S I N X E N 1 1 Éi NiEUWS- EN AANKONDIGêNGSBLAD. Arbeiders Arbeidsters 27 Jaargang. Nr 74. Prijs per nummer 30 centiem Zondag 27 Mei 1928. Beheer en Opstel: Statiestraat, 39, Yper. Postcheckrekening: 2131.97. (Rud. Claeys.) Een passende Ontmaskering \ertrouwl de verdediging van Vlannderens volksbelangen aan BEWI STE Vlamingen BBEEKT HIK BA\i)EX Zarsd«#g 3 Juiti; krijgt I daartoe nog eens een gednebt wapen in de band. Misbruikt bel niet, en ziet bieronder waar en boe gij bet ijoed gebruiken knnt. 3 Piaaisvervangsnae Karoidaien Dus TWEE-MAAL DOPPEN ééns boven Florissoonc en eens boven Desramault. Abonnemtnuprijs 16 fT. 00 per jaar. y tr. per half jaar. 5 fr. per drie maanden Buitenland 25 fr. Men abonneert op alle postkantoren. Aankondj-ongin bij overeenkomst. Tarief op aanvraag. DE men Alle nieuws moet tegen den Donderdag ten laatste inge zonden worden. Naamlooze artikels worden niet opgenomen. 'crsch ijnt Wekelijks Sinxen is het feest van den f I. Geest. I let herinnert eerst en vooral aan de groote gebeurtenis, die in hare verrassende werking het schoonste bewijs blijft hoe het ontstaan der H. Kerk Gods werk is, het werk van den f I. Geest. De eerste geloofsverkondigers zijn werk tuigen bovennatuurlijk uitgerust, en die al de dagen van hun verder zoo bewogen levtn vóór de aardschemensclien en mach ten stonden als wezens van een ander slag, van een ander maaksel de Geest Gods vervulde ze, de Geest der vurige tongen... ze bleven de tastbare bewijzen ervan dat de II. Geest 't meiischelijk wezen verbo- vennatuurlijkt, hermaakt tot aangenomen kinderen Gods en erfgenamen des hemels. Wat kon op die menschen, dien de drift van den Sinxenstorm dreef, dreigement en verbod. Gij stoort de openbare orde! zeiden de vetbezoldigde kampioenen van 't ver goddelijkte romeinsche staatsgezag, en met hen de joodsche sycophanten, die de wet en de machtvoerders zochten te gebruiken om er die onwelkome vernieuwers mede neer te slaan. Maar wat hielp het? Wij kunnen wat we gezien en gehoord hebben niet zwijgen Non possumus,1 Geen geeseling ten bloede, geen gevangenneming geen marteling, geen dood, zullen hunne werking stremmen, omdat ze is de werking van den Geest Gods, van Hem die beloofd had met zijne volgelingen te zullen zijn tot het einde der eeuwen. Daarop steunt de kerk van Christus, daarom kan ze niet vergaan. Op Sinxen kan telkenmale de kerk den weg van eeuwen overschouwen dien ze op de goddelijke belofte vertrouwend heeft afgelegd. Die weg kruist en herkruist andere wegen, het rijk Gods hier op aarde zag zoovele andere rijken staan, ontstaan en vergaan. Te begin nen met het roomsche rijk dat binnen zijn grenzen den nieuwen godsdienst niet wilde; en zie, juist in 't midden van dat rijk is lie dat de zetel van 't christendom gevestigd werd. Geen eeuw of een troon wordt ge sloopt de tijd verslindt de steden, geen tronen blijve i staan een uitgezonderd, de troon van Christus plaatsvervanger op aarde. De legerbenden sneven, een volk zal niet vergaan Welnu daaraan kan men met recht twijfelen rijken begeven, landen nemen andere vormen, grenzen blijven willekeurige scheidingslijnen, talen zelfs verdwijnen of vervormen zich zeg gen we gerust dat aardsche instellingen de eeuwen niet trotseeren, en geen volk zeker is tientallen eeuwen als volk geteld te zul len worden alleen die maatschappij die 't eeuwige heil te doen heeft, die Christus heeft tot stichter en van zijn Geest is be zield zal alle landen en volken overleven en de eeuwen tarten. Wij minder dan iemand zullen pleiten voor 't overganke lijke aardsche! Inrichtingen, wezen het landen ja vaderlanden, die niet uit natuur lijke stroomingen en verwantschap zijn ontstaan, maar 't gevolg van tijdelijke bere keningen-en statenbelangen schijnen ook gedoemd het eerst te zullen vervallen; maar zelfs een stambewust volk en eene ééntalige gemeenschap is niet iets onver gankelijks. (insidealleen de Kerk aan zien we als zoouamg Alles voor Vlaanderen, Vlaanderen voor Christus willen we daarmede geenszins het tijdelijk belang huldigen ten nadeele van het eeuwige. We dienen Christus als Vlamingen anders schijnt ons onrede