Nieuws- en Aankondigingsblad. I lie dood van Yperte wcg'c. le Jaargang. Nr 40 Prijs per nummer 30 centiem Zondag 2 Oktober 1927. Verschijnt Wekelijks. Beheer en Opstel: Tuinwijk Ligy, 80, Yper. Postcheckrekening: 1886.79. (E Vanderghote.) iillHoos 4ustiro-gpjaiik 91 1 m'ht, tlait /.?j( mannen. Uumll l vrij, <lan /ijl gij poldeMont. ITFE^SCH LEVERS Vlnanisilie kalender WINTERUUR. Sil>RO-LEH4L\AhE, Edgard LOUAGE BELWCRIJR BERICHT aan OXZE LEZERS! Van deze week af, zullen wij. gezien het immer groeien van ons blad, Igeregeld op acht bladzijden verschijnen. Ook beginnen wij met dit nummer, een zeer boeiend mengelwerk, dat voorzeker in ieder eens smaak zal vallen. Lezers, geeft uw blad over aan vrienden Doet ze een abonnement nemen. Brengt aankondigingen bijDan wordt De Ypersche Bode" nog beter. Het hangt enkel van U af 1 De Redaktie. Abonnementsprijs 15 Ir. 50 per jaar. 9 Ir. per halt jaar. 3 Ir. per drie maanden, buitenland 25 Ir. Men abonneert op alle postkantoren. Aankondi&ngcn bij overeenkomst. Tanel op aanvraag. de ra Alle nieuws moet tegen den Donderdag ten laatste inge zonden worden. Naatnlooze artikels worden niet opgenomen. Siddert en beeft, menschen van Yper want binnen weinige weken of maanden is hier heel den boel om zeep en moeten wij liet allemaal aftrappen met den bedelzak of naar 't oude-inannenhuis. Delangeo >rlogs- inUeric zal kinderspel heeten vergeleken nut liet lot dat u te wachten staat. Als gij deze inleiding leest, haalt gij mis schien de schouders op en monkelt: «Weer een fratsenmaker die met 't publiek den aap houdt». Neen menschen, hetgeen ik hierboven aanhaal staat in 't lange en in 't brcede met een beetje andere woorden en in een vreemde taal te lezen in 't Yper- sclie van Zondag I. I. Die Bruyère moet toch een sterke keref zijn om zoo maar voor iedereen van ons klaar te zien en met zooveel gezag en ont zag onze toekomst te voorspellen. Wie mag die wondere inensch toch zijn die maar in eens ons wijst op het groote gevaar dat ons beloert zoo wij niet doen of laten doen wat hij aan alle rechtgeaarde Yperlingen als de onfaalbare waarheid voorhoudt. Ik vind het ongeoorloofd, in naam van alle Yperlingen, dat die profeet zoo nederig aangelegd is en dat, zoo hij zich niét iaat kennen,.wij in de onmogelijkheid blijven zullen om hem onze eeuwige dankbaar heid te betuigen. Hij zegt onder meer aardigheden men mag zeggen, zonder dat men ons van over drijving kunne beschuldigen, dat wij naar een ondergang loopen zoo zeker als dezen veroorzaakt door de duitsche beschieting tijdens den oorlog. Niet min en niet meer. tin dat allemaal omdat onze raadsheeren het poeder niet uitgevonden hebben... 'tis niet meer noo- dig ook, Berthold Schwartz zorgde daar voor vroeger reeds.... I let eenig redmiddel., misschien is er nog iets te redden., berust in de benoeming van onzen nieuwen burgervader geschoeid op de leest merk:Bruyère». Volgens inij... deze reklaatn is niet be taald... ware de beste oplossing Bruyère zelf burgemeester te bombardeeren. Die man ziet klaar in de moeilijkste zaken die ons op heden kwellen en 'n de toekomst kijken is voor hem het natuur ijk gevolg vin z:jn profetischen aard. Maar zijn onze tegenwoordige raadshee ren toch waarlijk zulke onbekwame men schen, ondeugend of onbenullig?... Ware ik Bruyère zelf, ik zou daarover klaar en dui delijk antwoorden maar ik bepaal mij met eenvoudig weg de vraag te stellen. Ik geloof dat die menschen over 't algemeen met de beste inzichten bezield zijn, hunne per soonlijke zaken goed beredderen en leiden