Nieuws- en Aankondigingsblad. Vlaanderen opnieuw geleverd. le Jaargang. N' 48. Prijs per nummer 30 centiem Zondag 27 November 1927. Verst Itijnt Vi 'ekelijks. Beheer en Opstel: Tuinwijk Lig/, 80, Ype: Postchcckrekening: 1886.79. (E Vanderuhote.j hit Excellente (Jmmiehe YPERSCH LEifEM \ooil zal ik mijn Vlaamsche kunstbeginselen 1 opnilercn aan stoffelijke belangen. Peter Benoit Vlatmisclic kalender SIIMIO-LËMONADE, Algemeen Vertegenwoordiger Edgard LOUAGE AiK.nncmMttsptiJs IS (f prr jaar. 'J li. f«r luli jaa:. 5 fr. per <üi« maanJea buiimUnd 25 Ir. Men .ttor.neen op alle posikaaioren. AamKlii^necn bij o%creenko.r:sr. T:r.el op aanvraag. Alle nieuws moet tegen den Donderdag ten laatste inge zonden worden. Naamlooze artikels worden niet opgenomen. De luidruchtige redenaars der minimalistische volksvergaderingen «aren in het Parlement tamelijk zacht v.n aard. l>e Standaard 8-11-1027.) Br wordt wel eens beweerd, dat tie laf heid der politiekers geen grenzen kent. Onze Vlaamsch Verbonders hebben in ieder geval weer eens bewezen, dat het met hun durf ellendig is gesteld. Laf als een Vlaamsch Verbonder» zou men in het woordenboek der geijkte zegs wijzen moeten citeeren. [>e Parlementszitting van verleden Dins dag 15 11. gaf daarvan een illustratie. Wat al drukte hadden die Vlaamsch Ver bonders in hun grieventrommels, hun ver gaderingen, hun moties gemaakt over de oorlogsrede van Maarschalk Pétain. Lr moest geprotesteerd worden Len inter- p II;.tie was gewenscht De interpellatie Declercq-Vos beant woordt dus aan i en algemeen Vlaamschen cisch. Zij is zakelijk, gedocumenteerd, zui ver uit onaantastbare argumenten, vast staande feiten. Maar onze Vlaatnsche Verbonders spe len de platten in de klucht. Hun leiders blijven afwezig. De tweede planfiguren houden zich stil op hun banken, of het hun niet aangaat. Fr wordt een gematigde motie ter stem- tning gelegd, in termen ontleend aan de eigen protesten der Vlaamsch Verbonders. De aanwezige Vlaamsch Verbonders stem men tegen zij betuigen hun vertrouwen iu de regeering. Hiermede is de klucht volledig. Het slot brengt ons de bevesting, dat deze Vlaamsch Verbonders zoo rijp zijn voor de Fransche annexatie als de vurigste patriotards. Zij zijn schuldiger, omdat zij de Vlaamschge- zinden aan het lijnte trachten te houden en dezer vertrouwen beschamen. Dit terwijl zij hun eigen volk in het Belgisch-Fransch moeras laten wegzinken. Bij deze interpellatie blijkt weer hoe deze minimaliseerders van de Vlaamsche bedrijvigheid zichzelf getrouw zijn geble ven. Want zoo zijn zij in de ziel In hun congressen, in hun pers, in hun moties zetten zij een grooten muil op. Zij doen verbolgen, uiten bedreigingen. Maar als zij van aangezicht tot aangezicht voor een Belgischen minister staan, dan zakken zij ineen. In het donker schimpen, maar in het licht kruipenBinnenskamers een hooge borst opzetten, tnaar in het openbaar met gekrom- den rug staan en zelfs plat op den grond liggen In De (n) Standaard anoniem stoute taal spreken, tnaar in het Parlement, met hun persoon, de tong inslikken Dit alles kunnen zij. Ln uit dit alles blijkt weei hoezeer wij er noodig zijn om Vlaanderen gezond te maken, om het Vlaamsch bewustzijn te doen spreken, om 't groote Vlaamsch bedt ijvingswerk te verrichten. Dit dan toch heeft deze interpellatie ons geleerd. Dat wij ons in de noodzakel jk- heid van onze taak niet vergissen. Die scriver van die excellente Chronicke Fcrivct in die Ypersche Rode in die soete Maerlants taele, diehystorye ofte davonteu- rc van een on dei rightynge ofte kerekeseg- ghinge ofte sermon indecloysterkercke bi de beuterstraete tot /pre indat soete West- lant ende hi lacht dacrbi soot die menscen deden den sondagh inde ochtendmesse. Die scriver sey die waerighede als hi scy dat Iwas een jonc