lc Jaargang N'r 43. DE I PERSCHE BODE Bijvoegsel. Zondag 23 Oktober 1927. OP 23 EN 24 OKTOBER VOERT "PUINENTROOST" OP: 1> E li O k S k A M P I O E V beroemde klucht in 3 bedrijven! Van hier en elders Provinciale Commissie tol DevorderlQg van dan Tutnnouw en de Kieinveeieelt Lezers bestelt een familiekaart aan verminderden prijs. Becelaere. Binst de kermisdagen werd door eenige leden van den Vlaam- schen Kring en de V. O. S. een omhaling gedaan in verscheidene herbergen, ten bate van het grootsche Yzergedenkteeken te Diksmuide. De omhaling bracht de som van 148 fr. 30 op. We danken hierbij de milde gevers, èn moge deze eerste steun nog velen aansporen ook hun steentje bij te brengen opdat dat Heldenhulde-kruis worde, het voorteeken v. de groote bevrij ding van ons volk, en het symbool tevens van den zwaren kalvarie onzer Vlaamsche Yzerjongens, die hun dubbel én van Vlaamsch én van stoffelijk lijden met zich sleepten tot het bloedige einde. Giften, hoe klein ook, worden steeds in dank ontvan gen bij Jozef Maes en L. Baert. Zondag aanstaande vergadering van den Vlaamschen Kring, persoonlijke uit- noodigingen zullen volgen. Langemarck. De landbouwer Hec tor Provoost, afkomstig van Langemarck, waste Clermont (Frankrijk) met een schich tig paard langs de baan. Op zeker oogen- blik stuikte het dier ten gronde en man en kar kwamen in een lager liggenden dijk terecht. De landbouwer die onder de kar geprangd zat kreeg nog enkele hoefslagen van het dier. De ongelukkige is 's ander daags bezweken. Meenen. Inbrekers hebben gepoogd de brandkast van de post van Meenen open te breken. Door middel van eene ladder beklommen zij den hofmuur van den heer Verborg, postmeester. Na eene ijzeren staaf van liet traliewerk van eene der vensters te hebben doorgezaagd, heb ben de schurken het venster geopend en zijn dan binnengedrongen in het postbureel waar de eenen poogden de brandkast open te breken terwijl anderen getracht hebben de laden der lessenaars te openen. Me vrouw Verborg eenig gerucht waarne mende, verwittigde haar man, die het vei- ligheidsvensterken ging openen dat zich in de zolderling bevindt boven het postbureel en uitgeeft op de brandkoffers. Op dit ge rucht namen de schelmen de vlucht langs denzelfden weg langswaar zij binnenge drongen zijn zij maakten het roeibootje los van het schip c Diana en staken zoo de Leie over om ten slotte in 't holle van den nacht te verdwijnen. De rijkswachten hebben een zeer streng onderzpek geopend De plaats wordt nauwkeurig bewaakt tot dat de sporen en voetindrukken opgeno men zijn. Vlamertinghe. Vlaamsche Wacht. Groote Voordrachtrvond met lichtbeelden. Op heden Zondag 23 Oktober, te 6 u. richt de Vlaamsche Wacht een groote en prachtige voordrachtavond met lichtbeel- in, in het lokaal der H. Familie. De E. H. DE VIS, hoogleeraar aan de Hoogeschool te Leuven, zal er eene voor dracht houden, opgeluisterd door prachtige lichtbeelden en llaliaansche liederen, over het wonderschoon noorderlijk Italië. Niemand zal dit buitengewoon kansje willen missen. Vlamingen zoo gij een plaatsje wilt heb ben in de zaal, zorgt dan ook maar bijtijds voor eene kaart Om de goede orde, en om zooveel moge lijk aan de groote menschen plaats te kun nen geven zullen kinderen beneden de 16 jaar niet toegelaten