hun persoonlijk profijt. We moeten volstrekt het Albertfotids liquideeren, het kost veel te veelNu t is gelijk, als de stad ze niet koopt, zullen de ba- rakker. toch verkocht worden, en de menschen hui ten ge-jet M. Sobry. Ik blijf van oordeel dat we ons moe- - ic.'den aan t eerste voorstel en geene ovemaiue doen. Er zijn pogingen aangewend geweest om eene Maatschappij voor goedkoope woningen te stichten, maar 't heeft niet gelukt. Men doet wat men kan. niet wat men wilik vraag de bekrachtiging van mijn voorstel. Et word? gestemd10 ja. 3 neen (socialisten). 6. Koning Albertfonds.—Achterstallig.' huur gelden. M. Sobry leest een brief van de Bestendige Depu tatie, waamit blijkt dat 35.000 fr. achterstallig pacht geld moet geind worden binnen de maand. Den 27 Maart laatst antwoordde de Stad dat zij zich nooit heeft belast met het ontvangen v.dit geld. dat een bijzonder agent daartoe door het Eonds was aangv leid en bezoldigd. Dit kan de personen die niet willen betalen, betrekken't Moest de noodige v varzorgen genomen hebben om te kunnen ontvan gen. Den 26 September gewerd een brief van den Gou verneur, die beveelt te doen ontvingen binnen 14da. gen, zoo niet, dwangmiddels te gebruiken. Af. Van Nieuwenhove. (Fransch) Zal het Ko ninklijk Hoog Komuu-sariaat de verantwoordelijk heid van het deficiet dragen Vroeger hebben we reeds de kwestie besproken van menschcn die kon den betalen en het niet deden M. Sobry 't Is mogelijk maar... Af. Alissiaen - Ik vraag het woord 1 M. Sobry Wacht eventjes... Al. Van Nieuwen hove. Onlangs is eene vrouw geltorven, en men heeft veel geld bij haar gevon den, ze kon dus betalen. MSobry. Dat gaat de stad niet aan. Al. Alissiaen. Het K. A. F. voorzag eene pre mie van 20 voorde Stad, als die zelf het pacht geld wilde ontvangen. Als ge zegt dat de stad daar mee niets te zien heeft, ben ik niet akkoord, want M. Colaert heeft vroeger verscheidene menschen van de betaling kunnen doen ontslaan. Al. Sobry. Dit gebeurde door tusschenkomst van den Hoog Kommissaris. Af. Alissiaen. Zoekt hem nu eens Waar ishij naartoe? Hij is vertfokketi, maar de schulden zijn hier gebleven... Ter stemming (ter bevestiging van stadsschrijven) Ja (0) Neen (3: VanNienwenhove, Bonnet, Bossaert) Onthouding (1 Missiaen.) 7. Openbare Onderstand Vaststelling van den prijs van den onderhoudsdag voor de behoefti- gen gedurende 't jaar 1928. Verslaggever leest de voorgestelde nieuwe prijzen. Af. Missiaen. Hoeveel wordt er voorgesteld voor de thuisbezorgdebehoeftigen M. Sobry. Dit is nog niet voorzien... de Kom missie van Openbaren Onderstand zal daarover oor- deelen. Ter goedkeuring Ja 10, Onthouding 2(Missiaen Bonnet), Neen 1 (Bossaert) 8. Openbare Onderstand. A fstand aan de Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen van een strook tand. Dit perceel beslaat 7 a. 15 ca., en zou dienen tot los kaai. De afstand zou gebeuren met recht op scha devergoeding wegens oorlogsschade. Aangenomen bij 10 ja stemmen, 3 onthoudingen (Socialisten). 9. Rijks MiddelbareJongensschool. Bcgroo ting over 't jaar 1928. M. Sobry geeft lezing, waarna algcmecne instem ming. M. Vandammc komt binnen om 19 u. 10. 10. Stadscigcndommen. Verpachting. Lastencohier. Het geld de verpachting van het eerste en mid deneiland der Majoorgracht, een perceel inaaigras bij Seyvfabriek, alsook bouwgrond bij 't waterkas- tcel en den Meenensteenweg. M. Sobrv leest het Ias ten koliier. Hel is verboden langs den binnenkant der vestingen te visschen. Aangenomen. 