het geval is hij tegen alle voorstellen zal stemmen. Punt 7 en 8 zijn zonder opmerkingen met algemeene stemmen goedgekeurd. Elverdinghe Aardappeldieven Vóór eenige dagen werden 's nachts door onbekenden enkelezakken aardappelen die op het veld gebleven waren, weggehaald. De dieven echter zullen zeker tevredene oogen opgezet hebben: 't waren rotte aar dappelen. Als alle langevingers maarzoo konden varen. Meenen VI. Veloclub' Vlug en Vrij Gezellig samenzijn Op Maandag 17 dezer, te 7 uur s'avonds in ons lokaal Vlaamsch Huis» gezellige bijeenkomst van al de leden met vriendenen kennissen. Prijskamp in 't kaarten, vogelpik, teerling- bak en in 't rooken. De leden betalen geen inleg. Eere- steun- en fietsleden U wordt allen verwacht. Feestavond Op Zondag 13 No vember, gezellig avondfeest, ingericht door en ten voordeele van onzen klub. Als spreker is ons reeds toegezegd, onzen wakkeren vriend den heer Dries Vanden- berglie uit Iseghem. Verders zal den avond aangevuld worden door gezellig muziek, klucht, gelegenheidsliederen, deklamaties en tot slot PRACHTIGE TOMBOLA. 1.00G fr. prijzen, waaronder1 nieuwe velo, merk De Waeie, waarde 850 fr. 1 prachtige leeuwenvlag, waarde 280 fr. en verders nog drie schoone afgewerkte leeuwenvlaggen, ter gezamentlijke waarde van 475 fr. Loten der tombola te bekomen in 't Vlaamsch Huis, Meenen Vlaamsch Huis, Roeselare Vlaamsch Huis, Wervick Vlaamsch Huis, Iseghem Yper, In 't Bel fort en bij M. Soete 1 lelpt Elkander, Kortrijk Volksverheffing, Moeskroen, enz. Vlamingen, schaft U dus uwe provisie loten aan eer de voorraad uitgeput is, 't is voor de goede zaak. Het Bestuur. (ipiippskiimlii>p ik nniick IS DE TERING ERFELIJK? Het is een feit dat de tering een familie karakter draagt in den volksmond. Hij is ook vast, zijn zuster is ook weggemaaid door de tering, bah 't Zit in de familie. En als er zoo loopende volksspreuken veralgemeend zijn dan steekt daar altijd een zekere waarheid achter. En toch vrien den lezers, het is een onbetwistbaar feit de tering is niet erfelijk. De erfelijkheid der tering is een afgeloopen zaak. Maar, zult gij mij vragen en de fami- liën, de gansche gezinnen teringlijders, wat doet gij daarmee Laat ons een oogenblik stilstaan. Waar wij een familie het eene lid na het andere zien ten grave dragen ten gevolge van de 3. MENGELWERK De dosiiisr v. dee gevangenbewaarder -o— Cornelius k« am bij zijn petekind Corne lius van Baerle toe, in den loop der maand Januari 1673, nadat hij zijn familiezaken in orde had gebracht. De nacht viel in. Niettegenstaande Cornelius, maar wei nig van den hofbouw afwist en maar wei nig kunstenaar was, bezocht hij toch het huis van den werkstal af tot de serren toe. Terwijl hij aldusde schatten van Van Baerle nazag, kwam de menigte nieuwsgierig maar toch eerbiedig, voor het huis van den man samen. Boxtel, die juist aan 't vespereeren was, vernam dat gerucht, kwam kijken wat er gaande was toen hij het wist, ging hij naar zijn laboratorium. Daar zette hij zich neer en nam zijn verrekijker, dit alles ondanks de groote koude. Toen Cornelius en zijn petekind samen al de vertrekken hadden tering, komt dit niet door het feit dat die menschen met de tering geboren zijn maar wel door dit, dat zij, in den loop van hun leven, besmet worden. Door dat de Koch-bacil zich heel lang zaam vermenigvuldigt en ontwikkelt "kan er dus een heel