Nieuws- en Aankondigingsblad. Vlaanderen en Prijs per nummer 30 centiem Zondag 5 Oogst 1928. Beheer en Opstel: Statiestraat, 39, Yper. M. VAN HOECK, katholiek VI. demokratisch Kamerlid, verklaarde in de Gemengde Militaire Kommissie de demokratische elementen van de rechterzijde en van links zul len zich ook ten gunste van de zes maanden hebben uit te spreken. Ziedaar hoe het vraagstuk zich stelt in het Vlaamsch gedeelte des lands; misschien stelt het zich onder een anderen vorm in 't Walenland A's <'i' op dit ooi>etil>lik IO»> stemmen te^eu H i in do Kamer gevonden worden voor dot» /.osmanndeiidienst, dan is hol omdat do katholieke demokratiselie vertegenwoordigers die zich op hun Congres van 30 Okloher 11)27 voor den zesmaan- dondiensl hebben uitgesproken, niel vrij genoeg zijn om hun gegeven woord te honden. Kan onze irouwe UzerDedevaaniBrs ZOMIAGRLST. De dienstdoende Apotheker op Zondag 5 Oogst is M' VANROBAEYS Boterstraat en op Maandag 6 Oogst is VANWALLEGHEM.Siaiieslr. VLAMINGEN 2* Jaargang. NTr 84 Abonne.-nem*pnjs 16 fr. 00 per jaar. 9 fr. per hall jaar. 5 Ir. per drie maanden. Buitenland 25 fr. Men abonneert op alle postkantoren Aankondigingen bi; overeenkomst. Tarief op aanvraag. Verschijnt Wekelijks. Alle nieuws moet tegen den Donderdag ten laatste inge zonden worden. Naamlooze artikels worden niet opgenomen. Postcheckrekening: 2131.97. (Rud. Claeys.) En als zij het niet doen, zullen zij de plaats hebben te ruimen voor degenen die willen en in geweten kunnen voldoening schenken aan het verlangen der bevolking. Ik ben in staat u de namen te geven van 103 der 187 Kamer leden aan wie de kwestie van de diensttijdverkorting zal worden gesteld, ik zeg meer, van de verkorting tot zes maand. Ofwel zullen zij weigeren en hun mandaat neerleggen, ofwel zullen zij zich bij den duidelijk uitge sproken wensch aansluiten. En indien zij het niet doen, zullen anderen het doen in hun plaats. Du Kristeno I huinischv Werklieden en kathd- tieke Ylainiiuj?n zullen de konklusie trekken in 19 29, In vele Vlaamsche steden kwam er heel vroegtijdig onder de kooplieden een gilde ofhanzeXoi stand tot wederzijdsche bescher ming gedurende hun tochten te lande en te water. in den loop der Xlle eeuw schijnen de kleine hanzen van Aardenburg, Oudenburg, Oostburg, Damme en Thorhout deze van Brugge vervoegd te hebben, terwijl die van Diksmude, Veurne, Bergen, Belle en Poperinghe zich met deze van Yper ver- eenigden. De kooplieden dezer twee hoofdgroe pen, die langs het u Zwijn denzelfden uit weg naar de zee hadden, vormden vervol gens, op't einde derzelfde eeuw, een enkele groote hanze, de Vlaemsche Hanze ge noemd, waarvan de hoofdman of Hanze graaf Bruggeling was en de scildrake of vaandrig, Yperling. Nijverheid en handel namen nu een on gewone uitbreiding en verschaften den Vlamingen niet alleen rijkdom, maar daar bij nog groot aanzien bij de andere volke ren, zoodat ze in den vreemde bijzondere voorrechten verkregen, en de Vlamingen wederkeerig de vreemdelingen begunstig den. Alzoo komt het dat de Vlaamsche Hanze een hoofdkwartier had te Londen op de Dorongardkaai in de Reernstraat op den rechteroever der Teems en handelskanto ren te Winchester te St Ivo in Cornwalis en