- N euws- en Aankondigingsblad. Hoe rnen den tijd verbeurt in het leger Leaste verspreidt "DE YPtHSGHE BOUE" YPERSCH LEVEM 27 Jaargang. Nr 59. Prijs per nummer 30 centiem ■■■bin j Zondag 12 Februari 1928. Verschijnt Wekelijks. Beheer en Opstel: Tuinwijk Ligy, 80, Yper. Postcheckrekening: 1886.79. (E Vanderghote. (•rncrskumliüc kroniek I><* moctlcriMul is lid harl van een volk... wanneer men <fe moedertaal doodt steekt men het volk een dolk dooi* I liart. S I l)ii O-LEMO.XADE, Edgard LOUAGE AbonnemfiUsp 16 Ir. t>0 per jaar. 9 li. per balt jaar. 5 ir. per drie maanden. Buitenland 25 fr. Men abonneert op alle postkantoren. Aankondigingen bij overeenkomst Tariei op aanvraag. de ram Alle nieuws moet tegen den Donderdag ten laatste inge zonden worden. Naamlooze artikel's worden niet opgenomen. Uit de LANDWACHT van 5 Februari. De gemengde legercominissie heeft de aandacht getrokken op liet gebruik van den tijd in het leger. Dat is natuurlijk het belangrijkste punt, wanneer men eene beslissing wil nemen no pens den noodigen diensttijd. Wij weten niet, welke verhevene pro- grammas door de verscheidene korpsover sten aan de commissie werden voorgelegd, maar hetgeen wij wel weten, dat is, dat er heden ten dage nog oneindig veel tijd ver speeld wordt in het leger aan nuttelooze dingen. Wij willen eenige voorbeelden aanhalen. Op Dinsdag laatstleden zagen wij een soldaat der artillerie aan het l'ark te (Jent die rond 9 uur 's morgens met twee bloem- koolen onder den arm, over de straat wan delde. Die soldaat was een ordonnance van een officier, die de boodschappen moest doen voor de vrouw van zijn meester. Verleden week zagen wij op de koer der kazerne van eene provinciestad een adju dant, die zich vermaakte met een dertigtal soldaten, die om 3 uur 's namiddags zich aan kinderspelen overgaven. Op heel de koer was er natuurlijk geen enkel officier te ontwaren. Te Gent schiet het regiment cler artille rie den oppergaai af. Het regiment wordt herschapen in eene voetbal-vereeniging. Niet alleen worden daar de soldaten en oud-soldaten, die zich uitsluitend voor het voetbalspel gereëngageerd hebben,gedrild voor de vermaarde Coupe du roidie be staat uit voetbalmatchen onderde verschil lende regimenten des lands, maar de sol daten worden in groep naar het voetbal plein van de« Racing ClubofGantoise» geleid, waar ze moeten dienen als suppor ters voor den club van hun regiment. Wij vragen ons af, met wien men hier den spot drijft, en met wiens geld menden aap houdt? Want verliezen wij niet uit het oog, dat de feiten, welke wij hier opsommen niet eigen zijn aan dit of am geen regiment. Moesten wij beginnen met aide misbrui ken, welke bestaan in de regimenten van de hoofdstad en in de regimenten van het bezette gebied aan te halen, dan ware ons blad te klein Dat men ons bijzonderlijk niet kome spreken van overdrijving. Indien de leger- commissieof de minister van Landsverde diging aan onze gegevens twijfelt, zijn wij bereid de feiten met datum en naam vast te stellen. Wij zijn dan ook verwonderd, wanneer ministerPoullet in de legercominissie kwam zeggen, dat men geen overwerk moet ei- schen van de officieren, die in dergelijk ge val het leger zouden verlaten. Welnu, indien de officieren meenen, dat ze te veel werk hebben, kunnen zij gerust- het leger verlaten. Zij zullen dan eerst on dervinden, hoe men in het burgerlijk leven moet arbeiden om den kost te verdienen. Minister Poullet heeft overigens een zoon, die officier is in de artillerie te Brus sel. Hij kan bij de beste bron om inlichtin gen gaan. Wat ons betreft wij zijn niet rijp om ons 4 bij den neus fe laten leiden. Wij beweren dat er in het legerveel tijd verbeurd en ver brod wordt, zoodat men gemakkelijk den diensttijd van eenige maanden zou kun nen verkorten, indien men den tijd wat ver standiger wilde besteden aan nuttig werk. Wij roepen de uitdrukkelijke aandacht van de legercominissie op dit punt en wij hopen, dat er omtrent het gebruik der sol daten en het gebruik van den diensttijd een