Nieuws- en Aankondig»ngsblad. Uitzinnige VsrDasierlngspsdagogie 1' Jaargang. N' 41 Prijs per nummer 30 centiem Zondag 9 Oktober 1927. Verschijnt Wekelijks. Beheer en Opstel: Tuinwijk Ligy, 80, Yeer. Postcheckrekening: 1886.79. (E Vanderghote.) mmWi en onze KamoiieKs '/laamssne meisjesuond Wat Minister Huysmans erover denkt. Daar zijn er <li«' zn-^nn SiW uur der volke ren slaal maar ééns. \irt waar! Dat Vlaanderen het uur, dat het zijne is, erkenne en toe«rij|»e Dat uur slaat nó^ eer Vlaanderen vergaat... Uit "Eer Vlaanderen vergaatdoor IVO DRAULANS. iatiiiischc kalender S i Dit O-LEMOA A DE, Edgard LOUAGE Abonntmentiprij'S 15 fr. 50f*r Jaar V fr. per luli jaar. 5 fr per drie maanden Buitenland 25 fr. Men abonneer) op alle poslkaploren. Aankondiging^'11 bij overeenkomst. Tarief op aanvraag. Alle nieuws moet tegen den Donderdag ten laatste inge zonden worden. Saamlooze artikels worden niet opgenomen. l lartverheugend is liet schouwspel der immer breeder en machtiger ontwikkelde missieactie. De katholieken der beschaafde landen, gehoor gevend aan de stem die uit Rome over heel de wereld klonk, begrijpen eindelijk dat ze eene geestelijke verant woordelijkheid dragen tegenover de niil- lioenen die nog baggeren door barbaarsch- heid en heidendom. Midden de dwarreling der politieke ver wikkelingen, Staat de Keik, de onverander lijke, de onfeilbare, de ondelgbare, met haar getrouwen, haar priesters en klooster zusters, haar pioniers, die zij uitzendt naar alle volkeren, tot het uiteinde derweield, en tot den laatsten dag zal zij den men- schen het blijde nieuws verkonden. Het doet het menschelijk hart, de chris- tcne ziel vooral deugd, te worden opgetild uit denengen kringderdagelijksche beslom meringen onze blikken moeten we laten gaan over de wereld, en onze harten verrui men, met innige belangstelling volgend den lastigen arbeid van hen die uit ons middm zijn heengegaan om het onafzienbare doch witstaande veld des Meesters te bewerken. Wij, Vlamingen, mogen fier zijn door alle eeuwen heen te kunnen Wijzen op wereldberoemde missiehelden f "V?r^ bii st, een pater Desmedt, een pater Damiaan, een pater Lievens, en zooveel anderen, die j den onverbreekbaren band hebben gesmeed tusschen de Viaamsche beweging en de missieactie. Hoevele immers van haar beste 1 krachten, zoo vrouwen als mannen, in haar geestdriftig midden gekweekt en gerijj t heeft de Viaamsche zaak naar alle gewesten der wereld zien vertrekken, en er bij gejuicht, wel wetende dat zij haar zuiverste roem zijn. Injdien onweerstaanbaren drang van offe renden heldenmoed, die de besten onzer Viaamsche broeders en zusters, bij gansche karavanen, ter verovering, van hier heen voert, met hun liefde, hun zelfverlooche ning en hun ideaal, bekleedt onze Katho lieke Viaamsche Meisjesbond van Yper voorzeker een der eereplaatsen. De vi.r laatste jaren heeft hij zes zijner leden, (drie dit loopende jaar), zich heelemaal zien toe wijden aan dit edelste aller werken het verlossingswerk der arme heidenen. Als gedreven door een aanstuwenden storm wind van liefdegeestdrift, zijn zij heenge togen, zich losrukkend van al wat hun liefst en duurbaarst aan 't hait lag. Mocht er nog getwijfeld worden of üods zegen waarlijk rust op zoo een bond, ware kweekschool van christene zelfopoffering, hier heeft men er het zichtbaarste en het duidelijkste bewijs van. Het zielesekoon van onze Viaamsche meisjes, dat doorg anst in hun voorbeeldig, doorvoeld-deugdzaam leven, in hunne on vermoeibare offervaardigheid, overal waar er goed te doen valt, is de heerlijkste hemel- geurende bloei van den echt Vlaamschen stam. Ja, het bloesemdt aan dien stam, en God zelf komt er onverdroten de schoonste en sierlijkste bloesems van een bovenaard- schen pracht plukken voor zijn gezegend en geliefkoosd