Nieuws- en Aankondigingsblad. sum o-i, kmox vorc, De Neutrale Vlaamsch-vijandige pers buiten! YPERSCH LEVEN tel verspielm "DE YPER5CHE BODE" Vluamschc Kalender aiiiiiiim ZOXI>A<;iU'ST. 1* Jaargang. N' 47. Prijs per nummer 30 centiem Zondag 20 November 1927. Beheer en Opstel: Tuinwijk Ligy, 80, Yper. Edgard LOUAGE De dienstdoende Apotheker op. Zondag 20 November ia Mr VANROBAEYS Boterstraat Abonnementsprijs 16 fr. 00 per jaar. 9 (r. per kali jaar. j fr. per drie maanden. Buitenland 25 fr. Men abonneert op alle postkantoren. Aankondigingen bij overeenkomst. Tarief op aanvraag. Alle nieuws moet tegen den Donderdag ten laatste in ge zonden werden. Naamlooze artikels worden niet opgenomen. Verschijnt Wekelijks. Postchcckrekening: 1886.79. (E Vanderghote.) Een waarheid die hedendaags door nie mand meer betwist noch geloochend wordt is dat de pers het machtigste wapen der mo- derne'wereld geworden is. 't En is dan ook niet zonder reden dat het Opperste Leergezag der Kerk en met hem de Bisschoppen, de geloovigen met klem waarschuwen tegen het gevaar dei- slechte drukpers, en zelfs het lezen en ver spreiden en ondersteunen, niet alleen van alle openlijkongodsdienstigedag-en week bladen, maar zelfs, en niet het minst, van zoogenaamde neutrale bladen, ten streng ste veroordeelen. Het is een dringende plicht voor het Ka tholiek volk slechts aan goede Katholieke bladen den toegang tot het heiligdom der familie toe te staan. De bladen die zich als onpartijdig of neutraal voorstellen zijn nog gevaarlijker dan de uitgesproken onchris telijke. Onder den laffen dekmantel van kleurloosheid trachten zij hetallesnaar den zin te maken; zij schuwen zich echter niet, wanneer inaterieele belangen in het gedrang komen, zeer dikwijls voor Katholieke-vij- andige partijen en gedachten in de bres te springen. Verlangt men van hen ook een verdediging van de Katholieke zaak, dan weigeren zij met er op te wijzen dat zij re kening moeten houden met hunne anders denkende lezers. Hier geldt: Wie niet met ons, Katholieken, is, is tegen ons. Het is ge noeg vastgesteld dat Katholieken van hun geloof en van hun Kerk vervreemd zijn door het lezen van anti-Katholiekeen kleurloo- ze bladen. Verwaterd geloof is geen waar geloof. Zoo spreekt over de pers de Bisschop van Trier. En Mgr. Hopmans, Bisschop van Breda, zegt het ook zoo kernachtig juist: De lezer van neutrale bladen en geschrif ten, wordt neutraal opgevoed, leert neu traal denken en handelen, zoodat van zulk een tnensch niets te verwachten is voor de katholieke kerk en de bevordering van katholieke belangen. Integendeel, door gaans staat zulk een neutraal mensch ge reed met lofprijzingen voor al wat tot stand wordt gebracht aan de overzijde, terwijl zijn mond overvloeit van afbrekende kri tiek op de daden zijner zich opofferende geloofsgenooten, die toch al een harden strijd genoeg te voeren hebben bij hun wer ken voor het goede, en wier strijd door zijne medewerking zou kunnen en moeten verlicht worden. Zoo is het. Wie een neutraal blad leest en ondersteunt doet niet alleen verkeerd voor zich zelf en jegens zijn gezin, inaar hij doet ook verkeerd jegens de katholieke gemeenschap, omdat hij zijn zóó noodzake lijken steun onthoudt aan de katholieke pers. Een neutraal blad is daarom al slecht omdat het de lezers ervan afhoudt een katho liek blad te lezen. Slecht is het ook omdat het niet geeft noch geven kan wat men aller eerst noodig heeft principiëele scholing op godsdienstig, sociaal en politiek gebied. Slecht evenzeer, omdat het de lezers slap en flauwhartig maakt, en daarom rijp voor de propaganda onzer principieële tegen standers. Ik zie nooit iets in mijn neutraal blad dat tegen de katholieke kerk gaat zoo luidt soms het ontzettend en naïve ver weer van die katholieken. Maar al zou zoo 'n blad nooit iets schrijven tegen ons ge loof, wat weet zoo 'n Katholiek van den strijd dien zijn Kerk dag aan