Nieuws- en Aankondig^ngsblad. Een Vlaamsch Meisje: JULIA PUTMAN YPERSCH LEVEN le Jaargang. Nr 49. Prijs per nummer SO centiem Zondag 4 December 1927. Beheer en Opstel: Tuinwijk Ligy, 80, Yper. Ons li.t V iacmsch volk sprr.k cn schreef zijn eigen woord met Koningen en Prinsen schreef eigene wetten in eigene taal oordeeldebestierdesprak, bad. leefde in zijn V laamsch. Dat volk moet herleven. Hugo Verriest. Zoo braafjes, zoo zoetjes, O "Poperinghenaar,, lunmschc Kaloiulcr Edgard louage Abonnementsprijs 16 fr 00 per jaar. O Ir. per lui! jaar. 5 Ir. per drie maanden, bonenland 25 Ir. Men abonneert «>p alle postkantoren A-iULuutiigingcn bij osereenkomsi. Tariel op aanvraag. Verschijnt Wekelijks. Alle nieuws moet tegen den Donderdag ten laatste inge ronden worden. Naamlooze artikels worden niet opgenomen. Postcheckrekening: 1886.79. (E Vanderghote. Als een lichtehindevloogzedoor Vlaan deren het simpel, stil meisje, de groote, sterke vrouw! Julia Putman, 'tbeste wat Vlaanderen U geven kon, o GodZij, de ziel van 't heiligste der vrouwenwerken, zij het hart der Vlaamsche Meisjes, zij, de min zame, blanke spil van onze beweging. En groot was ze in haar liefde voor Vlaan deren, heldin is ze geworden, heldin is ze gebleven. Heldin, toen ze in de mystieke diepte v. haar eigen ziel, 't zalig wonder verrichtte dat. het simpel meisje, tot ideale Vlaamsche vrouw herschept... Heldin, terwijl ze in an dere zielen peilde en ploegde, toen ze poog de naast 't meesterwerk van haar eigen hart andere op te bouwen, om Vlaanderen te louteren en te verheerlijken. Heldin, op de eerste helft van haar ideale levensbaan, op die zilver-witte wegen, toen zede eerste helft van onze leuze verwezentlijkte Alles voor Vlaanderen».... en toen ze in stilte 't won derlijk geheim tusschen Christus en haar voorbereidde. Heldin, meer nog, nu 't wonderlijk geheim voltrokken is, nu ze op haar blanke, reine handen, in den gloed van hear van liefde trillend wezen, de zalige offerande opdroeg van haar eigen diepe diepe Meisjesziel- met Vlaanderen. Vlaanderen, dat één ver langen dat in haar wasontluikt, Vlaanderen 't heerlijk beeld, dat ze in haar had vol maakt. Vlaanderen, 't land van wee en weel de, dat ze in zich, rondom zich, had voelen lijden. Het is goed bij U tezijn, mijn God zong het in haar ziel, het is goed dat ook Vlaanderen dicht bij U vertoeft» ruischte het zachtjes mee. Nu, is voor haar, de twee de helft van onze leus volbrachtVlaan deren voor Christus Heldin ja, en zij als zooveel anderen, on gekend, onbegrepen, allen heldinnen, die als viugge schaduwen voorbijgaan, en waarvan men het licht maar ontwaart, als ze reeds zóó, zóó ver heen zijn! Ongekend, onbegrepen door degenen, die niet kunnen of niet willen kennen of begrijpen. Staan die lelieharten missch ien te hoog, voor hun bekrompen, engelevens- opvatting Zoo luidde het in den afscheidsgroet Er staat geschreven Indien de Heer het huis niet bouwt, nutteloos en overtol- lig is al uw pogen. Het is niet genoeg dat een inensch zich afsloopt dag en nacht om te leven, daarbij behoeft hij nog Gods zegen. En tot niets zal het baten luidkeels te, roepen in den tempel Heere, help Heere, helpindien de hand geen offerande draagtzij, die met het scherpe mes der rede een groef sneden tusschen ziel en lichaam, zijn vijanden des levens geworden, en de natuur hebben ze tot zonde gemaakt. Daarom achten zij het offer dat de Vla- ming brengt, onrein, en weigeren het neer te leggen op uw altaar, o Heer Ons wordt de heilige plechtigheid in uw huis ontzegd, maar wie zal beletten dat de Vlaming in 't stille zijn deemoedig offer brengt Gij zult hem niet verjagen als hij zich aanbiedt als werkman in Uw wijngaard: hij is kloek van lijf en sterk van ziel, en taai om veel le lijden. Op de akkers van