werkde uitbreiding van zijn rijk op aarde. De wereld, vooral de ontaarde verfranschte wereld v. onze dagen, inerkt het niet, vermoedt het niet, maalt om heel andere zaken. Goedheil, katholieke Viaamsche meisjes, RuTJCTientte netjes TBlijTttnah" /rtrt voort ruisctién, 't isTmseen zoetlui- dende, onuitsprekelijk deugddoende en opbeurende melodie En laat ze maar praten en op u smalen, de Vlaamschhaters, die innerlijk misschien u moeten bewonderen, en uitelijk u leugen achtig misprijzen en trachten te bezwadde ren. Zij die uw wegen nagaan, den luister van uw deugd, van uw offers, lijden en strijden voor Vlaanderen, van dicht bij mogen aanschouwen, moeten er een eer biedvolle bewondering voor voelen. En hiereenige vraagskens aan de katho lieke amitiés-frangaisesmannen Hoevele amitiéfrangaisesmeisjes zijn er reeds uitgetogen naar de missiën Hoeveel wijden zich aan allerlei gods dienstige en tnenschlievende werken. Hoevele kunnen aanzien worden als beelden van godsvrucht, deugdzaamheid en eerbaarheid 't En zijn maar vraagskens. Ji STICE-sciiool Na het bezoekvandeviergemeenteraads leden bij den Minister van Onderwijs, wil de Dc Ypcrsche Bode de eerste niet zijn om over 't verloop van die onderhandelingen te schrijven. Spijtseen verzoek van den Mi nister, hebben de twee Ypersche bladen De Werkman en La Régiond'Ypres Het Ypersche» het toch gepast geoordeeld over het onderhoud te kakelen. «Z> Yper sche Bodepeinst dat het haar nu ook niet meer kwalijk kan geduid worde,1 als zeer over haar zeg uiteendoet. De Minister heeft de tale van het gezond verstand gesproken. Hij was niet af te bren gen van zijn gedacht:ééne gemeenteschool is de beste oplossing, voor 't welzijn van Ypers schooljeugd zelf. De gezonde opvoed kunde, de dichte nabijheid van de twee schoolgebouwen, de wenscheli,ke toenade ring tusschen de afgescheiden standen, het doelmatigst benuttigen der beide lokalen, de onmogelijkheid om twee goedbevolkte en volledig-ingerichte gemeentescholen te hebben, ziedaar de redens door Minister Huysmans metgezagen kennis ontwikkeld, en met klem en beslistheid verdedigd. Géén duimbreed is hij afgeweken van dat gedacht. Toen hij vaststelde dat Mijnheer Glorie aan zijn on-democratisch haute bourgeoi- sie-gedacht vasthield lijk een duivel aan een ziele, en dat Mijnheer Missiaett in zijn anti-socialistische verdediging van een pronkende rijkemansschool en een achter- uitgeduwde anne-menschen-school bleef volherden, toen heeft de Minister beloofd dat hijzelf zijne oplossing ter plaats zal ko men bestudeeren. De uitkomst lijdt geen twijfelmet eigen oogen zal hij nog beter de gegrondheid en de redelijkheid van zijn en ons voorstel inzien, en die oplossing voorschrijven. De gemeenteschool van Yper moet eene model-school worden. De kinders van alle Yperlingen, burgers en werklieden, moeten in deze democratische tijden even zorg zaam opgevoed en geleerd wordenzezijn gelijkweerdig. Twee scholen, met het rang verschil dat het vooroordeel der Ypersche Franschgezinde burgerij wil handhaven, leiden tot V ernedering en misachting van het kind uitde« fricadelle-school.» «Dat vooroordeel moet gij uitroeien met ééne school in te richten»zei Minister Huys mans, «waarde kinderen allen even net, even beleefd en welopgevoed zullen zijn.» Dat is volksgezinde tale! We begrijpen best dat de liberale bourgeoisie die redens niet aanveerden kan. Maar die tale en die beweegredens zijn zoo klaar, zoo schoon, en zoo democratisch, dat wij nog altjd meenen dat het bij vergissing is dat de heer Missiaen tegen het plan van Minister Huysmans gekant is. We peinzen dat des te peer, dewijl wij ons herinnei in deGPefstt ge~ iff¥<fnternr{TTS2Ttfingen: dat staat nog te lezen, denken we, in het zittingsverslag. De om gang van de kinders der rijken met de arme kinders