Nieuws- en Aankondigingsblad. m de leiders der Krisiene Prbsirs uil YPEB-PBPER1K6HE Over looneeisshBrman en nog wat... Ycrrautl is hut vprkoopra van een hooien liefde voor een lai»er doeleinde. YPERSCH LEVEN SIDKO-LËMOXAhE, i.i:i:t \vI:\vi.iGGi; ZO A I)AG K 1ST. 2* Jaargang. Nr 61. Prijs per nummer 30 centiem Zondag 26 Februari 1923. Beheer en Opstel: Tuinwijk Ligy, 80, Yper. Postcheckrekening: 1886.79. (E Vanderghote.) E. H. Cvriel VERSCHAEVE. Edgard LOUAGE Edgard LOUAGE De dienstdoende Apotheker op Zondag 26 Februari is m houtekier, Meenensfraat Abonnementsprijs 16 fr. 06 per jaar. 9 Ir. per half jaar. 5 fr. per drie maanden. Buitenland 25 fr. Men abonneen op alle postkantoren. Aankondiütnüirn bij otereenkomst. Tarief op aanvraag. Verschijnt Wekelijks. Alle nieuws moet tegen den Donderdag ten laatste inge zonden worden. Naamlooze artikels worden niet opgenomen. Wc lazen in De Poperinghenaar van Zondag laatst 'n artikel van de leiders van 't Poperingsche Volkshuis getiteld: «Een hulde aan Kardinaal Van Roey Met 'n hulde aan den primaat van Bel gië moet iedereen instemmen, ieder chris ten mensch wij ook, als't er alleen om Hem te doen is en niet om de politiek Hem echter daarin meesleuren en dan nog zonder zijn weten,dat isallesbehalveChris- telijk. Het telegram dat Hem gestuurd werd is door Christelijk en Zijn antwoord ook, dood-natuurlijk. Dat artikel echter komt een en ander ver troebelen en sommige beweringen passen niet bij 'n hulde aan den Kardinaal. Dat moet zoo den schijn geven dat de Natio nalisten inderdaad opstandelingen zijn. Of heeft de Kardinaal dat ook al gezegd? Of verlangen de Kr. werklieden dien opstand. Wij vragen aan den schrijver: 1« Meent gij eerlijk en in geweten wat ge zegt van de Nationalisten, namelijk dat het er bij hen eerst en vooral om te doen is het hoogste Kerkelijk Gezag van ons land hatelijk te maken» 2° Zoudt gij in geweten durven verkla ren dat uw artikel niet als doeiheeftde Na tionalisten hatelijk te maken om zelf poli tieke munt te slaan uit 't geval Wij begrijpen nog altijd niet die heftige logenstraffing van wat hier vroeger werd geschreven. De feiten werde n ons elders be schreven door tnenschen uit uwe partij die erbij tegenwoordig waren. Uwe eigene bladen zegden zelf dat al uwe vertegenwoordigers uit West-Vlaan- deren die 's morgens van geen deelname aan de regeering wilden weten, 's namid dags ineens van gedacht veranderden om 'n hooger belang Of was dat hooger belang slechts den ministerzetel op zijn eigen met de politie ke voordeelen daaraan verbonden? Aangenomen dat de hoogere geestelijk heid gelooft geene sterke eenheid te behou den zonder het patroonschap van 't Belgi sche staatskraam, dat zelfs de Katholieke politiekers het in zekere mategoed meenen de Vlaamsche Nationalisten te moeten we ren om de talrijkere fiansJidolle Belgen in de rangen der partij te behouden en met hen den Staat eeren, zij het dan ook ten prijze der Katholieke beginselen zij zijn in zekere mate te verschoonen. Oij, echter Vlaamsche Kristene werklieden die niet ge looft dat het belang der machten uit Brus sel boven ons Vlaamsch-Nationaal belang staan, die overtuigd zijt dat onze Christene overtuiging niet mag geofferd worden aan den Qoddeloozen staat, gij zijt hier niet te verontschuldigen en uw medeheulen is op zijn minst eene verloochening uwer prin ciepen. Uw optreden zoual_s gij hel doet tegen het Vlaamsen Naïïonalisme is erger dan 'n eenvoudige veroordeeling. Daarin