te Berwich op de Tweed. Zelfs te Wisby, die de groote haven was van het eiland Gotland, in de Oost- of Baltische zee, had de Vlaamsche Hanze, haar eigen hof met eigen kerk en handels kantoor. Alhoewel vijandelijke legers later die stad ten deele hebben vewoest; is tot op den dag van heden het portaal der Vlaam sche kerk er nog bewaard, als bestendig bewijs van het verblijf der Vlamingen al daar, en boven de ingangdeur prijkt zelfs nog het beeld van de patrones der kerk,de H. Gertrudis, in blauw steen gebeiteld. Geheel vroeg moesten de Vlamingen op het eiland Gotland te huis geweest zijn, want reeds in 1198 was zekere Diederick Vlaemynck van Wisby, raadsheer in de vrije stad Lubeck. De taal zelf der Goten draagt nog onbe twistbare sporen van langen en aanhouden den omgang met de Vlamingen. eel laamsche woorden zijn nog in de taal van dat afgezonderd eiland bewaard woorden vooral van dagelijksch gebruik, zooals peerd, loopen, springen, dijk, wor den er nog op echte Vlaamsche wijze en met hun Vlaamsche beteekenis gebruikt. Verder bestaan er nog een menigte spe len, die tot de oude Vlaamsche volksverma ken behooren, en noch in Duitschland, noch in Denemarken, noch in Zweden be kend zijn. Daar is nog meerhet aloude zeerecht van Wisby, dat tot het einde der 18c eeuw over geheel Europa in voege was, en het hogheste Watterrecht heette, was grooten- deels van Vlaamschen oorsprong. Dit zeerecht werd eerst in 1505 te Ko penhagen bij Gotfried af Genten uitgege ven in 't nederduitsch, de taal waarmee ieder Vlaming hedendaags nog gemakke lijk tot Riga, in Letland, kan reizen, zoo hij de kust volgt. De slotrede van de zeerecht luidde als volgtHyr eindet dat Gotlansche watter recht, dat de gemeyne kopman urtde schip pers goordineret unde gemaktet hebben to Wisby,dat sich alle man hyr na richten mach. Nochtans, die zeewet kon omstreeks 1505 niet tot stand gekomen zijn, daar de stad alsdan haar aanzien verloren had, maar ten minste 200 jaar vroeger, alswan- neer Wisby de bijzonderste stapel van 't Noorden was. Verder wist men wel, dat dit zeerecht veel gelijkenis had met de zeewetten, die in Vlaanderen, Zeeland en Holland beston den, doch men dacht dat ze eruit Wisby werden ingevoerd. !n de vorige eeuw legden Hollanders, Duitschei s, Franschen en Zweden er zich op toe, den oorsprong van het Wisbysche zeerecht na te gaan, totdat eindelijk een veertigtal jaar geleden, den heer Schlyter, hoogleeraar te Lund (Zweden) in de ver schillende landen de noodige stukken ver zamelde om die taak tot een goed einde te brengen. In zijn onderzoek daarover geeft deze heer zeer uitgebreide beredeneeringen en bewijzen tot staving, dat het Wisbysche zeerecht geen oorspronkelijk werk is, maar dat het Vlaamsche Waterrecht er woord voor woord in opgenomen werd, om ver volgens in ontelbare uitgaven en vertalin gen onder den naam van Wisbysch Water- recht te verschijnen in 't Deensch, Zweedsch Duitsch, Engelsch, Fransch, Spaansch en Italiaansch. Dat beu ijst eens te meer dat de Vlamin gen, die de zee aanzagen als hun eigendom; door langdurige ondervinding, heel vroeg een waterrecht opstelden, zoo doelmatig, dat al de landen van Europa het gedurende menige eeuw naleefden. Nog drie weken