11. Kaartersfedcratie. Prijskampen Vraag om toelage. Deze Federatie, bestaande uit verscheidene kaar- tersbonden, bekwam vroeger 200 fr. voor de weder- zijdsche prijsspclingen,onderling door hen gegeven, en wenschtnu 300 fr. Algemeen, Ja, Af. Lemahiru. Vo raleer het 12» punt te bespre ken. moet ik gewagen van de vraag om toelage van 2000 fr. gedaan door de bewoners van 't Smishoek- je dje voor de 1» maal sinds den oorlog hun wijk- kermis zulleu geven. Toegestaan. 12.Mobilisatie van titels i t hrijving op 't Grootboek in regeling van oortogsschadrvcrgoeding M. Sobry geeft kennis van zekere uitgaven die no pen tot eene ontleening bij *t Gemeentekrediet van 91,000 fr„ dit ter betaling van aannemers, enz., ge dane opéischingeo en 't behouden van het mogeink voor de stad. Eenpanglijk aangenomen. 13. Financiën. Aanvraag van kredieten. Verslaggever legt voor dat voor 1927 verscheidene kredieten werden toegestaan die niet ingeschreven staan op de begrooting. Ter stemming Ja (13) Ontnou ling 1 (Bovsaerlj 14 - Sladsbegrootimg over het dienstjaar 1928. Nederiegging. M. Sobry leest het schrijven van den Heer Gou verneur waarbij wordt aangedrongen op de neder- legging der begrooting Af. Missiaen. Waarom werd niet voldaan aan de wet die oplegt dal zulks moet gebeuren begin Oktober van elk jaar. Af. Sobry. Dat is theorie de tijd moet toch ge gund worden om deze ingewikkelde begrooting te sluiten. Af. Van Nieuwenkovt. 't Was niet mogelijk Hoe wilt ge. bij voorbeeld voor de Muziekschool, zonder den ingang der leerlingen af te'wachten. voorzien hoeveel ontvangsten er zullen gedaan wor den Af. Sobry. Ik stel voor de kwestie n.ór de be staande afdeeling te brengen. Af. Alissiaen. Ik wil absoluut geen zitting van dergelijke Kommissies meer bijwonen Af. Sobry. Moest gij u schikken naar 't bestaan de reglement, we zouden beter werk kunnen ver richten... Al. Alissiaen. Waart gij hier weg, 't zou nog beter gaan Beslissing Afschrift zal aan de raadsleden wor- worden meegedeeld. 15. Aanvraag tot kredietopening. Wijziging. De Heer Gouverneur stelt voor de leening bij de Bank van Kortrijk door kasbewerkingen terug te betalen voor I Juli 1928. 19 u. 50 M. Glorie binnen. Goedgekeurd11 ja, 4 Neen (Socialisten en M. Van Nieuwen liove) 16. Overbrenging van den -/<■ graad (meisjes) en der huishoudschool naar Si Janstraat (Ministerieel voorstel.) Verslaggever geeft lezing van het Ministerieel voor stel met de nieuwe schikkingen tegenover het vroe ger onderwijzend personeel, alsook de vooruitzich ten voor het geven van zekere lessen in de school der S' Jausstraat. M. Sobry. Ik heb een onderhoud gehad met den Heer schoolopziener. Deze heeft gevraagd dat de Bestuurster niet zou belast zijn met den 8» graad, daar zij doorvoor haar examen niet aflegde. Noch tans zou zij geschikt zijn om Engelsch en machien- schrijven aan te leeren. M. Bossaert. (kwaad) Ze kent geen Engelsch Waar zou /.'het geleerd hebben tenzij in Paris-Plage, van de Engelsche soldaten, gelijk wij(Gelach in de zaal) M. Vandamme.Het wordt eene persoonskwestie. Af. Sobry. Geen namen noemen, 't reglement... M. l.euridan. Ik had ook gedacht dat de Minis ter zijne zienswijze niet zou veranderen. Af. Glorie. Herinner u de woorden van dén Ministeralleszins geen kinderen op straat zetten J 't Verwondert me grootelijks dat de zaak nu weer op de dagorde wordt gebracht... Af. l.euridan. Neen hij heeft zijne ingichtèn niet veranderd Bij de bespreking, tijdens ons be zoek, heeft hij namelijk gezegd vindt gij in Yper zelf eene oplossing, zonder veel krakeel, dan zal ik ter plaats komen bestatigen ot het eene gezonde op lossing is ik wil me ter plaats zelf komen overtuigen of de door mij voorgestelde wijziging goed is. Nu doe ik een voorstel aangezien de Minister nog niet gekomen is, daar zijne drukke bezigheden hem voor zeker daartoe hebben belet, moeten wij ons houden aan de democratische oplossing.als de meest