Nieuws- en Aankondigingsblad. i l s t a r i s m e fondsenbank 11 2* Jaargang. N' 92. Prijs per nummer 30 centiem Zondag 30 September 1928. Beheer en Opstel: Statiestraat, 39, Ype: ym;ks<ii lhye.\ Voor al uwe Plaatsingen, Oeid- en Beursverrichtingen wendt U in volle vertrouwen tot de Obligatien op 5 jaar op naam of aan drager 6 °/0 vrij van fasten. örööï SCIIOKXKX klein I/. Lout»yandcorne Boterstraat, 50. YPER. GEVRAAGD Abonnementsprijs 16 ir. u4 jaar. 9 ir. pet tuil jaar. 5 ir. per drie maanden. Buitenland 25 h. Men abonneer! op alle postkantoren. Aankondigingen b.j overeenkomst. Tariei op aanvraag. Verschijnt Wekelijks. Alle nieuws moet tegen den Donderdag ten iMitste inge zonden worden Naamlooze artikels worden niet opgenomen. Postcheckrekening: 2131.97. (Rud. Claeys.) Het woord militarisme heeft verschil lende beteekenissen, maar liet heeft altijd een ongunstigen klank. Bij militarisme kan worden gedacht aan een toestand, waarbij de eigenlijke macht in den staat niet berust bij de normale legeeringsorganen, maar bij den generakn staf cn verdere legerautoriteiten. Verschijn selen, die ir. die richting wezen deden zich vóór den oorlog in Duitschland voor. Maar na den oorlog vond men een dergelijk ver schijnsel bij ons weten alleen in België, hen paar voorbeelden De opperbevelhebber van het leger, Koning Albert, liet in Mei 1923 een brief aan den minister van Landsverdediging publieeeren, waarin een- amendement- Devèze tot verlenging van den diensttijd werd aanbevolen (1). Tegen deze poging om drukking uitte oefenen op de volksver tegenwoordigers is terecht geprotesteerd. Toen in October 1923 de separatistische beweging in het Rijnland door F'ransche en Belgische troepen werd gesteund, schreef de stercorrespondent van de Nieuwe Rot- terdamsche Courant na ter plaatse een onderzoek te hebben ingesteld, (in het num mer van 26 October) Brussel is er tegen, en de Belgische militaire overheid Ml JTj P'MfJftlHfr beweging. Brussel kan daar niets tegen doen het is even machteloos tegenover zijn generaals als Berlijn dat was indertijd. Men kan bij het woord militarisme ook denken aan een gezindheid, welke in mili- taic toerustingen het voornaamste middel ziet tot bereiking van het doel van den staat. Dat doel ligt in den gedachtengang der militaristen dan ook in vergrooting van de macht van den staat, kan het zijn door uitbreiding van grondgebied. Machtswel lust en veroveringszucht leiden tot een overschatting van de waarde van het mili tair instrument, waarbij maar al te licht de zedelijke normen, die ook voor staten gel den, uit liet oog worden verloren. En wie denkt hierbij niet aan de over- groote meerderheid der Belgische officie ren, die hun dagelijksch geestesvoedsel vooral in La Nation Beige zoeken Van militarisme kan ook nog gesproken worden, als men denkt aan het genoegen, dat velen vinden in militair vertoon. Dat genoegen hebben de vorst, de aanvoerder, de officieren van hoogen en lagen rang bij een groote parade of revue dat genoegen hebben de voorbijgangers, die stilstaan om het aflossen van de wacht te zien dat ge noegen heeft het meisje, dat aan den offi cier den voorkeur geeft boven den man in politiek Toch is dat genoegen niet zoo onschul dig als het oppervlakkig lijkt, vooral niet, wanneer het kinderlijk genoegen, dat de groote massa in uiterlijk vertoon vindt, door de militaristen handig wordt uitge buit om oorlogszuchtige drijverijen in de hand te werken. Tegen het monster van het militarisme in zijn drieledige gedaante moeten alle Vlaanderen de nationalisten in de eerste plaats, den strijd aanbinden. Ook hier zullen wij op de beginselen en op de werkelijkheid moeten letten. Op de beginselen, zooals ons die dooi het Vaticaan worden voorgehouden. Op de werkelijkheid, zooals die zich in de