Nieuws- en Aankondigingsblad. Pauselijke Uitspraken 3 AIM EC 11 lep Os paie gezinnen 2* Jaargang. N' 90. Prijs per nummer 30 centiem m—g wnjwaaa Zondag 16 September 1928. Versch ijnt U 'ekelijks Beheer en Opstel: Statiestraat, 39, Yper. Postcheckrekening: 2131.97. (Red. Claeys.) De Yprrsrlip Yuaii Voor al uwe Plaatsingen, Geld- en Beursverrichtingen wendt U in volle vertrouwen tot de Kasbons rente op voorhand betaalbaar. Obligation op 5 jaar op naam of aan drager 6 7„ vrij van lasten. Rente betaalbaar bij zesmaandelijksche koepons. y» Louf-Vandoorne Boterstraat, 50, YPER. RiiaiBiiiHiiBiafltüa Y P E BSC II LEVEY Abonnementsprijs IC fr. 00 per jaar. 9 tr. per tul! jaar. 5 fr. per drie maanden. Buitenland 25 fr. Men abonneert op alle postkantoren. Aankondigingen b.j overeenkomst. Tarief op aanvraag. Alle nieuws moet tegen den Donderdag ten laatste inge zonden worden. Saamlooze artikels worden niet opgenomen. 't Is jaren reeds dat Zijne Heiligheid de Paus de katholieken uit alle landen oproept zich te vereenigen in een sterken bond om te bewegen op zuiver katholiek terrein. Uit drukkelijk geeft het Hoogste Kerkelijk Ge zag toe dat de katholieken er een verschil- lige politieke meening mogen op na houden en verdeeld kunnen zijn in zake politiek. Nog kort geleden gaf onze huidig regee- rendePaus toe aan de Fransche katholieken dit ze royalist of republikeinsch mogen zijn. Ten andere, de Kerk is door Christus, haar Stichter, daargesteld als een eigen machtige maatschappij, om de menschen naar den hemel te leiden zij heeft zich dus maar te bemoeien met al hetgeen den gods dienst en de zielezaligheid der menschen aangaat. Het feit alleen dat benevens de Kerk een Staatsinrichting bestaat, ook als afzonderlijke maatschappij door God ge wild, bewijst dat er heel wat zaken zijn die buiten de bevoegdheid en de macht liggen van de prinsen der H. Kerk. 't Is aan de burgers onder andere zelf in te zien hoe ze best bestuurd worden door de burger lijke overheid in zake financiën, landsver dediging, verkeer, handel, nijverheid, enz.; en aan de burgers behoort eveneens het recht en de macht een anderen Staatsvorm te betrachten als zij denken aldus beter in hun wereldsche aangelegenheden te wor den bevoordeeligd de burgers zijn niet voor den Staat, maar wel omgekeerd de Staat is voor de burgers. L)e Pausen, bijzonder de laatste, hebben dit volmondig toegegeven. Hier volgen enkele aanhalingen uit de encyclieken van den grooten Paus Leo XIII. In de wereldbrief Graves de Comniu- nire lezen wij 1 let is aan geen twijfel onderhevig dat op het terrein der politiek, plaats is voor geoorloofde meeningsverschillen en dat men, behoudens de rechten van recht- vaardigheid en waarheid, mag trachten inzichten in toepassing te brengen welke men acht beter dan de andere tot het alge- ineen goed bij te dragen. Maar de kerk in deze partijtwisten te willen betrekken, en beweren zich van haar steun te bedienen om gemakkelijker over zijn tegenstaanders te zegevieren, dat is den godsdienst mateloos misbruiken. Maar sterker nog huldigt Rome onze vrijheid en hekelt in nog sterker bewoor dingen het misbruik van den godsdienst: Zij, (de kerk) weigert uitdrukkelijk, krach- tens recht uit plicht, zich dienstbaar te stellen aan de partijen en zich aan te pas- sen aan de veranderlijke eischen der po- litiek. Door een gevolgtrekking uit het- zelfde beginsel, oordeelt zij Hoedster harer rechten en vol eerbied voor het recht van anderen, het zich tot plicht on- verschillig te blijven ten opzichte van de verschillende regeeringsvormen en van de burgerlijke instellingen der christelij- ke Statenen van de verschillende re- geeringssysteinen keurt zij goed al dege- nen die den godsdienst en de christelijke discipline der