gezonde. Af. Alissiaen. M. Leuridan heeft vergeten wat de Minister heeft gezegd bij zijn akkoord. Het kwam er op uit dat de rijktste met de armste kinders samen kunnen gaan. Hij heeft gezegd Laat ons onderzoe ken Hij heeft niet aangenomen de school af te schaffen om den eenvoudigen reden van bezuiniging. En er werd eerst geen andere reden aangehaald. Wat zult ge doen met de 50.000 fr. die ge aldus zult besparen Af. l.euridan. M. Missiaen, oin een zacht woord te gebruiken, gij zegt het tegenovergestelde van de waarheid als ge zegt dat de Minister besloten heeft eerst te onderzoeken vooraleer de leerlingen van de Justiceschoo! naar deze der Rijsselstraat moesten worden overgebracht. Dit zou te gelijker tijd gebeu ren, dus moest de afschaffing' eerst geschieden De Minister heeft ons zeker den indruk gelaten dat hij ons eene wijze oplossing voorhield, die wij niet in staat waren te vinden. Hij heeft ons ook aangemaand tot verdraagzaamheid, en heeft staande bewijs gege ven van opvoedkundige onderlegdheid en grondige kennis van den Yperschen toestand Ik moet er ook dadelijk bijvoegen dat ik M. Sobry niet zou volgen moest hij die bespaarde gelden in zijne beurs hou den. Deze moeten bestemd zijn tot eene meer peda gogische opvatting en gebruikt tot verbetering van het didactisch en vernieuwing van het schoolma teriaal Besluitwe zullen dan alleen een gezonden toe stand verwerven op opvoedkundig gebied wanneer we eene gezonde school zullen hebben in plaats van twee gebrekkige nnderwijs-inrichtingen. Ge hebt daar pas duidelijk beweerd voor eene onvorming te zijn. Af. Alissiaen Maar waarom werd het voorstel oog niet goedgekeurd Af. Lpuridan. De Minister heeft er wel opge drukt in hoofdlijn geen politiek te mengen in deze kiesche zaak ten einde schooloorlog te vermijden. Hij wil niet méér ruzie dan noodig is. Af. Glorie. - Indien hij zijn wii nu t seffens heeft doen kennen, beeft hij redens daartoe Ik heb bij ons bezoek plans meegenomen om te bewijzen hoe gemakkelijk het was. door aankoop van grond, de huishoudschool van de Rijselstraat uit te breiden. Het is noodzakelijk voor de stad dien terrein te koo- pen. er bestaat nu slechts één uitweg in de Rijsel straat. en welke meerwaarde zou de tweede uitweg aan de gebouwen niet geven Ten andere de plans waren vroeger reeds gemaakt. Verder heb ik een brief afgegeven, geteekend door de ouders der kin ders vAn de justiceschoo). De Minister «as in de ma. gebracht hij wil geen katkslag geven aan de meerderheid van den Gemeenteraad en ook niet aan de ouders van de leerlingen der school. Ik heb zulks laten uitschijnen, maar de Minister heeft gezegd hier past geen politiek! Ik zeg toch dat in geen enkel dorp zou te werk gegaan worden als hitr. Af. Dectrrcq. Ge spreekt van een plan. ik heb de twee plans gekregen voor den heropbouw van de 2 scholen, maar er is nooit spraak geweest v. ontei gening van aanpalenden grond. Af. Leuridan. Die aanhalingen van M. Glorie mogen allemaal m aar zijn en die aankoop van grond mag ook al gebeuren, dat neemt toch niets af van het voorstel van den Minister, dat ook het onze is ééne lagere school te Yper, ingericht zooals het moet zijn Af. Missiaen. M. Leuridan zegt niet dat er be sproken werd dat er belet bestond om onmiddellijk de >chool af te schaffen.Twee bevolkte officieele sche len hebben is mogelijk, 't Mag een vooroordeel zijn gewettigd of niet, maar 't staat bij mij vast dat de ouders die huune kinders naar de Justiceschool zenden, zeniet naar de Rijselstraat zullen laten gaan. De versmelting is dus onmogelijk. Zullen de kin ders van den gegoeden stand geen vrees hebben met de kinders der werklieden om te springen? Dat is de grootste hinderpaal voor de