Nieuws- en Aankondigingsblad. Bidden vs@r¥Saander@!i sidko-lemonade, (■kooii; vbo\\i:me\ti:\-imu4skamp. le Jaargang. N' 43. Prijs per nummer 30 centiem Zondag 23 Oktober 1927. Beheer en Opstel: Tuinwijk Ligy, 80, Yper. Innmlcrciis hoop iJcver ren ofticiëeBe ianschr school, dan oen vrije laamsehe. Edgard Missiaen. Sint ÜRfléaar-ten 5*o|>|>cn oil Speelnood J. BERTIER-DEHAENE YPEftSCH LEVEW Vlaamsche kalender Edgard LOUAGE honderden franken prijzen te winnen. Dat onze lezers zich gereed houden op het offensief voor onze Ypersche Bode Alle inlichtingen zullen in de Vlaamsche lokalen van het arrondisse ment in te winnen zijn, of worden verstrekt bij aanvraag op het adres van onzen beheerder: Emiei Vanderghote, 80, Tuinwijk Ligy, Yper. AixjnnemeMsprijs 15 Ir. 50 per jaar. 9 Sr. rrr lull jaar. 5 Ir. per ilrie maanden. Buitenland 25 (r. Men abonneert op alle postkantoren. Aankondigingen bij overeenko i.st. Tarief op aanvraag. DE WEB BH Alle nieuws moet tegen den Donderdag ten laatste inge zonden worden. Naamlooze artikels worden niet opgenomen. Verschijnt Wekelijks. Postcheckrekening: 1886.79. (E Vanderghote.) Mag er gebeden worden voor Vlaan deren Niet er mag, maar er moet gebeden wor den voor Vlaanderen. We weten immers te goed. dat alle zegen van hierboven komt Verloren geploegd, Verloren gedaan, Als God in de voren Geen zegen laat gaan. (G. G.) Ook de geschiedenis leert ons, dat onze voorvaderen in 1302, vooraleer zij ten strijde togen, den goeden uitslag van hun offer den 1 leere toevertrouwden God help God help Was 't hoopvol woord. Daar naêrt de vijand, tuk op moord. God hielp De vijand ligt ut 't zand. En uit isVlaandrens lijden. De mannen heil. die 't zwaard in hand Ons Vlaanderland bevrijdden. Bidden moeten we veel, opdat de almach tige en algoede God boven aanzien, rijk dom en eere, aan Vlaanderen geve zijn eigen Vlaamsch leven volgens eigen aard, in eigen taal't leven dat uit hem komt en dus hoogst het voert, zijn eenig waar en waardig leven en zijn hoogste recht. Bidden moeten we herhaaldelijk, dat Vlaanderen zich losrukke uit de klauwen van zijn huidigen vijand, die poogt uit de Vlaamsche gemeenschap zijn ziel te rukken en zoekt te ontbinden wat God voor eeuwig bond. t Dat werk is Vlaanderen in de moge lijkheid stellen zich op te werken tot een waardig, heerlijk en edel landeke, dat mid den de andere landen uitschitter! als een fijn afgewerkt edelgesteente tot glorie en eer van den Schepper. Wij, Katholieke Vlamingen, wij werken in eerste lijn tot Gods glorie en daarom schouwen we betrouwend op ten hemel, want zeker en vast, als we volharden zet God eens de kroon op ons werk en zien wc weer ons Vlaanderen vrij. Bidden moeten we en veel, bijzonder in deze bange tijden,* nu dat alle helsche machten geld, kerker, broodroof en mis bruik van gezag worden opgeroepen tegen Vlaanderen, dat zich herstellen wil tot Gods werk. Gij, Kristene Vlaamsche ouders, die nog het zoo schoone gebruik in acht neemt 's avonds in familiekring te bidden, geknield voor het beeld van het H. Mart, bidt dan samen met uw kinders dagelijks een Vader Ons en een Wees Gegroet voor Vlaanderen, met de aanroeping: Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen, bid voor ons. Gedenkt in uwe gebeden, dezen die thans gekerkerd zitten of verbannen voor uw wel zijn en't welzijn uwer kinders;gedenkt die, om hun liefde voor Vlaanderen vervolgd en het brood ontnomen