- Nieuws- en Aankondigingsblad. o\zi: De Nieuwbakken Edelman sii>ito-Li-:Mo\Ahi:, 30 centiem Zondag 6 November 1927. Beheer en Opstel: Tuinwijk Ligy, 80, Yper. Edgard LOUAGE liefde lei hel vaderland is de eerste en de laatste na de liefde tot («od. oor ons nik in \ood laumschc kalender Sint Maarten Poppen en Speelgoed J. BERTIER-DEHAENE Ypersche Studiekring. Afdeeling A. A. V. VRIJDAG, 18 NOVEMBER te 8 uur in 't CHRISTEN VOLKSHUIS, Opvoering door HET VLAAMSCHE VOLKSTOONEEL van het beroemd blijspel van Molière Wie verleden jaar En waar de Sterre bleef stille staan» zag MOET DIT ook zien AbonneTWn'-SprijS 15 ïr. 50p«rjaar. 'J It. per ball ju'. 5 If. per drie maanden, iluitenljnd 25 Ir. Men abonneert jP alle postkantoren. Aankondigingen bi] overeenkomst. Tarief op aanvraag Verschijnt Wekelijks. Alle nieuws moet tegen den Donderdag ten laatste inge zonden worden. Naamlooze artikels worden niet opgenomen. Postcheckrekening: 1886.79. (E Vanderghote.) a Officieele hulde aan de verdienstelijke doode zonen van een land ontaardt zoo ge makkelijk en zoo dikwijls tot ongezonde pronkerij tereere van degenen zelf die ze bewijzen. Peins maar op die ononderbro ken, walgelijke kluchte bij hetgratvanden onbekenden soldaat, ginder te Brussel: de weerlooze held wordt zoo diepe gegroet door al de zeepbarons en de embusqués v. geheel het land. Elke bastaardsbende, diede Vlamingen wil een toer gaan spelen te Brussel, bij de regeering of aan 't koninklijk hof, beginnen hun proper werk met een krone neer te leggen op 't eere-graf van den onbekenden soldaat. Daarna kunnen ze voort. De schoone plechtigheid van Allerheili- gen-Allerzielen geeft ook aanleiding tot gelijkaardig misbruik. We weten hoeveel onzer voorname stadsgenooten ofwel nooit één voet in de kerk zetten, ofwel het volstrekt niet nauwe nemen met hun chris telijk leven, en die dan, naar Fransch gebruik, met Allerheiligen al met een keer en voor vijf minuten hun afgestorven pyt een... kerkhofbezoek, en ze doelmatig ter Tm W "komeifTiTeTTerr.. schoof bloemen. Wanneer het de hulde aan onze doode wapenbroeders betreft, dan is er met die half-heidensch herdenking nog een onge zond patriotten-kluchtspel vermengeld. De graven van de spraaklooze, weerlooze doo- deu zijn een deugdelijk en sterk platform voor de kroonhalzende levenden, om hoog, boven de toeschouwende koppen, uitte steken. In onze goede stede Yper is dat geen haar beter, wel integendeel. Overal elders, in het herte van West-Vlaanderen, houden de militaristische en franskiljonsche beunhazen zich koesteze kunnen niet meer op, ze hebben den ouden-man Hier t' Yper, peinze ze nog dat ze entwat zijn. Tusschen haakjes, dat is de schuld van de Vlamingen zelf, omdat ze te goelijk zijn jegens die bastaards en godsbedriegers, die zeeveren vive la Belziek en hun eigen volk verachten, en het bevechten van zoohaast het wil zijn eigen meester her worden. Alzoo komt het dat alle officieel vertoon in onze stad steeds een welgekomen gele genheid is voor die vaderlanders om, met de aanwezigheid en de onrechtstreeksche hulpe van Viainingen, democraten en anti-militaristen, hun patriotardisme bot te vieren. De officieele stoet van Allerheiligen is alle jare 't zelfdedoodenhulde op bevel De Vlaamschgezinde katholieken, leden van die hertelijke «association catho- lique et constitutionnelle meeloopers mét de conservatieve bazen van de union catholique beige zijn zóó verlegen met hun voorwaardelijke Vlaamschgezindheid, zóó begaan met hun onvoorwaardelijke Belgische trouwe, dat zij in