J. Gallois-lleseranno H ENRI Hosten-Gruwez (ah. I>e Llcmi-Slovaerl Gebroeders ROSSET I JULES LAURENS-FOLLET VITALITY Superior J J. COULEMBIER BELGISCHE SCHULD 5 GO hoendervoedsel <m m:\\i:i;i>s<:n mm van petiik i>i:yos V. M. Schoenen J. m. i6, DORP COOLSKAMP Magazijn van WIJNEN LIKEUREN STATIESTRAAT, 40. YPER Spreekdraad 102 Yeurneslpciivve<$, I* L \l Kunstglaswerk in koper en lood. Gewoon en Decoratie schilderwerk Genadige Prijzen. Vertegenwoordiger KNGCKAERT 42, Mee nenschestee nweg, 42, Bascule, YPER ELVERDIMGHE («roole kous van louiTiircn Vellen Mantels Banden voir Garneering VITALITY SUPERIOR gegeven van af den derden dag tot vijf weken met fijn gesneden groen en botermelk, zal U alle risico voor het opfokken uwer kuikentjes ontnemen, zal de schrikkelijke sterfte doen ophouden welke uw wanhoop is. Stelt VITALITY SUPERIOR op proef Ossenmarkt, 33 ANTWERPEN Maasstraat, 4 1 OORLOGSSCHADE I SCHOENEN Schoenen naar maat-Biiernantie herstellingen Voor uwe bestellingen wend U in volle vertrouwen tot MAD. S. VAN WALLEGHEM, te ZONNEBEKE. Voor uwe LEEUWENVLAGGEN, SPELDEN en alle andere propaganda artikelen wendt L" tot Gedreven Koperwerk met Vlaamsche spreuken. GENADIGE PRIJZEN GENADIGE PRIJZEN 3 ®/o TERUG AAN DE PLAATSELIJKE BONDEN Bijzonderheden an Legmeelsoorten. Voedermeel voor pet i kuikentjes. Alle graansoorten. Drie verschillige mengelingen, alsoo benoodigheden om dezelfde voeders te maken. Eischt ons merk VITAMIDORA bevattende een maximum van Vitaminen. - depot voor Yper en omstreken. - Ontledingen kunnen ten kantore door 1 gezien worden. - Men bestelt ten huize. m m w Li th fi EI U E r llooi iiNNPi k ^Ipciienpoort YPER IVnduklen in go\va|M'ii(l cement Tri: 155. PoHtcheck \r 141055 SINT ARNOLDUS BROUWERIJ IUIS VAN VERTROUWEN GESTICHT IN 1885 r Veriosi uwe Kuikentjes van DIHRRNÉE. Veruwijnings-ziekie Telefoon 553,20 HOOFDDEPOT C A It li E VI A A S - L U T S Telefoon 311.98 H c K LAATSTE MODELLEN HET HUIS AANVAARDT ALLERHANDE HERSTELLINGEN EN VERANDERINGEN VAN MODE. AANKOOP VAN FISCHOUWVELLEN Urn koopcr dezer titels aan hooge prijzen Olivier IHIOADT 6. Voorstraat. K O R T R1J K Kleine \anknii<li«rini>pii r* p TE KOOP T wee schoone gerievige H ANDELSH UI ZEN met p< ort en hof staande gehucht Lizerne-Boc :nghe. Voor alle inlichtingen zich tc wenden Dij Robert Laurens, wolhandelaar, Dorppl s, BOE- SI NG HE. /\EVRAAGD deftige Meid vooralle werk- Meenenstraat 13, Yper. TE KOOP Vier jonge Deensche doggen, met stamboom. Adres bureel van het blad. in 't Belfort 9, RijsselstraaL YPER uij Riiaire yerbeke-bdehhrve vindt ge zeker uwe keus van werk- of prachtschoenen zoo voor mannen, vrouwen of kinderen. GOEDKOOP en GOED! Eenmaal klient. gij keert er weêr LeesiSmspreiUI "DE YPERSGHE BODE" Voor tiw Bieren, Limonaden, Wijnen en Likeuren, wendt U tot liet welgekend huis Ituk kerstmat, ,%2-r>(», A L Tei. 174 Alles wordt ten huize besteid aan voordeelige prijzen. Voortvcrkoopcrs gevraagd voor Bieren, Limonaden en Wijnen. BOEDE AGENT-DEPOTHOUDER wordt gevraagd voor de tabak KER- LINGA voor Yper, Poperinghe en om streken. Schrijven naar H. DERVEAUX- DEVLOO. tabakfabriek Kerlinga te Veurne. ~r"*> Eerste Huis links, D/XMUDESTR. nr 1, op 5 rn. van de Groote Markt. (De meest-gekende) Weelde artikel Gewoon artikel Botten naar maat Eerste klas verma kingen, genageld of genaaid Hoedanigheid en prijs buiten konkur- rentie M - fc. c c 5 u N -J C b C s v 1° s C Lezers Doet uw aankoopen bij de han- bhd'pjL Mnko"diKi»f!«' i" ons

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1927 | | pagina 4