sentoule on graan Onoto wiieoji Belgische Fabriek van Chicorei N. V. - Y P E R Eliicorci in ('ijlt poeder, Gebroeders RQSSFY HOENDER!! 0ED5EL J. COULEMBIER, llUKketSiraai. 32-38. YPER PICKH 0 UT <1. Iloiilinnn, is i: o i: K i Beiden op de STHTIEPLHHTS ie R0E8ELHERE Van Seven Havelooze en mieije Pameie Worm lm v. ie viaamscne narrate Vail at iiIm-1111«11 is <ic G. EiRAS-T AVERNIER Boterstraat, Y P E R De spaarzaamste in't gebruik, de best koopste en de beste Ken enkele jn'oefnemintj moei a lie onbevooroor deelde huisvrouwen overtuigen. piirnrstppiiwri»", 5<i, I' I-] It lENRI Hosten-Gruwez Statiestraat, 40, YPER Spreekdraad 102 BEDIENDEN PEi/lEEDS Stipt op het uur zïjt Uf steeds met eet? OME<« v. Iwl huis: Kunstglaswerk in koper en lood. Gewoon en Decoratie schilderwerk Genadige Prijzen. FS O O SC E R S beproeft tabak LICHT en HALFZWAAR 2 fr. de loo grammen N° l<>87 SELECT DRUKKERIJ- BOEKHANDEL Mli O S S A E il I Echt en Sterk 31 nis kcsh-lvil-Viiuh-ki' 6*, Neermarkt, I I' E It Juwelen Zilverwerk Trouw ringen l u I-werkenII oi> ii ia Ion i's Allerhande en zeer verzorgde HERSTELLINGEN trouwe bediening EANDIiOE WEDS, TE WOESTEN VLAAMSE» III IS, kolVieluiis i n li< I LOKAAL V.O.S. Easlliol' Indien :i:iiik<mliiiiil fill Eli stond, werd ze door honderden «-e lezen. ONOTO PEN vim- nit (It- BESTE. ALLEENVERKOOPER B. W. Silt vermaKinfeo worfleiaaovaara eB spoedig liigevoem. «YPELIEF! - T AFFIN Bijzonderheden van Legmeelsoorten. Voedermeel voor poeljen en kuikentjes. Alle graansoorten. Drie verschillige mengelingen, alsook alle benoodigheden om dezelfde voeders te maken. Eischt ons merk VITAMIDORA, bevattende een maximum van Vitaminen. - Eenig depot voor Yper en omstreken. - Ontledingen kunnen ten kantore door iedereen gezien worden. - Men bestelt ten huize. Voor uwe dranken wendt u tot het welgekend huis waar u altijd eene groote keus WIJNEN, LIKEURW1JNLN en STERKE DRANKEN zult vinden aan voordeelige prijzen an gewaarborgd van herkomst. Al deze dranken kunt u ook bekomen in de volgende huizen aan dezelfde prijzen Coöperatief EENDRACHT, Elverdinghestr. VAN ELSLANDER, De Haernestr., 36. Weduwe BAL, Zonnebekesteenweg, 89. KERRINCKX Julien, Hoornwerk, 3 SCHOONHEERE, Pennestraat, 3. Bonduuelle-Dumortier, Rijsselstr., 22. OVERAL VOORTVERKOOPERS GEVRAAGD a 11 Bot er straat - YPER. School- en bureelbenoodigheden Alle boekhoudingregisters. Modealbums voor Naaisters en Modisten. flHH Haarkapper voor Dames en Heeren. Het huis betast zich met alle slach vun postichen Grimeering voor tooneeln andere feesten Dixmude-straat YPER i Voor het aankoopen uwer Landbouwma- chienes, Raapmolens en Vettestrooiers. Bel gische Vervaardiging, wendt u in volle ver trouwen lot Mozes Fortteyne ST. JACOBSTR. (recht over de kerk) YPER. INGENIEUR AANNEMER van Electricite tswerken bellen. Telefoon, Licht. Specialiteit van Electrieksche drijfkracht Depot A.C.E.C. Tel. N' 212. P P J.MENGELWERK I. Seven 1 lavelooseeti Mietje Pameie waren twee van die stille, eenvoudige brave werk- menschen, van wien niemand en sprak, en die van niemand vele en spraken ook. Zij waren sedert lange jaren getrouwd,hadden zeven kinderen groot gekweekt en de vijve naar 't kerkhof gedregen. hadden vele ge wrocht, en waren van den disch doch arm gebleven Dat zij van den disch gebleven waren, miek voor die menschen een soort van edel- dom, en een groot deel van hun geluk hier op aarde uil Zijpadden gewrocht en