r Jaargang N'r 42. DE YBERSCHEBODE Zondag 16 Oktober 1927. OP 23 en 24 OKTOBER VOERT "PUINENTROOST" OP: l> E 15 OkSk A M I* I K X beroemde klucht in 3 bedrijven! Van hier en elders fc - Lezers bestelt een familiekaart aan verminderden prijs. Becelaere Een droevig afster ven Meester DeCooman, hoofdonder wijzer te Becelaere, is verleden week in pijnlijke omstandigheden gestorven. Hij laat eene weduwe met vijf onbejarige kin deren achter. Hij waseen kloeke, edele Vla ming, die heelzijn leven streed voor'trecht van zijn bemind Vlaanderen, en die zelfs pijnlijk-vreed bezweken is, staande in de bres, tegen hatelijke Viaamsch-en volks vijandige verwaandheid. Qod hebbe zijn schoone ziel, en moge 't offer van zijn heer lijk leven Becelaere's tegenstandersvanhet Vlaamsch ideaal tot bezinning en inkeer brengen Door den Heer TORDEUR, kantonnaal schoolopziener, werd volgende grafrede uit gesproken Mijne Heeren, Het weze mij gegund een afscheidsgroet te richten tot den afgestorven onderwijzer en vriend. Toen ik voor 2 jaar te Yper toekwam vond ik onder de voorbereidende opstellen der Conferentie een werk dat zeer zorg vuldig was opgesteld en tevens zeer net was geschreven. Onmiddellijk wekte het mijn aandacht. De vorm was stevig, de gedachten waren raak. Dit was voorze ker het werk van een geleerd tnensch en tevens beproefden schoolman. Bij de bespreking der lessen viel bij toe val de beuit aan bedoelden onderwijzer. In zijn levendigen en tevens luimigen blik, in zijn klare uiteenzetting en keurigen woor denschat hervond ik den ervaren opvoeder, den smijdigen theoreticus. Ik zou hem later leeren kennen en hem aansporen zijn bijzondere gaven aan te wenden tot het voortgezet lager onderwijs. 1 lij ontvlamde in geestdrift.Hij zou de volle maat geven van zijn wetenschappelijk en letterkundig kunnen. In zijn klas vond ik een goeden vader gansch doordrongen van den socialen rol die een onderwijzer te vervullen heeft. Zijn gedrag was onberispelijk, zijn voorbeeld stichtend, zijn lessen tevens geestdriftig en bezadigd. Hij wist te dringen in het hart der leerlingen en er de volharding in den arbeid te doen ontkiemen en ze doen bloeien. Met de hulp van het gemeentebestuur konden wij een 4en graad inrichten. Deze zou een landbouwstrekking hebben en de meester ontwikkelde ons een heerlijk plan van mogelijkheden. Gelukkig was hij om dat hij hetgoede kon stichten, nuttig zijn en een meer wetenschappelijke ontwikke ling zijner leerlingen verstrekken. Zijn 4<g. was weldra een der beste onzer streek. Maar niet alleen de vorming der school jeugd kwam hem aan 't hart, Hij zou de volwassenen deelachtig maken van zijn geestdriftig betoog en zijn wetenschappe lijke ondervinding. Hij zou het landbouw onderwijs op een hooger peil brengen. Alzoo was hij niet alleen een uitstekend onderwijzer maar ook een ware weldoener voor de streek, in den vollen zin van het woord. En toch zeggen wij tot de zijnen. God verlaat niemand die van goeden wil isHij was een levend voorbeeld van werkzaam heid en eerbaarheid. De talrijke schaar hier aanwezig bewijst dat zijn collega's hem hoog vereerden. Tot de diep bedroefde gade zeggen wij in Uwen naam Troost U, hij was de beste der echtgenooten.Tot zijn kinderen: vereert de nagedachtenis van Uw goeden vader. Tot de leerlingen: herdenkt steeds de wijze lessen uws meesters. Tot de gemeente- overheid en de