monickyn dat mostc int walsc die omierrightynge segghen ende die ginc in deser voeghen Mes bien chersfrères Doe quant die binnenleydynghe vant sermoen in sere digitterlikc taele. Twos nyet, so hi warned, ene verghelykynghe van der doden nateure metten sielkensdagh, ofte Jour des morts e/tde hi waenet, die scriver, dat tso sochfe cloncket van de lippekyns int walsc Doe blevct dat monickyn langhc waghten ende soeckcne naer die scone bescrivynge der nature int francais, so waenet die scriver.ende die most daerbi lachen, die wise, daer dat monickyn sine onderrightynge nyet vant e/t de die upsluytinghe dede vant sermoen twele seer cort was gheweest"Au nom du pcre... Dats die gesciedenesse van die kerekeseg- ghynge int walsc, ende so sey die scriver die waerighede,. Maer hi s^i' nyet die waerighe- den, als hi sey dat inde cloysterkercke bi de beuterstraete m en ooc die moedcrtaele ont- priset. Daerbi tonet die sciver dat hi dat moni ckyn nvet ken net: een Dietse kin/ nut Vlaenderen, dat nyet vroech int francais te preechene, tensi omtwille vartdic seven up- pergayen ende ooc omtwille vandie andre gayen uut tprc. Die scriver cs nyet vroet, daer hi waenet ende scyic vaere ende vrughte, sulx es gro te quathede dwelcke Onsen Here castidet. Dat jonc monickyn dede watter bevolen tras ende dat castidet Onsen Here nyet. O, die sciver cs nyet vroet: hi ken net nyet die rede veler dynghe ende hi waenet nvet wat dat jonc monickyn al dede voor Vlacn- dcren, in liden ende striden. O, scriver, du en best nyet vroet! Maer God siet in dei siele! ende dat es goet.' Ongeluk. IP Opsomer oud-militair genetsheer en hier vroeger wonende op de Groote Markt, is thans geneesheer te Qedelem. Dezer dagen in het naar huis komen, ontmaakte hij zich van zijnen over jas waarin een revolver stak. Het wapen ging af en kwetste den geneesheer in den onderbuik. Het slachtoffer werd naar eene kliniek overgebracht. Overreden. Zaterdag avond kwam Sylvère Knockaert oud 35 jaren wonende lang> den Brugschen steenweg en knecht bij H. Lemahieu Meenenstraat met paarden en wagen naar huis gereden. Gekomen aan de herberg De Nachtegaal gele gen bij het spoorhekken op den Meenen- steenweg verschrikten de paarden door een aanstoomenden trein en gingen op hol. De leider heelemaal verrast stuikte voor over van den wagen op de steenen en kwam onder de wielen terecht met het ongelukkig gevolg dat de wielen hem over de borst liepen. Toegeloopen geburen namen den man op en na hem de eerste zorgen toegediend te hebben vervoerden hem naar het gasthuis. De Dokter, kan nog geen uitspraak doen. De toestand van het slachtoffer is bedenkelijk. Kunstvorming Zaterdag om 4 uur in de vakschool voordracht les door Ingenieur Sirnoens over plantenkunde en landbouw- produkten uit 't Ypersche. L. 11. Gezelle volgt hem op met Uitzicht van 't Ypersche. Ypersche Studiekring A.N.V. Ver leden week vierde de Studiekring zijn vijf jarig bestaan. Te dier gelegenheid had Don derdag 17 Nov. laatst een feestvergadering plaats, waarop het woord gevoerd werd door den Voorzitter, den Heer H. Vander- Ghote, die vooral het ontstaan van den Kring schetste en wees op het belangrijke cultureel werk sedert de oprichting verricht. Daarna was het de beurt van den heer sekretaris die een uitgebreid verslag las over de voorbije jaren. De heeren Van Sint Jan en Omer Wattez door ziekte weer houden, hadden per brief hun spijt uitge drukt op deze vergadering niet aanwezig te kunnen zijn. Hulde telegrammen wer den voorgelezen uit Brussel van wege Groep Vlaanderen van het A. N. V. en uit 's Gravenhage, van wege het hoofdbestuur van het A. N. V. 