Nieuws- en Aankondigingsblad. 2* Jaargang. N' 91. Prijs per nummer 30 centiem Zondag 23 September 1928. Beheer en Opstel: Statiestraat, 39, Yper. l.'inixlei'on, mijn Yatioshsmi Y I' E ItSC II 1.1: V l Voor a! uwe Plaatsingen, Geld- en Beursverrichtingen wendt U in volle vertrouwen tot de 1SE1B1NK 11 Kasbons rente op voorhand betaalbaar. Obligation pp 5 jaar op naam of aan drager 6 °/0 vrij van lasten. Rente betaalbaar bij zesmaaridelijksche koepons. GEVRAAGD LaitsrzsiiDr (Daive gasi) Dij Bras Yper CVSSflaaBBBBBBBBB V. Louf»y^adoonne Boterstraat, 50. YPER. bbbbbbhbbbb Abonnementsprijs IC fr. 00 per jaar. 9 ir. per half jaar. 5 Ir. per drie maanden. Buitenland 25 fr. Men abonneen op alle postkantoren Aankondigingen bij overeenkomst. Tar.ei op aanvraag. DEK Verschijnt Wekelijks. Al ie nieuws moet tegen den Donderdag ten laatste inge zonden worden. Saamlooze artikels worden niet opgenomen. Postcheckrekening: 2131 97. iRl'd. Claeys.) De herinnering aan liet huis waar ik ge boren ben en gewoond heb, is inij lief, ik kan er zonder ontroering niet aan terug denken. In het huis zelf waren er plaatsen die inij bijzonder aantrokken de keuken, waar hel altijd zoo lekker warm was de eetplaats waar we allemaal samen zaten mijn eigen slaapkamer. De herinnering is dierbaarwaarom Waarom heb ik 1 ouders lief, waarom houd ik meer v. miJ" xdcrs en zusters dan v, vreemden i'eheim Honige trek v. het bloed. Liefde m moeder, voor 't vaderhuis voor vader e niemand aangeleerd ze wordt en moetr d gaf ze aan arm en nik, zit in t bloed. Go.. e 1 Ar Dc stad waar ik gébote.'" f «,d heb, is me lief. dliii.-^dm-nil tanr straten doorkruisa', op h.aar pleiiu^1 pen en gespeeld, haar kerken bezoc.. ken ieder wijk huis, ieder in uur De men- schen die er wonen stel ik Ü/zven deze van de naburige stad. Ik weet wzf.ke hun ge woonten zijn, wat ze geeriT dlpen, geern zien ik vind in hen iets terug vi^n 't geen in me zeiven omgaat. Ik ken henr zij (kennen mij, wij groeten elkaar. Ik treuf tfhf een ramp hen treft, zij deelen in mijn smart, ^k versta hun belangenzij zijn de mijne. Mijn stad en mijn stadsgeuoolen zijn mij lief. Waarom Ik weet het niet. Vraag het aan eenvoudige-tjèden .zij weten het ook njet. Zij zijn gehecht aan hun geboortedorp, aan hun geboortestad. Die liefde ook wordt niet aangeleerd. Lik rechtgeaard mensch heeft ze in 't bloed de liefde voor de vaderstad. Die liefde, zooals de liefde voor het ouderlijk huis, komt van lioc ger ze is een deugd. Wie ze moedwillig vertrapt, mis doet. Mijn streek is mij liefvan als ik een jongen van een jaar of twaalf was, begon ik mijn streek te kennen. Ik wist welke dorpen rond mijn stad lagen, welke wegen er naar toe leidden, welkie kerktorens er uit staken, welke hoeven men tegenkwam. In de verlofdagen liepen "wij de streek af develden.de hoornen, de-weiden, de beken, het volk, de aanblik van 't land, 't stond al in onzen geest. Wij groetten de menschen die we tegenkwamen alho ewel wij ze niet bij hun naam kenden e g oedendag Zij groeten ons terug: goed endag Mijn streek Wat een m oord voor men schen die in verre landen g aan wonen zijn De landziekte, het heimwer menschen die naar huis moeten na jan n afwezigheid naar hun streek naar hun gt boortestreek. Waarom Mysterie I jefde voor de streek moet niet aangeleerd. Ieder heeft ze in het hart, in 't bloed. God gaf ze ons. Belle's Godshuis. De beelden van Salomon Belleen Christina Guines, stich ters v. Belle's Godshuis, zijn eindelijk hier aangebracht. Zij komen uit den werkwinkel van meester De Beule te Gent, en zijn won derschoon afgewrocht. Jammer dat deal- oude kleedij niet bewaard werd. Zij zuilen te samen opgesteld worden in de nissen v. den kerkgevel te samen met het beeld van den H. Niklaais, patroon van dat gesticht eens dat dit zal afgewrocht zijn. 