Nieuws- en Aankondigingsblad. De Slag der Gulden Sporen. 27 Jaargang. N' 81. Prijs per nummer 30 centiem Zondag 15 Juli 1928. Verschijnt Wekelijks. Beheer en Opstel: Statiestraat, 39, Yper. Postcheckrekening: 2131.97. (Rud. Claeys.) V. Louv«Vandoorne Bolerstraat, 50, YPER. VLAMINGEN Abonnementsprijs IS fr. 04 per jaar. 9 fr. per half jaar. 5 fr. per tlrre maanden. Buitenland 25 fr. Men abonneert op alle postkantoren. Aankondigingn b j overeenkomst Tarief op aanvraag. Alle nieuws moet tegen den Donderdag ten laatste inge zondei worden. S'aamiooze artikels worden niet opgenomen. Begin 1300 verklaarde Frankrijk's ko ning Filips de Schoone, het grafelijk be wind in Vlaanderen vervallen waarbij Vlaanderen bij Frankrijk werd ingelijfd. Landvoogd van het wingewest werd Fi lips Raoul de Nesle, een der aanvoerders van het Fransche leger in Vlaanderen. De Leliaarts, het voorgeslacht van onze hedendaagsche franskiljons, deden de Leeuwenbanier verdwijnen' van onze VI. torens en belforten en vestigden in de plaats hunne lelievaan. In de lente van 1302 bezocht Filips de Schoone het veroverde gewest, in gezel schap van zijne trotsche gemalin, Johanna van Navarra die de Vlamingen een die pen, grenzeloozen haat toedroeg. Toen deze te Brugge de pracht aanschouwde ten toon gespreid door de Brugsche poor ters- en riddersvrouwen, riep zij spijtig en toornig uit Ik dacht alleen koningin te zijn, en 't schijnen hier allen koninginnen te zijn De landvoogd Raoul de Nesle verliet met den Koning het land en in zijn plaats kwam Jacques de Castillon, een barsche somber edelman, die vol verachting neer zag op de Vlaamsche onderworpelingen. Deze wist de Vlamingen door alle mo gelijke knevelarijen tegen hem in het har nas te jagen. Op ld Mei 1302 wordt Brugge dooi de tusschenkomst van Breydel en De Co- ninck bevrijd. 1700 vreemdelingen von den den dood in de beruchte Brugsche Metten. Al wie door zijn tongval verried een Frnnschman te zijn, wanneer men van hem het wachtwoord eischte na te zeggen Schild en Vriend verloor het leven. Frankrijks koning schuimbekte van woede en bracht een sterk leger te been om al de Vlamingen af te straffen, en den dood zijner edelen te wreken. Al de ste den van het Vlaainschsprekende Vlaande ren zonden hun aandeel in manschappen. De Franschen trokken zich samen te Kijsel. Graaf Robert van Artois werd aan hun hoofd gesteld, en de trotsche nijdige Johanna van Navarra riep hen toe Gaat, en doet die oproerlingen duizend dooden sterven, rukt de Vlaamsche zeugen de borsten af, rijgt de jonge varkens aan 't spit en slaat de Vlaamsche honden dood Hun leger was samengesteld uit 10.000 ruiters, 10.000 boogschutters, en 30.000 speerknechten. Alles veiwoestten zij op hun doortocht in Vlaanderen. Van Dewaai af, dat vandaag een totaal Fransche stad geworden is, rezen niet meer dan puinhoopen, tot zelfs de hoornen werden neergehaald. Met brandende bezems op hun lange speren, verspreidden zich de Franschen door bosschen en velden, om den oogst te vernielen. Die gruweldaden maakten de Vlamingen nog onverzettelijker. De Franschen zakten op Kortrijk af. Op 8 Juli vestigden zij hun kamp op den Pottelberg, een heuvel van veertig voet hoog, die den weg naar Rijsel bestrijkt. Gp 9 Juli bestormen de Franschen vruchteloos de Doornijksche poort te Kortrijk. Op 10 Juli mislukt hun aanval op de Rijselsche poort. Toen besloot Robert van Artois het door den Klauwaerts belegerde kasteel van Kortrijk aan een anderen kant ter hulp te komen langs den Groeningherkouter, tusschen de Leie en de Sint-Jansbeek. Vroeg in den morgen van den 11 Juli verlieten de Franschen den Pottelberg. De Vlamingen stelden zich in slagorde, hun voorste gelid gedekt door de St-jans- beek, hun linkervleugel door de Groenin- gherbeek, hun rechtervleugel door den Lagen Vijver en door de stad. De Leie lag dus achter de slaglinie der Vlamin gen. Zij stonden geschaard op een enkele rij van omtrent 500 meter en vormden een sterke massa van ongeveer 30 man diep. Zij boden weerstand als een muur en verrichtten vreeselijk werk met hun goe dendags. De Zwarte leeuw op gouden veld werd gedragen door den West- Vlaming Zeger Lonke. 