Nieuws- en Aankondigsngsblad. - VOOR ONZE VLAAMSCHE JONGENS. Prijs per nummer 30 centiem Zondag 26 Oogst 1928. Beheer en Opstel: Statiestraat, 39, Yper. Postcheckrekening: 2131.97. (Rud. Claeys.) v MHSMI ls;vi;\ nieuwe Belg-isehe lejjer-wel lieriiedl tien dood van velen onzer opgroeiende kinderen. 1 WOESTEN Drinkt Beverensch Bier YZERBLOHD enDUBBEL 5 MEN iiiniiEaaasaBEi Boterstraat, 50, YPER o— IIIIIH||ia2||fl9| 2* Jaargang. Nr 87. Abonnementsprijs 16 fr. 06 per jaar. 9 fr. per hall jaar. 5 fr. per drie maanden. Buitenland 25 fr. Men abonneert op alle postkantoren. Aankondigingen bij overeenkomst. Tarief op aanvraag. de mm Alle nieuws moet tegen den Donderdag ten laatste inge ronden worden. Xaamlooze artikels worden niet opgenomen. Ver sc h ij rit Wekelijks Zie jongen, nu wordtge man, gedraag u als een man. Uw man worden is uw vreugde, omdat gij van uw krachten gaat toewijden aan an deren. Het is uw opdagend karakterom al- le onrecht luidop aan te klagen, om alle barsch geweld den weg te versperren. Het is uw stalen wil van ver/et tegen 'alle ver bastering, verbeesting of verslaving. Het js uw ridderlijkheid. Uw man-worden, het is uw gevoel dat de zwakke vrouw rechtheeft op uw eerbied datgij steeds het beste van uw mannenkracht voor de bescherming en de vereering der vrouw moet over hebben. Het is uw ge voel dat uwj deugd uw grootste rijkdom is, dat uw geweten niet mag besmeurd noch verminkt worden, dat gij bijzonder streng inoet staan tegenover u zelf opdat gij door geen stoffelijk voordeel of eender welke beinvloeding u zoudt laten brengen tot het verzaken aan een beginsel, tot het verzui men van een plicht. Uw ridderlijkheid walgt voor onteering, uw inannenfierheid eischt degroote liefde, beiden schenken u uw manneneer. Ge wordt nu man! Man zijn in het le ven, dat is zich zelf beheerschen en karak ter en wi'lskrachtgenoeg hebben om zich* voor het leven de groote liefde te verzekeren. Ge zult vrouwen ontmoeten die uw dier lijk genot zullen aanbieden. Uw zoen aan zulke vrouwen is een verraad tegenover het heerlijk beeld van uw toekomstige bruid. Waak op uw mannenfierheid, op uw ridderlijkheid, op u manneneer. Ge zult makkers ontmoeten die zullen beweren dat uw drift u wild en noodlottig tot verkeer met allemans vrouwen of met verleide deernen dwingt. Leer hun dat hun zedelijkeontaardingmierdan verbees ting is, ze lager dan de dieren brengt. Ge wordt nu man! Uw eerste liefdege voel, in een gezond lichaam en in een rei ne ziel ontstaan, toont den rechten weg; eerbiedig dit gevoel dat in het diepste van uw wezen is ontloken. Vrees niet, ga fier en ridderlijkden wegopdie u zuiveren schoon in de echte en groote liefde brengt. Weet dat ge door de schoonheid van uw karakter en uw sterke wilskracht, door den adel en de zuiverheid van uw ziel, zooveel weer kunt goed maken en heropbouwen, als anderen afbreken en vermorzelen door ruwen slenter en losbandig leven. Laat met uw jeugd niet spotten; doe het schaainterood verschijnen op het gelaat van hem die uw deugd zou willen laken. Uw leven weze een bloem, ontloken op den stengel van deze rotsvaste overtuiging: dat het verlies van uw zedelijke waarde door geen goud meer is goed te maken, dat het leven hard moet zijn opdat gij doorliet leven wordet gehard, en dat gij nooit het genot van de zege zult smaken zonder har den strijd. Zoek in Godsnaam niet den strijd te ontwijken, roep hem als uw besten op voeder, als uw trouwsten vriend, als uw steun, als uw leven, opdat gij niet in oude dagen met verachting zoudt neerzien op uw eigen leven van laksheid