internationale, zoowel als in de binnen? landschc politiek, aan ons voordoet. (1) La Nation Beige 30 Mei 1023. Voordracht. Zooals aangekondigd, kwam Mevr. Van Oastel, Bestuurster der provinciale tijdelijke huishoudscholen, Zon dag laatst iu het Volkshuis, eeue inleidende voordracht geven, om over te gaan tot de inschrijving der deelneemsteis voor den cursus welke met 3 Oktober aanstaande beginnen zal. Dat de geeerde spreekster bijval gepoot bewijst het overgroot aantal Inschrijvingen der toekomstige huishoud sters om de leergangen te volgen. Ook wie nog meedoen wil zal zich moeten haasten want de nog openstaande plaatsen zijn klein in getal. Werkrechtersraad. Maandag morgen kwamen de nieuw gekozen leden van den werkrechtersraad bijeen om hunnen eed af te leggen in tegenwoordigheid van Heer 1 lenri Vanderghote, oud-voorzitter, die ge durende een zestiental jaren gewetensvol en tot ieders bevrediging dit moeilijk ambt uitgeoefend heeft. Ook werd er hem dank om gezegd. De voorgestelde namen voor het voorzitterschap der werkgevers waren de Heeren Seys en Noliet, voor de werklie den en bedienden, Logie en Mausis. Velodiefte. .Maandag avond kwam een inwoner van St Jan een boodschap doen bij Alb. Deleu, beenhouwer, Tempelstraat. Zijn velo met brandende lantaarn had hij tegen den gevel geplaatst met de gedachte spoe dig gedaan te maken. Toen hij echter bui ten kwam bestatigde hij dat zijn veio ver dwenen was. Opzoekingen werden gedaan doch niets en baatte. Een aanklacht werd neergelegd, 't Is reeds de tweede maal in korten tijd, dat in die straat waar zooveel volk voorbij gaat ep dat aan dat zoo wel bezochte huis een velo gestolen is. Belle's Godshuis. Het loopt in 't woord dat het beeld van den H. Niklaais, dat moest gesteld zijn op het voetstuk boven den in gang der kapel, bij het lossen gebroken is. Daar is niets van. Want tot nu werd er zelfs geen bevel tot het maken van dat beeld gegeven en grootelijks valt het te vreezen dat er in langen tijd niets van komen zal zoodat de stichter s van Belle's Qodshuis in vereerende houding zullen blijven knie len voor de kolom, die als rugsteun v. den Heiligen patroon dienen moest. Inhaling Z. E H. Deken. Verleden week werd hier gezegd dat de Z. E. Heer Deken uit het klooster der Zusters v. Maria (Lamotjes) stoetsgewijze naar zijn parochie kerk zou geleid worden. Zoo is het niet, doch wel aan de Kapel van 't klooster der Zwarte Zusters, zal Z. E. H. Deken afge haald worden. Zondag 30 Sept. om 3 1 2u Halletoren. De Yperlingen waren oprecht gelukkig toen zij Dinsdag morgen zagen dat er begin gemaakt werd met de voorbereidende werken tot het herstellen van ons Belfort. Zoo zullen wij toch, indien er een weinig spoed gemaakt is, in afzien- baren tijd, onze halletoren zien oprijzen en wellicht komt dan de beiaard verkondigen aan de heele streek, dat Yper herleeft. St. Franciscus. Dit jaar zal de Okto bermaand, toegewijd aan O. H. V. Fran- HoofdzeteltGENT, Kalanderberg, 1-Maatsch. Zetel: BRUSSEL:84, Wetstr. Bijbanken YPER, Groote Markt, 9, Telef. 304 en 334. (Verhuring van brandkoffers) Kortrijk en Antwerpen. Bijkantoren Brugge, Iseghem, Komen, Meenen, POPER1NGHE, Ypcrstraat, 3, Tel. 62. (Verhuring van brandkoffers)Thielt Waasten, Waereghem, Wervik, Westnieuwkerke. Hulpkantoren in al de bijzonderste gemeenten van West-Vlaanderen, onder and. Alverinüheui U. Vandewe^lie, Gemeente Sekretaris Beveren a Yzer O. Desinytter, Gemeente Bediende Bixschote C. H >ndegh?.n, Plaats. Brielen J. Davld, G.