versmelting. De burgers zullen hun kinders niet zenden bij de werkinanskin- ders. Dat is nu precies geen verwijt dat ik hun toe stuur... Af. l.euridan. Neen 't, maar waarin ge ze toch involgt Al. Missiaen. Ik vraag het woord Al. D'Huvettere (kwaad). IK vraag het u >ord Af. Vandamme. Zijt gij ook bij den Minister ge weest Af. Leuridan. Ik t>egrijp het vooroordeel niet van den zoogezeiden volksgeziuden mandataris, die zich nog inbeeldt dat de school der Rijselstraat op een lager peil slaat dan deze van Justice. Hij beweert dat, maar bewijst dat niet Af. Missiaen. Ge legt verkeert uit Af. Leuridan. Vlaamschgezinde demokraat Mis siaen, hebben de redens van den Minister op li indruk gemaakt? Uwe nieuwe uitleg v. 2 officieele scholen houdt geen steek ze zijn niet leefbaar Ik heb on langs een bezoek gebracht aan de Justicieschool en heb er met veel verbazing bestatigd dat zij in een kiekenkot herschapen was wat in de Rijsselstraat het geval niet is. En wanneer ge nu niets anders doet dan de liberalen volgen, dus de aristocraten, dan komt gij rechtstreeks in tegenspraak met de meening van eenen Socialistischen Minister. Zóó blijft ge alleen staan, en zijt zóó koppiig uwen minister tegen te werken Af. Alissiaen. 't Zal nog wel gebeuren dat ik de gedachten van uiijn Minister niet deel Af. Leuridan. Tot vier maal toe heeft de Minis ter gezegd dat hij liet eens was met de afschaffing tot eene doelmatiger inrichting der scholen. Af. Huvettere. Twee zeggen'neen, twee ja! Ik kom terug op de eerste stemming: de afschaffing was toch voor besparing^v Af. Sobrv. laiat ons stemmen. Af. Missiaen. Er valt hier niet te stem men, er is nog geene beslissing Af. Leuridan. Ik betreur dat M. Missiaennogzijn invloed niet uitgeoefend heeft bijzijn partijgenoot den Minister, om de beslissing te verhaasten,., 'k Ben spijtig dat ik moet afwijken, inaar ge roept m'er toe. Af. Missiatn. Ik heb liever eene fransche offi cieele school dan eene Vlaainsche vrije, waar de geesten misleid, gedweept en geknakt worden. Al. Leuridan. 'k Geloof dat ge bevreesd zijt M. Sobry besluit dat de zaak tot later zal voorbe houden blijven. 17. Mededeelingnn. 1.M. Sobry stelt voor eene motie van gelukwen- schen aan den Prins voor de geboorte van zijn kind te sturen. 2. Volgt een voorstel van brief, te zenden aan den Minister van Geldwezen, tot behoud, tot volledige regeling der schade, van de bedreigde Diensten voor Oorlogsschade. Stemming os-er den te zenden brief: Ja (9). Neen (5 Van Nieuwenhove. Glorie, Missiaen, Bonnet, Bos saert) Onthouding (1 Vandamme). 3. M. Sobry het volledig verslag van M. Declercq over de waterdienst-kwestie en over de watermeters. M. D'Huvettere wenscht mededeeling van een afschrift. 4. Lezing van het rouwbeklag van het - Comité Mixte Anglo-Belge over de dood van M. Colaert. 5. Er wordt mededeeling gegeven van eene motie van het National Verbond der Herbergiers voor den vrijen verkoop van alcool. M. Sobry meent dat dit wel van algemeen, maar niet van gemeentelijk belang is. 6. Een fransch bericht wordt gelezen over de Radio-dienst Belgie-Congo. Af. Bonnet. Voor de Vlamingen t zelfde 7. le November. Doodenvereering. Bezoek Kerk hof, VoorstelJaarlijksche Zielmis met bezoek aan de graven. Gemengde woordenwisseling, waaruit de anti- godsdienstzin van Socialisten en Liberalen voorkomt. 0. Voorstel tot benaming eener straatRené Co- laerr-straat. 9. Voorstel M. Missiaen tot het wegnemen van den bareel aan de Cité Ligy. Stad wenscht niet dien stadseigendom over te nemen-. 10 Klacht M. Missiaen tegen onderhandsche ver koop. door de Kommiss e van Openbaren Onder stand. van de barakken van 't oud Gasthuis. M. Sobry.