't Js te ho- Mijn Vlaanderen is mij lief. Mijn keel scliraaft toe als ik aan mijn Vlaanderen denk. Als ik groot wierd heb ik gereisd doQr Vlaanderen. Ik heb zijn steden be zocht, zijn landouwen bekeken, van op zijn kust zijn Noordzee beluisterd. Ik heb zijn Schelde gezien, zijn Leie, zijn Nethe, zijn Rupel, zijn Dender, zijn Yzer, zijn Dijle. Ik ken Antwerpen's Toren, Brugge's Belfort, Gent's St Baafs, Brussel's Goedele en bo venal ik ken het volk dat daar woont, het Vlaanische volk, het volk waartoe ik be hoor. Ik ken de eenvoudige landlieden de visschers van de kusthet werkvolk der fabriekende burgers der dorpen en steden. Ik weet dat als ik ze tegenkom en den weg vraag, zij mij verstaan zullen, en helpen. Ik ben Vlaming, zij zijn Vlamingen, \x ij spreken dezelfde taal, belijden denzelfden godsdienst, kleeden ons op dezelfde ma nier, Onze algemeene gevoelens zijn de zelfde, onze algemeene verzuchtingen, onze ver.'5in|»ens wij zijn niet fier, hoogdravend, vroolijk w'l houden van eenvoudig ver keer. Jk lijd a's ik hoor dat den Vlamingen onrecht geschiedt, omdat ik Vlaming ben en Vlamingen mijn broeders zijn. Als zij miskend worderl, ben ik liet. De Vlamingen en den grond dien ze bewonen en bewer- ■fcen en bebouwen vormen Vlaanderen lief land waar ik geboren ben. Vlaanderen j§ ipiin vaderland en ik heb het als dusdanig lier. Waarom Wat is vaderlandsliefde De versmelting van al 't voorgaande. Niemand moet u leeren uw vaderland liefhebben. Vaderlandsliefde krijgen we mee' als we ter wereld komen. Wel is er ons op school ge sproken over Vlaanderen en heeft ons hart geklopt bij 't verhaal v. hetgeen met onze voorouders op dien grond hier is gebeurd, maar ook zonder de school zouden we voelen dat Vlaanderen ons vaderland is, en dat we Vlamingen zijn. Ongeleerde menschen, arme duivels, weten het, voelen het onbewust. Een woord kan hun vaderlandsliefde wakker maken. ik ben naar school geweest en heb daar nieuws geleerd. Van als ik zes jaar oud was, heelt de onderwijzer mijn aangeboren vaderlandsliefde in een andere richting ge stuurd. Hij heeft mij dingen geleerd die ik niet van huis uit meegekregen had. Hij leerde mij Belgie's kaart teekenen, hij toonde mij de beeltenissen onzer vorsten, de driekleu rige vlag hij sprak mij over twee soorten van menschen die in België wonen, over Vlamingen en Walen, en, zoo klein ik was, reeds wist ik dat ik tot de Vlamingen be hoorde. Mijn vaderlandsliefde, mijn natuur lijke vaderlandsliefde, is mijn liefde voor het Vlaanische volk. pen dat ze dan meer geluk zullen hebben dan vrijdag laatst te Merckem, waar het beeld van het H. Hart bij het plaatsen op het voetstuk, hun ontglipte, en in stukken ten gronde viel. De VI. Harmonie. Onze wakkere muziekanten hebben t dezen zomer lastig gehad. Benevens zeven Concerten en talrij ke uitstappen voor het opluisteren van talrijke VI. feesten, rusten ze nog niet. On der de bekwame leiding van den H. A. Van Puyvelde pakken ze nu de studie aan van Hoofdzetel:GENT, Kalanderberg, 1-Maatsch. ZetelBRUSSEL:84, Wetstr. Bijbanken YPER, Groote Markt, 9, Telef. 