J. Gallois-Lleseranno H ENRI Gebroeders BOSSET 1 J. COULEMBIER Ut, I opgelet! Hosten-Gruwez 'Z PULL-OVERS - PLISSÉ-RÖKS - FflNTflZIE KOUSEN Huis geroer f6, DORP COOLSKAN1P Magazijn van WIJNEN LIKEUREN GENADIGE PRIJZEN GENADIGE PRIJZEN 3 o TERUG AAN DE PLAATSELIJKE BONDEN Statiestraat, 40. YPER spreekdraad 102 w>üS> HOENDER ifOEDSEL Eli. ih' (Ïlorcq-Sloyaprl Hoornwerk 11 oenen poort tfCttti 1 I l^lk Hrotliiklen in j»ew:i|»en<l eeinenl lv-.e Veiiriieslrrnweaf, ó(5, I» K I* Kunstglaswerk in koper en lood. Gewoon en Decoratie schilderwerk Genadige Prijzen. Xi\ brengen onze geaelile klienlen Ier kennis dal van heden ai onze w&ittepai'a<lfilcelen i»ereed zijn en ten loon gesteld worden. Een AAY- /lEYIJJkE en ÜAYSESÏ MEI WE toEIS van laatste modellen en stolTen. (iroole hoeveelheid nieuwe tolllMY .Heei* dan 200 ersehillemle modellen in magazijn. DAMES-CO t^FECTIE N S, Schaalstoaat; 5r POPERI^GHE HUIS VAN VERTROUWEN GESTICHT IN 1885 L JULES LAURENS-FQLLET ELVERDINGHE (■roote keus van Eourriiren KeiSen Mantels Banden voor Garneering HET HUIS AANVAARDT ALLERHANDE HERSTELLINGEN EN VERANDERINGEN VAN MODE. Voor uwe |Bieren, Linionaden, Wijnen en Likeuren, wendt U tot liet welgekend huis ISnkkerstraal, 52-50, Y I* II Tel- 1 74 Alles wordt ten huize besteld aan voordeelige prijzen. Voortvcrkoepcrs gevraagd voor Bieren, Limonadcn en Wijnen. tisüiii liGiilkleiiiip KiSËding 3 Dg TrenGh-Coai irionipheeM. g I I G LAMOOT-DOLF Roterstraat, *i9, YPER N Scnoenen J. Dl. Voor uwe LEEUWENVLAGGEN, SPELDEN en alle andere propaganda artikelen wendt L' tot Gedreven Koperwerk met Vlaamsche spreuken. Bijzonderheden van Legmeelsoorten. Voedermeel voor poeljen en kuikentjes. Alle graansoorten. Drie verschillige mengelingen, alsook alle benoodigheden om dezelfde voeders te maken. Eischt ons merk V1TAMIDORA, bevattende een maximum van Vitaminen. - Ecnig depot voor Yper en omstreken. - Ontledingen kunnen ten kantore door iedereen gezien worden. - Men bestelt ten huize. el: Postchech A 141 do O I O NC SBB 3 BI B IH Specialiteit voor plechtigheden. LAATSTE MODELLEN AANKOOP VAN FISCHOUWVELLEN TT*X*k r Maar het wasschen van dat kleedirgstuk veroorzaakt last en moeite, omdat zijn geimperméabiliseerde voering daardoor beschadigd en meestal onbruikbaar wordt. Zulks fcestaav niet bij het nieuw model Trench-Coat gefabrikeerd door de Société Liégcoise Le Caoutchouc te Bressoux (Luik) volgens een gebrevetoerd systeem. Deze belangrijke vennootschap heeft zich sedert lange jaren gespecialiseerd in het ver vaardigen van impermeabele kleeren, lederen hoeden en kleeren en heeft daarbij eene wereldberoemde reputatie verworven. De impermeabele voering van de Trench-Coat is los aangehecht en kan gemakkelijk afge haald, en na het wasschen, teruggeplaatst worden. Het gevolg is sparing van kosten en, bovendien, verlenging in zeer groote inat:, van de draagbaarheid c'n r kleeding. DIE VOERING IS MET HET GEBREVETEERD FABRIEKMERK THE MONDIAL voorzien en kan verschaft worden met alle kleedingslukken BELGICA Slech,s verkrijgbaar IN DE GOUDEN SCHAAR bij ■t pOEDE AGENT-DEPOTHOUDER wordt gevraagd voor de tabak KER- LINGA voor Vper, Poperinghe en om streken. Schrijden, naar H. DF.RVEAUX- DEVLOO, tabakfabrick Kerlinga te Veurne. Eerste Huis links, D/XMUDESTR. re op 5 m. van de Oroote Markt. De meest-gekende) Weelde artikel Gewoon artikel Botten naar maat Eerste klas verma kingen, genageld of genaaid Hoedanigheid en prijs buiten k >nkur- rentie 'ï&zSriwm

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1927 | | pagina 6