Uw Zoon zwoegden en vielen er reeds veel... Neem nu ook deze, Heer, ze is liet beste wat we hebben... Gij zult zien dat haar vaardige handen geen oogenblik rusten. Gij zult zien dat dit tengere lijf niets vreestnoch ziekte, noch koorts, noch eenige kwaal. Gij zult zien dat zij een goede dienst- maagd is, tot allerhande werk bekwaam. En dan, o Heer Als 't Uw wil mag wezen, zend dan uw zegen over Vlaan- deren, Zend Uwe mildheid en Uwe vaderliefde in de harde ziel dergenen, die Gij over ons hebt aangesteld, opdat zij niet langer de stem van ons vleesch een duivels orakel noemen, opdat zij niet lan- ger, het lied dat ons bloed te Uwer eere zingt, voor blasphemie aanzien. Neem, o Christus, die reine krachten tot U op, houd ze voor U, die heerlijke krach ten die anderen negeerden en misprezen. 1 loud die groote ziel in uw armen, en druk met haar, Vlaanderen op Uw hart. Leer ons in stilte lijden, zooals U op 't kruishout hebt geleden, leer ons bidden, in al de weelde van onze liefde, en bid met ons, zooals U eertijds bad Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Ons eerste winterconcert dat bovenmate lukte was de inleiding tot ons heerlijk Ce- ciliafeest. Zondag 'aatst staken onze gevier de muzikanten dan ook reeds in blinkende stemming. Te 10 1 2 u. werd in de Paters kerk een Mis opgedragen ter zielelafenis v. al de afgestorvene Ypersche muzikanten. Het mannenkoor van onzen Studiekring luisterde door zijn prachtige koren 't heilig officie op. Na de Mis trok onze t'iinke Har monie door't stad en speelde haar prach tigste deuntjes. T' allenkante betuigde de bevolking haar bewondering en liefde voor de jonge Harmonie die in zoo korten tijd zich opgewerkt heeft tot een zeer goede mu- ziek. Eenigen nochtans konden hun jaloer- schen zin niet verhelen en in hun blik lag diepen wrok en haat tegen dat Vlaamsch I organisme dat zoo welig optiert en groeit in de nieuwe Ypersche stede. Onze muzi kantjes echterlieten zeglarieoogen en sjoel den maar voort, het vrije Vlaamsche lied. Zoo kwamen ze rond 1 1 2 u. toe in 't Gast- hoi 't Zweerd alwaar 't demokratisch ban ket plaats had. Ruim een tachtigtal spelen de-, eere- en beschermende leden zaten aan ten disch. De soep stond nog niet geschept en reeds hing er in de eetzaal een stem ming om den meesten viezerik opzijn Zon- dagschen plooi te brengen. Er werd gege ten en gedronken, gesjoeld, en gezongen dat 't een aard had. Doch wanneer advo- kaat Jeroom Leuridan rechtstond om de jo lige dischgenooten toe te spreken luisterde ieder aandachtig naar zijn feestend woord. Hij zwaaide met recht 't wierookvat voor Heer Gerard Lamoot, den geliefden voor zitter en den Heer Van Puyvelde den acht- vollen en bekwamen bestuurder. Zij hebben reuzenwerken verricht en in de annalen v. onzen Vlaamschen strijd zullen ze van de eerste plaatsen bekleeden. Hij bracht hulde aan al de spelende leden, vooral omdat ze liet aandurven hun Vlaamsch geloove op straat te belijden. En hier te Yperisdat iets waar men te doen heeft met eenigegluijo- rige machthebbers en geldbezitters die er in hun handen niet voor kijken om een scha- melen Vlaainschgezinden werkman zijn brood te ontnemen. Hij besloot dan zijn machtige tafelrede met tedisschenop'tgoed heil van onze geliefde Harmonie die bloei en zal de meeste franskiljonsche steenezels ten spijte. Te 6 u. liep de zaal leeg en nu trok men het op in groep naar de maatjes-herbergiers om menig pintje te leerzen. Op die tradi- tioneele manier besloot men den onverge- telijken dag. Maandag avond had de tombola plaats voor de spelende leden. Er waren meer dan voor duizend frank prijzen. Dat kra- puul van Duitschers is algelijk entwaar voor goed, nog een keer duizend frank nu voor de Harmonie. Ja er waren zelfs levende winandotte haans uit