klef zweet komen als de Belgiksche vaderlanders ze scheef bekijken om wille van hun beducht Vlaamsch gepiep of gejank. De officieele stoet van Allerheiligen is daarvan weer een slaande bewijs. Op kom- mando, moeten paradeeren met het meest bescheiden, met het schoonste gevoel ter wereld:dankbaarheid en Christelijke rouw, samen met de geuzen, met de liberalen, met de groote vaderlanders en heel den lekke ren tralala! Spijts het meedoen van de Vlaamschvoelende oude Katholieken, en van verscheidene verdienstelijke enachtens- weerdige gilden en bonden, blijft het niet temin waar dat die plechtigheid door de groote hoera-patriotten als een zuiverBel- gische, dus anti-Vlaamsche manifestatie be doeld wordt. Al wat die gasten doen, blijft steeds doordeesemd met den geest die de Ypersche Furie verwekt heeft. Ze fretten even geerne Flaminganten-vleesch als pas- tersvleesch. 't Is waar, ze gaan er ook van bersten, maar intusschen is het toch onver geeflijk dat Vlamingen, hoe flauwhertig ze ookzijn, die voorname schavuiten een hand toesteken. Daarom doet de V.O.S. nietmee,aan der gelijke gemengde plechtigheden.Zijnstand- regels, zijn programma en doel zweeren tegen zulke patriotiekezwetserij. Het is dank aan den onversaagden strijd van den V.O.S. dat die schandalige «feestdag» van 4 Oest afgeschaft geworden is, en dat de 11 No vember, de verlossingsdag, als feestdag er kend isgeworden.DewiiL kenu isge vredelievende, antimilitaristische Vlamin gen een heugelijken gedenkdag is, daarom zullen de Vossen en de Vlamingen op 11 November hun gesneuvelde broeders bizonder indachtig wezen. Op een gansch- christclijke, Vlaamsch-vrome wijze in het H. Misoffer, tot hun zielelafenis en met een vurige vredes-intentie. De V. O. S. van Yper zal daarmee zijn eigen programma zeer dicht en trouw naleven. Schier op alle dorpen en in alle steden van Vlaanderen geschiedt het alzoo. De V. O. S. begint met eene H. Mis voor hun bezweken wapenbroeders, en vieren daarna feest, in gezellig samenzijn. Dat onze Ypersche Vlaamsche Oud-Strijders ook tot dat schoon en deugddoende ge bruik komen, opdat weldra de verlossings dag van 11 November een algemeen ge vierde feestdag weze. Deze dag is het weerd, voorwaar Niet het tampen der ongeluks- klokke van de mobilisatie op 4 Oest 1914, deendeklokke van zoovele duizenden onzer jongens, doch wel het luiden der bevrijding op dien heerlijken 11 November 1918, na dat de laatste móórdende kogel de laatste schamele soldatenborst doorboord had, dien schooncn dag moeten wij herdenken, als anti-militaristen en als christelijke Vla mingen. Daarom, dewijl de herdenking op Aller heiligen door sommigen misbruikt wordt, kunnen de Vlamingen zich er niet toe iee- nen, in den dienst dier mannen op sleep touw genomen te worden. Dewijl ander zijds de 11 November zoo kort op 1 Novem ber volgt, is het overbodig dat zij op Aller heiligen een afzonderlijke plechtigheid in richten. Vraagt overal een fijn, smakelijk en verfrisschend Algemeen Vertegenwoordiger Hoornwerk, 2, YPER s Voortver koopers worden gevraagd voor de streek. Verlaine Ik geloof niet dat er een volk ter wereld meer deugden bezit dan ons Vlaamsche. Onder die vele zijn vooral, zijn blijmoedig heid, zijn gulhartigheid, zijn naarstigheid, zijn familiegeest sterk onderlijnd. Waarom dan komt de hedendaagsche doorsnee Vla ming, spijts al dat schoone en goede, niet tot zijn volle recht! Vooral omdat hij teruw teonbeholpen, teonbeleefd oftebeschaamd is, met een woord voornaamheid mist. Menigvuldig zijn de oorzaken van dat