BHL5ISÖHE SCHULD 5 OS Dg amnesiie-meeiing van Zondag i DL YPERSCHE RODE BijvmujseL YPERSCH LEVEM (vervolg) OORLOGSSCHADE r Jaargang V 39. Zondag 25 September 1927 Hooren we niet een stil, benauwd ge ruchte dat beschaamde Yperlingen nu ook droomen van een vreemdeling in den burgemeesterszetel te plaatsen Wat pein zen die inenschen? NX'aar is hun laatste greintje Ypersche rasfierheid naartoe Het gemoed van een oprecht, onvervulscht Ypersch Kind komt in opstand, tegen zulk een afstand van eigenliefde en zelfeerbied Mijnheer Yan der Mersch, met zijn warm Waalsch bloed, met zijn Fransch gemoed, is een p achtige, rotsvaste Waal, en daarom kan hij geen Ypersche Vlaming zijn, noch Vlaantsche Yperüng. De slag van zijn bloed is anders, de grond van zijn gemoed is Fransch. Hij kan Yper niet voldoen, omdat hij niet Ypersch is, noch van tale, noch van inborst. De stemme van hei spreekt luide, en wee hem die ze versmoort. De heer Van der Mersch sloop langs 't achterpoortje uit den gemeenteraad, ont week den last, ontsliep de verantwoorde lijkheid. Hij kan er nu niet meer inkomen langs de groote deur van het burgemees terskabinet. Gedane zaken hebben geen keer. Daarbij, de Yperiingen kunnen 't niet licht vergeten, dat 27 juni 1920 een don kere vlek is op liet schepen-blazoen vtjn dien oiiverwachten kanditaat-burgemecster. De Vlamingen van Yper zijn Overtuigd dat de Koning niet vóór de keuze: M. Van der Mersch of M. Sobry, zal gesteld wor den want dat M. Van der Mersch, Waal en schier Vlaamsclionkundig, bovendien' geen lid van den gemeenteraad, volstrekt alle kandidtatuur zal weigeren, uit kiesch- hcid en... uit politiek doorzicht! 't Ware een spijtige misrekening van zijnentwege, moest hij lu t anders denken. TRhKKlHh ÜER VERWOESTE GEWESTEN 5 t. h. 1923. Trekking van 20 September Dinsdag morgen te 10 uur heeft de 52c trekking plaats gehad der leening van oor- logschade 5 t. h. 1923. Het lot van 500.000 fr. valt te beurt aan serie 257.536 nr 3 het lot van 100.000 fr. aan serie 266.456 n 2; de loten van 50.000 fr. aan series 256.393 n 4,280.443 n' 2 en 342.715 n> 4. A! de andere nummers van de aange haalde series zijn uitkeerbaar met 550 fr. Sspiamter Door plaatsgebrek was het ons onmoge lijk inliet blad van Zondag 1.1. verslag te geven van de zoo prachtig gelukte meeting van 11 September. De optocht door de stad met de Vlaani- sclie Harmonie aan 't hoofd van den stoet wierd fel opgemerkt en met sympathie in oogenscliouw genomen. Rond 4 uur liep de ruime zaal der Meenenpoort vol en na een kort inleidend woord, nam Mevrouw Marcchal onder luide toejuichingen het woord. Die vrome vrouwentaal bracht die kloeke mannenschaarin weemoedige stem ming want de historieke uiteenzetting van aktivisme stelde deze beroerde kwestie in een juist daglicht. Dr Depla, H. Meert, Dosfel, Vlaamsche helden, omdat gij voor Vlaanderen geleefd; gestreden en gestor ven zijt, wij groeten en bewonderen l en beloven U plechtig geen vrede met België te hebben vooraleer aan de geker kerde of verbannen broeders rechtsherstel en volledige amnestie gegeven wordt. 