worden, indien zij door hunne ouders niet vergezeld zijn. De leden der Vlaamsche Wacht hebben kosteloozen toegang op vertoon hunner lidkaart. De prijzen dar ptaatsen zijn le plaats 2 fr.2e plaats 1 fr. Kaarten te verkri:gen bij M. Jozef Van Elslanderen in het lokaal V. O. S. Het Paviljoen. Meenen. Vlaamsche Veloclub Vlug en Vrij TOMBOLA op onzen feest avond van 13 November a. s. Al dezen die ons c VLAAMSCH HUIS komen bezoeken, spreken met veel lof over de prijzen van de tombola, aldaar uitgesteld en gaan dan ook niet heen, zonder zich loten aan te schaffen. Geen wonder ook, de tombola bevat 1600 fr. prijzen waaronder 'n nieuwe velo, merk Dewaele, ter waarde van 850 fr.'en vier prachtig afgewerkte leeuwenvlaggen, ter gezamentlijke waarde van 750 fr. Loten te bekomen in de Vlaamsche Hui zén te Ateenen, Wervik, Roeselaere, Ise- ghem, In Vlaanderen» en In 't Belfort» te Yper, «Hel|">t Elkander» Kortrijk, «Volks- veHieffening Moeskroen bij de heeren Julien Acke, te Gheluvelt, Balduyck, te Sint Jan, Provoost, te Zillebeke. Vlamingen Schaft U dus de noodige loten aan, vooraleer de voorraad die geheel beperkt is, uitgeput is. N. B. De winnende nummers zullen in dit blad aangestipt worden. De winners hebben een maand tijd om hunne prijzen te komen afhalen. Onze feestavond, op 13 November a. s. begint te 5 uur stipt. Wat nu ons feest van 13 November zelf betreft, dit belooft zoo gezellig en aange naam mogelijk te zijn. Wij twijfelen er geen oogenblik aan of ons zaaltje zal voor de2e gelegenheid veel te klein zijn om al de vrienden te kunnen omvatten. Ziehier het programma der feestelijk heden 1) Aanspraak door onzen vriend DRIES VANDENBERGHE uit lseghem. 2) Gelegenheidsliederen uitgevoerd door het VLAAMSCH KOOR uit Yper. 3) Deklamaties en kluchtzangen uitge voerd door leden onzer klub. En tot slot de bovengemelde Tombola. Vlamingen, leden van den kiub met familieleden, vrienden en kennissen, verwachten U. Net. Bestuur. PROVINCIE WEST-VLAANDEREN BEKENDMAKING De Provinciale Commissie tot Bevorde ring van den Tuinbouw en de Kleine Vee teelt, laat weten dat zij beslist, heeft, even als vorige jaren, gedurende het wintersei zoen 1927-1928, hare medewerking te ver- leenen voor het inrichten van voordrachten in den schoot van landenaarsbonden, hoe rengilden, hofbouwmaatschappijen, enz. De aanvragen moeten vóór 5 November e. k. ingediend worden aan de Provinciale Commissie tot bevordering van Tuinbouw en Klein vee teelt. Provinciaal Bestuur, Burg plaats, Brugge. De aanvragers worden verzocht in hun verzoekschrift naam en adres op te geven van den voordrachtgever en melding te maken van het te behande len onderwerp. x> <»<'Hippuipra;ul Zitting van 17 Oktoker 1927 De Heer Voorzitter verklaart de zitting geopend om 18 u. 10. Tegenwoordig: MM. Sobry, Declercq, Lemahieu, D'Huvettere, Capoen, Laton, Missiaen. Bonnet, Bossaert, Soete, Delhaye. Afwezig MM. Van Nieuwenhove, Glo rie, Vandamme, Leuridan. 1. Processen-verbaal van de zittingen van 19 en 23 September 1927. De Heer Sekretaris geeft lezing der ver slagen, die dan ook eenparig worden goed gekeurd. 