iiieefieD-tirooiB Mmirn BOM- en HIJVERHEIDSGRONDêH SIMHlTkKOMEK EaKBie zitdag: Donderdag 26 Juli 1928 DE HOPMARKT IIIBIIBIIHI YPERSCH LEVEN V ERVOLG) burger, boer en werkmanvrouwen en mannen, steunt ar organisaties, wint inlich tingen en laat u inschrijven bij Jozef Maes of bij Petrus Hauspie. Dickebusch Op Zondag 1 Juli zijn de onze tweede kermisZondag hebben wij een groote velokoers: 40 km. voor onder beginnelingen en beginnelingen bij Mar cel Spelen, in De Pelicaan Er zijn 175 f. prijzen 60. 35, 25. 20,15. 10, 5, 5, inleg 2 fr. Reninghelst Gillebert Margareta echtgenoote Derycke René oud 38 jaren en wonende op het gehucht den Ouderdom reed Zondag namiddag naar Yper om er een gebuurmeisje te gaan bezoeken. Toen zij nutusschen Vlamertingheen Yper kwam gleed haar velo uit en de vrouw stuikte ten gronde met hetongelukkig gevolg dat haar linkerbeen gebroken was. Dadelijk werd ze per auto naar Yper vervoerd om er in het gasthuis bezorgd te worden. Abeele-Watou Six (.amiel oud 4S jaar alhier wonende, werkt in de fabriek Van den Smet, Abeele, Woensdag namid dag om 2 uurten gevolgd van eene onvoor zichtige beweging werd hij met den rech ter arm gevat in de machienen wel zoo on gelukkig dat hij een openbreuk opliep. Ook aan het hoofd bekwam hij verwondingen. Dadelijk werd hij naar het hospitaal van Yper vervoerd. Cassel Zondag 8 Juli zullen groote feestelijkheden plaats hebben: Om 11 uur, Koncerten door de muziek maatschappijen van St. Omaars, Haeze- brouck, Merville, Steenvoorde, Bergen Wormhout op de vier openbare plaatsen der stad. Om 14 u. Koncert door de groote har monie der koolputten van Lens 110 uitvoerende leden. Om 15 u. Groote folkloristische stoet 22 reuzen van België en Frankrijk mu- zieken en 800 figuranten in middeneeuw- sche kleedij. Daarna op de groote markt de verheer lijking der reuzenen de ouderwetsche dan sen der streek. Oost-Vleteren. Groote prijs Roe land. Juniors (B. W. B.) 75 km. op Zondag 1 Juli 1928: 750 prijzen en talrijke premiën, gegeven door de wielrijdersclub Veree- nigde Sportvrienden met medewerking van Sportwereld en het huis Daring üansch de ploeg Daring liet zich reeds inschrijven. Prijzen 1 volledige kader Roeland, ver der 130 - 100-80 -60-50-40-20-10-10 Inschrijving om 2 u. 3 4 bij Van Spran- ghe V. Vertrek om 3 uur stipt gegeven door een Sportafgevaardigde, bij Stekelorum A. Aankomst bij Riem (Café St Sebastien). Poperinghe Naar Roeselare De vlaamsche groepen die de inhuldigingfees- tcn te Roeselare gaan meevieren vertrek ken met den trein van 14,10 u. Week-eind kaarten aan 25 0 0 vermindering. Verga dering in 't Vlaamsch Huis. De groep per fiets vertrekt aan 't Vlaa msch Huis te 13 uur. 11 Juliviering We vernemen dat in de Gemeenteraadszitting 'n eenvoudige vraag van de Minderheid door de Meerder- deid niet mocht besproken worden omdat de zaak niet op 't dagorde kwam. 't Is hun recht... Nu heeft de Minderheid ook van haar recht gebruik gemaakt en 'n vergadering doen bijeenroepen van den Raad op Maan dag 2 Juli te 7 uur 's avonds met op 't dag orde: Erkenning van 11 Juli als officieele feest dag. Uithangen der leeuwenvlag aan het stadhuis. Viaamsch HuisKermis 1928.'Zon dag 8, Maandag 9, Dinsdag 10 Juli. Deftig en gezellig dansfeest met flink orkest door beroepsartisten uit Brugge. Aangename verrassingen. Woensdag 11 Juli. Vlaamsche Hoogdag (zie bijzonder programma) Te 7 1 2 uur 's avonds. Kostelooze feestavond