DECARNE STAVELE Edgard LOUAGE Sta op, en doe de deur dicht De dienstdoende Apotheker op Zondag 23 Oktober is Mr vanrobaeys Boterstraat TREKKING DER YEBWOESTE GEWESTEN V. O. S. hoekje Makkers Zondag en Maandag geeft onze knappe tooneelaf- deeling Puinentroost haar eersteopvoe- ring, in 't Volkshuis te 8 uur, met een blij spel in *3 bedt ven De Bokskampioen. Komt talrijk op, steunt ons mannen. Ver- geet niet dat de leden maar halve prijs te betalen hebben. Het Bestuur. Zondag laatst werd het winterseizoen ingezet met een kostelooze prijsspeling bij onzen vriend L Sinaeve op de Kalfvaart Een veertigtal makkers waren er op post. Dus een flinke opkomst gezien de verschei dene aantrekkelijkheden welke des Zondag plaats hebben. Van den beginne heerschte er ware geest drift onder de kampers, de prijzen op Vo- gelpiek en kaartspel (de jongman) werden duur betwist, ook werden de gelukkige winners voorzeker wel gekomen bij 't vrouw tje. Het Bestuur mocht weeral een vijftal nieuwe leden inschrijven. Zoo zien we die V. O. Ssen bond maar gedurig aangroeien, hij overtreft thans ver de driehonderd leden. Proficiat inrichters, ge doet zulk deugd doende werk. Houdt maar de ware vriend schap bij uw mannen, ze zijn er uw dank baar voor. Naar ik hoorde zijn ze nu een kosteloos tooneelfeest aan 't voorbereiden. Een V. O. S. Itork- pii SlPPiMlnikliPrij TEL: Rousbrugge, 28. o KUNST-AFF1CH EN-ETIKETTEN, REKLAAMWERK EN INPAKKINGEN, BROCHUREN, AKTIEN, REGISTERS, PAPIERENZAKKEN, ENZ. Alle teekeningen op aanvraag. Sch rijfmachien M A P Kunstvorming Zaterdag 22 Oktober om 16 uur in de bovenzaal der Vakschool komt H. J. Cornillie rustend schoolhoofd aan het woord.Onderwerp: Plaatsbeschrij ving van Yper en omstreken (vervolg) H. M. Cocle, Bankbestuurder zal het heb ben over Ypersche Folklore. Den 11 No vember komt E H. English van Brugge voordrachtles geven over onze Vlaamsche Schilders. Schilderijen van St Maartens. Verle- •dene week heeft de Commissie van monu menten een gunstig advies uitgebracht voor de herstellingen der schilderijen onzer kathedraal. Nu nog wordt er gewacht naar de goedkeuring door het ministerie van financiën. Enkel een formaliteit dus. wK\\ i \GGI:\ gewaarborgd tegen regen en zonneschijn te bekomen bij Hoornwerk, YPER Gerechtshof. Eene wijziging werd ge bracht aan het eerste plan van ons gerechts hof. Want vroeger had men nog de zeker heid niet dat ons Belfort zou herbouwd worden, en daarom werden aan het torentje van het Justitie paleis eenige motieven aan gebracht die aan onzen ouden halletoren herinneren zouden. Daar zulks nu overbo dig zijn zou zal een nieuw torentje aange bracht worden dat eenigerwijze zal doen denken aan de torentjes van Atrecht en Audenarde. In 't korte zal de Provincie er over te beslissen hebben. Eens was er 'n getrouwde paar, Die leefden op hun gemak; Het vrouwtje maakte koekjes klaar. Die in de pan daar bakten. De wind woei koud in het gebouw, Hij trok door elke scheur. Toen zei de man vlug tot zijn vrouw Staat op, maak toe de deur. Zij zeiIk maak de koekjes klaar, Ik heb te veel te doen nu Al wacht gij ook nog honderd jaar, Ik doe ze nooit toch toe. Toen maakten zesamen 'n akkoord Dat het aldus gebeuren zou Wie d'eerste sprak één enkel woord De deur moest toe gaan doen. Toen kwamen daar twee mans voorbij 't Was twaalf uur in den nacht Het was zoo donker dat allebei Verlangden naar den dag. O, ze waren hongrig, koud en nat, Zoo recht uit hun humeur Ze stonden daar op 't modderpad. En zagen plots een open deur. Ze vroegen of ze binnen mochten Het paartje praat geen woord Ze hielden zich zoo heelemaal stom en Dachten aan hun akkoord De twee mans aten al de koekjes op, Ze deden wat ze wilden; Hoe hevig zwelt de vrouw haar krop Maar toch blijft zij heel stil. De eene zegtNu kom, Mijnheer, Laat dit ons nu maar doen Wijl gij de ouwe zijn baard afscheert, Geef ik het vrouwtje 'n zoen. Daar.is geen water in het huis, Antwoordt de eene man De andere zegt in 't achterhuis Is warme pap, daar in de pan. OKwaad nu springt de ouwe toe, Hij hield zich nu pertnantig Wat? vlak vóór mij, mijn vrouwe zoenen En mij met pap verbranden Toen moest gezien hoe zij opsprong, En schreeuwde als een