2* Jaargang N" 79. DE Y PERSCUE BODE Bijvoegsel. Zondag 1 Juli 1928. TIEIIlie 8EB ÏE8WOESTE 6EWESTEI S>oli«l« ii vail iirt II. Ilill't Bouwdag ie Hasselt op Zoodag 29 Juli it i 8 T i: L A X O ROESELAERE Van hier en elders 5 0 0 - 1923. 61* Trekking 20 Juni 1928 R. 326.430 Num. 4 Fr. 1.000.000 152.869 4 Fr. 100.000 130.425 2 Fr. 30.000 280.232 1 Fr. 50.000 368.458 3 Fr. 30.000 De andere nummers der reeks zijn uitbe taal baar aan 550 fr. Het groote vraagstuk van de proviandee ring in Hasselt heeft in de laatste dagen de volle aandacht van de feestkoinmissie in beslag genomen. God zij geloofd alle maatregelen z jn genomen om aan die dui- zende vreemdelingen een hartelijke gast vrijheid te verzekeren, op voorwaarde dat het inrichtend komiteit zoo spoedig moge lijk bepaalde gegevens ontvangt van het getal deelnemers. Het Congres der H. Hartebonden dat om 11 uur begint wordt in 6 afdeelingen verdeeld, waaronder eene sectie voorbe houden voor de priesters en twee waarin vraagstukken van modern apostolaat zul- lc-d behandeld worden. De massabetooging zal om 3 1 2 uur stipt moeten vertrekken en intweegroepen opinarcheerende wegwijzer is kort (1600) meter. De Bondsbestuurders klagen dat er nog te veel zijn die geen beslissing kunnen ne men. Bij gelegenheid van de bondscom- muniemis. v. 1 Juli zorgen de twijfelaars er voor dat ze een jawoord zeggen. De Staten Het Anti-oorlogsverdrag Nu dat aan de groote mogendheden nudedeeling is gedaan van Kellagg's voor stel om den oorlog als midden van natio nale politiek te schrappen, heeft Frankrijk eveneens zijn tegenvoorstellen medege- deeld. Zij komen neer op een reeks voor behouden het verdrag treedt niet in wer king vooraleer het door alle natiester we reld onderteekend zij recht om oorlog te voeren tot zelfverdediging wordt erkend de schending van het verdrag door een partij ontslaat alle andere van hunne ver plichtingen tegen den aanvaller; het vol- kenverbondsverdrag, Locarno en andere verbintenissen worden niet aangetast. De meening van Frankrijk is klaar uitstellen tot in een verre toekomst (tot allen onder teekend hebben), en dan nog verlof ont te oorlogen uit zelfverdediging of om de ver bonden bij te springen Jougo-Slavië zou eerst beginnen oorlogen, Dan springt Frankrijk bij en zijn diplomatiek geweten is rein. Voor wie de Fransche politiek en de Fransche verdragen kent, is het klaar- biijkend dat Frankrijk geen overeenkomst wenscht, doch het durft niet vlakaf weige ren. Duitschland heeft een voorloopig, ge heel inste.;nmend antwoord gestuurd. Ook Japan is bijgetreden en Engeland heeft insgelijks instemmend geantwoord. DUITSCHLAND De Belgische minister Vandervelde zal volgende week een bezoek aan Berlijn brengen en voornamelijk in Zionistische kringen verslag uitbrengen over de indruk ken, die hij tijdens zijn reis naar Palestina heeft opgedaan. Bovendien zal Vandervel de die, reeds lang voor hij minister was, tot de bekenste Belgische advokaten be hoorde, voor de Belgische advokaten-ver- eeniging een rede houden over de Belgi sche balie. Onthoudt! Zondag 1 Juli aanstaan de. - Roeselare. - Inhuldiging strijdvlag K. V. N. V. en plechtige in huldiging Vlaams Huis. Brugge. Geweldige ontploffing. Verleden week Vrijdag heeft zich in het Stubben kwartiert nabij de Ezel poort, te Brugge, eene ontzettende ramp voorgedaan. Kwart over acht werd de stad opgeschrikt door een buitengewoon geweldige ontplof fing en aan den Noordkant bemerkte men groote rook wolken die ten hemel sloegen. Weldra wist men dat de ontploffing ge beurd was op den eigendom van M. Emiel De