2. Wegenis. Aankoop van grond. Het geldt eerst onteigening van grond gelegen langs de vaart, tusschen de Veur- ne- en Vlainertinghesteenweg. a) Eigendom Sinaeve. Af. Missiaen. Ik zal me er niet tegen verzetten maar waartoe moet die grond dienen Af. Sobrv. - Bij eene vroegere beslis sing van den gemeenteraad werd dit uit eengezet. Ter stemmingJa. b) Grond van de weduwe Claeys. Aanvaard. c) Eigendom Henri Dekeyssr. Goed. M. Van Nieuwenhove komt binnen om 18 u. 15. Volgt de kwestie v. onteigening van grond toehoorende aan Aimé Vanbecelaere ge legen op 't Minneplein. M. Missiaen. Waarom doet ge dat? Af. Sobry. Tot het doortrekken van de ontworpen baan langs Seys fabriek. Af. Missiaen. Er wordt daar weinig voorbijgegaan, 't waie noodiger van ande re straten te verbeteren. Aangenomen. Het voorstel tot aankoop van grond aan de Weduwe Dombrecht, in de Tegel- en Arsenaalstraten, en aan Camiel Bonte, in de Arsenaalstraat, wordt met algemeene stemmen goedgekeurd. Ten slotte komt ter bespreking de ontei gening van grond van de Weduwe Declercq, in de Kaaistraat. M. Declercq, Schepen van Openbare Werken, verklaart zich te moeten onthou den, daar hij in de zaak betrokken is, en verlaat de zaal. Er wordt tot de onteigening, met alge meene instemming, beslist. 3. Stedelijk kerkhof. Grondver gun ningen. Er is spraak van grondvergunningen te verleenen aan de familie Beirnaert, Allaert, Vergracht, Angiitis,YanOverherghe, Lands- heere, Ataton. Te 18 u. 20 komt Mr Leuridan de zaal binnen. Af. Missiaen. - Ik hjeb.het inzicht' niet te stemmen tegen de grondvergunningen vap het Kerkhof, ik wil eenvoudiglijk wij zen op de Begrqating van 1928, en uitleg vragen over den prijs, en dit alleen om ifi- geticht te worden. Af. Sobry. Ik ben, gelukkig u te mel den dat de Gemeenteraad in 1,0?4 de prij- sen heeft vastgesteld. (Ijljij leest deverschii- lende prijzen, bepaald volgens de ligging van den grond.) Goedgekeurd. 4. Stadsgebouwen Heropbouw der tweewoonst bestemd tot het personeel der waterbevoorrading. M. Sobry zet uiteen dat het betreft het optrekken van twee woonhuizen voor de twee werklieden,Leroy en Defever, die stand vastig aan de waterstatie, te Dickebusch, werkzaam zijn. Tot heden woonden zij in barakken,die volgensschrijven van M. Ver- Wilghen, Bestuurder van het Hoog Coa-v- inissariaat, voor 1 Januari 1928 moeten ver dwijnen. Destad heeft vroeger ongelukkig lijk van den Staat de te geringe som van 60.000 fr. aanveerd, als kost van den herop bouw, waardoor de stad het te kort zal moeten opleggen. «Daar valt» nu niets aan te veranderen, voegt er M, Sobry bij, en 't ware geraadzaam apr\te nemen.» At Boysaerq - Welke was de waarde van 19)4 die gebouwen? Af. Sobry 13.200 fr. Af. Bossaert Met 60.000 fr. kunt g'er niet komen. Af. Sobry De Staat heeft niet meer toegestaan... De Heer Ingenieur schat de huidige kost en op 72.000 fr. Af. Missiaen. 'k Neem aan dat bjj de statie voor watervoorziening te Dickebusch een man moet zijn om desnoods mogelijke rampen te beletten, maar te Zillebebe, moe ten daar ook 2 huizen gebouwd worden 'k Stel voor bij elke waterstatie een huis te zetten. Verder hoor ik dat de Staat slechts 60.000 fr. voorstelt voor den heropbouw. Deze som voldoet niet, en kan dus niet die nen als basis tot overeenkomst: de wet op de oorlogsschade zegt duidelijk dat geen vast coëfficiënt bestaat voor de gebouwen. Brengt de zaak voor de rechtbank! DeStad doet te veel toegevingen. Af. Declercq. De twee woningen zijn