en lafheid. Hoor de weeklacht van Moeder Vlaande ren die bedrukt en haveloos ronddoolt op zoek naar zooveel barer bloedeigen kin- ders, welke zij'niet vindt omdat zij ze niet meer herkent. Ontaarding allerhande heeft ze voor haar vreemd gemaakt. Snel uw be droefde moeder ter hulp; in groote goed heid en liefde, ga meê uw verloren broe ders opzoeken, en, sterk door Gods betrou wen, poog hun'terug te schenken de ein- deloozevreugde v. een vernieuwd vlaamsch christelijk leven, dat herstellen zal de ont wrichting van hun ziel en hun lichaam, dat ommantelen zal met warmte de naaktheid van hun zedelijke groote armoe. Tot u, zuivere Vlaamsche Jongens, gaat de liefde van onze zuivere maagden. Op u rust de hoop van eerlijke vaders en angsti ge moeders. Gij draagt in uw deugd het heil en de gezondheid van onzen vlaam- schen stam. «Jongens, houdt u fier, houdt u rein!» 't Was net die leuze reeds dat Professor Dr Daeis, kapitein-geneesheer in de loopgrach ten, onze Vlaamsche Yzer-jeugd redde uit de klauwen van het Parijzer oorlogsbederf. Ze werd met bloed bespat, die christelijke Vlaamsche leuze! Zij weze ook uw Wacht woord en God, die de lafaards uitspuwt, zal uw vrankheid zegenen, en het katholie ke Vlaanderen dat zoo'n nood heeft aan ka rakters, zal u de be waarnis van zijn gaaf heid danken. Visschersprijskarnp Zondag laatst hadden wij den prijskamp voor het vis- §chen. Van alle kanten waren de liefhebbers toegestroomd en schoon was het om te zien hoe ze daar alle met evenveel geduld en op lettendheid zaten te kijken naar bunne vlo ten. Ook werd de uitslag fel betwist: Uitslag Ute reeks. 1. Poisson d'or Tourcoing 611 punten won den beker. 2. Opgeruimde visschers van Roessela- re 240 punten medalie. 3. Brème d'or Wasquehal 229 punten prachtige vischpers. 2de Reeks 1. Roelens Hubert Iseghem 2. üaytant Petrus Rousselaere 3. Vanneste Joseph Iseghem 4. Calmeyn Karei Rousselaere Prijskamp Vlaggen 1. Oostende 2. Opletten - Eerneghem 3. St. Elov - Komen 4. Opgeruimde visschers - Roesselacre Cantinièren 1. Opgeruimde vissclisrs Roesselaere 2. Poisson d'or Tourcoing 3. Veurne 4. Nieuwpoort 5. Thiell. Onnoodig te zeggen dat de begeleiden de muziekanten lustige aria's speelden om de overwinners te vereeren Dat stille rustverwekkende sport is wat beter dan al die geweldige en zoogezeide afbeulende spelen. Sint Jans Godshuis Jubileum .Maandag was het anders zoo stille klooster volop in feest ter gelegenheid van het vijf tigjarig jubileum \an Jufvrouw Carolina. Over de goede stede van Yper had het volle akkoord van St. Pieters kerk de blij de maar gezonden en het stemmige kerkje was proppensvol. Benevens de familie en de vele kennissen zaten op de eerste plaats al de leden van de commissie van openba ren onderstand die er aan gehouden had den door hunne tegenwoordigheid hunnen eerbied en dankbaarheid te betuigen aan de waarde zuster die haar gansche leven P opgeofferd had voor het bezorgen onzer oude Ypersche vrouwtjes. Z. E. H. Kano- nik Delaere zat de plechtigheid voor en in zijn eenvoudige roerende aanspraak wees Hij op het verdienstvolle leven dier goede kloosterzuster en op de hemelsche beloo ning welke haarte wachten stond. De zang kapel van de Mariaschool zorgde voor het muziek en die alleen reeds is veelbelovend en veel beduidend. Na de plechtigheid in de kerk werd het feest voortgezet in den refter, zoo voor de talrijke uitgenoodigden als voor jufvrouwes lievelingen, de oude vrouwtjes, 't Was zoodanig goed en wel dat allen beloofden op hun woord van eere binnen tien jaren weder te keeren om den diamanten jubileum te vieren. Wat zal het dan zijn als het nu reeds zoo deugddoende was? ir i-rriir y •T>nTTT~mnr—-Mimn Inhuldiging van Vlaamsch Huis en Bondsvlag op 26 Oogst. s't Belooft een wapenschouw te wezen eenig in zijn soort. De optocht wordt gevormd om 2 1 2 uur Medewerking van Vlaamsche Harmonies SPREKERS: Dr. Jerooni Leuridan en de heer Antoon Samyn. 