en dus min of meer ook, als zij niet te ikzuchtig zijn, op afdoen de wijze voor anderen kunnen zorgen. Ik weet niet wie Bruyère is, 't is niet jam mer ook, maar ik ben geneigd hem te vra gen of hij zulks van zich zelf zou kunnen getuigen. Dat die menschen, veel van hen ten minste, geen arbitres de l'élégance zijn misschien is Bruyère dat doet niets ter zake want de pluimen maken den vogel niet en in een gezonden Vlaamschen boe renkop steekt dco: gaans meer verstand dan in dezen van een'geparfumeerd ctiaiTeston-' danser. Ik geloof dat die menschen de moeilijke vraag van het burgemeesterschap op heer lijke wijzè zullen kunnen afhandelen zon der de bemoeiingen van Bruyère en C°. Ik geloof, zonder profeet te zijn, dat de toekomst van Yper niet op het spel staat en dat de Katholieke Vlaamsche meerder heid op het stadhuis wel de zaken zal weten te regelen voor eenieders welzijn. Om de liefde Oods, Bruyère, vertel eens over datgene dat uwe vrienden vroeger op het stadhuis zooal gedaan hebben. Wij ver tellen dan wel eens over wat zij niet gedaan hebben... Dat zou' een statistiek uitmaken en dat is welsprekender dan uw priet praat. Veel geschecr maar weinig wol en... ijdele tonnen maken ook meest gerucht Het hopeloos gekwijl tegen de afschaf fing van de justice met Fransch als voertaal en Nederlandsch in den hoek van asschepoester, zeer democratisch en volks gezind, duurt voort. 't Fn zal echter niet mogen baten, en al lunderde het getier nog zoo fel, op de kos ten van Jan enallemar. zal geen kaste- noch voorrechtenschool onderhouden worden, en al dat schermen tegen windmolens en die blagaai raakt de koude kleeren niet van wie Vlaamsch en democratisch voelt en denkt. Wij herhalen dat de taal van den werk man d'eenige moet wezen in alle onder richt van laag tot hoog, Nederlandsch in de volksschool, Nederlandsch in de Gentsche universiteit. Wil dat zeggen dat we tegen 't aanlee- ren van Fransch zijn Dat leugentje werd vroeger met veel succes tegen ons uitge speeld, nu echter paki het niet meer. Ook de eenvoudigste man weet nu dat een eer ste vereischte voor degelijk onderwijs is een stevig fundament in de kennis der moedertaal daarop kan dan deugdelijk verder gebouwd worden. Slechts wie zijn moedertaal grondig kent, leert gemakkelijk vreemde talen aan: men knoopt aan bij be kende begrippen aan geleerde regels, men duidt de verschillen en de gelijkenissen tusschen de twee talen aan, men vermijdt het dwaas woordelijk vertalen van de een spraak in de andere. Dat alles is ieder on derwijzer en opvoeder zoo duidelijk dat hij het dom zal vinden erover te redetwisten, en men moeteen aarts-franskiljon zijn als raadslid Glorie, en een antiklerikaal als ka merlid Missiaen om zulks niet te willen in zien. De echte franschman lacht om het taaltje dat de verbasterde Vlamingen in den mond ligt, taaltje vol verfntnschte vlaamsche wen dingen en uitdrukkingen, vol Belgicismen: C'est du beige, mais du francais, jamais!! Ook in onzen gemeenteraad vallen van die bloempjes te plukken bij de vleet. .Moedertaal voertaal is de eenig gezonde stelregel, en wie dat betwist geeft blijk van verregaande naïveteit of arglistige fransche- larij, in beide gevallen van volslagen on kunde als opvoederzulkeen is een vijand van den arbeider want. hij kapt een kloof tusschen hoogere burgerij en lagere --tan den. Zoodoende doemt hij de taal van den werkman tot den koeistal, den werkwinkel en de straat. Zoodoende onthoudt hij den werkman van den weldadigen invloed die uitstraalt van meer beschaafde middens, hij