Nieuws- en Aankondigingsblad. Frankrijk en de militaire hervorming in België 2* Jaargang. Nr 94 Prijs per nummer 30 centiem Zondag 14 October 1928. Beheer en Opstel: Statiestraat, 39, Yper. In DE VOLKSMACHT het weekblad der West - Vlaamsche christene domocraten. Op 1 Oktoker 1927. YHEHSCI1 Li: YEA Franciscaanschc Derde-Orde Yper üivQQï SC HOE A E A ÏOÏÏÏN Mc Louf-Vandoorne Boterstraat, 50, YPER. ZOADAGIU ST. De dienstdoende Apotheker op Zondag 14 October is Mr SNOECK Groote Markt. Abonnementsprijs 16 Ir. 00 per jaar. 9 ir. per half jaar. 5 fr. per drie maanden. Buitenland 25 Ir. Men abonneert op alle postkantoren. Aankondigingen bij overeenkomst. Tariei op aanvraag. Verschijnt Wekelijks. Alle nieuws moet tegen Jen Donderdag ten laatste irjgt zonden worden. Naamlooze artikels worden niet opgenomen. Postcheckrekening: 2131.97. (Rud. Claeys.) Sedert maanden hebben wij hier gewe zen op liet gevaar der Fransche overheer- sching in Belgie ten gevolge van de blinde liefde van onze politieke voormannen voor Frankrijk. 1 let is nu zoover gekomen dat alle man wakker is geschoten en dat zelfs niet vlaamschgczinde bladen halt moeten roepen. Sedert Februari werkt Frankrijk op alle manieren om zijn militair programma op te dringen aan België. Dat gebeurt door officieele bezoeken, feestelijkheden, berich ten in de bladen en drukking op de politiek. Door de redevoeringen van den franschen maarschalk Pétain te Dinant, werden de kaarten op tafel geworpen. De fransche offi- cieuse bladen lieten hooren dat de herden king van de oorlogsslachtoffers maar een gelegenheid was, dat de bijzonderste reden voor het bezoek van den franschen gene raal was om de belgische bevolking te wij zen op haar plicht de fransche buren op het gebied der militaire verdediging te ge hoorzamen De bladen voegden erbij dat ineu in Frankrijk ongeduldig wordt, dat het nu al lang genoeg'had geduurd en dat er eindelijk een jawoord moest komen. Onmiddellijk trok onze minister van oor log, de Broqueville, naar Parijs en hij hield er eene redevoering die moest dienen als antwoord op de rede van Dinant. Hij be weerde dat hij vóór, gedurende en na den oorlog alles gedaan had wat mogelijk was om Frankrijk te gehoorzamen, maar dat liet jammer was dat Frankrijk België bleef mis kennen op het gebied van de handels betrekkingen, de Broqueville moest dus verontschuldigingen aanbieden en nog maals openlijk verklaren dat hij bereid was alles te doen wat Frankrijk vroeg. Maar die zinspeling op de economische moeilijk heden bracht nieuw licht in de zaak. Nu weten we inderdaad dat Frankrijk den uit voer van Belgische producten naar Frank rijk belemmert om aldus drukking uit te oefenen op de regecring en België te dwin gen de militaire plannen van Frankrijk te dienen. De fransche politiek komt hier op neer zoolang België de fransche bevelen niet heeft uitgevoerd zullen wij stokken in de wielen blijven steken voor den belgi- schcn handel. Dat is chantage dat Frankrijk tegenover geen enkel ander land zou dur ven gebruiken. En dat moet ons niet verwonderen. Se dert jaren hebben alle belgische politici liefdeliedjes gezongen voor Frankrijk en franschgezinde betoogingen uitgelokt.Fran- krijk meent nu dat het mag gebieden en dat 't geheel natuurliijk is dat België ge hoorzaamt. Waar het tegenover andere landen probeert in den gun<t te staan door het geven van economische voordeelen en dan dat land te ontzien, meent het bij ons te mogen dwingen en gebieden zonder de minste vergelding. Frankrijk is verwend geraakt door het franskiljonisme van de opvolgenlijke belgische regeeringen. Uit een artikel van den Temps verne- nemen wij duidelijk wat Frankrijk van ons verlangt: Wij zouden moeten vooreerst het getal officieren en onderofficieren vervierdub- belen en daarvoor een systeem inbrengen van vrijwilligersleger, waaruit later alle Staatsambtenaren zouden benoemd wor den: het militarisme van de administratie. Wij zouden ook moeten ons materiaal voor de artillerie volledig vernieuwen, als ook ons bezit van vliegmachienen. Wij zouden verder eene verdedigings lijn moeten aanleggen langs de duitsche grens volgens de plannen van den franschen generalen staf. Wij zouden nieuwe forten moeten bouwen en geheel de streek van Eupen en Malmedy versterken (daarvoor kregen wij verleden jaar geen toelating om datgebied aan Duitschland