Nieuws- en Aankondigingsblad. VLIEGT DE BLAUWVOET G Storm op zee z Groeningher-grootheid HERDENKT DEN GULDENSPORENSLflG 2* Jaargang. N' 80. Prijs per nummer 30 centiem Zondag 8 Juli 1928. Beheer en Opstel: Statiestraat, 39, Yper. PSALM. God onze Heer, Gij zijt de Heer der heeren. Gij draagt de wereld op Uw hand Lacht Gij op een volk, het groeit in roem en eeren, Keert Gij uw blikken, 't stort in 't zand. God onze Heer, Gij loecht weleer op Vlaanderen, Toen was het machtig, rijk en fier, Kluisters en juk, het sloeg ze ruw aan spaandren. Vrijheid en Nering klonk het hier. God, onze Heer, wil 't jong geslacht aanhooren. Red Vlaanderen uitzijn diepen val. Zegen den eed door allen trouw gezworen Vlaanderen, Vlaanderen boven al! 11 JULI 1928 Vlamingen, VanTwee Vechters V PE R SCII LKVEN V. Louf-Vandoorne Boterstraat, 50, YPER. Abonnementsprijs IC fr. OCper jaar. 9 fr. per half jaar. 5 fr. per drie maanden. Buitenland 25 fr. Men abonneert op alle postkantoren. Aankondigingen bij overeenkomst. Tarief op aanvraag. DE MOT Versch ijnt Wekelijks Alle nieuws moet tegen den Donderdag ten laatste inge zonden worden. Naamlooze artikels worden niet opgenomen. Postcheckrekening: 2131.97. (Rud. Claeys.) Albrecht Rodenbach. FSÉ-v. O niacliirn (jouden sporen rapen. In de oude historie van h."T Grieksche volk staat het geschreven: de Thermopy- len-Slag was de redding van .het Helleen- sclie vaderland! Driehonderd waren ze,de kloeke Spartanen, driehonderd tegen tien tallen van duizenden, en ze hielden stand; ze vielen tot den laatsten man, met hun ge zichte naar den beukenden vijand! Destei- gerende ontzaggelijkheid van hun 300 lij ken was een torenhooge jdam, die de in dringers binnensloot, voor eeuwen. Alzoo gebeurde het in 't oude Hellas, in 't wazige floers van de dichtende legende. Veel schooner oneindig grooter, veel dui delijker heeft Vlaanderen zijn oppersten Thermopylen-Zegepraal bemeesterd. On gekende, ongewaardeerde Vlaamsche heer lijkheid! We behooren tot een geslacht dat in de geschiedkundige leugens opgebracht werdde Belgischeschoolmeester, Vlaming in zijn ziele, maar gekromd onder deBrus- selsche roede omwille van zijn karige brok- ke brood, heeft ons de laaiende glorie on zer Vlaamsche grootheid Jaten derven! België is beducht voor Vlaamschegeschie- denis! Daarom werd ons ook dat erfdeel ontfutseldde glorende macht van de da den onzer vaderen, 1302! Het brandt in Brussels Fransche slavenziele, het vliemt door den lijfeigen - boezem der veile bas taard-Vlamingen! Waarom? omdat het een affront is, een Viert hem in 't teeken van onzen strijd van dit oogenblik! WIJ EISCHEN Vlaamsche legerafdeelingen, opgeleid, bestuurd en aangevoerd in eigen taal. Alleen deze oplossing schenkt ons voldoening. DEZE EISCH worde met klem door de feestredenaars vooruitgezet snerpende zweepslag in 't verlepte gezicht van hun Fransche bijzit! Daarom haten ze de gedachtenis van die Fransche davering te Groeninghe. Het bloed hunner vaderen, die land en outer redden op St. Benediktus- dag, den 1 ldenjuli 1302, datkostbaar bloed om hun nationale bevrijding geplengd, ze hebben het verloochend de aterlingen van Vlaanderen! Hebt gij ooit ontcijferd, te Gent op den gevel van Artevelde's woning: c Wie zijt gij die lacht met de taal uwer vaderen Onkundige rechter, wie zijt gij die lacht? Of is U ooit 't wezen verbleekt bij 't door bladeren Der gloeiende daden van 't vorig geslacht Dat verwijt treffe U niet, volk van het Westland!... Waarom? Omdat gijniets verloochend, niets afgezworen, niets ver- trappeld hebt, van de erfgaven van uw volk, van de wonnige schoonheid en milde goedheid der streek, waar uwwiege schom melde. 