ligt leedvermaak en zelfzuchtige politieke verwaandheid waaraan gij het kostbaarste wilt versjacheren dat wij bezitten: Ons Christen geloove. Het staat er dus zwart op wit, in hunne gazetten, overal waar ze nog wat plaats kregen, datPuinentroost en de Yper- sche Studiekring een wraakroepende zonde op hun geweten hebben. Ja, ja, de A. C. W. ertjes hebben op hun poot gespeeld, omdat Puinentroost en Studiekring uit het Volkshuis wegna men wat hun toebehoorde Zij hebben in hun fameus artikeltje Oproep de waarheid echter een deukje gegeven en daarover een paar woorden. Puinentroost en de Ypersihe Studie kring mochten heel het winterseizoen over de feestzaalal de schermen en het tooneel- gerief beschikken schrijven de A. C W. ertjes. Beschikken, dus vrij de feest zaal gebruiken naar eigen goeddun ken. Zoo, zoo En de rekeningskens, dè VerderHerhaalde malen mochten zij de feestzaal pachtenja zelfs op Kerstdag en voor hun familiefeest in Januari er gra tis van gebruik maken. Hum Hum Herhaalde malen pachten Ons ant woord is kort altijd pachten Op Kerstdag gratis gebruik !!Ons ant woord Willen wij 't rekeningsken van het Kerstfeest hier overdrukken, A. C W. ertjes Voor het familiefeest van 15 Januari 1.1. gratis. Ziehier ook ons antwoord Gratis, ja, mits het betalen van een belangrijke som voor licht en verwarming. En hoe durft ge spreken over dien enkelen keer dat we over de zaal mochten beschikken (om uw eigen woord te gebruiken Dat feestje zal u anders toch wel genoeg opgebracht hebben, meenen wij Verder Op hun laatste feest (van Puinentroost) werden geen andere schermen opgesteld dan deze der christene werklieden. Volledig akkoord maar in den huur prijs der zaal is het gebruiken van al de tooneelbehoeften begrepen. Dat staat toch klaar en duidelijk in art. V litt. 4 van uw... reglement Enne.... de huurprijs werd toch altijd be taald, gelooven wij? Nog wat verder staat er te lezen dat het was met de hoop (o zoete hoop die tijdig kon verijdeld worden dank zij....! om de heeren Christen Werklieden in d'omnoge- lijkheid te stellen hunne aanstaande too- neelfeesten te laten doorgaan, dat Puinen troost» en «Studiekringhun gerief weg namen Maar datkonden we immers gedaan hebben op Zaterdag, 25 Februari, daags vóór hunne vertooninger». Ja, als er van kwaden wil maggesproken wor den (en dat staat toch tusschen de regels v. uw oproep te lezen) dan zouden we mis schien eens het boekje, der zonderlinge praktijken van hetChristen Werkersverbond kunnen openleggen! Het valt u lastig dat gerief nu te moeten missen Maar n mand belette u ook eens aan ons de toelating te vragen (het moest nog niet -chriftelijk zijn om ons gerief voor uwe opvoeringen van 20-27 Februari te gebruiken. Daarbij, wij her inneren ons niet dat het Christen Werkers- verbond ooit de toelating vroeg om het gerief van Puinentroost en van «Studiekring te gebruiken. Of moes ten dezen het niet vragen om andermans goed te gebruiken? En, a propos, een klein vraagje: moesten de kajotters bij hunne laatste opvoering de toelating niet vragen aan «Puinentroost» om een linnen, geschilderden doek vanver- p schillende m2 te gebruiken en te scheu ren, en er nog een brok van ongeveer lni2 van te laten liggen bij de vuile papie ren? Doet maar een dringenden oproep, en mogen de mildegiften die men op de post- checkrekeningen n1^ X en V zal storten U wel bevallen Misschien zal er genoeg zijn om ook wat nieuw gerief voor ons, want ook het onze wordt «kaduk»!! «WIJ» Christen Middenstand. - Maandag laatst voor eene welgevulde zaal sprak E. H. Alossery, algemeen Proost van den Christen Middenstand; zijne klare en geest driftige uiteenzetting over de noodzakelijk heid van samenwerking op alle gebied, vooral voor de Middenstanders, zal zeker aan al onze leden veel deugd hebben ge- jiiaii, en zal, hopen we, veel medehelpen ohMjiïZïf afdeeiiiïg steeds rheer te doen bloeien. De Voorzitter heeft ten andere in zijn inleidend woord laten hooren hoe hier geijverd wordt voor uw welzijn, Mid denstanders van Vper. Het luimige spel Vlug verdiend «ge noot den luidruchtigsten bijval. Proficiat voor de jonge spelers en groei en bloei voor de maatschappij. Tooneelfeest College. Zondag avond voor eene uokvolle zaal, hebben de studen ten van St Vincents College hun jaarlijksch tooneelfeest gegeven ten voordeele van de behoeftigen van StVincentiusgenootschap. En men zou aan de waarheid te kort blij ven moest er niet gezegd dat de studenten zich wonder goed uit den slag trokken en voortreffelijk spel leverden. Ook de toe schouwers hoogstens voldaan, hebben die jongelieden van harte toegejuicht en 't was welverdiend ook. Hunne beschermelingen zullen zeker de schoone daad der jonge heeren naar be- hoor'en weten te schatten. Vraagt overal een fijn, smakelijk en verfrisschend Algemeen Vertegenwoordiger Hoornwerk, 2, YPER Voortver koopers worden gevraagd voor de streek. Carnaval. De Carnavalstoet welke Zondag laatst, met een bijzonder weder begunstigd, door onze straten trok, heeft grooten bijval geoogst en onzeggelijk veel volk naar de stad getrokken tot bate van eenieder. Hier volgt den uitslag van den wedstrijd: Maatschappijen buiten wedstrijd 1De aloude Sicatnbers van Roesse- selaere. 2. De Harmonie Ypriana. 3. De Reus van Steenvoorde. 3. De Koninklijke fanfare van Mees- sen. 4. De Harmonie van Waasten. Ie Reeks. Prijzen De Ypersche Reus. Zeeschuimers. De Ypersche Schotten. De Lustige Morienen. De Hoveniers. De Boertjes van den Touquet. [120. 7. De mannen van den Charleston. [100. De bolders van Falies. De Vlaamsche Harmonie. Poperinghe Vooruit. Jonge Rookers. 2l' Reeks 8. 9 10, 11 fr. 350. 250. 250. 200. 150. 100. 100. 100 100 1. De Wonderinosselen. 2. Hollandsche Boeren. 3. Kabouters (Zannekin) 4. Beenhouwers. 3e Reeks 1. Het Rozenkasteel. 2. De ware melkgeefsters. 4e Reeks 150 100 75 50 75 50' -.x.«»tN. A 1De Beweegbare Schoe. 60 2. De Brouwerij De 3 Koningen 40 3. De 3 Gebroeders. 40 4. Carnaval. 30 5. Marokijn. 15 6. De Ruiters. 15 5C Reeks 1. Yper-Hoekje. 200 2. Paardenslachting. 150 3. De Blijde Kaarters 100 4. Gedenkenis 1895. 75 5. De Erontschuiiners. 50 6. Dappere Kaarters. 40 875 franken werden verdeeld onder de vreemde deelnemende maatschappijen. gewaarborgd tegen regen en zonneschijn te bekomen bij Hoornwerk, YPER Rotsing. -Zaterdag avond kwam H.D.G. met zijn auto aan den hoek van de Stuers- straat te weeg de Maloulaan op, toen de autocamion van den H. C. in tegenover stelde richting aankomende op het klein rijtuig botste. Gelukkiglijk niets anders dan stoffelijke schade, 't Had kunnen erger zijn. Haring/nis Volgens oud gebruik had den wij Dinsdag om 8 1 2 uur in de Kerk van O. L. V. Gasthuis, de misvoor de over leden weldoeners en weldoensters van de oude hospicen. Die mis werd haringmis genoemd, omdat de menschen welke deze bijwoonden elk een brood met een hcring ontvingen.

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1928 | | pagina 1