worden, waarmee ze hun vrouw en kroost moesten onder houden. Bidt, dat God voor hun offer zoe ten balsem en zijnen vrede in hunne harten nederlate, dat zij mogen volharden en hun edelmoedig voorbeeld meer offervaardig heid ivekke onder de andere Vlaamsche strij ders. Bidt, dat zij die geroepen zijn om de leiders van ons volk te zijn, niet ontrouw worden, thans dat broodroof gebruikt wordt door de tegenstrevers. Bidt ook, voor onze jonge advokaten, geneesheeren, ingenieurs, enz. die de Hoogeschool verlaten, aldaar Vlaamsch geweest zijn en zweren dit te blijven, maar jammer genoeg ontvallen er te groot getal, omdat zij vreezen voor een min goede klienteel en een minder rijk bestaan. Bidt en bidt veel, opdat over Vlaanderen een goed gezag konie. Bidt dus, bidt. veel, bidt dagelijks voor Vlaanderen. Dan zullen de ontaarden zich wellicht bekeeren en Gods gebod Wees Vlaming, dien God Vlaming schiep niet meer verkrachten. Dan worden de kleinge- loovigen manmoedig en Vlaanderen wordt weer als vroeger rijk aan eigen schoonheid en bepereld met Gods zegen. F.n wanneer gij te Communie gaat en Jezus in uw hart draagt wanneer gij met Jezus en door Jezus aan God uwe hulde van aanbidding hebt gebracht, wanneer gij door Jezus dank hebt gezegd en vergiffenis gevraagd voor uwe ondankbaarheden, wanneer gij voor u zelf en uwe naastbe- staanden alles hebt gevraagd zoo voor ziel als voor lichaam denkt dan ook eens aan uw bloedeigen Vlaanderen en bidt met den dichter om redders voor uw zoo diepgeval len en zoo veracht volk. Herleef, o reuzenras Maak Vlaanderen wat het was. En steek de leeuwenvaan bij 't kruis Dan zijn we weer in Vlaandren thuis. Of bidt Rodenbach na God, onze Heer, wil 't jong geslacht aanhnoren Red Vlaanderen uit zijn diepen val. Zegen den eed door allen trouw gezworen Vlaandren, Vlaandren bovenal De zee van het Vlaamsch ve zet en van de Vlaamsche organisatie, deint uit, hier vooral in onze provincie, tot een nooit meer te fruiken iets. Men is het hier mor dicus beu nog aan deslippen te hangen van die Belgische Vlaamschgezinden, die geen kans laten voorbijgaan, zonder aan België te toonen dat ze immer bereid zijn voor mooie posten, ruimte te banen voor 't frans- kiljonsch gebroed dat maar een doel heeft, Vlaanderen met zijn volk eenvoudig weg, dood te duivelen. Schande voor Vlaan deren, dat het zoo een tal laffe zonen bezit. Men zou erom weenen, wanneer men bedenkt hoe geraffineerd- berekend men langs alle kanten tracht Vlaanderen te ver geven, te wurgen, men zou er om weenen wanneer men weer herdenkt al 't lange en 't vrange dat wij Vlaamsche zonen te door staan hadden aan 't Yzerveld, en woedend wordt men op die menschen die korts na den oorlog, zwoeren t Vlaamsche leed te wreken en Vlaanderen te redden en die nu negen jaar nadien toeslaan als een knipmes voor Vlaanderens grootste vijanden. Wat maakt het geld en de eer die vroeger eer lijke menschen toch vuil en slijkerig... Best dat Vlaanderen een ander generatie aan 't voorbrengen is, een die niet meer oin te koopen is, een die zich laat broodrooven martelen... doch zijn kop geven, dat nooit. Die generatie is het die Vlaanderen wreken en redden zal... En dat Brussel maar afkomt sociaal-democratisch volksvertegenwoordiger. (Zitting gemeenteraad te Yper, 17 Oktober 1927.) met zijn Jeunesses Nationales en nog duizenden flierefluiters erbij om die Vla mingen mores te leeren... ze zullen hier in