dag te strijden heeft? Hij leeft niet mee metzijn Kerk, haar droefheid en haar zegepraal gaan hem... voorbij, hij leeft als 't ware buiten de Ker kelijke familie. Is dat waar of niet? En kan het anders dan dat bij hem een geestelijke verslapping intreedt? Uit abonné's van neutrale bladen,dagof weekbladen worden geen Roomsche strijders gerecruteerd, en een abonnement op een neutraal blad, zegt een geestelijke schrijver, is dikwijls de be slissende stap op den weg naar 't ongeloof. We naderen nu het einde van 't jaar, 't is dus degepastegelegenheidom zijn ongods dienstig of neutraal blad af te zeggen. Allo! de neutrale bladen uit ons huis, waar ze voorzeker niet veel goeds kunnen stichten. We moeten alle gelegenheden be nuttigen om onzen geest met Katholieke lucht te laten doorwaaien, vooral uit onze lezingen. De lucht van onzijdige dag- en weekbladen is niet katholiek, is de onze niet, is niet geschikt voor ons leven. Warme genegenheid voor de kerk en de vruchten van de christelijke beschaving staat daar niet in warme belangstelling voor gods dienstige zaken komt daar niet in voor. Ter overweging aan de katholieke lezers en medewerkers van het libe raal, pardon... neutraal Ypertje en de liberale, pardon... neutrale Gazet van Poperinghe. l)it' excellente Chronicke. Here Godt hoe maght tsyn Datyemen int herte syn Veraghten can syn spraeke So scrivet Maerlant in synen tide, ende lacy, noch est sulcken sede gheplogenhede in desen lande. Ter reghter blike maghic dae- delike ene hystory e verconden dwelcke ge- sciet es tot Ipre indat soete Westlant. Wi scgghen die waerighede ende lachen daerbi, soot die scrivere Juvenal sey ende de de. Tes davonteure van ene onderrightynge ofte Kerckesegghinge ofte sermon soot conden dwelcke tfrancoys te ghebrukene ghe- pleghen. Twos inde cloysterkercke bi de beu- terstraete waer men oocdie moedertaele ont- priset ende preechit int walsc den sondagh inde ochtend/nesse, voor seven of agt hoghe civitcyne (twile men sieflatteren ofte lamoe- se//„ wilj./c vaere ende vrughte sulx es grote quaethede dwelcke onsen Here castidet, omt- wille van seven uppergayen te biddene dat tvolc en begrypet nyet. Ende in deser voeghen ginc die walsce onderrightynge in religioeneMes trés chersfrères Waeraf quam ene stillichede inde kereke. Ende twile die preeclüiere sine ghedaghten sochte die menscen inder cloys terkercke annesaeghepj hem. f)qe quam die binnenleydynghe vani sermoen in sere digh- terlike taele. Twas s.t ie waene ene verghely- kynghe van der doden nateurc nietten siel- kensdach ofte Jour des morts. Tdoncker so sochte vande lippekyns int walsc. Daerup wast so stille inder kereke dat yemen ene niuyse con horen loopen... Soo blevet stille ene wile. Doe doghtet tvolc die here blevet te langhe waghten ende soeckene naer die scone bescrivynge der nateure int francoys, ende seyde deene Wats datte?„ ende dandre loegh in synen baert. Ende die here bleve noch te swigghene twile hi die dusent ghesighten sagh dats bet vremde om siene, dat segghec ghewes Ende doe lachte hi ooc Hi vant sulx ghe wes dwaes ende onvroet datti hi most seg- ghene 't a sermon 'ui vremder taele. Twas dootstille inder cloysterkercke... endeyeghe- lyc van de trés chers fréres con hooren die die upsluytynghe vant sermoen twelc seercort wasgheweestAu nom du pére... Dats die gesciedenesse van deedle kereke- segghynge int coeterwalsc, ofte die nieue sede ende ghebrucken dwelcke men hier sief inder cloysterkercke. Vraagt overal een fijn, smakelijk en verfrisschend Algemeen Vertegenwoordiger Hoornwerk, 2, YPER Voortverkoopcrs worden gevraagd voor de streek. IJzerafval. Wanneerde mertschen hier ter stede, alle dagen even goedrdie wagens ijzerafval geladen, zien voorbijtrekken, al die munitie v. het front zoo vragen zij zien dikwijls af, van waar toch mag dat al ko men. Zeven acht jaren is men met de oprui ming er van begonnen en steeds blijft