ernstig onderzoek zal ingesteld worden. Wij laten ons niet meer .indommelen door praatjes en vertelsels. De verschillende vormen der tering Vrienden lezers, nu eens goed opgepast om wel dit artikel te begrijpen. Er zijn Ten- eerste chronische vormen. Ten tweede: acute of scherpe vormen van tering. Onder de chronische hebben wij De ulcéro-caséeuse vorm, die liefst den top der longen aanpakt. Eerst wordt de long hard, vervolgens papachtig omdat de ziek te veld wint en in de long een etterplek wreet, die zoo wat met oude camenbert kaas kan vergeleken worden. Later verdwijnt geheel die etterende massa en in de plaats blijft er eene holte, een gat. Dit is de meest gewone vorm van longtering. We hebben hier dus de toppen der longen die het eerst ten onder gaan, dan het middenste deel wanneer er reeds holten bestaan in de top pen, doch de basis der longen komt bijna nooit tot het holtestadium, omdat de vree- selijke kwaal reeds voordien zegevierend de dood heeft binnengebracht. Welke zijn de verschijnselen van dezen teringvorm Gewoonlijk wordt de aandacht getrok ken, niet op de longen, maar wel op andere organen de maag werkt niet meer zooals het behoort; de zieke vermindert in gewicht, of spuwt 's morgens, doch er is geen koorts. Soms ook zijn het een reeks verkoudheden die zich zoordoe 11; of nog de nieren die ziekteteekens geven. Maar altijd hebben we ditvermagering vermindering van 't weer standsvermogen en een armtierig uitzicht. Liet volk zegt gewoonlijk Hij staat op een tering. De fibreuse vorm. Hier hebben we niet te dom met ette rende massa of holten in de longen maar wel met een geweldig sterk indringen van de tering in het bindweefsel der longen. Het is dus het longweefsel niet dat feitelijk aangetast is maar het bindweefsel. Om u dit beter te doen begrijpen zou ik de lon gen met een net kunnen vergelijken de gaatjes zijnde het longweefsel en de koor den het bindweefsel. Dus in plaats van de gaatjes zijn het hier de koorden die aange tast zijn. Het is de tering van de arthritieke zie ken. De longen zijn klein en samengetrok ken oprechte kinderlongen in een groote borstkas. Hier vinden wij kleine, heel kleine holten, maar er zijn er zeer veel. De kwaal heeft dus natuuilijk een veel trager verloop doch 't einde er van is dat we komen tot een ulcéro-caséeuse vorm den tweeden vorm eindigt dus zooals den eer sten. Onder de scherpe of acute vormen heb ben wij I. De vliegende tering. a) Een eerste vorm vinden wij wanneer de groote luchtpijpen en de iongen aange tast zijn. De Kochbacille wordt geweldig uitgezaaid in eene reeks ziektehaarden. Er is geen te volgen verloop alles gebeurt snel en iap enkele weken e t dc dood heeft haar werk volbracht. Dit is de vliegende [tering der kinderen van 3 tot 6 jaar. b) Er is ook nog de pneumonische vorm. Het is juist alsof de zieke een longontste king doet. Dit komt omdat de ziekte ver oorzaakt wordt door de Kochbacille en dat er terzelvertijd besmetting is dooi de bacille die de longontsteking teweegbrengt. De kwaal gewoonlijk is hier ook rap mees ter. Het is de vliegende tering der men schep die weinig weerstandsvermogen be zitten. 2) De granulie. Hier gaat het uiterst rap. Geheel de lon gen zijn doorzaaid van onder tot boven men zou zeggen dat er tniliioenen abcessen zijn zoo groot als een speldekop. Deze vorm versmacht den zieke. Het gebeurt vaak dat alles gedaan is in 2-4 dagen bijzonder bij fmiders van 2 tot 5 Jaar. 3) De bloedbesmettingsvorm die op twee manieren zich openbaart, a) Daar waar de tering een algeineene kwaal is de koch bacille die in 't bloed overgaat en natuurlij kerwijze al de organen aantast. Zonneklaar is het dat deze vorm geweldig slecht is. Dan is er ook b) den typhusvorm die inet dezen naam gedoopt werd omdat de ziekte haar verloop heeft in twee stadiums. I11 het eerste stadium is het juist alsof den zieke den typhus heeft. Na eenige weken komt alles min of meer in orde, doch iiier begint het tweede stadium de kochbacille in het bloed zet haar vernielend werk