ons Vlaamsche Vaderland geduld worden zoolang ze heel stil en koeste blijven. Ze dulden moeten we nog, maar eens toch komt alleszins de tijd dat de Vlaam sche bevolking ze als de ergste verraders en meest onvaderlandsche menschen zal erkennen... dien dag zullen de weer wakker geschoten Vlamingen die charlestondansers een pas leeren, die door heel de verstandige wereld zeer gewaardeerd zal worden. Groote en schoone keus van bij 124, Rijsselstraat, YPER (rechtover S4 Pieterskerk) 5 11 o afslag voor de kroostrijke gezinnen T- Ongeluk. 1. Lazoore oud 4ó jaren, wonende aan denSterhoek kwam Zaterdag met zijn gespan langs den weg v. Westoutre. Op zekeroogenblik brak een keten, de dijs- sel sloeg scheef en wierp de marr onder de wielen. Hij werd opgenomen nog al erg gekneusd boven de knie. Dadelijk kon hij* naar huis gebracht worden. Florimontso. De opperheer en de meester der goochelaars heeft Zondag avond in het Volkshuis een feestavond gegeven die de moeite waard was en de kieskeurigste heeft weten te voldoen. Me nigeen heeft zich ongemakkelijk gevoeld bij sommige dier ware goocheltoeren. Volksadel. Volksadel heeft eene bij zondere retraite ingericht voor de katho lieke bonden aangesloten bij volksadel. De sermoenen werden gepredikt door Z. E. P. I lubertus 1. T. D. en S. S. L, Capu- cijn uit het klooster van Iseghem. 't Was iets buitengewoon en zelden heeft men hier ter stede zoo schoon en diepdoordachte voordrachten ten gehoor gekregen. Laat ons hopen dat de afgeworpene vruchten ook rijke en menigvuldig zijn zullen. Profes. Dinsdag hadden wij het pro fes in Belle s Godshuis van Zuster Augus- tipe. Z. E. H. Kanonik Dignant zat de plechtigheid voor. Al de heeren van de Zondag, 23 October. H. Severyn. Maandag, 24 October. H. Raphael. 1916. Opening der vervlaamschte uni versiteit te Gent. Dinsdag, 25 October. HH. Ghysant en Dar. 1925. Onthulling te Gent van een graf- teeken voor Hippoliet Meert. Nieuwe maan te 15 u. 37. Woensdag, 26 October. H. Evarist. Donderdag, 27 October, h. Florent. 1856. Albrecht Rodenbach geboren. Vrijdag, 28 October. HH. Simon en Judas. 1912. De Vlaamsche toonkunstenaar Edgard Tinei overleden. Zaterdag, 29 October. H. Hermelinda. Vraagt overal een fijn, smakelijk en verfrisschend Algemeen Vertegenwoordiger Hoornwerk, 2, YPER Voortverkoopers worden gevraagd voor de streek4 Commissie van Openbaren onderstand waren er tegenwoordig, ook nog menige vrienden en kennissen van de oud gekende en gewaardeerde gemeente. Hoe schoon het offer van de jonge postulante voor onze zieke en afgesloofde oude vrouwtjesDat de Heer haar belooning weze. Gesticht 11. Hart. Daar de werken hier nog niet ver genoeg gevorderd zijn, zullen de inwoners ervan maar kunnen afkomen einde November. Vlaamsche Harmonie Onze Harmo nie gaat goed vooruit, telt nu reeds een der tigtal spelende leden en een tiental leerlin gen, welke reeds een speeltuig aanleeren; ook bereiden zij een mooi S4 Cecilia feest en een Koncert. De herhalingen welke elke Zaterdag avond plaats hebben, in't lokaal bij M.Soe- te worden druk bijgewoond door talrijke Vlaamsche vrienden. Het bestuur zoekt nu het middel een tom bola in te richten, ten bate van het muziek voor het aankoopen van speeltuigen. Voor zeker dat alle Katholieke Vlamingen dan het hunne zullen bijbrengen, tothetwelge- lukken. Verder meer daar over.

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1927 | | pagina 1