in het Vlaamsch Huis. Programma: 1. Opzoek naar een Held. 2. Leentje uit 't Hemelrijk, door den Tooneelgroep van 't Vlaamsch Huis. 3 Het Kabouterken feërische dans door de Vlaamsche Meisjesbond Hopperankje.» Voorbehouden plaatsen aan 2 fr. Vrijdag 13 Juli te 7 1 2 uur 's avonds liederavond door het Gemengd Koor van Yper. Kaarten aan 2 fr. Zondag 15 Juli, te 7 uur 1 2 's avonds. Opvoering van Het Eindexamen door de Koninklijke Tooneelmij. c Deugd en Vermaak uit Meenen. Zantvoorde. Het bestuur van K. V. V V. en van de V. O. S. en B V. O. S. doet een oproep tot al hare leden om op Zon dag 1 Juli den uitstap mee te doen naar Roeselaere waar de inhuldiging plaats heeft van de strijdvlag K. V. N. V. en van het Vlaams Huis; de reis geschiedt per velo en vertrekt om 12 u. 30 stipt aan 't lokaal om op tijds onze makkers van Ghe- luvelt te vervoegen en van daar dan geza- mentlijk te kunnen vertrekken. Het Guldensporenfeest zal hier gevierd worden op Zondag 15 Juli. Een plechtige Mis is reeds aangevraagd voor de gesneu velde Helden van den Gulden Sporenslag als mede voor onze Gesneuvelden van den Gruwelijken Oorlog 1914-1918. Alle leden moeten iiet als plicht aanzien deze Mis bij te wonen, 's Namiddags om 3 uur is er een groote Velokoers vooronderbeginnelingen men spreekt van niet min dan 400 fr. prij zen en premiën: dus alle wielrijders en sportliefhebbers van de omstreken zulien daar naartoe willen. van 2\ «Jiiiii lol 5 «ïuli. AALST, 23 Juni. Na Woensdag is de markt voor levering uit den komenden oogst kalmer geworden en de prijzen lie pen iets terug. Aalster op Gct.-Nov. leve ring noteert fr. 725 a 750 en Poperinghe fr. 630 a 640 de 50 kgr. De prijzen van Dispo nibele veranderen weinigen zijn nominaal fr. 325 a 350 voor Poperinghe en fr. 450 a 500 voor Aalster. NEURENBERG, 23 Juni. De vraag nam nog niet toe. In de afgeloopen week werden 100 bn. omgezet. De aanvoer be droeg 30 bn. De prijzen van prima hop bleven onveranderd, die van middel en mindere soorten waren gedrukt. Van vreemde hop werden slechts kleine partij tjes groene afgedaan. Markthop noteert mr. a 250, dito middel en goede middelsoort, mk. 50 Q 120.Hallertauer prima zegel mk. 230 100a200,ditoininderequaliteitmk.70 a 90, Wurtembergsche mk. 60 Q 220. Transito- hop mk. 40 a 100. De groei van de hopplant ging nog maar langzaam en warm weder is zeer noo- dig, De stand van de hoptuinen is niet ge lijkmatig. Ondankskrachtige afweermaatre- gelen vertoont zich hier en daar de pero- nospora wedei. W1ELRIJDEN De uitslagen, op Zondag 24 dezer, door onze Ypersche renners bekomen, zijn maar flauw geweest. Nergens een oppervogel. De ronde van Frankrijk trekt al de aan dacht der sportliefhebbers. De toepassing van het systeem Degrange, den inrichter voldoet niemand. Men zal zeer waarschijn lijk terugkeeren naar het oud systeem. Dat is de wensch van ieder sportliefhebber, want alsdan zal er kunnen gestreden wor den met gelijke kansen. Hector Martin, reeds teruggekeerd sedert eenige dagen in Roeselaere, weet er alles van. 't Schijnt dat hij tiekord der bandbreu ken hadde en als van een kwade geest ver- volgd was. Odile Taillieu weet er ook van te spreken, en kent het einde niet der te genslagen waarmede hij reeds af te re kenen had 't is 'nen echten ongeluksvogel noch min noch meer. 