Buysere, handelaar in oud metaal, wo nende in de Generaal Lemanstraat, naast de stoomwasscherij Mon Désir Volgens buren beweren, was er een be gin van brand ontstaan op deze opslag plaats. Verscheidene personen waren toe- geloopen otn hulp te bieden, toen eene ontzettende ontploffing al de huizen van het kwartier op hunne grondvesten deed daveren. Al de belendende woningen wer den erg gehavend en de achterbuurt van een reeks huizen laggansch in puin.Overal in der. omtrek werden pannen van de daken gerukt en tot op de Elisabethlaan en in de Ezelstraat waren vitrienen en spiegelruiten verbrijzeld. Het was een vreeselijk schouwspel. Mr Emiel De Buysere, de handelaar, lag meer dan honderd meters verder, hij was al over een muur heen terecht gekomen in den tuin van een gebuur. Hij moet op den slag dood zijn geweest. Men vond op de plaats des onheils nog zes andere vreeselijk ver minkte lijken. Men telt ook een veertigtal gekwetsten waaronder 7 doodelijk geraak ten. De officieren van de recuperatiedienst van Wevelghem zochten naar de oorzaak van de ramp Sergeant-Majoor Schmidt vond dat er 300 Kgr Perdite een zeer gevaarlijk springstof, die daar onwettig werd achtergehouden ontploft heeft. De schade aangericht door de ontploffing is veel grooter dan aanvankelijk werd ge dacht. Meer dan zestig huizen zijn bescha digd en verwoestingen zijn aangericht in een strook van meer dan 400 meter. Woensdag laatst te 10 uur had in de pa rochiekerk van St Jacobs de plechtige be grafenis plaats onder eenen grooten volks toeloop. De begraving geschiedde op de kosten van de stad. Drie der slachtoffers Verplancke, De Busschere en D'Hondt zijn feitelijk gevallen als slachtoffers van hun zelfopoffering, daar het bewezen is dat zij alleenlijk ter plaats waren gesneld op het hulpgeroep van De Buysere, om hulp te bieden bij het uitbreken van den brand. Prins Leopold is Dinsdag ter plaatse ge weest. Hij bezocht het doodenhuisje, de gekwetsten en de plaats des onheils. Woensdag avond was er ten teeken van rouw geen beiaardconcert. De vier volks vertegenwoordigers van Brugge zullen in het Parlement eene interpellatie richten tot den minister, ten einde te weten wat de regeering schikt te doen om in de toekomst dergelijke rampen te vermijden dooreen strenger toezicht op de overgebleven ont- ploffingstuigen te doen uitoefenen. Tevens zal eene toelage aan den Staat gevraagd worden, om een gedeelte van de kosten voortspruitende uit de aangerichte schade, te helpen bestrijden. Het geldt hier immers onrechtstreeksche oorlogsslachtoffers. Groote Brand Maandagmorgen brak er brand uit in het gebouw nevens de oude kapel, juist rechtover de Garen- markt. In dit gebouw waren een tiental ge zinnen gehuisvest. Men begrijpt welke ang stige verwarring er onder de aanwezige vrouwen en kinderen ontstond. Allen kon den toch gered worden. De kapel vóór eeu wen de H. Magdalenakerk, is een geschied kundig monument van tweede klas zij is gansch vernield. Een tiental gezinnen zijn dakloos. Men brachtze ineen kazerne over. Stekene Een metse die bezig was een grooten steen weg te nemen die boven een put lag, viel met zijn hoofd voorover in den diepen modderpoel en verdween er letterlijk in. De E. H. Onderpastoor die door zijn venster het schouwspel gezien had, kwam toegeloopen en redde met behulp van den veldwachter den verongelukten man. Boom Zaterdag laatst werd te Boom het driedubbel huwelijk voltrokken van de juffers Boegnaems. Ze werden te zamen geboren, deden te zamen hun eerste com munie en trouwden op den zelfden dag. Heel de gemeente was in feest voor die