zeden eerbiedigen. En nog sterker huldigt Rome onze vrij heid, met dat woord dat Paus Leo XIII in 1801 tot de wereld sprak Het leven in Staatsgemeenschap moet voor den persoon en voor het gezin tot een begeeilijk goed gemaakt worden. Indien echter persoon en familie in het verband der staatsgemeenschap opgeno- men, daarin slechts nadeel vinden in plaats van voordeel, schennis hunner rechten bekomen in plaats van bescher- ming, dan zou het staatsverbond hun een voorwerp worden van haat en afkeer. En moeten wij gewagen van onafgebro ken pogingen en de dringende opwekkin gen van Pius XI, den heiligen genialen zie ner in de behoeften en nooden van kerk en maatschappij, waardoor hij tracht het katholicisme overal los te maken uit de knellende windselen waarin de politiek het wil verstikken Deze uitspraken van het Hoogste Kerke lijk Gezag toonen ten duidelijkste aan, dat wij hierin onvoorwaardelijk deleer der kerk volgen, en dat men zonder reden ons het recht ontzegt in zuivere politieke kwesties, als burgers ons eigen voordeel te vormen en te betrachien. Het is een publiek geheim dat de laatste Pausen steeds met een slecht oog hebben aangezien en betreurd dat kerk en gods dienst in ons land zoo innig worden ver bonden met de ééne politieke Staatskatho- lieke partij, endat godsdienst en partij wer den vereenzelvigd, tegen de vingerwijzi gingen in van het Hoogste Kerkelijk Gezag. Rij den aanvang van dit artikel wordt er op gewezen dat onze huidig regeerende Paus een oproep voor katholieke actie tot alle katholieken heeft gericht om zich te scharen rond Christus-Koning. Deze ver- eeniging moet alle katholieken kunnen be vatten, en staan, volgens den uitdrukkelij- ken wil van den Paus, boven en buiten alle politiek zij mag gecne leiding aanvaarden van menschen die als politiekers bekend zijn. Daardoor wordt dus toegegeven dat de katholieken in een land kunnen en mogen gescheiden zijn in zake politiek. Zijn de gedachte eti de richting van onzen Heiligen Vader wel onverminkt na geleefd Naar ons uit vertrouw bare bronnen wordt vermeld, is men in menige plaatsen van het Vlaamsch land de katholieke actie volop aan 't politiseeren, dit openlijk in strijd met de formeele pauselijke onderrichtingen. 't Is jammer, want alleen de katholieke actie zelf zal er onder lijden. Terzelfder tijde als aan Kamerlid Brut- saert werd aan Meester Butaye van Watou bericht gestuurd van wege den heer Minis ter van openbare werken, dat de minister het lastenboek heeft goedgekeurd voor het herstellen der vaart van aan Boesinghe sas tot aan de baanbrug te Boesinghe. Nog altijd 't moest immers reeds 8-9 jaar gedaan zijn heeft de Regeering geen geld, om dat zoo noodzakelijk werk voor Yper en omstreken in eens en geheel uit te voeren. Intusschentijd zullen destaatskatholieken, de kristen Demokraten en de Liberalen - ook kamerlid Brutsaert 1 Miljard stem men voor nieuwe forten en nog 1 miljaid 20 millioen als begrooting voor 1928. Bij eene andere gelegenheid zal M. Brut- Hoofdzetel:GENT, Kalanderberg, 1~Maatsch. ZetelBRUSSEL84, Wetstr. Bijbanken YPER, Groote Markt, 9, Telef. 304 en 334. (Verhuring van brandkoffers) Kortrijk en Antwerpen. Bijkantoren Brugge, Iseghem, Komen, Meenen, POPERINGHE, Yperstraat, 5, Tel. 62. (Verhuring van brandkoffers), Thielt, Waasten, Waereghem, Wervik, Westnieuwkerke. Hulpkantoren in al de bijzonderste gemeenten van West-Vlaanderen, onder and. Alverincheui O. V<mdewe,;tTe, Gemeente Sekretnris Beveren a Yzer O Desmytter. Gemeente Bediende Bixschote C. Hondeghem, Plaats. Etrielen J. David, Gemeente SekretarE Crombeke C. Decae, Gemeente Ontvanger Dickebusch J. Deconinck, Onderwijzer Elverdinghe J. Bultheel. Meetkundige Gheluvelt A Bevis. Gemeente Sekretaris Hollebeke A. Breyne, Gemeente