te Dickebusch volstrekt noodig. Voor Zil lebeke zal er hoogstwaarschijnlijk ook een moeten komen. Ook zal de schadevergoe ding voorde waterleiding verminderd wor den. Af. Missiaen. lk heb den brief van den minister gelezen, enge doetafstand van kapitaal en interest! Af. Delhaye. Door het plaatsen van een electro-motor zullende andere machie- nen vervangen worden, waardoor een en kel man voldoende zijn zal. Ik ga dus ook mêèmet het voorstel van 1 huis te Dicke busch en te Zillebeke. Af. Sobry. De gedachten zijn verdeeld, en nochtans moet de zaak zoohaast moge lijk opgelost worden, alleszins voor 1 Fe bruari 1928. Is de gemeenteraad voor uitstel en ver zending van de zaak naar de Kommissie van Openbare Werken Af. Declercq. Ik zou voorstellen dat M. Missiaen deelmake van deze Kommissie. Af. Missiaen. Ik maak van geen Kom missie meer deel Stemming voor verdaging: Eenjaarig ja. 5. Koning Albert Fonds. Barakken. In een vroeger schrijven van dit Fonds, gericht tot de Stad, stelt het voor 160 ba rakken over te nemen in vollen eigendom, en dit nog binnen de maand. Den 15 April laatstleden antwoordde het Schejrencollege dat het Stadsbestuur niet geneigd was deze overname te doen, maar vroeg of hef niet mogelijk was deze barakken, die met een doel van liefdadig heid werden opgetimmerd,, te laten staan zoolang de bewoners er van geene gepaste woning vonden. Den 28 September nu herhaalde het Albertfonds zijne vorige vraag en drong aan met klem voor eene onmiddellijke beslissing. Af. Leuridan. Het is hier inderdaad eene brandende vraag. In mijne hoedanig heid van advokaat heb ik reeds dergelijke barak-bewoners vóór den Vrederechter weten dagen, en, niettegenstaande den deerniswekkenden toestand waarin zij zich. bevonden, met have en goed weten op> straat zetten. Ik vind dat zekere Openbare Besturen bewijs zouden moeten geven van meer goedhertigheid. Mijne opinie in deze zaak is dezelfde als deze door het Schepen college uitgedrukt in zijn brief. Het Koning Albertfonds was in den beginne eene heel goede inrichting, maar nu heerscht er berekeningszucht en winstbejag. De ver koop dezer barakken, die nog voor veel menschen eene noodwoning uitmaken., wordt nu als een interessant koopje voorge steld. Ik vind verder dat de openbare mee ning zooveel mogelijk zou moeten bekend gemaakt worden, nu de liquidatie op weg is. Men moet de geteislerden, die op eigen kosten niet hebben kunnen bouwen, niet. minachten en de liquidatie moet ook op hun rug niet geschieden. Ik stel dus voor aanbod van het Fonds te verwerpen. Af. Missiaen. Maar, M. Leuridan, ge zijt slecht ingelicht! De liquidatie is nu reeds 3 jaar aan den gang de fonctiona- rissen die daajmeê bezig zijn worden vet betaald In 't ander deel van België is de woningnood groot, er ontbreken 80.000 huizen. Deze toestand bestaat niet in 't ver woeste gewest, wel integendeel. Hier is ook niet» gedaan geworden, tot het op richten van goedkoope woningen, er be staat hier zelfs geene dergelijke Maatschap pij. In andere streken zijn die barakken, meer noodig dan hier. Fe-stc vraagWerd in deze zaak wel een een onderzoek gedaan Er zijn menschen die in eene barak blijven wonen omdat het goedkooper is, dus ze zoeken alleenlijk

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1927 | | pagina 3