bevolkingHerdenkt in erkentelijkheid den goeden onderwijzer. Becelaere heeft een onbetaalbaren schat verloren. Tot U, Gustaaf, vriend, zeggen wij vaarwel, gij blijft in onze harten en gebe den leven. Rust in vrede. De Heer LECLUYSE, voorzitter van het Kristen Onderwijze! s -syndikaat, sprak daarna een ontroerende rede hij zegde o. a. Mij is de droevige taak opgedragen hier op den boord van dat gapende graf namens het C. O. V. van het Arrondissement Yper, een laatsten groet te brengen aan het stof felijk overschot van onzen diepbetreurden Ambtsbroeder en Vriend, Meester Gustaaf De Cooman.... Meester De Cooman was een man van strengen plicht, een door en door christen, begaafd met een diepzinnig verstand en uitgelezen beroepsbekwaamheid,alleen be kommerd met de opleiding der jeugd, welke hem was toevertrouwd en den wel stand van vrouw en kinderen. Ja wat deed hij niet voor de duurbare echtgenoote, dat geliefde kroost Wat deed hij al niet om het karig onderwijzersloontje, dat hem niet toeliet aan die geliefde wezens een deftig bestaan te verzekeren, aan te vullen en te verbeteren Zagen w'hem niet na de vol brachte dagtaak, zijne vrije uren besteden aan het bereiden en geven van landbouw voordrachten,avondleergangen; het ingang- steken en ophouden van talrijke maatschap pijen en wel in zulke mate, dat zijn geknakte gezondheid meer en meer ondermijnd we. d en de doodende ziekte, welke tengevolge van een noodlottigen samenhang van droe vige omstandigheden, in hem had kiem geschoten, in zijn afgebeuld lichaam meer en meer het gewenschte voedsel vond, en hem zoo in eens in den bloei zijner levens jaren aan de liefde van vrouw en kinderen, aan de genegenli^id zijner ambtsbroeders, aan de achting zijner leerlingen en mede burgers kwam ontrukken ...En nu voor het laatst, Waarde Vriend en Ambtgenoot Gustaaf, in naam van het C. O. V. van het arrondissement Yper, roep ik U toe, niet Vaarwel maar rust zacht in de schaduw van Gods tempel, onder de hoede van het kruis van Hem dien ge zoo dikwijls met vertrouwen kwaatnt smeeken. O Heerbehoed mijne vrouw en kinderen! Tot wederziens Gustaaf in het zalig leden Eindelijk sprak de schrijver van dc hoe rengilde het vliememde afscheidswoord van de kloeke schaar landbouwers, die Meester De Cooman zoo innig genegen waren, zoo diep vereerden. Onder meer Het is niet zonder ontroering dat ik hier op den boord van dit gapende graf sta, om in naam der Boeren en Boerinnengilde der gemeente, een laatste vaarwel te zeg gen, een laatste hulde te brengen aan het verdienstelijkste lid van onzen hond Mijn heer De Cooman. Voor ons was hij een wijze raadgever, die iedereen met woord en daad wist bij te staan. Wat al voordrachten kregen wij van hem te hooren Wijd en Zijd, in alle aan palende en verafgelegen gemeenten, werd hij geroepen om de boeren bij te staan, met zijn vruchtbaar woord. Zijn iever ken de geen palen, al zijn krachten gaf hij ten beste en rust was hem onbekend. Hii was ook de leider der boerenjeugd. In de winteravonden was het de landbouw- avondschool die ontwikkeling en tevens gepaste opvoeding in de jeudige herten neerlegde, in den zomer wist hij door stu diewandelingen nuttige en diepgegronde kennissen van landbouw aan de boeren jeugd te geven. Proefvelden legde hij hier en daar aan en bezocht die met zijne leer lingen. Met onvermoeibaren iever bestuur de hij onze Spaar en