— De Openbare Onderstand moet zich zelf verdedigen 11, M. Vandamme herhaalt zijne vroeger gedane -.raag tot verbetering van den Vlamertinghesteen- weg vanaf den ijzerweg tot het Krank/inningen Gesticht. M. Vandamme. De winter is daar, 't zal een moeras gelijken, niemand zal tot het Gesticht gera ken. M. Leuridan. Zoo is 't best, er zal dan niemand in t Zothuis meer gaan ook (Gelach.) De zitting is geheven om 21 u. 25. VA LI BA I. K ItOA' I li li Overvloed schaadtzegt het spreekwoord en toch waren er op Zondag op alle matchen lal van bezoe kers, wat bewijst dat vierde en derde zoowel hunne aanhangers tellen dan tweede afdeeling, Vierde kon, tegen alle verwachting in, geen baas blijven over Stade Moeskroen en moest een puntje afstaan aan de grensbewoners. Jt Is jammer, want op eigen veld zouden ze al de punten moeten Behalen, dan zouden ze tegen nen duw kunnen op 't vreemde In derde was de bezoeker, Kortrijk Sport, en deze bezit een geducht elftal, van in| den aanzei gingen de Kortrijkzanen er duchtig op los en gelukten wel dra in hunne pogingen. We vreesden vooreen over rompeling,doch de onzen gerochten onder doom en Tjorre en Gadeyne zorgden ervoor dat 't heiligdom vrij bewaard bleef, terwijl de voorlijn ons een goal- tje bezorgde.En zoo eindigde die tweede match,nog maals op eene puntenverdeeling. 'S namiddags was't groote tralala! Meenen, lei der van tweede afdeeling en nog niet gevloerd dit jaar, kwam op bezoek. En supporters dat er mêê wa ren En roepen dat ze deden In 't begin was Mee nen veruit de baas en onze verdediging had het ui terst lastig, 't En bleef, ten anderen, niet lang uit. Meenen doelde doorPille, dieniet keeper Adelaer.de beste v.Meenen waren.Dan kregen we meer verdeeld spel en op sommige oogenblikken, was 'teen bom bardement naar Meenen's kooi. 't noodlot wasermêê bemoeid en alles belande op paal of staak of in kee pers handen. Na de rust hernamen de Yperlingen vol moed en geestdrift, doch tot doelen kwam het niet. Meenen, integendeel gelukte een tweede punt, dat wegens off-sidc door den scheidsrechter werd afgekeurd. Op 't laatste der match bestond Meenen niet meer, Yper was af en toe ten aanval doch de keeper hield alles tegen en 't einde kwam met eene nederlaag van 0-1. N per verdiende zoo niet te winnen toch ten min- Ae gelijk te spelen- Allen verdienen lof, doch de beste man op 't veld vas Floren Hollebeke. Waar dat den dien dat uithaalt, den Heer is 't wijs Zondag, komt Moeskroen De punten moeten hier blijven, verstaan Als Raoul en Berten wat rapper naar 't doel schieten, zal 't zoo late zijn, maar niet treuzelen, hoor Gat of geen gat, schieten 't zal entwaar belanden en 't kan zoowel in de kooi zijn dan elders Een Supporter. PRONOSTIEKCLUB Woensdag aanslaande, vergadering om 7 1 5 uur bij Albert Blootacker, Café de 1' Yser, Statielaan. Ie dereen is welkom Wekelijks 70.000fr. prijzen te ver dienen, waarvan de helft in Belgie en de helft in En- Het Bestuur. Aan de lezers wordt gemeld dat bij overvloed aan kópij het mengelwerk ENKEL voor deze week niet zal ver schijnen. ELVERDINGME Sedert enkele dagen hebben onze tooneelmannen hun werk hervat, 't Gaat er om dit jaar op 11 No vember een feestje te bieden aan de leden van den laamschen Bond. Een korte toespraak inoet hen dan ook de betcekehis van 11 November even herinneren. 11 November mag geen doode dag blij ven hier op de gemeente. Spijts alles, koppen op 1 WERVIK (Morgen) Maandag avond 24 Oktober om 7 1 2 u. in het Vlaamsch Huis. Xieuwstraat Wervik GROO TE MEETI NG "ver de strafkampen van Auvout s. .etember, Lresnes en de Ome gedurenden den oorlog. WARD HERMANS. Fe dier gelegenheid zal hij het houthakkerspak aantrekken.

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1927 | | pagina 4