\ooi* Pelsen en Pelsmantels S O O M E N Chicorei in fijn poeder, scmoulc en man Cvr. E.TYLOK Sinte Maarten Steesiafval AUTOMOBIELEN N. V. - Y P E R 0 1 Belgische Fabriek van Chicorei H p T g_g 12, BOTKItSTKAAT, V I» K II Steeds turn de spits voor hoedanigheid en heuritjheid der fijn ajtjeieerhte modellen. stelt ten toon in het Huis .lilies I. i:\VV I.I.I li, (ironie (lurkt, M'l.l! ecnc groote cn schoone keus fijnste CHOCOLADES, alsook ecnc groote hoeveelheid hemelzoete EOS DAS T. Alles is bestemd voor de brave kinderen SLECHT NIEUWS!... A L I. E li L E B Burgerlijke stand. Yper Donderdag 3 November 1927 Openbare Verknoping Overal steh men tie talrijke aanvragen en den grooten bijval \ast van de Agentschap César IVÏ O T T R I E s De spaarzaamste in 't gebruik, de best koopste en de beste fU'n en li cle proef hemintj moei olie onbevooroor deelde huisvrouwen overt uitjen. O! ïO YAI lihSCI! BIEB van l*ETUE REYOS Vertegenwoordiger KNOCK AERT 42, Alee nenschestee nweg, 42, Bascule, YPER C. Hreijne- I unSteclielman IN DEN NIEUWEN BOER Kleine Aankondigingen SELECT DRUKKERIJ- BOEKHANDEL M. BOSSAEBT VERKOOP A ASKOOP OCCASIES RAAD VERHURISü HERS TELLISü V V, Uerfi hel if n hs Ivo at Ï1IDE YOOPE-IEPIflBEZ -» i i -1_ ii -I, 11 -! i r i -i|_ I, I -, n - -i i i -> ^,.1 Allerfijnste fondant aan 11 fr. het kgr. Bijzondere prijzen voor voortverkoopers. Kristen Middenstand Dinsdag aanstaande, 25 Oktober, om 7 uur 's avonds, zeer stipt, geeft onze bloeiende Middenstandsbond een gezellig kosteloos familiefeest voor al zijn leden en buisgenooten. Wie ve léden jaar het feest bijwoonde, en een aan genaam avond sleet, mag zich ook dit jaar aan iets puiks verwachten, Dus Kr. Middenstanders. Dipsdag avond otn 7 tt. in de feestzaal van den Militairsn Kring, ingang de Staersstraat. Examen Ter Hoogeschool van Leuven komt I'. Mahieu zijn tweede |rrocf te onderstaan voor Elec- triciteits-ingenieur. Den jongen heer en zijn familie bieden wij onze beste gelukwensehen. Vergissing Ons gemengd koor dat op 1 1 No vember te-Mecnen toegezegd werd, zal zijn uitstapje moeten uitstellen tot op later te bepalen datum daar het dieit dag reeds elders optreden moet. Mijnheer de ontvanger, heb je in de gazet gelezen dat Bruyère benoemd is tot burgemeester onzer stad Och neen, antwoordde hij met een pijnlijk gezicht, de ongelukken en misda den lees ik zelden. De bekende activist advokaat Van Roy verongelukt in Nederland Amsterdam, 10 October. (Belga). Gisteravond werd op den steenweg van den Haag naar Lcyden een motocyclist door een uit tegenovergestelde richting komende auto gevat en overreden. De motorijder was gevaarlijk gekwetst en werd bij hoogdringendheid naar het gast huis van den Haag overgevoerd, waar hij vannacht overieden is. Uit het onderzoek is gebleken, dat het slachtoffer niemand an ders is dan advokaat Van Roy, wonende te Leyden gewezen advokaat te Gent, die gedurende de Duitsche bezetting professor was aan de Gentsche Hoogeschool. Na zijn terdoodveroordeeling voor activisme, was hij met zijn twee broers naar Nederland gevlucht. Amsterdam, ló October. (Belga) - De voerder van de auto, die oorzaak was van het ongeval, waarbij ad vokaat Van Roy het leven liet, is aange houden, omdat het ongeval aan zijn onvoor zichtigheid te wijten is. Den Haag, 