lange tijdspanne zijn tusschen het oogenblik der besmetting en het ver klaren der ziekte, en het valt dus gemakke lijk te begrijpen waarom de tering soms gansche gezinnen wegmaait den eenen heeft zich aan den anderen besmet. Dit is dus niet door 't feit van de geboorte. Zelfs meer de voorbeschikte teringlij ders bestaan niet. Moesten er ten andere voorbeschikte teringlijders zijn hetzij langs den kant van den vader of de moe der dan zou het minder wel gaan om te strijden, want dan zouden er een heele reeks voorbestemde slachtoffers zijn. Waarop wij ons steunen om de erfelijk heid der tering overboord te werpen Ziehier vrienden lezers: Nooit of nimmer vond men Koch-bacillen in de weefsels van een nieuwgeboren kind. En dit is wel van kapitaal belang. Inderdaad syphilis, bij voorbeeld, zet zijn stempel op het nieuwge boren kind tering kan niet, daar de moe derkoek de Kochbacillen niet doorlaat tij dens de zwangerschap. Wilt gij weten wanneer de besmetting zich meester maakt van het kind Ziehier de statistiek Van 0_tot 3 maanden 2.4 per 100. Rond de 2 jaar 29 Rond de 6 jaai 50 Rond de 14 jaar 82 Rond de 18 jaar 92 Dus inogen we zeggen dat rond de 20 jaar alleman liet eerste offensief der tering doorstaan heeft. De fransche geleerde Calmette zegt im mers dat ieder mensch moet onder 't bereik komen der teringaanvallen. doch wij nemen bijzonder de groote kwaal aan in twee groote tijdvakken van ons jeugdig bestaan 1 .in de wieg. En 't is dus zonneklaar dat het volk spreekt van erfelijkheid. 2. rond de 3-6 jaargedurende het tijd stip dat het kind niets kan gerust laten en aan alles zijn mond en vingeren steekt. Wij hebben nog een andere reden om de erfelijkheid van kant te zetten. Neemt eene moeder teringlijdster die in 't kinderbed komt. Zoodra het kind geboren is, neem het weg van de moeder, plaats het in een ander midden, en het kind zal opgroeien zonder één enkel symptoom of teeken van tering te geven. Wij zouden verder kunnen gaan en het volgende feit aanpakken 't Is al goed en wel doch iedere bacil of mikroob scheidt toch vergiften af, of toxinen. Welnu die toxinen gaan over in 't bloed en het kind, gevoed door het moederlijk bloed zal dus ter wereld komen met die afscheidingsve: - giften of toxinen in zijn eigen bloed. We zullen dit niet bespreken, vrienden lezers, omdat dit vraagstuk te ingewikkeld en tot heden toe te duister isdoch het is een zonneklaar feit dat, met het kind weg te nemen zoodra het geboren is, en het in een gezond midden te plaatsen, de afscheids vergiften geen kracht bezitten of ten min ste niet machtig genoeg zijn om het kind als teringlijder ten onder te brengen. Wij besluiten dusde tering is niet erfe lijk en de kinders van teringlijders kunnen opgroeien tot prachtmenschen als wij direkt aktief durven optreden bij de ge boorte. Nu denkt gij misschien dat het zou gemakkelijk zijn de vreeselijke kwaal te overwinnen moesten wij dien voorzorg maatregel in acht nemen. Helaas, vrienden lezers, hoe die schrik kelijke kwaal ontstaat zullen wij ook moe ten nagaan. Maar dit voor een volgend artikel (Nadruk verboden.) Een luuwe Beigisjde prinses Dinsdag morgen is de ooivaar neerge streken over het vorstelijk paleis Belle-Vue te Brussel, en er is een prinsesje thuisge bracht. Moeder en kind zijn welvarend, en al de Belgische ministers zijn kontent dat ze bij 't prinselijk wicht ontvangen geweest zijn. 