voort. Het kan gebeuren dat deze vorm tijdelijke gene zing brengt na het eerste stadium doch een punt staat vast deze zieken sterven alle maal van de tering. Laat ons nu een oogenblik nagaan wat ons volk niet goed begrijpt Het gebeurt wel dat we hooren dat die of die gestor ven is van de tering in de hersens Dit is een slechte uitdrukking feitelijk is het een hersenvliesontstekingteweeg gebracht door de koch-bacil. Deze ziekte is doorgaans snel doodelijk...eti de medikale wetenschap is tot op heden om zeggens onmachtig tegenover deze gelokaliseerde kwaal. Velen onder u hoorden ook nog van de tering aan de nieren. Welnu, hier gaat het beter om te vechten, op voorwaarde dat de dok ter tijdig zijn diagnose stellen kan. Enkel de chirurgikale tusschenkomst (dus de nier uithalen)geeft hier redding, en dit op voor waarde dat de andere nier gezond 1 veze. Zoo de beide nieren aangetast zijn beteekent ditzekere dood. Maar, waar het moeilijk is 0111 ons volk op het rechte pad te brengen is daar waar de tering zich genesteld heeft in de slijm- vlieszakken van het knie- voet- of handge wricht. Dit zijn de koude abcessen. En hier is het lastig voor den dokter aan het ver stand van den zieke te brengen dat er moet tusschengekomen worden. Het gaat enkel bij de kinders goed om, met medikale hulp, tot eene volstrekte genezing te komen. Bij de volwassenen moeten de gewrichten opengelegd worden, het besmette deel weggenomen en uitgehaald wat geabce- deerd is desnoods afgezaagd wat absoluut aangetast is en dan komt men nog met schitterende resultaten tot de genezing. Dit zijn nu, vrienden lezers, de bijzon derste teringhaarden die ik heb aangehaald. Er zijn er nog andere, doch daar zij minder belangrijk zijn, zullen we maar met de bij zonderste ophouden. Ik hoop wel, dat gij u nu een gedacht hebt kunnen vormen van het schrikkelijke der kwaal, en het zal nu ook gemakkelijker zijn om te spreken over het voorkomen en het behandelen der tering. (Verboden nadruk.) Begrafenis Onder een buitengewo nen toeloop van volk, had Zaterdag, om 10 12 uur, in Sint-Maartens-noodkerk, de begrafenis plaats van Z. E. H. A. D'Have- loos, onderpastoor aldaar. Na het Evange lie sprak de Z. E. H. Kanunnik Delaere de lijkrede uit over den diepbetreurde overle dene, die was een nederige, dienstvaardi ge, geleerde en heilige priester. De laatste woorden van den aflijvige waren als het ware de leus welke alle christenen zouden moeten voor oogeti houden en bewerkstel ligen. Hij is ons voorgegaan ter zaligheid, een heerlijk voorbeeld nalatende van chris telijke deugden. Filtn opname. Zaterdag waren hier in onze stad aangekomen eenige heeren uitgezonden door eene cinemamaatschappij van Brussel, welke voor opdracht hadden een Yzerfilm klaar te maken. De onkosten ervan zouden ruim vijf millioen bedra gen. Zij waren eerst gegaan naar de Rijssel- poort, waar de aldaar opgestelde kanon nen zoogezeid inwerking werden gebracht. Fusees werden opgestoken en de ver momde soldaten deden er de vereischte oefeningen. [Doch 's avonds was de indruk nog veel geweldiger toen de brand van onze hallen voorgesteld werd. In een oogwenk was alles gereed en de vele toeschouwers herzagen gedurende eenige oogenblikken het akelige visioen van de vernietiging onzer wereldberoemde lakenhalle. En me nigeen bij het verlaten dezer logenachtige voorstelling, zal zich zeker de vraag gesteld hebben is het enkel daarvoor dat onze puinen moeten blijven bestaan Doch neen nietwaar, dat willen wij maar niet aannemen, en alwie iets bijbrengen kan tot den heropbouw van het schoonste burgergebouw dat ooit ter wereld bestaan heeft moet het als eene plicht aanzien daar voor te ijveren en te werken, opdat wij in afzienbaren tijd de blijde mare over de wereld zouden mogen zenden De halie is herbouwd, Yper herleeft Vraagt overal een fijn, smakelijk en verfrisschend Algemeen Vertegenwoordiger Hoornwerk, 2, YPER Voortverkoopers worden gevraagd voor de streek.

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1928 | | pagina 1