-meente Sekretaris Crombeke C. Cecae, Gemeente Ontvanger Dickebusch J. Deconinck. Onderwijzer E!verdin„he J. Bultheel, Meetkundige C-heluvelt A. Beyls. Gemeente Sekretaris üoltebeke A. Breyne, Gemeente Sekretaris Kemtnel René Joye, Handelaar Locre Louis Dousy, Gemeente Sekretaris Loo V. Camerlynck, Gemeente Ontvanger Meessen L. Leinaire, Westnieuwkerke Moorslede Jos. Vancoillie. Handelaar Noordschuote Michel Bulaye, Plaats Oostvietèren R. Sinis, Gemeente Sekretaris Passchendaele M. Noliet. Onderwijzer. Poelcapelle j. Dehaene, Gemeente Sekretaris Ploegsteert L. Lemaire, Westnieuwkerke Pollinchove H. Anseeuw, Gemeente Bediende Proven E. Delava, Rentenier Rousbrugge Claeysoone Almé, gemeenteontvanger Reninghe A. Wullepit, Gemeente Ontvanger Reninghelst Fl. Camerlynck, Gemeente Sekretaris. Stavele P. Franchoo, Hoofd-Onderwijzer Waasten P. Parmentier, Yperstraat Westoutre A. Declercq, Plaats Westvleteren M. Vanlierde, Bebeerdet Woesten P. Bamelis, Schepen Wulverghem L. Heughebaert, Gemeente Sekretaris Wulveringhem Julien Ceulenaere. Gemeente Only. Wytschaete Wl Fournier, Plaats Zonnebeke Luclen Debal, Gemeente Sekretaris. Zichtrekeningen 3 bruto. 15 daagsche rekeningen 4,50 o Spaarboekjes 5 "/o bruto Zicht. onrhaiuj betaalbaar. fTp"naam 'Sf'i&n clrager f maand 4,00 'o*vrij van tasten. 6 4,50 'Vo 1 jaar 5,00 o Rente betaalbaar bij zesniaandelijksche koepons. Wissels-Beursorders-Uitbetaling van alle Belgische en Vreemde Koepons-Vernieuwing en Terugbetaling van alle Obligatiën-Titels, enz. Alle Beu' s- en Bankverrichtingen aan de voordeeligste voorwaarden. De FONDSENBANK maakt deel van de groep H AN DELSB AN K-FONDS EN B ANK-NOORDS I AR, een der grootste kapitaal-concentraties yan het Vlaamsche land en vertegenwoordigt ruim 300 MILLIOEN FRANK ciscus, wederom goed gevierd worden. Op St. Franciscusfccst, te 7 uur, plechtige Mis gezongen door Z. E. P. Dominions, prior der Discalsen. Om 7 uur 's avonds plech tig Lof door Z. L. II Kan. Lamiroy, Pas toor-Deken, met sermoen doorZ. E. P. Ur baan. Op 14 Oktober 's avonds, om 6 uur, in de feestzaal van liet CollegeVoordracht over het jubileum der Capucijnenorde, (400 jarig bestaan.) St Niklaais klokken. Dinsdag namid dag zijn de drie klokken, met eene wonder bare vaardigheid op twee uur en half tijds opgetrokk-:i. Woensdag, Donderdag en Vrijdag zijn ze in hunnen stoel gezet ge worden en indien het een weinig mede slaat mogen wij er ons aan verwachten Zondag morgen liet nieuwe en lang ver wachte akkoord te hooren. UeSiatfeSBNBBBBBB Let goed op het adres //V DEN POSTHOORN o OVERGROOTE KLUS VAN Mans-, Vrouw- en Kinderartikelen Allen van eerste hoedanigheid Schoenen op maat.-Allerhandeherstellingen KOMT ZIEN EN OORDEELT. BEKWAME ELECTRICIENS, bij O. Houtman, 5' Jacobsst. Yper GOED LOON. De Nieuwe Fabriek. De werken aan de nieuwe fabriek bij het zaalhof gaan goed vooruit. De kappe is er op, de vloer is ge legd en reeds is men bezig de vensters in te steken, zoodat we mogen hopen dat met het einde van Oktobermaand, alles daarzal gereed zijn om de machienen op te zetten en in gang te steken. Zooveel te beter zeg gen we, want onze werkmenschen, die nu dagelijks v. 's morgens vroeg met den trein vertrekken moeten, om op den vreemde hun brood te gaan verdienen, zullen toch voor een groot getal in eigen stad werk kunnen vinden. Ook hebben we gezien dat de vellenfabriek aan den Veurne steenweg meer en meer werklieden telt (zij werken daar reeds met zestig) en hare gebouwen aan het vermeerderen is langs den achter kant, zoodat wederom nieuwe machienen zullen moeten bijkomen en nieuwe werk krachten zullen gevergd worden. Ook de diamantslijperij der gebroeders Dewilde en Hoet, op de Maarschalk Frenchlaan neemt met den dag toe en belooft steeds grootere uitbreiding te zullen nemen. Mocht de meubelfabriek, die eenigen tijd geleden zoo jammerlijk afbrandde, maar gauw herbouwd worden, dan zonden wij hoopvol den aanstaanden winter te gemoet zien, overtuigd dat de werkloosheid groote lijks zou afnemen en ons werkvolk regel-

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1928 | | pagina 1