's Vrijdags had een opvoe ring plaats van De Nieuwbakken Edel- man door het Vlaamsch Volkstooneel, opvoering die voor een bomvolle zaal het meeste succes had terwijl Zaterdagavond een 50 tal leden samen zaten aan den disch. Dat het er plezier toegegaan is, hoeft men niet te vragen. Vooral aan het uur der toasten waren al de gezichten stralend. Een mooie avond die waardig de reeks sloot der avonden gewijd aan ons eerste lustrum. Rendiftsag. Wegenis. Thans is men volop bezig met 'therkasseieq der vleeschhouwcrstraat, (Statiestraat). Schoon werk Wij zijn geluk kig te kunnen mcdedeelen dat verschillige andere straten hunne beurt zullen krijgen. Zoo de Gouden Konijnstraat, de Maag denstraat, de Kauwekijnsiraat, de Anne Mejsjesstraat enz. Met den afval zullen min belangrijke wegen kunnen hersteld w orden. Zoo krijgt het Zaalhof ook zijn deel. Zoo veel te beter Museum. Ter gelegenheid van de zoo rijke gift van onze stadsgenoote Mevr. Lebbe-de Hem is de zaak van ons museum wederom te berde gekomen. Ongelukkig lijk zullen de beide groote zalen boven het vleeschhuis tnaar kunnen benuttigd worden, met Februari 1928, daar de pacht er van maar op dien datum vervallen zal. Geduld dan Nu, trien zal toch kunnen gereed zijn voor aanstaanden Zomer. Vlaamsch Economisch Vcrixmd. Groep Yper-Popcringhc. Het Bestuur van het V. E. V. zond den Heer .Minister volgenden brief; Yper, den 20 November 1927. Heer Minister, Het Vlaamsch Economisch Verbond neemt de eerbiedige vrijheid zijn stem te voegen bij die van de Handels- en Nijver heidskamer van en te Yper om de kwestie Zondag, 27 November. H. Albertus. 1899. Guido Gezelle overlijdt te Brugge. Maandag, 28 November. H. Gregorius. 1650. Jan Palfijn, Vlaamsch geneesheer, te Kortrijk geboren. Dinsdag, 29 November. H. Saturnijn. Woensdag, 30 November. H. Andries. Donderdag, l December. H. Elooi. 1914. Lodewijk De Raet, schrijver van Vlaanderens Economische Ontwikke ling overleden. Vrijdag, 2 December. H. Sylviaan. Eerste manekwartier te 2. u. 15. Zaterdag, 3 December. H. Eranciscus Xaverius. 1381. Jan van Ruusbroec, Dietsch schrij ver en prediker, te Groenendael bij Brussel overleden. Vraagt overal een fijn, smakelijk en verfrisschend Hoornwerk, 2, YPER Voortverkoopers worden gevraagd voor de streek. van de vaart van Yper naar den Yzer we derom eens aan Uw welwillend onderzoek voor te stellen. Na den oorlog werd door Koning en 's Lands Bestuur plechtig beloofd dat de aangebrachte oorlogsschade, vooral die van stoffelijken aard algeheel zoude wor den hersteld. Welnu Yper 'had een vaart, die het verbond met den Yzer en van daar uit met Oostende, Brugge, Gent, Antwer pen en vele andere belangrijke handels- en nijverheidscentra van het land. Punt van Recht dus; volgens de Koninklijke belofte en die van 's Lands Bestuur moet Yper die vaart weder hebben. Dit blijft niet de minste twijfel. Maar hier gaat het niet alleen overeen punt van Recht, het gaat hier over een levensnoodzakelijkheid van het allergroot ste belang. Het wegblijven van die vaart heeft aan onze stad en omstreken onschat bare schade berokkend en is ontegenspre kelijk groot, een bijna niet over te ko men hinderpaal voor de uitbreiding van onzen handel en van onze nijverheid. Liet isalgemeen bekend dat onzegeliefde stad honger en dorst heeft naar nijverheid, zich wil heropbeuren en met hare om geving naar een nieuw tijdperk van wel vaart en voorspoed op wil gaan. De handels- en nijverheidskamer van en te Yper zal Ued. bij monde van haren voorzitter haar desiderata uiteengezet heb ben. Die wenschen zijn ook de onze. Al w at de belangen van de stad aanbelangt nemen wij ook ter harte. En derhalve bidden wij Ued., Heer minis ter, ons verzoekschrift de werken aan de vaart van Yper naar den Yzer ten spoedig ste te willen vooruithelpen en voleindigen - welke middelen daartoe ook hoeven genomen te worden - met welwillendheid

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1927 | | pagina 1