scheiden ons van 19 Oogst. DE DAG DER 100.0Q0 Het zal dit jaar Vlamingen regenen te Diksmude! Want geen Bedevaarder of hij zal het grootsche voetstuk willen zien van Vlaan- derens IJzertoren, en in den namiddag de machtige Zannekin - tafereelen die eenieders verwachting zullen overtreffen. Degrondvesten voor het Heldenhulde kruis zijn gelegd op de stevigste basis; 85 zware betonpijlers werden 10 meter diep inge heid eti hierop eene breede betonnen plaat gegoten waarop men thans aan het voet stuk werkt. Lerw. Heer Cyriel Verschaeve, de gees telijke vader onzer frontjongens, legde op Zaterdag 7 Juli, in allen eenvoud, den eer sten steen, die ook door hein werd gewijd. De tiouwe Bedevaarders der eerste ure zullen dit jaar met blijheid uit Diksmuide vertrekken, want thans is de opbouw voor het IJzergedenkteeken werkelijkheidgewor- den. Men bouwt! Men stapelt steenen tot een toren van hulde en dankbaai heid. Dui zenden steenen zijn noodig... en nog dui zenden.... En welke trouwe Bedevaarder zou er geen nieuwe naar Diksmuide bren gen? Want wie eens ter Bedevaart toog in vroom herdenken, wie eens die massa inde vlakte geschaard zag rond het Heldenhul- de-kruis, wie eens den eed van Trouw aan Vlaanderen beleed, komt telken jare terug. Bewerkt dus uw vrienden en kennissen. Brengt allen ter bedevaart, al weze ook de geldelijke opoffering lastig; bedenk welk otter zij voor ons brachten, zij die ginder een heel jaar verlaten liggen en die wij jaar lijks herdenken op de Bedevaartdag. Een bizondere tram zal vertrekken uit Yper vijf minuten vóór 9 uur en hij zal er terug zijn 's avonds te 7 uur. De prijs, voor Yper heen en terug is 6,30 fr. De prijzen voor volgende plaatsen West-Nieuwkerke 9,80 fr. Wulverghem 9 fr. Kemmel 8,50 fr. Vierstraete 8 fr. Voorin ezeele 7,30 fr. Brielen 5,50 fr. Elverdinghe 5 fr. Lizerne 3,80 fr. Bixschote 3,30 fr. Vlaamsche beevaarders, geeft dadelijk uw naam op in Liet Vlaamsch Huis, bij Marcel Soete^bij HM. Verbeke of aan den Voorzitter van één uwer maatschappijen, vóór Maandag 6 Oogst. Niet uitstellen Derde Steun lijst der Vlaamsche Ge- meenntebesturen voor het IJzermonument West-Vleteren 100 fr. Wytschaete 200 fr. St. Jan-bij Yper 100 fr. Vtamertinghe 500 frl Sevecote 100 fr. Oost-Duinkeike 100 fr. Yper 500 fr. Van verschillendezijde drukte men er op dat hier en daar gemeentebesturen onzen brief van 5 Juli niet zouden ontvangen heb ben? Aan onze Vlaanischegemeenteraads- leden te onderzoeken, of debrief van het Bedevaartkomiteit sotns niet werd wegge moffeld? of verloren ging? Wij zullen dan onmiddefijk eennieuwen brief richten naar de belanghebbende be sturen. Nog maar één gemeente weigerde haar steun Wie is de volgende gemeente die tegen over het offer onzer Vlaamsche jongens neen zou durven zeggen? In de meeste gemeenten moet de zaak nog besproken worden wij verwachten van al de gemeenten van het Vlaamsche land ernstige giften,zooals Lommei, Moll Ghistel, Ertevelde, St. Arnands enz. die wij stellig eene eereplaats inogen geven. Sekretariaat - Cl. De Landtsheer,Groo te Kaai, TEMSCHE. k mmnrw— Koopt bij de handelaars die hun aan kondiging in ons blad plaatsen.

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1928 | | pagina 1