1 loe plechtig stil in de zaal toen Mevrouw Mare- chal ons van laanderens groote geleerde, Dosfel, vertelde Ik weet nog hoe, toen de kist inde groeve wegzonk,dit vergezeld ajng van een snik en een traan door de honderden vrienden gestort, maar er ooa uit ons binnenste een zucht als een vloek opsteeg omdat ze er weer een hadden ondergekregen Volksvertegenwoordiger Staf Deelerck sprak vervolgens, en zijn machtig woord en kloeke beredeneering maakten grooten indruk. België het land van twee maten en twee gewichten wil niet aninestieeren. Noch tans, in alle landen der wereld kwam amnestie in Tcheko-Slovakije, in Honga- rië, Servië, Bulgarië, in Frankrijk... In België krijgen ze 't over hun hart niet. Ah Het za! er voor boeten ook, want recht moet altijd recht blijven en geen wraakoefening worden. De prachtig geslaagde meeting eindigde in een ernstige stemming van opnieuw ge staalde overtuiging voorde honderden Vla mingen die weerom beter geleerd hadden dat het een ongeluk is rechtgeaarde Vla ming te zijn, in den Belgischen Staat. AMZR1KAAN5CH LEGIOEN Donderdag namiddag om 2 uur is alhier eenc afvaardiging van liet Amerikaanscli Legioen aangekomen. Zij waren een der- digtal, mannen en vrouwen. Sommige droegen nog hun niutseken van onder den oorlog. Na het noeninaial zi,n ze de merk waardigheden der stad gaan bezichtigen en dan naar Passchendaele opgetrokken. VOK'J''BALkllO.VEKK Tweede Afd. Nieuwpoort-Yper 1-0 Vierde Afd. Yper-Wevelghem 4-2 De reis naar Nieuwpoort was een aangenaam uit stapje ui de car van Elie Decrock. Geprest lijk haringen in 'n ton, ('t waren zelfs damen die moes ten zitten op de knieën van hun man waren er nog die middel vonden om 'n partijtje te kaarten, 't Ging er lustig op toe want na de overwinning op Heyst van verleden Zondag waren allen overtuigd dat we Nieuwpoort gingen,., opeten! Maar, potvermillc 't was een ander paar mouwen.Ze schoten in keepers, handen, op de lat, ernevens,.erboven, maar erin Jt Doel v. Nieuwpoort was betooverd Vijf minuten voor 't einde was 't nog lijkof we begonnen en daar, zie 't ongeluk wilde dat er 'n bal uit de lucht kwam en hoe hij in 't doel gerocht dat weet er niemand 'k Geloof haast dat 't was lijk in den Catechismus: zonder iemands hulp, door zijn eigen machtNu 't is gelijk hoe, hij was erin en hij bleef erin en we waren verloren. Hebben onze spelers dat verdient Neen z', /.e waren veruit de beste, doch in voetbal om te winnen moet men geluk hebben eu '.t wilde er nu qtmiiedoeudat Pros Verleure 't geluk vergeten had te huis, en 't was reeds te laat als hij het gewaar werd IOpgepast zulle, Pros Luistert, jongens, G'hebt uw beste gedaan, ge verdiendet van te w innen, en ge... zijt verloren 'l ot daar, er is niets aan te doen Zorgt ervoor dat de punten Zondag in Yper blijven. Onze derde ploeg was op Wevelghem met -1-2 Gaston Odent deed zijn heroptreden en miek erdoor zijn doordrijvend spel twee van de vier goals. Profi ciat Gaston en leve onze derde ploeg. Onze tweede ploeg speelde 'n vriendenmatch tegen de tweede ploeg van Poperinghe en de goal keeper van Poperinglu mocht twee keereii visschen achter keikoppen Zondag aanstaande Yper-Roeselaere in tweede afdccling. Alleman moet er naartoe om onze jon gens aan te moedigen. Wordt allen lid van den sup portersclub Een Supporter. jK ben kooper van TITELS VAN OOR- LOGSSCHADE. Belgische Schuld 5" 1925 aan de beste voorwaarden, zonder onkosten. Schrijven naar A. Vandenborre, Marktstraat, HARELBEKE. V«n hier en eiders Boesinghe (Gehucht Pilckem). De gekke geschiedenis van een baron en zijn champetter. Zondag laatstleden ging de in ons blad aangekondigde meeting door. De Heer Leuridan, echter onvoorziens belet, liet zich vervangen door den Heer Martinus, die, in open lucht voor liet lokaal.de menigte gedurende een volslagen uur onderhield over Vlaamsche toestanden. De aanspraak liep juist ten einde, toen de garde champetter de luidspreker van den Heer Baron de Thibault