1.200 Yperlingen hielden de Fransche bezetting van het kasteel in bedwang. Onder den kreet van Vlaanderen de Leu hakten ze er op los, nadat een priester het H. Sacrament naar het voorste gelid had gedragen eik had zijn biecht gesproken en men nam een weinig aarde aan den mond in plaats van de hostie. Robert van Artois deed zijn manschap pen aanvallen langs den Groeningher kouter, bezuiden de Vierschare ten Akker, kruisboogschutters en lichte voetknechten stonden in 't eerste gelid, daarachter ne gen benden, geharnaste ruiters, ongeveer 7500 man sterk. Robert van Artois stond aan hun hoofd, hij die zooveel slagen ge- gewonnen had. 30.000 voetknechten ston den nog opgesteld achter deze gepantser de ruiterij. Het sloeg negen uur op de kerk van St- Maarten. De zwenking der Franschen dwong de Vlamingen hun voorste gelid te verplaat sen naar de Groeningherbeek, hun rech tervleugel tegen het Groeniugheklooster. De ruiterij die de zege moest behalen, kon de Groeningherbeek niet over die tusschen de Leie en de Sint-Jansbeek te breed en te diep was, en Robert van Artois besloot ze, bezuiden de St-Jansbeek nogmaals over te steken, de Vlamingen aan te trekken en hen aan te vallen' in de rechterzijde. De mist belette de Vlamin gen deze operatie te zien. In tamelijk korten tijd stonden een groot aantal Fransche boogschutters aan gene zijde van de Sint-Jansbeek. Moord dadig werd gevochten, doch zonder be slissing. Bevél kwam dat de Fransche boogschutters moesten terug trekken om plaats te maken voor de ruiterij. 2600 ruiters stonden in de eerste lijn en vielen de Vlamingen aan, doch het lang zaam terugtrekken der boogschutters had den Vlamingen gelegenheid gegeven te zwenken. Op de vleugels werden de rui ters terug gedreven, in 't midden duwden ze de mannen van 't Vrije, minder ge- oefenden, achteruit. Willem van Gulik en Jan van Renesse herstelden de orde vóór 1000 Normandische ruiters, 500 Braban ders en 500 Artisiers. De tweede aanval was gericht tegen de vleugels der Vlamin gen, Doch de Fransche ruiterij werd bloe dig teruggeslagen, en sloeg zelf op de vlucht. Robert van Artois verzamelde hen opnieuw 2300 ruiters deden een derden aanval. Doch de Vlamingen verdedigden zich nu niet langer, maar ijlden de Fran schen te gemoet. Deze weken in wanorde. Irtlrr VlamingI ItEBEYA A liTEI EAI "«zipii hchlMMi. I»I\SI)A<; <11 \VOE\SI>\<; h'lkpiis lc S iiiii* s avonds wordt hij in do oinoma Lapiere's Huis Hondsfraat, af^o- i'oldkaarlon in I VLAAMSCJI III IS to ho- komon. s Robert van Artois, Jacob van Chatillon, Godfried van Brabant vielen hen met hun ridders aan. Het bloedbad was zoo ver schrikkelijk dat sedertdien de aangrenzende weiden Bloedmeersch genoemd worden. Meer dan 1000 ridders vonden er den dood Een vierde aanval rukte tegen de Vla mingen in. 2000 ruiters en meer dan 30.000 voetknechten. De Vlamingen had den hun slagorde al verbroken doch ver zamelden zich snel opnieuw. Op dat ge zicht sloeg de Fransche achterhoede schan delijk op de vlucht. De slag van Groeninghe was gewon nen, en in O. L. V. Kerk te Kortrijk hing men de 700 gulden sporen, geraapt op het slagveld. Vandaar de naam Gulden Spo renslag. De Fransche koning was uitzinnig van woede Dij 't vernemen van die ramp. 80.000 man zakte op Vlaanderen af, doch 't verging hen slecht. De Vlamingen trok ken hen te gemoet en stelden zich op in de weiden van Brebières, in de nabijheid van Vitry, Vlaamsche gezanten kwamen bij I ilips de Schoone onderhandelen, doch deze wilde niets weten zoolang de oproer lingen van Brugge niet gestraft zouden zijn. Deze onderhandeling geschiedde met den graaf de Evreux. De Vlamingen zeg den hem den koning te laten weten dat zij den koning zouden verwachten op het slagveld. Doch deze brak in het holste van den nacht zijn tenten op en ging in af tocht terug naar Parijs. ïiSiSifüfiïfüfiifiaüfüfiKSïifiSïtfüfüfiifüfia; üK< >GT S S I O L A KLEIN Let goed op het adres IN DEN POSTHOORN o OVERGROOTE KEUS VAN Mans-, Vrouw- en Kinderartikelen Allen van eerste hoedanigheid Schoenen op maat.