kalkoen, c Het eerste woord hebt gij gezegd, Loop, maak gauw de deur maar toe (Naar het Zuid-AJ'rikaanschegedicht van F. W. Reitz) ZOXDAGIU ST. Begin van 'l Proiesiamendom r Yper Tweede Beeldstorm 1578 (Vervolg.) In 1577 tnieken twee Gentsche edelen, Jan van Hembijze en Frans de la Kethulle heer van Ryhove, van het algemeen gehar rewar gebruik, om te Gent eene onafhan kelijke republiek te stichten, gekend onder den naam van Gentsche Geuzenrepubliek. Zij huurden duitsche krijgslieden en on derwierpen Vlaanderen. In Ypergerochten ze als vriendelijke bezoekers binnen, en wierpen dan hun masker af. In 1378 deden de Yperlingen die detoe- tiemende r^iacbt en razernie van de ketters zagen, de paters Cariners, die op S' Jans kerkhof woonden, binnen de stad komen. Toch vielen twee Paters alle twee ieverige geloofsverdedigers in de handen d£r ketters. Een van de twee, Basilius. en was nog maar Diaken. Dezen hebben de ketters ont hoofd en hebben zijn lichaam buiten op een rad geleid, en naar degetuigenisse v. deze dan leefden en heeft er noch rave noch ander vogelliet lijk durven naderen. De an dere was Pater Henricus Turck. Dien heb ben de Geuzen aan eenen boom gebonden, hebben een zijner armen gebroken, dan met een musket doorschoten, en hem dan half dood verlaten. De Katholijken hebben hem verlost en de Pater is genezen en heeft la ter nog te Nieuwpoort gepredikt. Den 22 July hebben de Geuzen binnen Yper begonnen te plunderen. In het kloos ter van de Predikheeren hebben ze de Pa ters, met het musket op den borst gedwon gen al de sleutels te geven, vervolgens heb ben ze 't klooster doorloopen, 't eene roo- vende 't andere brekende, inzonderheid al le beelden en autaren, en na al 't bier en den wijn uitgedronken te hebben, hebben ze 't klooster verlaten. De Paters hebben ze met duizend scheldwoorden buiten de stad gejaagd. Zij besprongen het klooster der Grauwe Broeders die op S' Pieterskerkhof woon den. Zij hebben de religieusen geslagen, gestooten, sommigen gewond, hebben ze de Paters dan uit de stad gejaagd, 't kloos ter geplunderd en alles opgesmeerd. 't Klooster van d'Augustijnen, in de voor stee, buiten de Boterpoorte, kreeg het be zoek v. de Geuzen terwijl de Paters in den koor bezig waren met hunne getijden. De ketters hebben de Paters met slaan en stoo- ten buiten de kerke gesmeten en op de vlucht gedreven, schietende bachten hunne hielen, dan al de kostbaarheden geroofd, kerke en H. Sacrament onteerd, dan zijn ze aan 't smeeren en 't drinken gevallen, zoodat ze op den grond rolden als beesten en daar zijn blijven liggen slapen, 's Ande rendaags hebben ze de plundering van 't klooster voortgezet en (naderhand) 't kloos ter even als dat van de Carmers te S' Jan afgebroken. De abdie van de Rijke Claren, staande in de voorsteê, staande langs den weg van de Dolfijnpoorte en de Antwerppoorte (buiten de Meenenpoorte) hebben de Geu zen met alle gramschap besprongen. De onnoozele en godminnende nonnekes wa ren elk in hare celle als wanneer deze schel men, deze vermaledijde landloopers met alle geweld het slot opengebroken hebben. De nonnekes zijn beginnen als verstrooi de schapen, herwaarts en derwaarts te loopen van schrik. De Geuzen hebben ze aangetast, onbetamelijk mishandeld, de jongste vooral, dan met slagen en schop pen en dies meer ten convente uitgejaagd. Dan is de plundering gevolgd, 't eene ge broken, 't andere geroofd, 't andere ter markt gevoerd en openbaar verkocht. Het klooster van 't Begijnhof werd van zulke groote bende overvallen dat geheel het Begijnhof als van eenen zwerm helsche bieën overvallen was. De nonnekes waren van benauwdheid in de groote kamer van de jufvrouw te samengekomen, en hoopten met schoone spreken en offer van geld gerust gelaten te zijn. De Geuzen en waren niet tc bedaren. Zij riepen Sa allan, gij zotte Baggijnen, gij moet er aan Neemt elk een man of gij moet hangenDan vlogen ze op de nonnekes met roers, halle barden, degens en stokken, 't Waren hier ook de jongste die den hardsten knoop af te bijten hadden. D'eene kerel sleurde een slachtoffer naar eene kamer, d'andere een naar bachten, een andere nog onbeschaam der volvoerde de mishandeling ter plaatse waar hij hem bevond. Daar er dan vele rijke dochters in 't Beggijnhof waren, was de buit groot. Twee dagen later vonden de gebeurs.in een vertrek, eene van de nonne kes, die van hare kleederen beroofd gewor den zijnde haar daar dievelinge had kun nen verschuilen en uit schaamte niet en was durven uitkomen. Bern. 