zal deze laatsten beschaafder maken. Alzoo ongeveer sprak hij toen Anders handelt hij nu Dat de socialisten toch niet gewagen over een tweede kostelooze Viaamsche school De Minister, in naam der zuivere opvoedkunde, breekt dat voorstel af. In die twee scholen, waar er geen kinders genoeg zullen zitten in elk studiejaar, zal ééne onderwijzeres twee of drie studiejaren moeten bedienen..Met welke jammerlijke gevolgen dat voorziet eikendeen die van onderwijs entwat afweet Niet de poli tieke zienswijze, maar de opvoedkundige waarheid moet ons leiden in deze zaak Dat was ongeveer het laatste woord van den Minister, 't Is 't onthouden weerd Het baart verwondering dat de voorstan ders der Fransche Justice-school danig wei gerachtig zijn met hun cijfers over de schoolbevolking. Een paar vaststellingen op Maandag 26 September waren in het eerste en tweede studiejaar 46 leerlingen ingeschreven, 39 waren er aanwezig. Op 40 ingeschreven in de bewaarschool waren er 26 aanwezig Er zaten 28 knechtjes in die meisjes-school. Onder die 28 waren er een schoon getal van méér dan zes jaar. 1 let is volstrekt onwettelijk, die jongens van méér dan zes jaar in eene meisjes school te plaatsen, en de wet verbiedt eveneens de knechtjes van min dan 6 jaar in dc lagere meisjesschool op te nemen. Alzoo bevolkt men eene school, door wets verkrachting. Wat mijnheer Missiaen zal gezegd heb ben van den Franschen brief door mijn heer Glorie aan den Minister afgegeven, geschreven door de hooge-klasse-burgers, die hun afkeer voor de school van het vQlkskind in de Rijsselstraat uitdrukten, dat weten wij niet. Zonderlinge bondgenoo- ten, 't Ypersch Vlaamsch socialisme en t Ypersch amitiés-fran^ises-liberalisme! Mjs- 1867. Peyser FgC «.fucirrr Wanneer komt de bezinning? Wanneer zegepraalt de ware democratische opvatting over de verblinde wrok om een Vlaamsch en opvoedkundig voorstel, dat uitgaat van politieke tegenstrevers Zondag, 9 October. H. Denys. Maandag, 10 October. H. Franciscus van Borgia. Volle maan te 21 u. 15. 1825. Geboortedag van Paul Krüger. Dinsdag, 11 October. H. Gommarus. 1573. Slag op de Zuiderzee tegen de Spanjaarden. Woensdag, 12 October. H. Wielfried. 1809. Begin van den Boerenoorlog; generaal Joubert rukt Tatal binnen. Donderdag, 13 October. H' Edward. 1867. De perste diamant in Zu ijl-Afrika Vrijdag, 14 October. H. Donatus.. Zaterdag, 15 October. H. Theresia. 1831. De Conferentie van Londen be paalt dat Maastricht aan Nederland zal. blijven. Vraagt overal een fijn, smakelijk en verfrisschend Algemeen Vertegenwoordiger Hoornwerk, 2, YPER Voortverkoopers worden gevraagd voor de it reek Nog niet heel lang geleden troffen wij hieronderstaande artikeltje ineen Vlaamsch dagblad ARM BRUSSEL! Leest aandachtig dit briefje, twee keer, wantge zult het deneersten keernietsnap- pen Maison Communal d..... Veliez a voir la bonté de medonner la récidance de M. V.... quantel aquiteW... je vou re mairsi davan re se vé Monsieu le secretair bien mai amitié M. G. Voi si mon adraisse. Wijzullenhetadresvandejonge vrouw uit het volk maar niet geven. Dat heeft trouwens geen belang. Immers, zoo er- barmelijk schrijven al hare vriendinnen! Hoe zou het andersin de stad van Mon- sieu Max waar zelfs geen Viaamsche klassen meer bestaan. Het Stadsbestuur van Brussel mag fier zijn over den uitslag zijner averechtschc pedagogie. De lezers vande Ypersche Bode zullen terecht oordeelen dat dit artikeltje niet van actualiteit noch zelfs van belang ontbloot is, midden al het rumoer en het opgeblazen lawaai rond de kwestie der afgeschafte ver franschte Justice-School door onze liberale pratiquants. vrijmetselaars, revolutionnaire Internationale tierders, ensommige liberaliseerende Katholieken.

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1927 | | pagina 1