't Is zelfs de reden waarom minister Baels zijn belofte van t' Yper peter onzer vormelingen te zijn niet gehouden heeft, 't Was in den Belle-Vue méér de moeite weerd peinsde hij De Vlamingen zijn meestal koningsge zind, maar ze beleven bitter weinig plezier aan het erfelijk huis van Saksen-Coburg- Ootha. Nu dat de goede ooivaar een kindje gebracht heeft, en dat de peter van het koninklijk borelingske genade of strafver mindering zal verleenen aan de dieven en de bandieten, zal hij ook een keer peinzen op de gekei kerde, gestrafte, gebroodi oofde, verbannen Vlamingen?Geheel het Vlaamsch Land, honderden gemeenteraden, vier pro vincie-raden, honderden bonden en gilden, hebben reeds amnestie gevraagd aan Brus sel. Zal de Koning entwat doen voor de Vlamingen die geen moordenaars of die ven zijn 'k En geloove 't niet. 'k Wensche 't nieuw prinsesje een lang leven, en haar familie een beetje méér herte voor vier miljoen onderdanen uit hun koninkrijk. VOKi''ItALKHOXIKKi Na eenen rustdag, zijn de matchen nu in alle afdeelingen herbegonnen. Van Thielt zijn onze mannen van tweede maar van eene kale reis tehuisgekomen: ver loren van 4-1. De ploeg van derde kwam voor den eer sten keerin 't gelid te Meenen. Alhoewel ze maar met tienmannen de verplaatsing aanvingen, toch gelukten zij erin de twee punten naar Yper mede te brengen. Profi ciat! En voortdoen zulle... maar met 11 man Onze jongens van vierde hebben Zon dag hunne zegereeks voortgezet en hunne derde overwinning geboekt. Drie matchen drie zegepralen. Proficiat! Als ge oplet moeten de medalien van vierde dit jaar naar Yper komen. Ge staat nu aan de leiding met 6 punten tegen Meenen met 5 Stade Moeskroen en Wevelghem Sport met 4 punten. Doet nu lijk de koster.... houdt jul- der aan 'tgers?.... Een Supporter. PRONOSTIEKCLU B Over veertien dagen gesticht in 't lokaal der Supporters, Café de 1 Yser. bij Albert Blootacker, met het doel mede te dingen in den wekelijkschen wedstrijd België-En- geland waar er 70.000 fr. te winnen zijn, mogen de stichters zich over eenschoonen bijval beloven Van de tweede maal reeds zitten we tus schen deze die elf uitslagen op de twaalf opgaven. Daardoor zijn we deelachtig aan den prijs van 20.000 fr. Woensdag aanstaande om 7 1 2 uur we- kelijksche vergadering in het Hotel du Nord» Statiestraat, ledereen is welkom. iaPHHMHltPI'aüd Zitting van 17 Oktoker 1927 DAGORDE 1. Processen-verbaal van de zittingen van 19 en 23 September 1927. 2. Wegenis. Aankoop van grond. 3. Stedelijk kerkhof. - Grondvergun- ningen. 4. Stadsgebouwen. Heropbouw der tweewoonst bestemd tot het personeel der waterbevoorrading. 5. KoningJAIbert Fonds. Barakken. 6. Koning Albert Fonds. Achter stallige huurgelden. 7. Openbare Onderstand. Vaststel ling van den prijs van den onderiioudsdag voor de behoeftigen gedurende 't jaar 1928. 8. Openbare Onderstand. Afstand aan de Nationale Maatschappij van Buurt spoorwegen van een strook land. 9. Rijks Middelbare jongensschool. Begrooting over 't jaar 1928. 10. Stadseigendommen. Verpach ting. Lastenkohier. 11.— Kaartersfederatie. Prijskampen Vraag om toelage. 12. Mobilisatie van titels en inschrij ving op 't Grootboek in regeling van oor logsschadevergoedingen. 13. Financiën. Aanvraagv. kredieten. 14. Stadsbegrooting over het dienst jaar 1928. Nederlegging. 15..— Aanvraag tot kredietopening.— Wijziging. 