17 October. De gekende activist, professor Van Roy is aan de gevolgen zijner kwetsuren over leden. Een oog in 't zeil Wij vernemen uit goede bron dat de razend anti-Vlaamsche, op militairen voet ingerichte organisatie van den beruchte annexionist Nothomb, Les Jeunesses Natio- uales om ze bij haar naam te noemen, in de voornaamste Wesi-Vlaamsche steden afdeelingen poogt op te richten. Zoo is te BRUGGE onder leiding van een zekere Dugardin eene dergelijke afdee- ling gesticht. Ook te YPER door een indi vidu die Valere Petit heet. In beide steden zullen deze ultra-Belgen binnen kort een meeting trachten te houden. Verklaringen van 14 tot 20 October 1927 Ot hoortfnGallis Ohislain, Kaai, West, 7. Angillis Elisabeth, Zonne hekesteen weg, Wenv- bronck Christiaan, Rijsselstraat, 144. Depoorter Henri. Groote Markt, 13. Minnekeer Leon, Zon- nebekesteenweg. Menu Irene, Boterxtraat, 54. Titeca Roger, Veurnesteenweg, 14'). Rossey Jean- ny, Veurnesteenweg, 36. Huwelijken Moensens Emilius, tol beam kte te Eeckeren en Boudin Martha, naaister te S per. Coppin Romain, nijveraar te Avelghem en I.ema- hieti Maria-Ludpvica z. b. te Yper. Overlijden l.amaire Eudoxia, hotelhoudster, wed. Dedier Adolf, Statiestraat, 43. De Ontvanger der Registratie en Domei nen te YPER, zal overgaan op om 3 uur namiddag in het gasthof AUX TROIS SUISSES Oroote Markt te YPER, tot de van 17 Olmen waarvan 14 langs de haan Elsendamme-Yper, op grondgebied Woes- ten en Oostvleteren en 3 langs de baan Yper-Rousbrugge, op grondgebied Vla- mertinghe. Ongeveer 45 m3 steenbrokken in por fier, klein graniet, enz. op den hoek der Posthoornstraat en van den Dickebusch- steen weg. Gewone voorwaarden. Gereed geld. Kosten 15 °L Voor alle.inlichtingen wende men zich ten Kantore der Registratie en Domeinen Rij- selstraat 75 Yper. F BUT 1 i T Tel. 149 MALOULAAN, 30, YPER TEL. 149 SINT ARNOLDU5 BROUWERIJ OUD HUIS Behanger, Groote Markt, 19, YPF.R Meubelpapier, Matrassen, Linoleum, Balatum, Engelsche Bedden, Lijnwaad, Stoors en Gordijnen. Het huis plaatst Rouwkapellen. Aanveerd al ander Tapijtwerk. GROOTE MARKT, 7, ROUSSELARE BERICHT Landbouwers, Burgers, Werklieden en al wie zich tegen regen, wind en vorsi wil be schermen, wende zich in volle vertrouwen naar het kleederenmagazijn "De Nieuwe Boer" Groote Markt, 7, Rousselare, daar zal hij vinden eene groote hoeveelheid ge maakte Pardessus, Raglan s, Impermeables, Rencort voor heeren, damen en kinderen. Ook Sportvesten voor Motos, enz. enz. Verkoop in 't groot en in 't klein. Goede kleermaker gevraagd om op den winkel te werken, Ook eene kinderkostuim- maaks,ers. Onnoodig zich aan te bieden als zij niet bekwaam zijn. Standplaats Zaterdag Markt Yper recht op de Hondstraat mEN vraagt dringend, OCCASIE PIANO in goeden staat. Goed merk vereischtjuiste prijs opgeven aan 't adres van 't blad. yERLOREN; Een kleine gouden speld met perle-tine. ferughrengen tegen belooning, Eigen- heerdstraat, 7, Yper. 11 Bot er straat - YPER. School- en bureelbenoodigheden Alle boekhoudingregisters. Modealbums voor Naaisters en Modisten. ANO'S - HUIS VAN VERTROUWEN - (bij Rijsselstraat) YPER Lezers Doet uw aankoopen bij de han delaars die hun aankondigingen in ons blad plaatsen.

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1927 | | pagina 5