niet gewone gebeurtenis. Avelghem Smartelijk werkongeluk De ijzerhandelaar Roman Coppen was bezig met eene lange ijzeren staaf op een wagentje te laden. Op zeker oogenblik is de lange staaf ijzer wegende 130 kgr. op zijn been terecht gekomen dat werd afge slagen. De man viel buiten kennis doch kwam spoedig weer bij en riep kermend om hulp. Op dit noodgeschrei kwam de echtgenoote toegesneld diegeholpen door den knecht het slachtoffer op een ligzetel kon neerleggen. De bijgeroepen genees heer stelde eene groote inwendige been breuk vasten diende het slachtoffer de noo- dige zorgen toe. Sintjan ter Biezen Aan den Boerenbond, Aan den Vlaamschen Bond, Aan allen die zullen komen beloogen, ter gelegenheid van de inhuldiging alhier van de boerenbondsvlag op 1 Juii a. s. hou den we eraan volgende mededeeling te doen en vragen deze met grooten ernst in overweging te willen neinen Uit sympathie voor de ons-gezinden die van den Boerenbond van St Jan deel- maken Om op dit feest ook den stempel te slaan van ons zuiver Vlaamsch element Om een paar bestuursleden van den bond te leeren dat kleinzieligheden niet bij ons thuis hooren, en w/y dus niet meten met de maat waarmede zij weleer gemeten hebben tot ergenis van elke welmeenende burger, daar ze in hun verblindheid zich toen schuldig gemaakt hebben aan een onge hoorde grofheid tegenover onze gesneu velde dorpsgenooten Om de vreemde Boerenbonders die met veel instemming ons Vlaamschebonds- leven volgen, den Vlaamsch Nationalen strijd meêvoeien sommigen zullen wel licht voorde tweede maal in de tijdruimte van een jaar betoogen in een vlaggefeest te Sint Jan ter Biezen om deze Strijdge- nooten dus van uit onze sterke Vlaamsch Nationale burcht een gulle groet te bren gen Om defeesh ierende massa te toonen dat, staan we scherp in den strijd, we toch niet blind staan Zal de Vlaamsch-Nationale kracht van St. Jan ter Biezen verzaken aan degrootsche betcoging tRoeselaere, zijn bondsvlag laten wuiven in de feeststemming van het dorp, en de zeergeinteresseerde deelnemer als toeschouwer zijl. bij het vlaggefeest. Het Bestuur van den Vlaamschen bond vraagt ook aan zijn leden het Vlaamsch- Nationale kenteeken te willen dragen, ten einde hun aan diegenen van dienst te too nen die zich inlichten willen over zekere beruchte plaatselijke feiten en personalitei ten. Er wordt ook gevraagd aller medewer king voor een overw eldigende Vlaanische geestdriftmaar orde en tucht Herlees en bewaar a. u. b. Namens het K. V. N. V. afdeeling St Jan ter Biezen. Meester CLAEYS. St. Jan - Vrijdag laatst deed C. Sae- lens met vrouw en kinders een uitstap met peerd en traamkar. In 't terugkeeren, in den ingang van de gemeente was dezwin- gel afgesprongen en daardoor was het ge vaarte vrij. Camiel sprong uit de kar om het paard in bedwang te houden, te laat echter met het gevolg dat vrouw en kin ders uit de kar stuikten. De kinders bekwa men kneuzingen en de vrouw kloeg van inwendige pijnen. Zij werd bijeen genees heer gebracht die enkele dagen rust beval. Het paard stil gehouden bij de kerk had eenige kwetsuren aan de pooten. De Heer Caenepeel die juist ter plaats kwam beval een goede w assching, met creolien. Burgerstand Overlijden Vrij dag laatst André-Jozef Descamp, 2 jaar, zoontje van Entiel en Jozina Callens. Stavele Onze gemeenteraad heeft een toelage gestemd voor het Heldenhul- de monument Met die flinke daad van stambewustzijn moeten onze gemeente raadsleden geluk gewenscht worden. Wij doen het van harte. Isenberghe Ook hier werd een toelage gestemd voor het kruis van Helden- hulde. Proficiat