te kort. Ze hier al opnoemen kan noch mag ik, doch de bizonderste zullen we wel hier in vinden. Een voorname taal heeft hij nooit leeren spreken, de gegoeden van zijn ras keerden hun rug naar de taal van 't arme Vlaanderen van hen kon hij dus ze niet leeren, van zijn onderrichters ook niet daar 't mprrenrlppl liet zelf nipt kniulfii Fgn ei. ■fLWr.'ft rWnzit ren verfijnenden invloed straalt. Hij weet voorop dat hij in 't leger,bij de openbare machten en besturen, in'tgerecht als een minderwaardige geboekt staat, dat weegt op hem, dat maakt hem hulpeloos, onbeholpen. Sedert al die goede Vlaamsche wetten spreekt men hem nu wel aan in een soort Vlaamsch, dat dikwerf meer op Chi- neesch dan op Nederlandsch trekt, doch tusschen in praten de verbelgischte heeren Fransch... Hij voelt dat hij bij hen niet aan zien wordt, dat hij bij hen alles is buiten be langrijk... Sommige Vlamingen willen dat dan vergelden met in hun omgeving te vloeken, geile praat te vertellen, üeweldig te zijn... Zoo hoort men ze toch daar eens.. zoo kunnen ze dan eens vooruit treden bij hun kameraden in den trein, in den auto bus of op 't werk. De buitenstaander die die menschen hoort, houdt ze voor laag gezonken, voor wildemannen, doch wij weten dat op de honderd zulken er alleszins meer dan negentig zijn die den besten inborst van de wereld bezitten en die maar verlangen om uit al dat lage en aalkuiperige te ramen- ten. Dat straalt door wanneer men eens alleen spreekt met een van die werklieden. Daarom zijn we er van overtuigd dat we, rap aan ons koninklijk volk dat gevoel van voornaam zijn zouden kunnen weergeven, moesten we meester zijn in ons eigen land. Het zou niet lang duren om tucht, orde en waardigheid heel aan 't orde van den dag te brengen. Al onze schoone Vlaamschge- Zondag, 6 November. H, Leonardus. Maandag, 7 November. H. Ernestinus. 1678. De Vlaamsche schrijver Erasmus Avelin overlijdt te Antwerpen (geboren 19-X1-1607) Dinsdag, 8 November. H. Godfried. 1658. Admiraal Dubbel Witsneuvelt in den zeeslag tegen de Zweden. Woensdag, 9 November. H. Theodor. 1803. Onze dichter K. L. Ledeganck te Eecloo geboren De drie Zustersteden Donderdag, 10 November. H. Justus. 1433. Geboortedag van Karei de Stoute. Vrijdag, 11 November. H. Martinus. 1918. De Wapenstilstand ondertee kend. Zaterdag, 12 November. H. Livinus. Groote en schoone keus van bij 124, Rijsselstraat, YPER (rechtover S< Pieterskerk) 5 0 o afslag voor de kroostrijke gezinnen zinde intellectueelen en vooraanstaanden zouden wedijveren om hun broêrs zoo hoog mogelijk bij hen op te voeren. Die schamele Vlaamsche Stakkers zouden voe len dat ze nu een eigen huis hebben en thuis is men meestal goed. Tjolers en land- loopers zijn ongesnoekt, ongemanierd en d'onzen zijn zoo, want een eigen hqis ken nen ze niet. Aan ons den plicht rap al de bouwstof fen thoope te brengen om ons volk een onder dak, een vaderland te geven. Een vaderland waar aan 't hoofd echte vaders staan, die maar van een zaak droomen, namelijk van hun huisgenooten groot en zoo schoon mogelijk te maken. Dat wij, die klaar zien in de toestanden, en weten hoe ze maar enkel te verhelpen zijn, onberispe lijk leven, vriendelijk en bereidwillig zijn tegenover onze broeders opdat ze naar ons zouden gemagnetiseerd worden dan' zullen we met hun hulp spoedig hun grootste heil kunnen bewerken. Die een abonnement begeert op DE YPERSCHE BODE voor 't jaar 1928, zal van heden af 't week blad kosteloos ontvangen.

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1927 | | pagina 1