 tot 18 1 2 uur; Dinsdag 27 September v.n 17 1 2 tot 18 1 2 uur. Het inschrijvingsrecht, onmiddellijk be taalbaar is bepaald als volgt Notenleer 20 fr., Blaasinstrument 15 fr., Zanglessen 20 fr., Snaarinstrumenten en Klavier 25 fr. De nieuwe leerlingen dienen door hun oudersvergezeld. De andere leerlingeH moeten zich opnieuw laten inschrijven, Nijverheidsschool. De d.d. Burge meester der Stad Yper heeft de heer ter kennis te brengen de belanghebbenden dat de lessen der Nijverheidsschool zullen hernomen worden op Dinsdag 4 Oktober aanstaande. De inschrijving zal plaats hebben den 2 October, van 10 tot 11 uur voormiddag in bovengemelde sciiool O. L. Vrouw straat. Kunstvorming. De lessen zullen her nemen op Zaterdag 1 October oin 4 1 2 uur iu 't gewoon lokaal. Les over Griek- sche kunst (vervolg) door E. H. Debrie, en over Oude Kerkelijke indeelingen (vervolg) door E. 11. Bouteia Bern Elk gelieve zich te voorzien van het kort overzicht onder de eerste les over die stof uitgedeeld. ■MI —i iniiiiiiB ii i ■mmbotmmnmmi AFDEELING YPER Vergadering 9 uur. Iedereen aan wezig! AFDEELING RENINGHELST in de herberg Hoppersbij E. Gouwy. Stichting Zondag 25 September Sprekers Juul Declerck.Tillo Buysse. Waterdienst. Uitslag der onderzoe kingen van het vijver- en stadswater donr den Heer Hennekine, Leider der opzoekin gen aan het Bacteriologisch Laboratorium der Gentsche Hoogeschool. Eerste Ontledingstabel. IX'atcr uit Dickebusch vijver., (niet gefil treerd.) A. Chemische kenmerken. (inmgr. pa" h'er.) Vrije Ammonia: Organi-che sloffen 136. (KMnO«5) Salpeterig zuur Salpeterzuur B. Bacteriologische kenmerken. 1. Telling der aeroben oSU kolomen en 2100 schimmels per kubiek centimeter, vervloeiend up de 4c dag 2. Navorsching en optelling der Colibacillen 1000 Colibacillen per liter. BesluitOndrinkbaar water. Tweede en Derde ontledingstabel. Gefiltreerd Water. N [5. IX- cijfer- tusschen haakjes duiden de uitslagen aan van een filter waarvan het zand met een dunne laag ,rint overdekt is. Zoo wordt het dichten van het zand verhinderd. A. Chemische kenmerken, (mmgr. per liter.) Vrije Ammonia 0,10 (en 0,10) Organische stoffen 112 (en 110)(K.MnO':<5) Salpeterig zuur0 (cn Salpeterzuur 0 (en 0) B. Bacteriologische kenmerken, 1. Telling der aeroben 8 (en 6) kol mien per kubiek centimeter waarvan t (geen) vervloeiende koloniën op de 6r dag. 2. Navoi selling en optelling der Colibacillen. In Je beide ontkedingen is geen spoor van Coli bacillen te vinden. BesluitTotaal gezuiverd en drinkbaar water. jo1111111111 Oiitluilliiii» Wij herdrukken op aanvraag onzer Engeische vrienden dezen brief die een klinkend antwoord is op het leugenge- schrijf van een plaatselijk weekblad, en die als lood zal wegen op de maag der frans- kiljonsche heeren die de Engeische vrien den tegen ons in 't harnas peinsden te ja gen. Wij verzoeken onze vrienden die er inde gelegenheid toe zijn dezen brief onze Brit- sclte vrienden voor oogen te leggen, t'ls uit stekende buitenlandsche propaganda. Sunday, July 31" 1927 Ypres To our Flemish Brothers, We, the undersigned, who attended the very touching ceremony held at the Memo rial Mcnin Gate, by our Flemish Comrades of Ypres, desire to express our thanks and gratitude on behalf of ourselves, and those of every truehearted Englishman. We have been touched by this solemn act of respect which you paid to those of our dead who have no known grave, some of which, you, yourselves may have kwown du ring the war as the kindhearted English Tommy For the beautiful wreath of flo wers, for the kindly words spoken by such an eminent gentleman with such earnestness and sincerety, from our hearts we thank you. We trust that the feelings of goodwill and comradeship will continue to exist and we hope these feeble words of ours will convey to you the esteem and respect we have for you, for what you have done will not he for gotten, May the good God bless and protectyou. f Ml 1 S Zondag 25 September, in de Kerk der E. E. Paters Karmelieten te 9 uur Plechtige HOOGMIS tot zielelafenis van M. Alfons A N G I L L I S van wegens de Broederschap van St Jozef. Zondag 2 October, i EE Paters Carmelieten, te 9 u. Plechtige Hoogmis tot zielelafenis van Heer an wegens de Broederschap van de Heilige Theresia van het Kind Jesus. t Gebeurde in die dagen dat ze een Waal wilden plaatsen aan 't hoofd van de goede Vla am sche stad Yper. 't Mislukte, de \X aal viel in 't water

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1927 | | pagina 2