't Is van man nen die 't zuiver-evangelie volgen (ze zeiden ten minste dat zij 't zuiver-evangelie volg den), dat men dat hebben moet pe nonnen van "t Belle Godshuis en van S» Jans Godshuis werden na versmadingen en mishandelingen, beroc/fd en verbannen De nonnen van t Q. i Yr Godshuis ondergingen hetzelfde lot De geuzen stel den eene vrouwe aan om de zieken te be zorgen. De zieken bleven tot twee dagen toe zonder zorge, en vele zieken die gaan konden liepen ten godshuizen uit. De Zwarte Zusters en vaarden geen van de beste. De geuzen hebben sommige non nen van hunne kleederen beroofd, aan boo- gebonden en ongenadig gegeeseld. men Met de houten gebroken beelden, prie^ci en autaarkleederen hebben ze in den hof vuur gemaakt. De Grauwe Nonnen en wierden ook niet gespaard. Een deel dezer nonnen ont vluchtte langs de ack'.erpoorte, met al wat ze dragen konden. De ketters liepen ze achterna', namen hun alles af en scheuiden de kleederen van hun lijf. Deze welke nog binnen waren wierden vastgegrepen, met touwen aan den hals in den hof gesleept, van hunne kleederen beroofd, mishandeld en beschimpt en eindelijk al weg gejaagd. Dar. viel men aan 't rooven. Boven vond men nog eene nonne die haar verscholen had. Deze wierd zoo fel met eene hallebarde op den borst geslagen dat zij achterover viel en geen teeken van leven meer gaf. De ketters lieten hun slachtoffer, dat zij dood vc aanden, liggen. Als zij reeds weg waren kwam de nonne bij haar zeiven, zij bevond haar alleene, van alles beroofd, haar lichaam zwart en blauw gesl. gen, en met t vallen van den avond waagt zij het 't geruineerde klooster te verlaten. De wereldlijke priesters hadden hun ten deele versteken, en een ander deel was ontvlucht. Al die gevonden wierden, wier den onweerdiglijk mishandeld en de poor ten uitgejaagd. De Paters Recolletten wierden gedwon gen te kiezen tusschen, de straten te vagen of te vertrekken. Zij kozen te blijven. Zij kuischten de straten en leefden met hetgene ze kregen van eenige vrienden, en dan nog moest dat hun bedektelijk besteld worden. Op 28 September dito (1578) kwamen binnen Yper nog twee regimenten van die rebelle geuzen om al wat er nog overbleef in de kerke te raseeren. Komende in de kerke van S. Maartens hebben ze in den koor de marmeren tombe van Robrecht van Bethune grave van Vlaanderen gebroken. Later werd een marmeren zuil er op geplaatst. Bern.Deze grave had Yper tot zijn ver blijf gekozen. I ladden zijne nakomelin gen zijn voorbeeld gevolgd, dan ware Yper de hoofdstad van Vlaanderen geweest. De geuzen hebben alleenlijk zijn praalgraf verbrijzeld. Zijn grafkelder moet nog ge spaard gebleven zijn, (behalve de mogelijke schennis door bommen of instorting van 't gewelf gedurende den oorlog veroorzaakt) want hadden de geuzen den grafkelder zelve geschonden, de geschiedschrijvers zouden het met verontweerdiging aange- teekend hebben. Voor dat men den vloer in St Maartens herlegt dient zijn grafkel der zorgvuldig opgezocht, en daar ter plaatse een zerksteen gep'aatst te worden, meldende dat grave Robrecht, bijgenaamd de Leeuw van Vlaanderen, daar begra ven ligt. (Einde.) iiiaiiBiiaiBiin 4 t. h. 1921. Trekking van 15 October Maandag morgen te 10 uur heeft in de Nationale Bank van Brussel de 55e trekking plaats gehad der leening van de Verwoeste Gewesten 4 t. h. 1921. De uitslag is Serie 166.307 m 12 heeft het groot lot gewonnen,'t zij EEN MILJOEN Fr. De andere nummers van de serie zijn uitbetaal baar met 250 fr. DE GELUKKIGE WINNER Het winnende nummer is verkocht geworden door een bank van het Center en de gelukkige winner woont in het Cen ter. De nieuwe miljonnair heeft den wensch uitgedrukt onbekend te blijven. Die een abonnement begeert op DE YPERSCHE BODE voor t jaar 1028, zal vanaf ln November, t weekblad kosteloos ontvangen.

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1927 | | pagina 2