16. Overbrenging van den 4» graad (meisjes) en der huishoudschool naar St Janstraat (Ministerieel voorstel.) 17. Mededeeling. YPERSCH LEVEN(vervolgi Huishoudschool. Een meisje van de school wederkeerende heeft tiaar wasehgoed verloren, be de aan deze die het gevonden heeft in de school weder te bezorgen. Soldaten. Wederom loopt het nieuws, dat wij toch soldaten krijgen in onzen kazerne. Reeds ver telt men bijzonderheden. Doch om de gang der zaken niet te verhinderen, zullen wij voor het oogen blik er niet meer over zeggen. Laat ons hopen tegen alle hoop in. petekind en rukte zijn stappen naar de deur. Vlug nam Cornelius het licht en haastte zich om De Witt voor te lichten. Toen verminderde het licht meer en meer in het glazend kabinet om weer te verschij nen op de trap, dan in de gang en eindelijk op de straat, welke nog altijd vol stond met menschen welke Cornelius De Witt in zijn eigen rijtuig «rilden zien stappen. De afgunstige Boxtel had zich niet ver gist in zijn veronderstellingen. Het pakje dat, De Witt aan Van Baerle had toever trouwd, bevatte inderdaad de brieven van Jan De Witt aan den heer De Louvois, zon der dat Van Baerle nochtans in het minst iets vermoedde van de politieke belangrijk heid dezer geschriften. De eenige aanbeveling welke zijn peter hem gegeven had was dat hij het pakje alleen zou afgeven aan den persoon dien hij hem zou zenden. En Cornelius had het toevertrouwd goed in de kast met de zeld zame kliesters weggeborgen. ('t Vervolgt.) bezocht, gevolgd door enkele knechten, zegde Van Baerle stilletjes tot Cornelius Mijn jongen, doe uw knechten weg gaan en zorg er voor dat we eenige oogen- blikken alleen blijven. Cornelius knikte bevestigend, nam de kaars uit de hand van zijn oudsten dienst knecht en stapte, gevolgd door zijn peter, naar de tulpendroogplaats. Deze plaats was heelemaal in glas en juist daarheen richtte Boxtel onverpoosd zijn verrekijker. De afgunstigaard was nog immer op zijn post. Eerst zag hij de mu.en en de ruiten verlichten. Dan bemerkte hij twee schaduwen, waarvan de eene, een groote, fiere en strenge gestalte, plaats na in naast den tafel, waarop Van Baerle het licht had neergezet. Boxtel verkende het bleeke gezicht van Cornelius De Witt, wien lange, zwarte, haren tot op de schouders hingen. Nadat De Witt enkele woorden had ge zegd waarvan Boxtel echter, aan de bewe ging der lippen alleen, niet begreep, nam deze van onder zijn vest een wit pakje, dat zorgvuldig verzegeld was, en rakte het aan Cornelius over. Naar de wijze waarop Cc - nelius het pakje aannam en het in eene kast weglegde, veronderstelde Boxtel dat het papieren van hetgrootste belang moes ten zijn. Het waren waarschijnlijk papieren, welke De Witt, die zich reeds bedreigd voelde door de impopulariteit waarmede zijn land- genooten hem reeds bejegenden aan zijn petekind Van Baerle, ter bewaring overgaf. Dat was zeer behendig van zijnentwege, want zeker zou men ze niet komen zoeken bij Cornelius, die, vriend was aan alle gekonkel. Cornelius had het pakje eerbiedig aan vaard en het heel diep in eene lade geduwd, opdat men het niet zou zien en maar ook opdat het niet te veel van de plaats zou innemen, voorbehouden aan de tulpen- kiiesters. Zoodra het pakje in de lade lag, stond De Witt recht, drukte de handen van zijn

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1927 | | pagina 4