't Zelfde mag niet gezegd worden van Frantz den favori der ronde, 'k Geloof dat deze een bijzonder patroon heeft om hem te beschermen van alle tegenkomsten. Hij heeft immers maar éénmaal gekreveerd op zeven ritten "t is voorzeker ook een re- kord. Men kan goede rijder zijn, goe fond- looper, goe klimmer, goe sprinter, maar wat baat het, als moeder kans niet rneewil! Allerhande Nieuwsjes Gheskiere was Zondag met zijn Stalmaat Em. Decroix van Gheluvelt naar St Omer gebokken om een baankoers van 100 km. te betwisten. Ze vervoegden alle beide het werkwoord kreveeren in t meervoud en konden niet in de prijzen geraken, 't ware te wenschen dat ze beter slaagden in Rijssel-Kales en Parijs-Arras, opvolgent- lijk betwist op 8 en 10 Juli aanstaande. Fonten zweerde van zonder fout aan te zet ten op 22 Juli en de groote prijs Belga te Yper inet eene volledige ploeg Alcyon Zondag toekomende neemt hij deel aan Toerkonje-Duinkerke en terug 185 km. Berten Coppens en D'Hondt André zaten Zondag inJToerkoenje op 75 km. met 70 vertrekkers. Berten behaalde de 3e en Boertje de 5C plaatsen, alhoewel ze maar met 5 in de sprint waren. Ze konden dich ter komen maar ze wisten niet waar de aan komst was. Nog 2 die niet verre van de eersten zijn. Maandag speelden ze te Cortemarck op 75 km. André was 3e en Goppcns 8e het- gene nog al tamelijk wel is mij, dunkt. Ze doen vooruitgang en zullen nog van hen doen spreken, let er eens op! In Wervick zaten Desramault en Bu- seyne bij de beginnelingen in een koers van 60 km. Eerstgenoemde brak zijn vork na 2 pre miën gewonnen te hebben terwijl Buseyne 7 aankwam.. Maandag laatst kwamen al de Yper sche renners bijeen om te beraadslagen met hoeveel ze zouden gaan naar Jonckers- hove waar een baankoers plaats had. Gee- ne overeenkomst kon getroffen worden, om de prijzen te gaan bevechten die nochtans aanlokkelijk waren. Er waren.... 50 f. te vei- dienen voor geheel den koers!...'t Zal voor een naasten keer zijn. Een warme oproep wordt gedaan aan al de Ypersche Sportliefhebbers 't zij om lid of eerelid te worden der Ypersche Wielrij- dersclub. 't N jammer genoeg om te besta- tigen dat er zoo weinig echte sportliefheb bers zijn die geerne koersen bijwonen en zelf een wandelingsken doen per auto binst een velokoers maar die hun toch zoo wei nig slachtofferen voor het inrichten, 't Is spijtig te moeten vaststellen dat zoovele clubleden onregelmatig de vergaderingen bijwonen en het hunne te kort blijven om de maatschappij te helpen en te steunen. Wij hebben goede leden noodig en bij zonderlijk eereleden van wien wij steun verwachtende zijn die de Ypersche Sport lui moet laten leerett en een kampioenen nest moet opbrengen. Sportman. V. O. S. - B. V. O. S. Vandaag Zon dag neemt den Bond deel aan de inhuldi gingsfeesten te Roeselaere. Vertrek met de trein van 12.10 Terug om 19.50. Vergadering voor de statie om 12 u. Houd den Zondag 8 Juli vrij voor deal- getneene vergadering. Dagorde: 1.11 Julifeesten 2. Spaarkas Kruistochtersfeest Nadat onze kruis- tochtertjes op St Pieters dag ieder in hun ne parochie ter H. Tafel genaderd waren, kwamen ze geleersd en gespoord met hun knapzakje op zij naar Yper afgezakt en re gelrecht trokken zij naar St. Niklaaiskerk. Ze was stampvol dezen keer de Kerk. Het lof werd gedaan door Z. E. H. Kan. Delae- re. De aanblik van het altaar met al dekin- dervlaggen er rond was wonderschoon, en de zangen onzer kindertjes rees hoopvol langs de steigerende gewelven. Nau welijks was de laatste zegen met het H. Sa- krament gegeven of dat kleine