Duitschland toege komen. In alle geval, die Duitsche kiekens, cigaren, sigaretten, chocolade, postuurkens enz. waren toch welgekomen bij onze muziekanten. Dien avond werd er ook nog vele ple zier gemaakt, zooals de ge/ondgebleven Vlamingen dat enkel en alleen kunnen. Vlaamsche vrienden houdt voet bij stek, nu hebben wc gefeest, gezongen en ge klonken, doch nu weer gepord en geklau- wierd om spijts den duivel, èn de straat èn 'tvolk èn gansch Yperte winnen voor ons eenig groot vaderland, 't kleine en 't ver schopte Vlaanderen dat haakt naar zijn ver lossing. Hij is toch zoo braafjes, zoo zoetjes, De Poperinghenaar diehoewel in 't Vlaamsch opgesteld, toch van kop tot teen Belgisch is. Geen woordje afkeuring in zijn laatste nummer over het schandaal-ministerie dat met de medeplichtigheid van twee Christe- ne werklieden tot stand kwam. Hij vergenoegt zich met te bevestigen dat: het er voor de Vlamingen zal op aan komen een juiste basis van overeenkomst te leggen En dat S franskiljons op 10 in 't ministe rie de lakens uitdeelen, daar bemoeit hij zich niet verder mede. En wat die basis betreft, Poperinghe- naar, gij weet dat gij de Vlamingen om den tuin leidt. Een accoord wordt gesloten vóór men te schepe gaat; dus vóór de samenstelling van t Ministerie. .Ministers Heytnan en Carnoy hebben echter zonder de minste toegeving vanwege Jaspar met twee handen naar den ministerfrak gegrepen en in hun blijdschap en zelfvoldaanheid de Vlaamsche Kwestie heelcmaal over het hoofd gezien. Nu.... heeft «De Poperinghenaar» dat alles vergeten te melden, hij heeft ander werk met propaganda te maken voor een fête franco-beigegegeven door den li beralen, franskiljonschen invalidenbond. Elk zijn goeste, natuurlijk, maar dat De Poperinghenaarophoudt zich voor Y'laamschgezind uit te geven. De kluchte heeft al te lang geduurd. Zondag, 4 December. H. Barbara. Maandag, 5 December. H. Sabbas. 1815. Terugkomst te Antwerpen der in 1794 door de Franschen gestolen en naar Parijs ontvoerde kunstschatten. Dinsdag, 6 December. H. Nikolaas. 1892. Geboortedag van den Nederland- schcn Koning Willem II. Woensdag, 7 December. H. Ambrosius. Donderdag, 8 December. O. L. Vrouw Onbevlekt ontvangen. Volle maan te 17 u. 32. Vrijdag, 9 December. 11. Leocadie, 1Ó41. De beroemde Vlaamsche portret schilder Van Dyck, overlijdt in Engeland. Zaterdag, 10 December. H. Valerius. 1922. De Vlaamsche dichter Pol De Mont te Antwerpen gehuldigd. (65 jaar). Vraagt overal een fijn, smakelijk en verfrisschend Algemeen Vertegenwoordiger Hoornwerk, 2, YPER Voortverkoopers worden gevraagd voor de streek. Ongeluk. Maandag om 14 uur kwam een auto uit de Rijsselstraat naar de Neer- markt gereden. Op het gegeven oogenblik gaf hij het noodige sein. Ongelukkiglijk, een motorijder, een Engelschman naar het schijnt kwam de Neermarkt opgereden en wilde de Rijsselstraat op, zonder sein te geven, 't Onvermijdelijk gevolg was de botsing. Gelukkiglijk maar builen en biet sen en een beetje schrik, maar de moto was voor de pomp. St Niklaaskerk. Met veel voldoening hebben wij bestatigd dat de werken aan S' Niklaaskerk voortgezet worden. De vloer is uitgeleid en 't portaal, een schoon, staat er. Ook komen stilaan versierselen, zoo de obiits van de achtbare familie Tack, die hier ter stede in vroegere tijden zooveel goed deed en nog doen zal, hopen wij, werden reeds op goedgekozene plaatsen opgehangen. Herstelling. De zoo schoone eiken meubels van S' Jans Hospitaal, welke onder den oorlog gered doch deerlijk geschon den waren, zullen nu door de zorgen van de Commissie van Openbaren Onderstand, hersteld worden. Onder die zijn er verschei dene prachtstukken die de bewondering der bezoekers zullen afdwingen.

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1927 | | pagina 1