Sekretaris Keminel René Joye, Handelaar Loc re Louis Dousy, Gemeente Sekretaris Loo V. Camerlynck, Gemeente Ontvanger Meessen L. Lemaire. Westnieuwkerke Moorslede Jos. Vancoillie. Handelaar Noordschoote Michel Butaye, Plaats Oostvleteren R. Smis, Gemeente Sekretaris. Passchendaele M. Noliet. Onderwijzer. Poelcapelle J. Dehaene, Gemeente Sekretaris Ploegsteert L. Leinalre, Westnieuwkerke Pollinchove H. Anseeuw, Gemeente Bediende Proven E. Delava, Rentenier Reninghe A. Wullepit, Gemeente Ontvanger Reninghelst Fl. Camerlynck, Gemeente Sekretaris Stavele P. Franvhoo, Hoofd-Onderwijzer Waasten P. Parinentler, Yperstraat Westoutre A. Declercq, Plaats Westvleteren M. Vanlierde, Beheerder Woesten P. Bamelis, Schepen Wulverghem L. Heughebaert, Gemeente Sekretaris Wulveringhem julien Ceulenaere, Gemeente Ontv. Wytschaete We Fournier, Plaats Zonnebeke Lucien Debal, Gemeente Sekretaris Zichtrekeningen 3 o 0 bruto. 15 daagsche rekeningen 4,50 o Spaarboekjes 5 bruto Zicht. Op naai mof aap drager 3 maand 4,0Q vrij van lasten. 6 4,50 '>/o 1 jaar 5,00 »/0 Wissels-Beursorders-Uitbetaling van alle Belgische en Vreemde Koepons-Vernieuwingen Terugbetaling van alle Obligatiën-Titels, enz. Alle Beurs- en Bankverrichtingen aan de voordeeligste voorwaarden. De i ONDSEN'üANK maakt deel van de groep HANDLESBANK-FONDSENBANK-NOORDST AR. een der grootste kapitaal-concentraties van hel Vlaamsche land en vertegenwoordigt ruim 300 MILLIOEN FRANK saert Kamerlid, aan de boertjes nog trach ten wijs te maken, dat 3 jaar pacht veel be ter is dan 9 jaar. I lebt ge begrepen, brave landelijke bevolking van Vlaanderen gij die moet pachten Ziet ge nu hoe de staatskatholieke partij, de kristen Demokraten en de Liberalen nog de groote eigenaars eerst en meest be- voordeeligen, en de volksmassa maar laten wroeten I... En intusschen stemmen die goede ou de partijen, eene jaarlijksche verminde ring van 60.000 fr. (leest maar zestig dui zend frank) Contributiën... voor wie wel voor de 1200 (er zijn er 1200 in België) anne sukkelaars die alle jare meer dan een millioen inkomen hebben, dus alle male gasten die een fortuintje bezitten van minstens 20 millioer# Dan gooiden in eens die goede oude partijen 72 millioen overboord, en dat alle jare. Gepreek, geschrijf en geklap genoeg v. alle zijden en kanten, maar ziet naar hun ne daden, goede Vlaamsche menschen. tfSiïlfiSüfiSfiWSSÜüflSfüfiSSIfiSifitfiifi In een amendement bij art. 12, neerge legd, stelden de Vlaamsch Nationalisten Vanopdenbosch, Butaye en Debacker voor één vrijstelling te verleenen aan den eerst opgeroepene van 4 kinderen en subsidiair- lijk, als dit amendement werd verworpen, een vrijstelling indien het huisgezin 5 kin deren telt. De 5 Vlaamsche Nationalisten alleen steunden die beide amendementen. De steunpilaren van de kroostrijke gezinnen Allewaert, Vanscluiylenberg en anderen roeren niet, en deze zóó eerlijke wijzigin gen worden met een verpletterende meer derheid afgewezen door al de katholieken, al de liberalen en al de socialisten. Woorden genoeg voor de groote gezin nen daden blijven uit. GROOT S(1HH E X KLEIN Let goed op het adres IN DEN POSTHOORN o— OVERGROOTE KEUS VAN Mans-, Vrouw- en Kinderartikelen Allen van eerste hoedanigheid Schoenen op maat.-Allerhande herstellingen KOMT ZIEN EN OORDEELT. Nijverheid. - We vernemen met groo te voldoening dat weeral een nijverheidstak hier ter stede ontsproten is. Glaswerkers, garagisten, rijtuigmakers, gleis- en glashan delaars enz., zullen nu hier ter plaats hun glaswerk gedaan krijgen, in de welinge richte werkplaats van Emiel Cherchye in de Capronstraat, zal men spiegels kwikken en verkwikken, men zal er alle glaswerken

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1928 | | pagina 1