304 en 334. (Verhuring van brand koffers) Kortrijk en Antwerpen. Bijkantoren Brugge, Iseghem, Komen, Meenen, POPERINGHE, Yperstrnat, Iel. 62. (Verhuring van brandkoffers)Thielt, Waasten, Waereghem, Wervik, Westnieuwkerke. Hulpkantoren in al de bijzonderste gemeenten van West-Vlaanderen, onder and. AKeringheui Q. Vindeweghe, Gemeente Sekretaris Beveren a Yzer O. Desmytter, Gemeente Bediende Bixschote C. Hondeghem, Plaats. Brielen J. David, Gemeente Sekretaris Crombeke C. Decae, Gemeente Ontvanger Dickebusch J. Deconinck, Onderwijzer Elverdinghe J. Bultheel, Meetkundige Gheluvelt A. Bevis, Gemeente Sekretaris Uollebeke A. Breyne, Gemeente Sekretaris Keminel René Joye, Handelaar Locre Louis Dousy, Gemeente Sekretaris Loo V. Camerlynck, Gemeente Ontvanger Meessen L. Lemaire, Westnieuwkerke Moorslede Jos. Vancoillie, Handelaar Noordschoote Michel Butaye, Plaats Oostvleteren R. Smis, Gemeente Sekretaris. Passchendaele M. Noliet. Onderwijzer. Poelcapelle J. Dehaene. Üemeente Sekretaris Ploegsteert L. Lemaire, Westnieuwkerke Pollinchove H. Anseeuw, Gemeente Bediende Proven E. Deiava, Rentenier Reninghe A. Wullepit, Gemeente Ontvanger Reningheist Fl. Camerlynck, Gemeente Sekretaris Stavele P. Franchoo, Hooid-Onderwijzer Waasten P. Parmentier. Yperstraat Westoutre A Declercq. Plaats Westvleteren M. Vanlierde, Beheerder Woesten P. Bnmelis, Schepen Wulverghem L. Heughebaert, Gemeente Sekretaris Wulveringhem julien Ceulenaere. Gemeente Ontv. Wytschaete Wc Fournier, Plaats Zonnebeke Lucien Debal, Gemeente Sekretaris Zichtrekeningen 3 of bruto. 15 daagsche rekeningen 4,50,, Spaarboekjes 5 bruto Zicht. Op naam of aan drager 3 maand 4,00 vrij van lasten. 6 4,50 <>/n 1 jaar 5,00 Wissels-Beursorders-Uitbetaling van alle Belgische en Vreemde Koepons-Vernieuwing en Terugbetaling van alle Obligatiën-Titels, enz. Alle Beurs- en Bankverrichtingen aan de voordeeligste voorwaarden. De FONDSENBANK maakt deel van de groep handelsbank-fondsenbank-noordstar, een der grootste "pitaal concentraties van het Vlaanische land en vertegenwoordigt ruim 300 MILLIOEN FRANK nieuwe stukken voor de komende winter feesten. Lessen voor nieuwe leerlingen zullen van Maandag ingezet worden. Wie wil bij springen moet onmiddelijk zijn naam aan geven, aan de lokaalhouder v. 't Vlaamsch Huis, of aan den voorzitter, en eiken Maan dag avond te 7.30 uur geregeld de lessen volgen. Jonge Vlamingen die begeeren muziek te leeren laten zich zonder dralen opschrij ven. De muziekinstrumenten liggen te wachten. On'slag en benaming. Verscheidene malen reeds had Z. L. H. Kanonik Delaere zijn ontslag aan Z. D H.den Bisschop aan geboden, daar zijn gezondheid sedert eenigen tijd veel te wenschen liet. (Zijn bo- venmenschelijk werk onder den oorlog had hem geknakt). Eindelijk werd het aanvaard. Nu gaat Z. L. H. Deken naar St Andries bij Brugge, waar wij 't hopen en vuriglijk wen schen Hij nog eenige troostvolle jaren bij zijn geliefkoosde weesjes zal slijten. Zijn opvolger is Z. E. 11. Henri Lamiroy, oud 45 jaren, geboren te Heurne (O. VI.). Dok tor en Meester in de Godheid, Dokter in wijsbegeerte en leeraar aan het groot Se- menanie van Brugge. Zijn aanstelling als deken van Ypers christenheid zal plaats hebben, Zondag en eene week, zijnde den 30 September. Wij verhopen dan ookdat de goede God hier in onze geliefde stad Hem vele gelukkige jaren schenke tot heil van zijn volk en ten bate van onzen heiligen godsdienst. BEKWAME ELECTRICIENS, bij O. Houtman, 5' Jarobsst. Yper GOED LOON. ÜKOOT SCllOi:\ i:\ KLËÏN Let goed op het adres /;V DEN POSTHOORN o— OVERGROOTE KEUS VAN Mans-, Vrouw- en Kinderartikelen Allen van eerste hoedanigheid Schoenen op maat.--Allerhande herstellingen KOMT ZIEN EN OORDEELT. Muziekschool. De leergangen herbe ginnen op 2 Oktober e. k. De kinders die deze begeeren te volgen moeten zich aan geven op 27,28,29 Sept. telkens v. 18 - 19u. Eene kleine vergoeding zal gevraagd worden voor de notenleer 10 fr. Voor de blaasinstrumenten 15 fr. Voor de zangles sen 20 fr. Voor snaarinstrumenten 25 fr. De leerlingen die reeds de leergangen volgden moeten zich opnieuw doen in schrijven.

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1928 | | pagina 1