7üvrAn?r%' t" r. Derde rranciskaansche Missietentoon stelling in de lokalen der H. Harteschool, 34, Capucynenstraat. Yper, van Zondag 26 Oogst tot Zondag 2 September 1928. Niet zooals op de grootsche Missieten toonstelling van Meenen en Poperinghe, worden voorwerpen getoonsteld, inzonder afkomstig uit de missielanden, maar wel uitsluitend veel kleederen en kerkgewaden, door de Iseghemsche en Ypersche naai- kransen afgewerkt, bestepid voor de Capucynenmissiën, inzonder voor Zeer Eerw. P. Hildebert, zendeling in Congo en broeder van Zeer Eerw. P. Ild dons, stich ter van ons klooster te Yper. De teiYoonsteiiing is open Op beide Zondagen na de 7 uur mis tot 12 uur en 's namiddags van 2.30 uur tot 7 uur. In de week 's namiddags van 2.39 uur tot 5.30 uur. Zondag 26 Oogst, in dezelfde lokalen, zal te 3 uur namiddag een Voordracht over Congo worden gegeven door Zeer Eerw. P. Theotimus van West-Vleteren, Reguliere-Overste der Capucynen-Missiën in Congo (Ubanghi). Wie wil de missieakte steunen Gesloten Retraite voor Zusters Derde- Ordelingen bij de E. E. Grauwe Zusters, Groote Markt, Rousselare, gepreêkt door Zeer Eerw. Pater Timotheus, Capucyn, op Zondag 2 September vóórmiddag tot Woensdag 5 September in den voormid dag. Onkosten van verblijf 40 fr., ter plaats te betalen. Raadsleden, IJveraarsters, wij rekenen op uw franciscaanschen zielenijver en edel moedige medewerking. Naam en adres moeten ten laatste 27 Oogst worden ingediend bij P. Commissa ris, Capucynenklooster, Yper. I i. IM> aene-Amelool Aan <le Hemelpoort 't Is zoo wat een maand geleden Dat eraan de hemeldeur Zich een Vlaming aan kwam melden Petrus had geen best humeur. Norsch bezag hij 't snugger ventje Dat hem op een Fransche wijs En met Fransche komplimenten 't Doel verhaalde van zijn reis. Mossieu Pierre, je viens vous dire Que je veux entrer au ciel Car voici la signature De Saint Michel de not'Bruxelles. Wel verduiveld, dacht toen Petrus,, Dat accent is mij bekend Zeg, 'k geloof waarachtig, kerel,, Dat ge een Vlaming bent. Schoon gij hier watFransch komt broebleit Hoor ik duidelijk aan den toon Dat 'k aan d'oevers van de Schelde k Zoeken moet uw vaders woon Oui vraitnent, Mossieu Saint Pierre, Je suis né dans le flamand Mais dès ma jeuneusse je n'parfe Que le francais, c'est de not'temps Dan moet ik u hier toch zeggen. Dat 'k met al uw Fransclien praat En uw Fransche komplimenten U niet binnen treden laat. Want ik heb hier heel wat Vlamcrt Dat zijn mannen uit één stuk, Die wel al de talen kennen Uitgezonderd Volapük. En ondanks die groote kennis Is het Vlaamsch hun lievelingstaai Die zij luide doen weerklinken Door degroote hemelzaal. En ik hoor het dan zeer dikwijls Dat zij roemen allemaal Koningin van alle talen Is voorwaar de Vlaamsche taal. En gij zoudt nu durven komen Spreken hen in 't Fransch hier aan l Neen, man, leer terug uw Vlaamsche tale Dan, hoop ik, zal 't beter gaan. GROOT SGIIOEKHX KLËÏN Let goed op het adres /V DEN POS THOORN V. Louf-Vandoonjie OVERGROOTE KEUS VAN Mans-, Vrouw- en Kinderartikelen Allen van eerste hoedanigheid Schoenen op maat.-Allerhande herstellingen KOMT ZIEN EN OOWDEELT.

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1928 | | pagina 1