bestendigt de minderwaardigheid en de ruwheid van het werkvolk wiens taal hij veroordeelt tot de treurige beroemheid in godv... en scheldwoorden. Wie die gezonderegel van de hand wijst is een vijand van Vlaanderen, den Vlaam schen burger en werkman, al was hij tien- keeren liberaal gemeente.aadslid, of hon derdmaal socialistisch kamerlid. Auto in brand. Zaterdag namiddag kwam een heer uit Antwerpen met zijn auto en eenige vrienden te staan in de nabijheid'van dé zegeboog der Ehgeiséhen. Terwijl de automobilisten het gedenktee- ken gingen bezichtigen, nam de chauffeur de gelegenheid te baat om napiite op te gieten. Ongelukkiglijk was de motor nog in gang en opeens slpegen de vlammen uit. De werklieden die van de diamantfa- briek kwamen snelden toe om te helpen blusschen. Dadelijk trokken zij den darm uit en waren zoo gelukkig de motor en de wielen te bewaren. Al het overige van de auto ging in vlammen op. Slachtoffers zijn er niet te betreuren. Pensjagers. Tusschen Zaterdag en Zondag, was er een auto met verscheidene heeren langs den steenweg van Yper naar Veurne. De mannen groote liefhebbers van jacht, hadden reeds eenige haasjes platge legd, toen de gendarmen die intusschen bijgekomen waren, proces-verbaal opmaak ten en de auto in beslag namen. Hij werd naar Yper gevoerd en blijft er in bewaring. Spaarzaamheid. Zondag laatst was onze Maatschappij in volle feest. De heeren Vandeweghe, Statieonderoverste Decoster, eerste hoofdtrcinwachter, Debaere, remmer,. Bouckaert, bediende der accijnsen, Vande- pitte id. en Claerebout brievenbesteller kwamen vereeremerkt te worden om hunne vele jaren getrouwen dienst. Met muziek aan 't hoofd werden ze aan de statie om 17 u. afgehaald en prachtige bloemtui len aangeboden, welke aan den voet van het gedenkteeken werden neergelegd. Ge komen in het lokaal werden ze verwelkomd Zondag. 2 October. IIH. -Engelen Be waarders. 1857. Geboortedag van M. T. Steyn, oud-president der Transvaalsche Republiek. Maandag, 3 October. H. Gerardus. 1893. Eerste voorstelling der Vlaamsche Opera te Antwerpen. Dinsdag, 4 October. H. Franciscus van Assisië Eerste Manekwartier te 2 u. 2. 10ö9. Rembrandt overlijdt in den ouder dom van 63 jaar. Woensdag, 5 October. H. Placidus. 1568. Prins Willem I trekt met een leger over de Maas. Donderdag, 6 October. H. Bruno. Vrijdag, 7 October. O. L. Vrouw van den Rozenkrans. 1924. Johan Kessler, medestichter van het A. N. V., overlijdt te Brussel. Zaterdag, 8 October. H. Brigitta. Vergeet niet heden ZATERDAG, avond uwe horloges een uur ach teruit te "zetten Vraagt overal een fijn, smakelijk en verfrisschcnd Algemeen Vertegenwoordiger Hoornwerk, 2, YPER Voortvcrkoopers worden gevraagd voor dc streek. en gelukgewenscht door den ieverigen voorzitter H. Den Exter die in een gloed volle rede de diensten wist op te sommen welke zij aan hunne besturen bewezen hadden. De eerewijn werd geschonken en gedronken, het muziek speelde een lustig deuntje en het feest eindigde in blijde stemming. E. F. Triduum In S' Jozefs kerk (E. P. Dis- calsen) begint met 1 Oktober een triduum ter eere van de kleine heilige Theresia. Na al dc missen oefeningen. Te 6 u. Lof en oefeningen. - Zondag 2 Oktober, onder al de Missen, Onderrichting. Te 5 u. Lof en Sermoen. Maandag3 Oktober Feest dag der H. Kleine Theresia. - Na aide mis sen, oefeningen. - Te 7 u. gezongen Mis met onderrichting. - Teóu. Lof en Ser moen. Na 't sermoen, plechtige wijding en uitdeeling der rozen.

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1927 | | pagina 1