geslaafd elk van zijnen kantgewrocht lijk mofs onder de eerde zonder ommezien, zonder te weten waar zij gingen uitkomen, voor de dage- lijksche zeurt brokke brood gewrocht in hitte en in koude, zonder klagen, zonder dat aardig te vinden, alsof het werk voor hen gemaakt was. alsof Tij daar hiitr geme ten deel in hadden gelijk zij hun deel had den in regen, sneeuw en zonneschijn. De Zondag voor die menschen bestond uit drie dingen geheel den dag op hun beste zijn, - geheel den dag niet moeten werken, en naar de kerke gaan Mietje naar de vroegmisse, Seven naar d'Hoog- misse en de vespers. Een glas bier drin ken in Sevens gedacht, en miek percies wel geen deel van den Zondag, maar kwam er toch wel mede overeen maar Mietje was zoo bendig en gesparig in 't bedeelen van zijn drinkgeld, dat Seven nooit stijf diepe in het glas en koste kijken. Algelijk 't ge beurde eenen keer, maar dit blijve onder ons - dat Seven zooveel glazen te drin ken kreeg van de brave liên, dat Mietje, als hij t huis kwam, hem moest helpen of hij en gerochte door zijn avondgebed niet 's Anderdags 's nuchtends Seven was daar kleene van, en, latertijd, hij en hoorde niet geerne dat men die oude koeije uit den dijk haalde. .Met politieke en was Seven nodh bezig noch bekend. Een van de aardigste dingen die hij in zijn leven tegen kwam was, als de veldwachter, den eersten keer, Sevens kies- brief t' huis bracht, en hein uiteendeed dat hij nu ook kiezer was, en zijn woord te zeg gen had, zoowel als de boer bij wien hij wrochte, zoowel als de notaris, de dokteur en andere heeren van de plaatse. Dat smeet Seven wel voor veertien dagen uit zijn lood wat gaan wij nog al hooren zei hij tegen Mietje, ik moete nu ook gaan stemmen En hij schudde ne keer zijnen ouden grijsden kop, als en hadde hij in ge heel die doeninge maar kleene trouwe. Een zake op de wereld ja, wij moeten 't eene lijk 't ander zeggen was voor Seven eene felle verergernisse, en 't was v. te zien dat rijke vergulde nieweerds hier op aarde zoo gerust en gelukkig hun leven en na hunne dood, zoo zachte neergezet en zooveel eere aangedaan wierden. Daar sprak hij somtijds een woord over met zijne vrouwe, binst de lange Zondagsche achter noen Ja, ja, vrouwe, zei Seven, zeg gij maarDe rijke zijn de beste L. En als wij hier onze duivel zullen in tween gewrocht hebben, kwestie hoe het ginder zal gaan Maar Mietje, die sterk stond in hare iee- ringe, stopte Seven /ijnen mond, met 't voorbeeld van den rijken Vrek, of andere parabels, die zij uit de Sermoenen onthou den hadde. En Seven zweeg. En alzoo gingen, voor Seven 1 laveloose Mietje Pameie, de dagen voorbij, de we ken, maanden en de jaren. En, op zekeren dag,gelijk een bolle, in de trage, die tenden geloopen, stille staat en ommevalt, Se ven en Mietje t' enden geleefd, bleven in hunne levensbane staan, en gingen dood. II En nu aren Seven en Mietje op weg, in de andere wereld, naar Sinte-Pieters. On- derwege kwamen zij vele wondere dingen tegen waarop hun verstand stille stond. De weg die zij volgden ging noesch opper- v. aarts deur de lucht 't en was geen gaan dat zij deden, 't en w as geen vliegen noch rijen ook. 't Is aardig zei Seven, 't is alsof mijn voeten op een draairieme stonden die ons naar boven bew eegt. Ja. Seven, zei Mietje, 't is precies alzoo, en bovendien 't gaat schromelijk w el f't Vervolgt

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1928 | | pagina 6