VflH DE Ï00RDE-DE1I1HREZ BOOMEN semoule en "Taan BEL91SGÜE SCHULD S 00 BELGISCHE SCHULD S 00 Belgische Fabriek van Chicorei e. w. Mie vermakingen wordei aanvaard en spoedig uitgevoerd. YZERBLDHD en DUBBEL 5 SUBBEN Voor Pelsen en Pelsmantels HET HUIS 12, BOTLBSTBAAT, VPER Steeds tuin de spits roei- hoedanigheid en keurigheid der fijn afgewerkte modellen. N. V.- YPER CJiieorei in fijn poeder, De spaarzaamste in 't gebruik, de best koopste en de beste l\en enkele proefneming moet alle onbevooroor deelde huisvrouwen overtuigen Sistte kaarten stelt ten toon in het »P ii los LKWYLIJK, Groole Markt, YPER ccnc grootc cn schoonc keus fijnste CHOCOLADEN, alsook eene groote hoeveelheid hemelzoete FONDANT. Alles is bestemd voor de brave kinderen OlDEAAEBDSUl BIER van PET RE DEYOS Vertegenwoordiger KNOCKAERT 42, Mee nensche stee nweg. 42, Bascule, YPER Van al tie Vtil pennon is de OYOTO PEY ver uit de BESTE. G. BR AS-TA VERNIER Burgerlijke stand Ypor Yei'iindoriiii»- van Woonst Drinkt Beverensch Bier J. Dehaene-Amolool VERKOOP OCCASIËN AANKOOP RAAD VERHURING HERS TELLING Cvr. E.TYLOll 2 2, Merglieh/nkstraat (bij Rijsselstraat) YPER Overal sleil men tie talrijke aanvragen en den grooten bijval yasl van de AUTOMOBIELEN T Agentschap César M OTT R I E Maandag S7 Oelober ID27 Merkweerdige koopdag 91 koopen zware SELECT DRUKKERIJ- BOEKHANDEL M. BOSS V EBT 11 Boterstraat - YPER. OORLOGSSCHADE Robert Soubry Dixmudestraat, 2. V P E R Stad Rousbrugge=Haringhc Openbare Verkooping BOOME Op Dinsdag 18 October 1927 OORLOGSSCHADE Olivier DUO ABT 6, Voorstraat, K O R T RIJ K iienoni Vermeulen SIN T=JA N - bij- YperTel. Yper 24. YPELIER-TAFFIÜ SINT ARNOLDUS BROUWERIJ n Omdat zij een zelfvuller heeft. Omdat zij een veiligheidskabotseken draagt en niet leken kan ALLEENVERKOOPER Boterstraat, YPER. 53 Allerfijnste fondant aan 11 fr. den kgr. Bijzondere prijzen voor voortverkoopers. Verklaringen van 7 tot 13 October 1027 QnnooR'ntn Pelgrim Antoine, Hondstraat, 21 (van Dickebusch.) Knockaert Jacqueline, Zonne- bekesteenweg, 87. Bayens Lucienne, Neerstraal, 20. Baert Willy, Meenensteenweg, 143. Ver- kouter Lttcien, Rijsselstraat, 160. Bostyn Made leine, Wenninckstraat, (van Brielen). Oornaey Maric-Thérèse, Capucienenstraat. Nevejans Paula, Boterstraat, 46. Huwelijken Huysjuliaan, landbouwer te Kor- trijk cn Qi uwcz Bertha, naaister te Yper. Hoo- relbeke Jerome, aardewerker, te Becelacre en l.ief- hooghe J til ia, fabriekwerkster te Yper. Verdoene Lucianus, houtzager en Willaert Lea, winkeldochter, beiden te Yper. Broeckaert Charles, fabriekwer ker cn Tresy Antonia, fabriekwerkster, beiden te Yper. Overlijdens Catteeuw Celine, 48 j., klooster linge, Mecnensteenweg, 71, Hondeghem Auguste, 81 j., landbouwer, echt Vanacker Marie-Thérèse Pannenhuisstraat. Vollebout Marie, 82 j., z. b. wed. Maerten Charles, Rijsselstraat. 38. lk heb de eer liet geacht publiek kenbaar te maken dat, sedert ln October 1927, de BOEKBINDERIJ van Arthur Artdries, Korte Thouroutstraat, 1S,Yper, overgebracht is naar de Beluikstraat, 18, zelfde stad. klei no Aankondigingen TE KOOP Twee schoone gerievige HANDELSHUIZEN met poorten hof staande gehucht Lizerne-Boesinghe. Voor alle inlichtingen zich 'te wenden bij Robert Laurens, wolhandelaar, Dorpplaats, BOE- SI NG HE. <T|EN vraagt dringend, OCCASIE PIANO in goeden staat. Goed merk vereischt juiste prijs opgeven aan 't adres van 't blad. TE KOOP Vier jonge Deensche doggen, met stamboom. Adresbureel van het blad. HUIS VAN VERTROUWEN - Tel. 149 MALOULAAN, 30, YPER TEL. 149 Studie van den notaris DE GRAVE te Ghyverinchove. om 1 uur namiddag te GHYVERINCHOVE, ter herberg De Kroon bij Caniiel Pauwels, van van rond en boven de 2 meters popu lieren, esschen,wilgen,olmen, eiken, abeelen, klemmers en hollanders, staande te GHYVERINCHOVE (Drie Boompjes) en BEVEREN YZER (St Eloi). Alles op voorhand te bezichtigen. Op krediet mits goede borg. IK ben kooper van TITELS VAN OOR- 1 LOGSSCHADE, Belgische Schuld 5° 1925 aan de beste voorwaarden, zonder onkosten. Schrijven naar A. Vandenborre, Marktstraat, HARELBEKE. School- en bureelbenoodigheden Alle boekhoudingregisters. Modealbums voor Naaister en Mo listen. Ben kooper dezer titels aan hooge prijzen Kantoor van deurwaarder MERLEVEDE te Veurne, 84, Zuidstraat. van om 1 ure stipt, op de hofstedelanden gebruikt door de weduwe Honoré Leys, te Rousbrugge, Lin destraat, nabij de statie van dén Wayen- burg, zal er door het ambt v. deurwaarder MERLEVEDE overgegaan worden tot de openbare verkooping van 7 schoone olmen van ongeveer 1 m. 50 8 hollanders van ongeveer 1 m. 60. 1 klemmer van 1 m. 25. Eik van 1 m. 20. Gewone voorwaarden. Onmiddellijke betaling. Ben kooper dezer titels aan hooge prijzen Sedert 1907, invoer van Soortenreine en Ziektevrije PLANTAARDAPPELEN uit POMMEREN (Duitschland). Levering na den Winter. Sedert ik INDUSTRIE invoer, heb ben mijne klienten immer de beste uitsla gen bekomen en, nimmer eene teleurstelling opgeloopen. Ik ga ter plaatse gedurende den groei der aardappelen, zie ze nadien in de bewaar plaatsen, ben bij het laden tegenwoordig en ben zelf verzender der wagons. Geen enkel ander invoerder kan U zelfde waar borgen geven. LANDBOUWER,

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1927 | | pagina 5