DECARNE YPERSCH LEVELS Hoek- rn Steendrukkerij LEtSliverspreidt "DE YPERSCHE BODE" LEEI \VE\VLA(i(;K\ DE KINDERKORF Begin van 'i Proiesiamendoni f Yper WAT ER Dl EN ST STAVELE Edgard LOUAGE v Zielmis Ferdinand BREYNE T1EKKIÏ6 DEfi VEIWOESTE GEWESTEN 15 6 6 Niettegenstaande de stad van een mo dern water stelsel, met filtreerstation te Di- ckebusch, is voorzien, moeten de verbrui kers, en in 't bizonder diegenen welke aan den oostkant der stad wonen, nog steeds met spijt bestatigen dat het water an de vereischten van een gezond en drinkbaar water niet voldoet Het gefilterd ater uit Dickebusch wordt nog altijd met het on gefilterd en vuil water van Zillebeke ge mengeld. Hoelang deze toestand nog duren zal kan niemand voorzien. Maar, dat het pompsta tion te Dickebusch niet meer in staat is aan debevoorradingtevoorzien.en dat de nieu we pomp in Zillebeke daaglijks het te kort aan water moet aanvullen, dat weet iedereen. 't Wordt hoog tijd dat doeltreffende maat regelen zouden getroffen worden en dat het filtreerstation te Zillebeke worde opgericht Op deze wijze zal het stedelijk waterstelsel voltooid worden en zal dan alleen de mo gelijkheid bestaan om, zonder tegenval, de verbruikers met watermeters te voorzien. Zoolang de Stad door den Staat aange nomen was, wrocht het K. H. K. met veel bevoegdheid en inethodeaan het herstellen der waterbevoorrading. Eerst werd de moer- buis van Dickebusch naar Yper aangelegd dan was het de beurt der machienkamer, later de watertoren. Dan werd heel het bui zennet in de stad nieuwaangelegd, alsook de moerbuis van Zillebeke. En eindelijk, pas een jaar geleden, werden pompstation en watertoren aan Zillebeke vijveropgericht AI deze werken waren alsdan in afreke ning der oorlogsschade uitgevoerd. Maar nu de Stad ontvoogd is en nog slechts het filtreerstation van Zillebeke moet opge bouwd worden, zouden er geen kredieten meer te vinden zijn, alvorens liet totaal be drag der door de stad geledene oorlogs schade worde vastgesteld. Mochten de cijfers spoedig het te kort bewijzen aan betaalde schadeherstelling, en dit kan niet anders als men nagaat wat nog te herstellen valt, en het voltooi en van het waterstelsel mogelijk maken, l iet is stellig dat de vernielde waterinrich tingen aanzienlijk genoeg waren om met de verschuldigde herbelegsommen het voorstel van Zillebeke's filtreerstation te kunnen uitvoeren. Immers Yper's waterlei ding heeft nooit moeten onderdoen voor die van andere en grootere steden. Reeds in 1881, toen de waterdienst ingericht werd, was Yper een dw eerste steden, zoo niet de eerste stad van 't Vlaamsche land, die eene waterleiding bezat. Men denke ook aan het buitengewoon verzanden van den vijver te Dickebusch tijdens de oorlogsjaren. Meer dan twee 'meter staat nu het slijk in den vijver hoog. De onkosten voor het baggeren zouden van 0 tot 7 millioen frank bedragen. Dat is toch ook oorlogsschade. TEL: Rousbrugge, 28. o KUNST-AFFICHEN-ETIKETTEN. REKLAAMWERK EN INPAKKINGEN, BROCHUREN. AKTIEN, REGISTERS. PAPIERENZAKKEN. ENZ. Alle ttekeningen op aanvraag Schrijf machien M .4 P Bloedstorting Zaterdag 10 Oktober rond 8 uur 30 's avonds had Parein Char les, oorlogsverminkte, wonende te Yper, in de Oude Scheldestraat, te Gent, in een herberg, een geweldige bloedstorting. Na door geneesheer Naudts, de eerste zorgen ontvangen te hebben, werd hij naar het krijgshospitaal overgebracht Hoelang duurt dat nog? 't Wordt al te krasl Er was een tijd dat de Vlamingen slechts eentalig fransche officieele berichten te lezen kregen. In de laatste jaren nochtans scheen de Vlaamsche taal toch burgerrecht te hebben verworven, maar hoe verbazend was de aan plakbrief, die deze dagen in de bureelen van Registratie en Domeinen, in 't fransch en 't duïtsch alleen, a. u. b de veiling van eene g.oote hoeveelheid hoornen, staande in 't gebied van Eupen en Malmedy, aankondigde. Tellen de ruim 4 miljoen 500 duizend Vlaamsche belastingsbetalers dan niet?... gewaarborgd tegen regen en zonneschijn te bekomen bij Hoornwerk, YPER Hoekje van V. O. S. - B. V. O. S. le dereen die verleden WJnter tegenwoordig was bij de prijsspelingen op de verschillige wijken heeft kunnen vaststellen dat deze spelingen telkens grooten bijval behaalden. Dat was goede propaganda voor V. O. S. - B. V. O. S. en telkens lieten zich nieuwe le den inschrijven. Het Bestuur V. O. S. - B.