de Boesinghe, de meeting verbieden kwam. De vertegenwoordiger der openbare orde legde echter al te veel ijver aan den dag om het bevel van zijn meester uit te voeren, en had gerekend zonder Andrë Vanden Berghe uit Iseghem, die toevallig op het geh ucht aangekomen was. Deze beweerde dat niemand hem belet ten zou binnenshuis te spreken, en noodig- de den champetter uit ook binnen te treden ten einde trouw verslag aan den Heer Baron te kunnen brengen. De menigte groeide steeds nog aan en tal van nienschen moesten op straat aan deur en vensters staan luisteien. De champetter en zijn baas werden duch tig over den hekel gehaaid. In hoffelijke doch bijtende woorden besprak André Vanden Berghe den laattijdigen maatregel van den Heer Baron spijkerde dat soort nienschen aan den schandpaai die in Vlaanderen rneenen alles te zijn om wille van hun grond of geldbezit en deed een k nchtigen oproep tot de aanwezigen om ook te Boesinghe een krachtig georganK seerd verzet in te richten tegen de alleen heerschappij van den heer Baron. De champetter was woedend. Uit eerlijke schaamte durfde hij het niet aan, de zaal te verlaten. Rood als een pioen stond hij te knarsetanden, bijzonderlijk toen de Heer Vanden Berghe zegde dat hij weldra aan ons zou gehoorzamen, daar de tijd nabij is dat de Vlamingen hcelemaal de baas zou den zijn te Boesinghe. Het ware te lang verder uit te wijden over de interessante en toch vermakelijke rede van den i leer Vanden Berghe. Onze vriend richtte ook nog een vriendelijke invitatie tot den Heer Baron en vroeg hem in de eerstkomende weken tot een vriende lijk onderhoud waarbij al de nienschen van liet dorp kosteloos zouden toegelaten zijn. Of de I leer Baron het nu aandurven zal, betwijfelen wijDe garde zal liet misschien vergeten te zeggen. Wat er ook van zij de Heer Vanden Berghe komt nog terug naar Boesinghe spijts Mijnheer de Baron en tot groote vreugde en voldoening der gansclie bevolking. Een die er was. B R I E L E N Zondag laatst was het volop kermis. De bedevaarders kwamen reeds van in den vr tegen morgen den H. Cornelius aanbid den, en tegen dei; avond v aren alle vreem de bezoekers weg, want zij zagen wel dat hier geen licht in cle gemeente was! Waar is de kiesbelofte dan van de zegenpralende lijst Waar zijn die 60.000 fr. die /ij reeds in kas hadden voor de verbetering van de eb ctriciteit Nu staan de nienschen met hunne koste lijke inrichtingen electrischlicht gelijk ver leden jaar aan 4ïr. liet Kilowat en dan nog maar electriciteit van Wartjes kraam. Het moetBrielenaars, blijf des avonds t' huis wilt gij op de straat niet aan een ramp komen. Koninklijke Hof bouwmaatschappij Vereeuigde Hoveniers Gp Zondag 25 September in de bove ï- zaal van liet Stadhuis te Kortrijk, algemee- ne tentoonstelling over dahlia's. Om 10.30 u opening der Tentoonstelling. Om 5 u. zeer belangrijke voordracht, waarna de bloemen aan de tegenwoordige dames kosteloos zullen uitgedeeld worden. Ben kooper dezer titels aan hooge prijzen Robert flaubpy l)ixmudestraat, 2V P E R 1EKRII 3e klacht dep tone; Het is zonderling hoe bij sommige inen schen de gewoonte van achterklap diep ingedrongen is, zoodat zij niet het minste voorval mogen zien, zonder het duizend maal vergroot over te zeggen. Hoewel menigvuldige mannen ook graag in die vertellingen meedoen, zijn het echter in 't algemeen meest vrouwen die aan die kwaal onderhevig zijn dat so< rt vrouwen wordt met recht in de gewone volkstaal kom- meeren of soms ook nog koffiewijven» genoemd. Alzoo