Leengilde. En neg gansch frisch is het in ons geheugen, wat werk hij gedaan heeft tijdens de onthulling van het standbeeld onzer gesneuvelden ter eere. ledereen weet nog hoe de boeren en boerinnengilde met hunne wagens en groe pen iedereens aandacht heet getrokken en overal verwondering heeftige aard. Een woord van dank, van innigen diep- gevoelden dank kom ik hem toeroepen in naam van al de leden van boeren en boe rinnengilde. Nog lange jaren hoopten wij U in ons midden te hebben. Nog lange jaren l.onp- ten wij uwe wijze raadgevingen en lessen te mogen aanhoorenDoch niets blijft bestendig op deze wereld, het leven is slechts eene aaneenschakeling van beproe vingen. De Heer De Cooman heeft het tijdelijk met het eeuwige verwisseld. Vaarwel dan, goede echtgenoot en goede vaderVaarwel goede en vrome vriend Rust zacht in den schoot der Godheid Tot wederziens in der eeuwigheid. Vlamertinghe. Roode kluchtspeler. Zekere Edg. Missiaen, die ongetwijfeld den 1» prijs bekomen heeft in 't beloven, durft nu nog klappen van zes maanden- dienst. Heeft hij misschien vergeten hoe veel keeren hij en zijn roode hutsepot er tegen gestemd heeft te Brussel Of durft hij dat maar komen zeeveren tegen eenige onbejarige menschen Of peinst hij mis schien dat het brood van 0.80 fr. de kilo nog op de mage ligt van bejarige menschen? Missiaentje, kom binst den dag Zij ver langen nogmaals achter uwe beloften van den 5 April 1025, maar nu daden, en geen beloften meer Missiaen d;onk in 'c katje een glas Alles gedaan, p...te nog een plas En hij hadgezeeverdoverden soldatendienst Slechter dan hij vroeger was Em. Forcé. Aan de Vlaamsche Arbeiders He den Zondag te 3uurstipt bij Gabriel Dema- rey, herberg Breda,stichting v.eeneafdee- ling van ons syndikaat: Sprekers: Paul Maes Vlamertinghe. Juul Declercq, leider der vakbonden Ise- gliem Tillo Buysse, vaste propagandist. Werklieden, uwe plaats is bij de Vlaam sche Vakbonden. Een blijde gebeurtenis 51 Kanon schoten dreunden door hetstille Westland, over de streek gelegen tusschen Yper en Poperinghe. Het oude kanon, trofee op den vijand veroverd, werd vuurrood van de groote krachtinspanning, maar ze kwamen er toch uitde 51 vreugdeschoten. Wat was er gebeurd Was er een prins of een prinsesje geboren? Eerst een week later zou liet prinsesje geboren worden, dat later, als de wereld zal verkeerd draaien, nog wel eens een echte moeder zal zijn voor het goeie Vlaamsche volk! Wat dan? Wat was er dan gebeurd Luistert Vlaamsche menschen. Er is een klein zelfstandig Vlaanderen tot stand gekomen. Brussel, dat geen weg weet met het Vlaamsche Vlamertinghe heeft eindelijk de goede de beste oplossing ge vonden. Brussel heeft met groote plechtigheid het Vlaamsche Vlamertinghe de volledige on afhankelijkheid geschonken... en van de lijst der belgische gemeenten geschrapt, (zie verslag in alle dagbladen van Kongoland). Hip, hip, houra 51 kanonschoten met 't kanon uit de forten van Vlamertinghe, bachten 'f oudemannenhuis. Yper, Poperinghe, hiet jaloerschzijn, hoor! Leve het onafhankelijke Vlaamsche Vla mertinghe, het klein zelfstandig Vlaande- rentje, De speling op de Kalfvaart door Dn V.O.S. en B.V.O S.gegeven begintom U Poperinghe Aan den naamloozen schrijver in 't liberaal gazetje van Zondag laatst, den aanwezige der laatste gemeen teraadszitting, de man van hoogen huize, katholiek stuurman met z;jn bootje in het