van harte voor onze wak kere gemeenteraadsleden. Welke gemeen ten doen het ons na? Vlamertinghe Wij vernemen dat de wakkere ijveraars voor het Heldenhul- de-komiteit reeds verscheidene duizenden franken rondgehaald hebben. Vlamertin ghe houdt zijn naam hoog de meest Vlaamschgezinde gemeente van ons arron dissement te zijn. (niettegenstaande wij een goeden belgiekenaerealsburgemeester heb ben) Dat zal de meerderheid in onzen ge meenteraad niet beletten van Vlamertinghe verder op waarlijk vooruitziende en ver standige manier te besturen zooals vroeger door het verslag van onzen schepen met cijfers bewezen werd. Zoo moet het zijn, want de Vlamertinghenaars kunnen 't niet helpen dat tegen hun wille uit Brussel een burgemeester opgedrongen werd. Ploegsteert. Viervoudig kloosterju- beleum. De parochie was Zondag 1.1. in feeststemming en aan vele huizen wap perde de vlag ter gelegenheid van een viervoudig jubelviering, te weten de 75e verjaring van de stichting der meisjes school en het 25-jarig bestuurschap der Eerw. Zuster Marie-Thcotime en der EE. ZZ. Marie-Alice en Godelieve. Te 10 u. werd een plechtige mis van dankzegging gezongen waarna een stoet van de school kinderen van oud-leerlingen.vereerd door de aanwezigheid der overheden en opge luisterd door de muziek, de zusters junila- rissen terug naar het klooster bracht, waar zij de gulle gelukwenschen van leerlingen en oud-leerlingen ontvingen. Boesinghe De Boesinghenaars heb ben, Goddank, eindelijk hun plicht begre pen. Hier dient men op te merken dat zoo alle inwoners zich verzetten tegen heton- gepast en vlaamschhatend optreden van een vreemden burgemeester deze het on mogelijk zal kunnen «bokken». De inhul diging van het standbeeld is dus lot onbe- paalden datum verschoven, misschien voor lange. Maar wat er niet zal gebeuren 't is dat het standbeeld wordt ingehuldigd zon der een machtigen toeloop van vreemde lingen,en deelneming van vreemde maat schappijen. Ze kunnen zich dat voor ge zegd houden. Heden Zondag gaat de Vlaamschc bond dus in groep naar Roesselaere. Wij vergaderen bij Hubert Phlypo te Pilckem en vertrekken per fiets te 12 uur zeer stipt. Den 15 Juli nemen we deel aan de fees telijkheden te Yper. Boesinghe zal zorgen er wel vertegenwoordigd te zijn. Elverdinghe St. Pieterskermis Feestelijkheden 1 en Maandag 2 Juli, prach tige velokoers voor parochianen, ingericht doorden K. V. B.— 220 fr. prijzen! in geld entoebehoorten. Inschrijving v.af3u.bij H. Hauspie. Vertrek te 5 uur voor het Vlaams Huis. Maandag 2 Juli, te 8 uur 's avonds, prijs kamp in den Teerlingbak, voor alle leden van den Kath. VI. Bond. 50 fr. Prijzen. Wervick. Hier ook werd aan de Vlaanische Nationale sociale aktie begon nen. Nauwelijks steekt het nieuwe beestje zijn oortjes uit of 't tintelt al van levenslust en kracht. Aan de geestdrift van de in Wervick in de bres vliegende Vlaamsch-Nationale strijdkrachten, aan het gezonde en door ervaring rijpe oordeel van de daar huizen de werklieden is het te danken dat we daar ter stede reeds een afdeeling mogen toejui chen die belooft binnen afziênbaren tijd tot een te duchten kracht uit groeien. Met een onbewimpelde vreugde kunnen we reeds verliezen meedeelen aan de daar woekerende pro-belgische sociale organis men nl. de Kristen-en Socialistische w erk- lieden partij. Becelaere. - Nevens onze syndikale aktie, werd hier ook een inzet gedaan voor onze Vlaanische Nationale Ziekenbond. We twijfelen er niet aan of "t moet een goede zaak worden voor Becelaere. Allo

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1928 | | pagina 3