had een paar jonge trouwers in een huis van den Kathoek zijn intrek genomen. Eenige dagen na den verhuis, toen mijnheer des Zondags uitging, liet hij de deur nogal onzacht dichtvallen, en de wind een handje toestekende had den slag nog verhard. Nu, toeval of niet, Fientje Orootenbrul was getuige van het voorval, onmiddelijk stoof ze bij hare vriendin, Biene Reutels binnen. Ziet ge 't, Biene. riep zij, ik had het wel gezegd,'t begint al» Hoe, wat is er, wat begint al? Hewel die vreemdelingen! de vent is vertrokken in eene groote koleire, «gij ziet mij vandaag niet meer terug heeft hij zijn vrouw toegeroepen, terwijl hij met geweld de deur dichtsmeet. Is 't waar, zegt Biene, wat monster gauw, ik zal liet eens gaan zeggen aan Katlieriene Borrelmans! En in eenen adem liep ze naar Katheriene'sHewel, Katherine weet ge 't al, t is troef zulle, bij onze geburen, de man heeft zijn wijf afgetrommeld en is al roepende de deur uitgevlucht. Oprecht Biene, maar lieve hemel weet Sophie van Fluppens liet al, ik zal 't haar eens gaan zeggen, 't is wraakroepend, En zoo ging het verder tot eenige uren later aan alle hoekjes van de straat groe pen verzameld stonden. Hewel, Mietje, 't is wel hé, bij onze gebuurs, madametje buitengedraaid, 't geld meegenomen en God weet waar hij er mee gevlucht is. 't Zijn toeren, hé, zulk een montser Zulk een bandiet Ja 't schijnt dat hij zijn vrouw vermoord heeft verbeterd een nieuwe stem Serieus, hoe schan dalig Daar komen nieuwe vriendin nen bijHewel Palmiere. hebt ge 't gehoord?» Ja, ja, zelfs met mijn eigen oogen gezien, ik gruw er nog van, zijn vrouw 't hoofd afgesneden met een scheer mes, en al vloekend en tierend recht naar de statie geloopen, ge ntoest dat eens zien.» 't Is schrikkelijk Weldra staat heel de straat in rep en roer, maar de policie blijft echter niet doof, en daar komt de kommissaris met twee gen darmen aan het huis van den schuldige aanbellen, en tot groote ontsteltenis van de toekijkende menigte,komt mevrouwtjen in eigen persoon opendoen, daarbij een paar oogen opzettende bij het zien van die drie uniformen met daarachter al dat volk. De kommissaris gaat een stap achteruit van 't verschotis 't misschien een spook dat hij voor zich heeft En onmiddellijk verhaalt hij heel de nioordhistorie aan de jonge dame die zich niet kan weerhouden van in een luiden lach te schieten. Ook wordt de moordenaar, die eenige oogenblikken later vreedzaam naar huis komt, vrijge sproken. En terwijl de policie onverichterzake vertrekt gaat het gerucht rond dat liet spookt bij de nieuwe geburen. Burgerlijke stand Yper Verklaringen van 16 tot 22 September 1Q27 Gf.boortf.n Verkouter Jacques, Minnenplein. HuwelijkIavenier Cyrille, kunstglaswerker en Vanuxem Maria, onderwijzeres, beiden te Yper. Overlijdens Henman Peter, I d.. Wallestraat. Vandenbroele Sophie, 90 j., z. b. wed. Soencn August, G. de Stuersstraat, 24.- Steyaert Adèle71 j.. wed. Raman Jacobus, Elverdinghestraat, 67. Santy Eugenia, 55 j„ huishoudster, echt. Vanuxem Louis. Paddepoelstraat, 4. Carton Sidonia, 49 j., huishoudster, echt. Catry. Joseph, Zonnebekesteen- weg, 192. Isebaert Arthur, 73 j., z. b. echt. Wyckaert Maria, Minnenplein, 37. Six Lucie. 58 j., kloosterlinge, ongehuwd, G. de Stuersstraat. Huyghe Helena,60j„ werkw., ongehuwd. Minncn- p'iL'in. 871 Verkam: Louise, SO j„ werkvrouw, echt. Reydaut Charles. Minnenplein. Hoste Flo rence, 79 j., z. b. echt. Dethoor Jules, Rijsselstr. 109.

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1927 | | pagina 3