blauw water verzeild en nu zoo jammer in zijne waardigheid te kort gedaan door 'tge- ne hij noemt«een nieuwerwetsch Bestuur v. den Cirkel 't welke hij in eenen zak steekt met Nationalisten, Nihilisten, Frontisten, Minimalisten enz., (wat zegt ge, Bestuur van Katholieke Kring Brr... we hooren al de bommen krakenaan dien Wel Edele antwoorden wij eenvoudig Uwe theorie over gemeenteraadsversla gen kennen we even goed of beter als gij en onze gemeenteraadsleden weten goed dat zij het niet zijn die 't verslag opmaken. Ja zeker, de meerderheid beslist wat er al of niet zal instaan... en hier in ons geval is 't zelfs de sekretaris die daarover beslist. We zijn dus akkoord. Onze afgevaardigde in den gemeente raad vroeg heel kalm en beleefd om eene verklaring in 't verslag op te nemen't werd toegelaten doch niet gedaan en toen hij het weerom vroeg in de volgende zit ting werd het brutaal geweigerd en bij die weigering werd hij beleedigd door den Sekretaris en verweten voor... (ge kent de benamingen vermits ge aanwezig waart hé, Mijnheer De vraag van onze afgevaardigde stond niet op 't dagorde en daarmee kon hij niets dan zich neerleggen bij een willekeurig machts... gebruik. Dat is allemaal waar en we zijn 't met U eens. Wat nu aangaat het optreden van den Sekretaris die zich mengt in de besprekin gen, die uitvalt in smaadwoorden, daarover zegt ge niets, dus Qni ne dit rien, con sent ge gaat hier ook akkoord met de Ypersche Bode Deftige menschen (ook tegenwoordig in de zitting) verklaarden dat de woorden van den sekretaris niet be tamen in een welgemanierd gezelschap Gij moet die woorden zeker minstens Crapuleus vinden en dan zijn we nog maals volkomen met U akkoord, Mijnheer de naamlooze aanwezige van hoogen huize. Tot later Mijnheer. Salut Het Bestuur van K V. N. V. Afd. Poperinghe. Sint-Jan bij Yper. - Zitting van den gemeenteraad op 7 Oktob. Tegenwoordig: Vermeulen Burgemeester, Buyse Schepen, Balduyck, Boesemaere en Aernout leden. Vermeulen C. Secretaris. Dochy en Phlypo ontbreken. Dagorde 1. Verslag vorige zitting 2. Be slissing nopens geleende gelden. 3. Opcen tiemen 1928. 4. Straatbelasting 1928. 5. be grooting 1928. 6. Electrificatie. 8. Verlich ting gemeentehuis. 8. Verhooging jaar wedde gemeenteontvanger. Na lezing van het verslag der vorige zitting vroegen Balduyck en Aernout hoe een punt als aangenomeu met 3 ja en 2 neen ingeschreven is en enkel 5 leden tegenwoordig waren en schepen Buyse zich onthouden had. Burgemeester beweert dat Buyse ja stemde. Balduyck en Aernout betwisten het. Buyse trekt zijn schouders op en zegthet dunkt mij dat ik toch ja ge stemd hebbe. Punt 2 en 3 worden zon der opmerkingen algemeen aangenomen Punt 4 na eenige ondervragingen alge meen aangenomen. Punt 5 algemeen aan genomen. Punt 6 Electrificatie. De Burge meester geeft lezing van de beslissing ge nomen in den Provincieraad waarbij de Provincie tusschenkomt in de kosten en vraagt dat de gemeenteraad zou toelaten in onderhandeling te komen met de maat schappij. Balduyck is er mee akkoord dat het eene geheele nuttige instelling is maar is ook geheel overtuigd dat de groote meerder heid der belastingbetalers er zullen tegen opkomen, daar de lasten te groot zullen zijn, en voorziet dat de maatschappij geenvoor- deelig voorstel zal kunnen doen.en als zulks

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1927 | | pagina 3