11de Julidag! De zanters van gouden sporen: 't waren mijne en uwe voorvade ren! Bewaren we vroom en weigerlijk dc groote gedachte aan de koninklijk-vrije ke rels en klauwaerts,diedeZuidersche schor- rimorie te Kortrijk in de Leie-meerschen voor eeuwig neergevlijd hebben. Galme op straat uit den mond van dui zenden betoogers Prijke op spandoeken in straten en be toogingen Worde in moties neergelegd en naar 't Parlement gezonden! Zendt uw moties naar de Vlaamsche Pers en naar de Vlaamsche Legercommissie. Gevleugelde woorden Vlaanderen vraagt volledige gelijkheid De regeering vraagt den Vlaming zijn geld en zijn bloed, maar weigert hem zijn recht. Vlaanderen eischt een zelfstandig buiten- landsche politiek De regeering maakt het kroostrijke Vlaamsche volk tot borstweer van Frankrijk dat geen kinderen meer wil. Vlaanderen wil in vrede leven met al zijn f naburen, ejn streeft naar wereldvrede e$ ge leidelijke ontwapening, in overeenstem ming met de Vereenigde Staten van Ame rika De regeering stuwt België in 't vaarwater der F.ansche militaristische politiek, en smijt miljarden weg aan forten en kanonnen, terwijl zij geen geld vindt voor perequatie, sociale verzekeringen en voor 's lands groote noodzakelijke werken. 'tWoord is aan de Vlaamsche Volks vertegenwoordigers Wat zullen zij doen Optreden voor de rechten v. hun volk, of de regeering naloopen als een kudde scha pen Dat zij voldoening eischen, of anders de verdaging van de bespreking der legerwet tot na de verkiezingen Dan zal het volk uitspraak doen, en deze lijdt geen twijfel. «tfiSfiSWSÜfiïfiSiSSÏlfiifiSifiiJüfiW»»» Twee mannen waren aan den slag en rolden op den grond 't Volk stond er rond. De vechter die van boven lag, met feilen greep zijn vijand zóó de keel toeneep dat deze blauw naar adem joeg en raadloos weg en weere sloeg. t Volk riep: Wel jongens toch scheidt 'r uit; straks zien we hier nog een fongeluk; gij krabt malkaars gezicht aan stuk; het is een echte schand staat op geeft malkaar de hand en komt overeen. Overeen? misschien zal 't gaan, sprak Tijl, die ook bleef staan; Trekt ze eerst van een. Zoo is 't precies in Belgenland Scheidt Waal van Vlaam en 't vechten is gedaan. Dr. Edgard Muylle. Gouden Bruiloft De echtgenooten Doinien Ramont-Bernolet, wederkeerig hier geboren, hebben te Dixmude hunne gouc den bruiloft gevierd. Domien is sedert 42 jaai lid der lijnvisschers van den Ijzer en sedert 48 jaar van de Koninklijke rederij kerskamer. De jubilarissen werden officieel ten stadhuize ontvangen. Procesregen. Zaterdag, tijdens de markt, stonden een koppel rijkswachten aan de Statie en de Tempelstraat. Zij had den het bijzonderlijk gemunt op de velo's, moto's en zelfstandigheidskaarten. Onnoo- dig te zeggen dat het processen regende. Diamantslijpers. Zaterdag vierden zij hun patroon, den H. Petrus. Met den fris- schen morgen trokken zij het op met de j auto naar de Panne, waar zij aangename uren overbrachten en met den noene kwa men zij t' huis, met eene maag die piepte en er geheel opgesteld was een goed mondje te gaan doen in 't Zweerd. 's Na middags een uitstapje bij de vrienden en 's avonds na zich terdege versterkt te heb ben, nogmaals aan denzelfden goeden disch, gingen zij een sprongsken doen in Lapiere's zaal. Het wezë hier gezegd 't was heer Delbaere, de baas der diamant slijpers, die aan zijne werklieden dit feest bezorgde en bekostigde. GROOT SCHOKXEX KLEIN Let goed op het adres IN DEN POSTHOORN o OVERGROOTE KEUS VAN Mans-, Vrouw- en Kinderartikelen Allen van eerste hoedanigheid Schoenen op maat.-Allerhande herstellingen KOMT ZIEN EN OOHDEELT. Guldensporenfeest 1928. Woensdag 11 Juli, om 8 1 2 ure 's avonds, Concert op de Groote Markt door de Vlaamsche Har monie. Uitvoering van Vlaamsche Liede ren. Zondag 15 Juli, om 10 ure, Plechtige Hoogmis in St Niklaaskerk, met gelegen-

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1928 | | pagina 1