- V. O. S. zal de reeks spelingen voortzetten en zelfs trachten te vergrooten. Daarom hebben wij de eer U vriendelijk uit te noodigeri tot onze eerste speling van het winterseizoen, op Zondag 16 Oktober bij onzen makker Leon Sinave, herberg Kalfvaart». Makkers volgt als een man deze gelegen heid om onder vrienden wat verzet te ge nieten. Zijt gij reeds eerelid van onze too- neelafdeeling I'uinentroost» of hebt gij reeds een familiekaart genomen? Het is de plicht van ieder lid onze too- neelafdeeliiig zooveel mogelijk te steunen I'uinentroost zal het tooneelseizoen beginnen op 23 en 24 Oktober, met de opvoering van De Bokskampioen beroemde klucht in drie bedrijven. De tooneelmaatschappij zal drie vertoo ningen geven. Eerelid-of familiekaarten zijn van nu af te bekomen aan de volgende prijzen 15 fr. recht gevende op een genummerde plaats. 27 fr. op 2 plaatsen. 36 fr. op 3 plaatsen. 45 fr. op 4 plaatsen 53 fr. op 5 plaatsen. - 60 fr. op 6 plaatsen. Wij verwachten U op Zondag 16 Octo ber bij onze prijsspeling op den c Kalf vaart Het Bestuur. Huis Gezusters ROEDOLF RIJSKLSTRAAT, 21, YPER. Buikgordels in alle modellen Veerkrachtige windsels voor Damen Verbrand. Vrijdag 7 Oktober was A. C van West-Nieuwkerke aan het werk in de chocoladefabriek, toen hij uitgleed en metdenliinkerarm te rechte kwam in een ketel kokende «uiker. Onnoodig te zeggen dat de man erg verbrand was. Omvergereden. Zaterdag kwam Juf. Leinahieu op haren velo de Meenenstraat ingereden toen zij door een auto omver gereden werd. Heel haar velo was ge kromd doch zij gelukkiglijk had geen bij zonder letsel. Bedevaart. Zondag hadden wij den gewonen ommegang ter eere van O. L V. van den H. Rozenkrans. We moeten vele jaren herwaarts gaan om zoovee! bede vaarders bijeen te zien. Jammer dat er niet meer'samenhang was. Botsing. Maandag kwam de jonge H. V. L uit de boterstraat met zijn kame raad op moto gezeten van Vlameninge naar Yper gereden. Gekomen aan den Ster- hoek en misleid door den donker botsten zij met zoo een geweld tegen den ijzeren barreel dat deze heelemaal verwrongen was. Onnoodig te zeggen dat de moto deerlijk gesteld was. Met de mannen ging het beter. Zij liepen niet 't minste letsel op. Vorming Dinsdag kwain Mgr. de Bisschop van Brugge het Vormsel toedie nen aan een 500 tal kinders. Z. Exc. de minister die eerst aanvaard had peter te zijn, zond Zondag een telegram zeggende dat hij onvoorzien belet was. Heer Schepen Sobry dienstdoende Burgemeester heeft hem vervangen. Mevrouw Seys was meter. De plechtigheid zooals wij vroeger zeiden had plaats in St Pieterskerk. Hongaartjes. Maandag morgen ver trokken uit onze stad een aantal Hongaar tjes die naar hunne streek terugkeerden. Dezelfde droevige tooneelen als vroeger deden zidh voor. Pijnlijk. St Maartenskerk. Het rilde slanke torentje staat op St Maartenskruisbeuk. Dinsdag zette men er het kruis op. Nog maals vooruitgang.Wannee. zullen wij het kruis op de naald van den grooten toren zien prijken. Nog twee jaren Britisch Legioen. Op eene vergade- dering te Londen gehouden, door het komiteit van het Britisch Legioen, bijge woond door Maarschalk Haig is in grond- begin besloten dat er, in den Zomer van 1928, een groote bedevaart naar de slagvel den en naar de militaire kerkhoven van Frankrijk zal ingericht worden. Voor 't oogenblik is men v. zin slechts een koi ps v. 5000 man samen testellen. De manschap pen zullen gekozen zijn tusschen degenen die aan het front gediend hebben, en de Kioonlanden en de kolonies zullen ver zocht worden zich door hunne eigene kontingenten te doen vertegenwoordigen. De vrome tocht zal gesloten worden met een plechtige dienst aan de Meetienpoort en zal eindigen met een optocht der 5000 leden van het Britisch legioen, voorbij hun ouden oppergeneraal, veldmaarschalk Lord I iaig. De aankomst van de Britsche afvaardi ging in Frankrijk is voorloopig vastge steld op 16 Augustus van het komend jaar. Vrienden en kennissen worden uitge- noodigd de ZIELMIS te willen bijwonen die zal gelezen worden tot zielelafenis van 1 leer en Vrouw HENRI DEKNUDT-CLAREBOUT op Zondag 16 October 1927 om 8 1 2 uur in St Pieterskerk. Vrienden en kennissen worden uitge- noodigd de ZIELMIS te willen bijwonen die zal gezongen worden tot zielelafenis van Heer op Zondag 16 October 1927 om 9 uur in de kerk der E.P.Ongeschoeide Karmelieten. 