dat wegvoeren aanhouden, 't Is om er niet wijs uit te worden, 't Is waar, maar wanneer men eventjes nagaat wat er verschoten is geweest op sommige tijdstippen, dan begin nen ook de oogen open te gaan. Ziet maar liever De kosten van de Britsche artillerie bombardementen in den slag van Meessen alleen bedroegen vier honderd zeven en dertig millioen franken en bij den derden slagbij^Ypervijf honderd millioen franken. Het gewicht van de artileriemunitie, welke te Meessen is afgevuurd, bedroeg85.000.000 kgr., en in de eerste negen weken van den slag van Yper 480.000.000 kgr. Telt maar te samen en bedenkt dan eens, dat zulks vier jaren aan een stuk, 'geduurd heeft. Schrikkelijk niet waar, gij moogt u ver wachten er nog veel te zien voorbijtrekken en 't en moet U dan ook niet verwonderen dat de beurs plat is, plat als een luis De vier Gekroonde. Naar oud voorva derlijk gebruik hebben de bouwwerkers Zondag laatst hunnen patroon gevierd. Om 8 1 2 u. in S< Pieterskerk werd de H. Mis opgedragen, waar tal van werkgevers en werkers tegenwoordig waren. Schoon om zien die verbroedering in 't huis des Hee- ren. Mocht zij overal elders ook blijven voortbestaan Kunstvorming. Zaterdag 19 Novem ber zal Heer Cocle Bankbestuurder eene inleidingsles geven over de kerkschatten v. de stad. De Heer Simoens, landbouwin genieur zal hem opvolgen met een voor dracht over de plantenkunde en de land- bouwprodukten van 't Ypersche. Zondag, 20 November. H. Felix van Valois. 1924. Hippoliet Meert overleden. Maandag, 21 November. H. Maria Pre sentatie Dinsdag, 22 November. H. Cecilia. 1864. Koninklijk Besluit, voorschrij vende een eenvormige schrijfwijze der Nederlandsche taal. Woensdag. 23 November. H. Clemens. 1900. Koningin Wilhelmina zendt een verwelkomingstelegram aan President Krü- ger, die 22 November te Marseille was ge land. Donderdag, 24 November. H. Johannes van het Kruis. 1632. Geboortedag van den Nederland- schen wijsgeer Spinoza. Vrildag, 25 November. H. Catharina. 1923. Grootsche Vlaamsche huldiging van Dr A. Jacob bij zijn invrijheidstelling na vijfjarige gevangenschap. Zaterdag, 2ó November. H. Albertus. Verzameling De Hem. De verzameling kunstwerken van onze stadsgenoote Louisa De Hem zijn hier ter stede wel verzorgd toegekomen. 49 zijn ze in getal, olieschil derijen en pastels. Met die alleen kunnen wij 'reeds een schoon museum vormen Waar, zal men vragen? Op het Vleeschhuis. waar het vroegere museum zich bevond. En dan, wat gedaan met al hetgeen daar sedert eenige maanden bijeengebracht is. geweest en nog nooit door niemand ge zien werd. Wel eenvoudig, dat men het terugschenke aan de eigenaars die er naar vragen om op hunne beurt hunne eigen dommen te kunnen opdoen. Zoo zouden wij met de door minister Huysmans be loofde schilderijen en de andere die nog hier en daar verspreid zijn, iets kunnen tot stand brengen, dat het zien overwaard is. En dat juist hebben wij noodig, want wil len wij de vreemdelingen die onze stad ko men bezoeken iets te bezichtigen geven (de puinen zijn verdwenen) 't is hoog tijd dat men er voor zorge en de hand aan 't werk sla. Vooruit dan, 't is voor de wel vaart onzer moederstad Onderscheiding. De heer Sobry, d d- burgemeester werd benoemd tot Comman deur in de orde van het Britsche Rijk, uit dankbaarheid voor de medewerking van den Yperschen Gemeenteraad bij de wer king der oprichting van de Meenenpoort. De onderscheidingsteekenen van de Or de werden den heer Sobry onlangs over handigd door den Engelschen gezant hier te lande. Voor 't Heilig land en Ar menie. Mis siedag. Zondag, 27 November, viert heel Yper een missiedag ten voordeele van het Eranciskaansche werk van het H. Land en Armenië. Welken schooneren inzet zou den wij kunnen hebben van den heiligen tijd van den Advent, voorbereiding voor den feestdag van Jezus' geboorte, dan dit

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1927 | | pagina 1