-Allerhande herstellingen KOMT ZIEN EN OORDEELT. Y I'EIISCII LEY EX De sluier van O. L. V. van de Vesten Menigmaal hebben we in ons blad gewe zen op deze of gene meesterwerken, zoo in bouw, schilder en beeldhouwkunde, welke hier in onze stad nog voorhanden zijn. Een zeldzaam stuk en van ongemeene waarde (het wordt geschat op duizenden frank) is zeker wel de sluier van het Lieve Vrouwe beeld van de Vesten. Een vijftig jaren ge leden hebben Jufv. Amelia Bogaert, school- vrouw, Lange Meersch en Maria Lebrun uit de St. Niklaaisstraat er ruim een jaar aan gewerkt en zulks op aanvraag van Jufv. Delmotte parochiaan van St. N'iklaais en wonende in de Elverdinghestraat. 't Is Va- lencyn, wonderschoon van teekening en uitvoering, 't Mag waarlijk een wonder heeten dat dit eenige stuk gered werd. En nu dat we daarvan sprekende zijn, ware het misschien 't oogenblik, eens de vraag te opperen of we'hier ter stede terge- legenheid van Thyndag bijv. niet eenelen- toonstelling konden hebben waar we eene verzameling te zien kregen van Ypersche kant. Of ook nog, indien het niet mogelijk ware in ons toekomende Museum, eenige toogkassen op te stellen, waar wij verschil- lige specimens van Yperschen kant zou den te zien krijgen. Buiten vele dames hier ter stede zijn de Engelschen er verzot op en 't ware zeker wel nog eene aantrekkelijk heid te meer voor de vreemde bezoekers. O. L. V. van de Vesten. Zondag sloot de noveen van O. L. V. van de Vesten en wij mogen het zeggen, de noveen is goed bijgewoond geweest. Ten andere, zulks valt niet te verwonderen, want de Yperlin gen houden aan hunne oude kerkelijke geplogendheden, zooals de Rozenkrans in St Jacobs, de Meimaand beurtelings iedere week in eene parochiekerk, de Oktaaf van StL' Barbara, van de geloovige zielen enz. Het beeld van O. L. V. dat te dier gelegen heid de oude herstelde kleeren droeg, werd Zondag namiddag onder grooten toeloop van volk naar de kapel (in St Niklaaisstraat) gedragen, waar het nu voort ter vereering van de geloovigen blijven zal. Laat ons hopen dat ook de kapel weldra zal kunnen versierd worden en dat het Lieve Vrouw beeld zooals vroegere jaren er menige be zoekers ontvangen zal. De Crick-Sick's De Crick-Sicks van Toerconje hebben hier Zondag laatst om 12 uur aan het Ypersch gedenkteeken den slotzang uitgevoerd van het koor Water loo» van Rosoor, Vpersch toonkundige. Vervolgens kregen wij te hooren La con- quétede l'air van El.Duisburgh.En 'tmag gezegd wij kregen hier iets te hooren dat de moeite waard was. Een echt goed ge drild koor met wondere sonoriteit. Jammer dat wij niet meer te hooren kregen. Scapulieroctaaf. De aloude jaarlijk- sche octaaf, tereere van Onze-Lieve-Vrouw van den Karmel, begint op Zondag 16 Juli, om te sluten op Zondag 22 Juli. lederen dag 's morgens na de mis van 6 1 2 u. onderrichting, 's Avonds na het lof van 7 1 2 u. Groot Sermoen. Zondag 15 is het lof om 6 u. om wille van de Herdenkingsstoet. Zondag, 22 is het Lof om 5 u. Zaterdag is het lof om 6 u, De octaaf wordt dit jaar gepredikt door E. P. Cyriel,passionist, welgekenden volks predikant, die, naar wij het verhopen, in den smaak zal vallen der Yperlingen. Dezelfde Hemelkoningin die heerscht over ons Vlaamsche Volk, onder duizenden be namingen, heeft het sinds eeuwen be schermd met Haar Scapulier. Koopt bij de handelaars die hun aan kondiging in ons blad plaatsen.

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1928 | | pagina 1