5. t. h. 1922. Trekking van 10 October Maandag morgén ten 10 uur heeft in de Nationale Bank van Brussel dc65e trekking plaats gehad der leening van de Verwoeste Gewesten 5 t. h. 1922. De uitslag is Serie 9,468 N 19 wint 250.000 fr. Serie 31,892 N 4 en 14 winnen elk 100.000 fr. De andere nummers van die series en al de nummers van serie 144.643 zijn uitbe- taalbaar met 300 fr. Vervolg De storm grootendeels bedaard zijnde gaf Alva den 14 Februari 156S aan de Schependommen drie maanden tijd om de geplunderde kerken te herstellen. Daar S per bezet was, was men in de stad veilig, daar buiten echter niet. Benden plun deraars, dieven en moordenaars zworven voort rond. 't Is alzo dat de groote vrou- wenabdie der Nonnebosschen, op 't Hooge, in 1571 opnieuw geplunderd wierd. Moe der abdesse was Mevrouw Louise Lespi- noy en in de handvesten der abdie heeft zij eigenhandig het volgende verhaal der gebeurtenis geschreven. Anno 1571, op den 10^" dag van Oktober zoo kwam een groote hoop boe ven deze waren waalsche buitenlieden) die in 't hout ende bosch van Yper lagen, wel 50 tot 100, die ons klooster van buiten en binnen beleiden, en' zij mieken een groot gat met force en kracht van ijzeren en houten handboomen, aan de Westzijde van ons klooster, zij staken een jong knechtje daarin, om de achterpoorte open te doen, die gesloten was, en braken het slot open. Zij kwamen in inet groote hopen en braken al de glasvensters. Daar kwamen er wel 16 of 20 in met rapieren (zweerden) haken en pistoletten, en sommige met ijzeren hamermessen en handboomen, waarmede zij al de deuren braken, en alle kleerkassen, tafels, bufetten, laden en al dat er gesloten was op alle kamers. In 't logist der.abdessen namen zij al dat er was, klee deren, lijnwaad, slaaplakens, die meest alle nieuwe waren. Sedert dat d'eerste geuzen in 1566 geplunderd hadden, item witte en zwarte overslops, al het lijnwaad dat wij dragen, en al dat ik in huis hadde, niet behoudende dan mij zeiven alleen. Zij lie pen met toortsen en brandende keersen. Daar waren er 7 of 8 die mij groot geweld deden om het Zilver van het klooster te hebben en om nog meer geld dan zij er gevonden hadden. Zij sleepten mij bij mijn keerle (mantel) twee halve kamers verre, zij sloegen inij op mijn hoofd, en gaven mij van haarlieden handen en rapieren zoo menigen slag, en met plaatijzer sloegen zij op mijn linkerarm, genoeg om dien te breken, maar God de Heere brak den slag, dat hij niet gebroken en was, maarikhebbe er mede moeten te meesteren gaan. Zij gaven mij eenen slag op mijn linkeren tem pel, dat mijn oog uitgevallen hadde, hadde men niet daarnaar gezien. Ik kreeg nog een slag met een ijzer op mijn borst, genoeg betoonende dat zij mij dooden zouden. God zij geloofd dat ik mijne eere en mijn leven behield, en hadden zij niet eene beurze met 19 pond groote gevon den, zij hadden mij vermoord. Zij namen onze zilveren lepels en kroezen. In do kerke namen zij de ciborie niet het H. Sacrament, en 2 kelken, een zilveren kruis, het pays berdelken, de autaardwalen, 2 alben, ver kwistten vele wassen keersen. Zij keerden dan weder naar mijn slaapkamer en natnen al wat ik hadde, tafereelen, gordels, mau wen, kaï kanten van den hals, gouden rin gen en al mijn jiareelsels, specerien en al wat ik in huis hadde. Zij braken mijn kantoor open... de tafels namen zij ai om te bieken, maar God lof zij en hadden den tijd r.iet om den dompter te winnen mits dat men twee maal schuifelde. Zij hadden van verren eenen knecht van onze pachters zien uitgaan, waardoor zij bevreesd waren. Dus zijn onze kerkhabijten en religieuscn wedergekomen, God lof. Wij zijn na Aller heiligendag vertrokken naar Yper. Op Sinte Maartensavond waren wij te samen binnen per, en aten onzen eersten maal tijd en deden ons beste met malkanderen. Al was het logist kleene. wij waren te samen met de zusterkes. (dat zijn leeke nonnen), 18 in getal. God zij van alles geloofd Ct Vervolgt.)

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1927 | | pagina 2