H ENRI Hosten-Gruwez p-sia Ball' 6 (all. ik' (al<m*<mj-SlOVJI('l*l Gebroeders RQSSEY J. COULEMBIER DE MODE g lamoo t-d o l f e n jules laurens-follet opgelet! Z PULL-OVERS - PL1SSÉ-RQKS - FHNIflZIE KOUSEN Z HJJJ_SG ERBER SGhoenen J. Dl. G. ÖRAS-T AVERNIER B. W. Bile venraKingen war dei aanvaard eo spoedig uitgevoerd. statiestraat. 4Q. Y PER Spreekdraad 102 Kunstglaswerk in koper en lood. Gewoon en Decoratie schilderwerk Genadige Prijzen. dal van lieden ai' onze wintenantikelen DAMES-CO MFECTIEN 5, Schaaistraat, 5r, POPERINGHE Boterstraat, 49, YPER ELVERDINGHE Groote keus van Eoiirriiren Vellen Mantels Banden voor* Garneering fc Van al Vulpennen is de OAOTO PEA ver uit <h* BESTE. Hf Q0(1111 9 Omdat zij een /elm Ier heeft. Omdit *:j een II n n H U (11 V, :J n en T Ken kan ALLEENVERKOOPER Boterstraat, Y P E R HOEKDERVOEDSEL Bijzonderheden van Legmeelsoorten. Voedermeel voor poeljer. en kuikentjes. Alle graansoorten. Drie verschillige mengelingen, alsoor. a.:e benoodigheden um dezelfde voeders te maken. Eischt ons merk VITAMIDORA, bevattende een maximum van Vitaminen. - Eenig depot voor Yper en omstreken. - Ontledingen kunnen ten kantore door iedereen gezien worden. - Men bestelt ten huize. aSQIk! iSB HC EÜ39BIS®®® i» N i. i'i,11 iJÈèjiikr B n u M «V' «Lv* Hoornwerk .Vrriinipoort ««««««I I' ER IVotluklcn in gewapend rrmriil Tel: Tostcheeh j\ /4/6oo «■■■RBRSKMIIlRHIERIBKSSIIiaillll Yru mestrouw ö(l, I* E I* SH8I&S!<KËftSI9 Bil 19 U H HM R 9HR9B Wij hieimen onze "oaehte klieiiten Ier kennis ft n n gereed zijn en ten loon gesteld worden. Ken A.W- ZIEAMJkEen GA ASCII Al KI WE KEIS van laalsle modellen en sloffen. Groote hoeveelheid nieuwe SiLEEREA. \leer dan 200 verschillende modellen in magazijn. Specitilileit voor plechtigheden, -? ■■K9BHM «■■■■■■■■I Voor uwe (Bieren, Limonaden, Wijnen en Likeuren, wendt U tot het welgekend huis Ikikkerslraat, 02-ot», I* E R rcl- 174 Alles wordt ten huize besteld aan voordeelige prijzeh. Voortverkoopcrs gevraagd voor Bieren, Limonaden en Wijnen. I Eiscni ilchfKiBunge Kleeding De Trencii-Coat triomgneen. Maar het wasschen van dat kleedingstuk veroorzaakt last en moeite, omdat zijn geimperméabiliseerde voering daardoor beschadigd en meestal onbruikbaar wordt. Zulks bestaat niet bij het nieuw model Trench-Coat gefabrikeerd door de Société Llégeoise Le Caoutchouc te Bressoux (Luik) volgens een gebrevetaerd systeem. Deze belangrijke vennootschap heeft zich sedert lange jaren gespecialiseerd in het ver vaardigen van impermeabele kleeren, lederen hoeden en kleeren en heelt daarbij eene wereldberoemde reputatie verworven. De impermeabele voering van de Trench-Coat is los aangehecht en kan gemakkelijk afge haald, en na het wasschen, teruggeplaatst worden. Het gevolg js sparing van koster, en, bovendien, verlenging in zeer gropte mate, van d£ draagbaarheid der kleeding. DIE VOERING LS MET HET GEBREVETEERD FABRIEKMERK THE MONDIAL voorzien en kan verschaft worden met alle kleedingstukken BELG1CA Slechis verkrijgbaar IN DE GOUDEN SCHAAR bij HUIS VAN VERTROUWEN GESTICHT IN 1885 LAATSTE MODELLEN HET HUIS AANVAARDT ALLERHANDE HERSTELLINGEN EN VERANDERINGEN VAN .MODE AANKOOP VAN F1SCHOUWVELLEN BOEDE AGENT-DEPOTHOUDER wordt gevraagd voor de tabak KER- LINGA voor Yper, Poperinghe en om streken. Schrijven naar H. DERVEAUX- DE\ LOO, tabakfabriek Kerlinga te Veume. Eerste Huis links, D/XMUDESTR. n< 1, op 5 ni. van de Groote Markt. De raeest-gekende) Weelde artikel Gewoon artikel Botten naar maat Eerste klas verma kingen, genageld of genaaid Hoedanigheid en prijs buiten konkur- rentie. E t s s L O s M m 1*£t9

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1927 | | pagina 6