volkje wrocht zich de wijde deuren uit en met de vlaggen in top, juist lijk de groote het doen, gingen ze naar St Maartens patronaat. Daar was de feestvergadering. Een kwartje speeltijd en 't feest begon. Van 12-13 gemeenten kwa men de kruistochtertjes aan de beurt en de voorgedragen stukjes even als de liedjes waren uiterst welverzorgd. Om te sluiten het strijdlied der Eucharistische Kruistocht echt aandoenlijk. Wanneer nog zulke ver- adermg De inrichters halen e eere af! Guldensporenfeest 1928. Woensdag 11 Juli, om 8 1 2 ure 's avonds, Concert op de Groote .Markt door de Vlaamsche Har monie. L itvoering van laamsche Liede ren. Zondag 15 Juli, om 10 ure, Plechtige Hoogmis in St Niklaaskerk, met gelegen heidssermoen, daarna optocht naar de Groote Mark en Concert door de Vlaam sche Harmonie. Om 15 ure, Herdenkingsstoet, waarna Concerten door de deelnemende maatschap pijen. Het Groeninghe-Komiteit. Yperlingen, bevlagt uwe huizen op II en 15 Juli. Wegwijzer van den Stoet Statiestraat, Tempelstraat, Boterstraat, N'eermarkt, Rijsselstraat, Patteelstraat, Buk- kersstraat, Hondstraat. Groote Markt, Mee- nenstraat, Kauwekijnstraat, Lange Thou- outstraat, Cartonstraat, Surmonstraat, Boe- singhestraat, Vandenpeereboomplaats. De LourdenaarsDe Lourdenaars zijn hier Woensdag avond met den trein van 7 ure wedergekeerd, verrukt over hunne zoo schoone reis. Zij wisten te vertellen, du zeven van hunne zieken wonderbaar genezen zijn. Later meer daarover. Tram Dixmude - Yper - Poperinghe De Regelmatige dienst zal hernomen wor den v. af Zondag 1 Juli 1928. Het Bestuur Bezoek Het koor van St. Vincentius v. Roubaix komt in Stjacobskerk de Hoog mis uitvoeren Zondag 1 Juli. Er zijn 59 uitvoerders. Een buitenkansje! Bfzoek Zaterdag avond krijgen wij liet bezoek van een honderd leden der Ypres-league uit midden Engeland, welke Maandag zullen vertrekken. Su' Godelieve. De noveen ter tere van Stc Godelieve zooveel aanroepen door de Yperlingen en ook dotir dc geloovigen van heel de streek, begint den 6 Juli en eindigt den 14 Juli. Alle dagen ge leze he mis om 6 uur, de gezongene mis om 1 4 voor 8 uur. Het lof om 7 u. Lijk op andere jaren zullen de bedevaarders, in het kloos ter de litaniën en de medalien van de ge vierde heilige kunnen krijgen. ■■■■■■■HBBIBaiSe BEHEER DER DOMEINEN YVrkoo|Hh<> van schoone te YiPER A. 1.5. a. 28 ca. bouwgrond, Veemarkt, Instelprijs 1 3.200 fr. 2. 4 a. 02 ca. bouwgrond, Veemarkt, Instelprijs 10.100 fr. 3. 4 a. 03 ca. bouwgrond, Veemarkt, Instelprijs 10.100 fr. 4. 7 a. 85 ca. bouwgrond, Veemarkt, Instelprijs 19.550 fr. Samen 21 a. 18 ca. zijnde den grond der gewezen Sic Barbarakazerne. B. 1. 23 a. 06 ca. 07 m. nijverheidsgrond en gebouwen. Instelprijs 45.000 fr. Hoek Elverdinghe- en Beluikstraat 2. 3 a. 56 ca. 08 m. bouwgrond, Elver- dinghestaaat. Instelprijs 9.600 fr. 3. 2 a. 65 ca 59 in. bouwgrond, Elver- dinghestraat. Instelprijs 7.000 fr. 4. 2 a. 38 ca. 55 m. bouwgrond, Elver- dinghestraat Instelprijs 6.000 fr. 5. 1 a. 86 ca. 12 in. bouwgrond, Eigen Haardstraat Instelprijs 3.750 fr. 6. 1 a. i 3 ca. 28 m. bouwgrond, Eigen Haardstraat Instelprijs 3.450 fr. Samen: 35 a. 25 ca. 69 m. uitmakende het gewezen voedermagazijn. om 14.30 uur stipt in het Hotel Conti nental René Colaertplaats, YPER. Inlichtingen bij den Heer Naziener De- pujdt. Surmont de Volsberghestraat 45 Yper.

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1928 | | pagina 4