lijk - en die dienst is onze eerste en hoog ste plicht het eeuwige is voor allen het hoogste en het eerste, en ja ook Vlaande ren is eene vergankelijke aardsche gemeen schap die niets is ten aanzien van 't lijk Gods. Wat zullen we dan zeggen van die andere aardsche scheppingen die maatwerk zijn van staatslieden ten gunste, niet van 't volk waarover het beschikt, maar van vreemde belangen en heerschers Het is telken jare voor alle oprechte Ka tholieken een ware vreugde, gemengd met dankbare fierheid, de afkondiging door Paus Leo XIII van zijn wereldbrief «Reium Novarum te herdenken. Omdat zij katholieken zijn, bewust van hun plicht in de maatschappij het zaad te zaaien en de wereld tegen de dwalingen, zoowel tegen de nieuwe als tegen de oude te beschutten, zijn zij den geest der voor gestelde katholieke oplossing van het maat schappelijk vraagstuk geestdriftig bijgetre den, dien nieuwen geest die rechtstreeks gericht is tegen het liberalisme, oorzaak van de akelige en onverdiende wantoestan den waaronder de werkende klas zuchtte, en tegen het socialisme, verkeerd en nood- lottig geneesmiddel. Zonder een verandering van geest was er geen redding te verwachten, en die geest kon geen ander zijn dan deze van de katho lieke leerstelling. Indien God geen antwoord geeft op het sociaal vraagstuk, had Veuillot ge- schreven, zal niemand er een voldoend antwoord op geven. Dat heeft Paus Leo XIII ingezien, en daarom heetthij, met het schier onbegrensd gezag dat het zijne was, op dit antwoord van God gewezen. 't Was in 1801 dat hij tot de katholieken een allerdringendsten oproep richtte, die als een noodklok over de w ereld klonk. Eenieder schreef hij, heeft zich aan te c gorden voor zijn taak, en wel met groo- ten spoed, opdat de kwaal, reeds van zoo grooten omvang,niet ongeneeslijker wor- de door het di alen met het geneesmiddels Als er ooit een vingerwijzing geweest is, die dringend gevolgd en algemeen moest aangenomen worden, was het dus wel de ze voor alle katholieken moest zij de beteekenis hebben van een onvergankelijke goddelijke boodschap van actie en aposto laat En anderzijds, als er ooit eene vermetel heid van wege katholieken bestaan heeft, dan was en dan is het heden te dage nog deze vingerwijzing, deze goddelijke boodschap, te veronachtzamen, ja, zelfs te gen te werken. Zijn er wel katholieken gevonden ge weest die zich aan deze misdadige verme telheid bezondigd hebben Zijn er nu nog? Het antwoord op deze dubbele vraag vinden wij in een open protestbrief van het Algemeen Christen Vakverbond van Bel gië aan den voorzitter van de Federatie der katholieke kringen, en waaruit wij hieron der eenige uittreksels weergeven tot stich ting onzer lezers, en tot beschaming van de Vlaatnschhaters. I Idtnidi ren litjl (jtddi;ish rd in de boeien van de sociale ellende waarin hel door de bclgiscbc par tijen om België geklonken werd. werkelijke ktiiiiliilnh it Florissoone Isidoor m Waignein Karei Logie Cyriel Desramault Julien M Lewyllie Jules Dael Marcel Voor het VI. Nat. Vakverbond Meester CLAEYS, afgesteld onderwijzer, Yper. Wij hebben reeds al het nadeel ondervonden, dat de federatie der katho lieke kringen van bij de verschijning van RerumNovarum in 1891, niet onverho len en geestdriftig voor die heerlijke maatschappelijke leering der H. Kerk is vooruitgekomen. Ge zoudt ons toch eens duidelijk moeten zeggen op welke wijze gij in de federatie, uwe verplichtingen tegenover de arbeidende klas hebt vervuld. Welke lessen hebt gij benuttigd uit de kerkelijke leering om aan de rijke menschen die met hun kapitaal betrokken zijn in groote handels- en nijverheidsmaatschappijen, voor te houden dat hunne sociale ver plichtingen verder reiken dan tot het op strijken van hooge dividenden, dat er verdienstlijker bezigheid is dan het knip pen van vervallen koepons Wij gelooven niet te overdrijven wanneer we zeggen dat de ergelijke mis standen en de slechte verhoudingen in het maatschappelijk leven, en niet het minst de verderfelijke voorbeelden van de groot-industrieelen van alle kleur, in

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1928 | | pagina 1