weer af te staan). Wij zouden eindelijk ook waterwegen en foitificaties moeten aanbrengen om Lim burg in staat van verdediging te stellen. In dat geval zou Frankrijk ons toelating geven om den militairen dienst te brengen op 8 maanden. Onder de niet vermelde eischen komt dan nog waarschijnlijk dat ons leger in geval van oorlog onder de orders zou staan van den franschen generalen staf. Daarmede kunnen wij nu afwachten wat de Broqueville ons zal voorstellen, liet zal waarschijnlijk niet veel afwijken van de fransche eischen want in het antwoord van de Broqueville en in de.officieele belgische inededeelingen aan de pers, staat er duide lijk dat de Belgische regeering hoegenaamd niet van zin is om volledig de gehoorzaam heid te weigeren aan de bevelen van Parijs. Hebben ze dan nog ongelijk in het bui tenland als ze nog nauwelijks onderscheid kunnen maken tusschen Frankrijk en Bel gië en tengevolge van het fransch-belgisch militair akkoord België aanzien als eene kolonie van Frankrijk. Sedert eeuwen, t. t. z. sedert 1300 strijdt Frankrijk met de wapens om België in te palmen. Dat is officieel gelukt in 1301 en van 1795 tot 1815. Maar den slag der Gulden Sporen en den slag van Waterloo stelden een einde aan de fransche bezetting. Nu is Frankrijk door de diplomatie tot aan zijn doel geraakt dank zij de opvolgenlijke franschgezinde regeeringen in België. Geeft België nu nogmaals toe dan is het gedaan met België's onafhankelijkheid. Wij voegen daarbij met eene bemerking: de socialisten, die zooveel kabaal maken voorliet publiek met den 6 maandendienst, hebben tot nu toe nog niets gedaan om de fransche militaire dwingelandij in België te breken. Integendeel zijn de brusselsche vooral de Waalsche socialisten met Bianc- quart aan het hoofd, de grootste voorvech ters om de Fransche overhecrsching in ons land te steunen. Weet ge waar dit artikel verscheen Raadt maar Wanneer Overdenkt nu de houding der man datarissen van de christene democra tie in de Kamer en trekt het besluit Citadelle Kermis. - De mannen van het komiteit aldaar hebben er een handje van om kermissen in te richten. Verleden jaar, toen zij het voor den eersten keer, aandier- ven, was het reeds wel, en dees jaar was het nog beter. Ook was er wel volk dat uiterst voldaan was. Zoo mogen wij de i overtuiging opdoen dat wij steeds meer en meer vooruit zullen gaan en dat er zoo meer en meer leute en liefde op den hoek komen zal. Zoo moet het zijn en dat is deugddoende. Onze Santy. Zondag namiddag, pas twee uren, vergaderden de bewonderaars van Daniel Santy die wellicht Yper aan doen zou, op voetpaden van den Meenen- schen steenweg. Zij stonden daar met uitge- rekten hals en gespitste ooren, om te zien en te hooren of HIJ niet kwam. Zij zouden niet lang moeten wachten, want zij hoorden den kloeken trommelslag die aanrolde over den breeden steenweg en zagen kort nadien onzen Daniel aanstap pen, de kop in de lucht, de borst voor uit hemelstorme slaande op zijn platten trommel. Hij naderde en naderde en op eens klonk het hoerahgeschreeuw hem te gen. Onverstoord zette de globe trotter zijn weg voort en naarmate hij verder ging en nader de stad kwam groeide het aantal vrienden en kennissen die op hunne beurt nu de reis wilden medemaken. Het was een ware zegetocht door de straten waar de menschen bezijden op het voorland stonden te zien naar den Hinken kerel die voorbij stappen zou. In de Statie straat aan Sportwereld werd hem de welkomsgroet met den cerewijn aangebo den en na een dankend woord wederom voort al over de Kruisstraat naar Dicke- busch. Aan den ingang van het dorp stond de triomfepoort waar de overwinnaar zou doorstappen om de gelukwenschingen der sportoverheden te ontvangen en het geroep en gejubel scheen geen einde te ne men. Dickebusch was in feest en tot in de kleine uurtjes ging het er op los leutig en vreugdig. De held inoest gevierd worden, en zij hebben het wel ge Jaan. Aan wien nu de beurt? Or wanneer begint Daniel zijne groote reis? Vergadering der brievendragers. Dat makker Dewinne Zondag laatst zou komen spieken, wisten de brievendragers maar al te goed en daarom was liet dat zij zoo tal rijk opgekomen waren dezen van Yper en van al de omliggende gemeenten. De ver gadering moest doorgaan in "i let Zweerd" De voorzitter Hr Kerrick verwelkomde den achtbaren spreker en gaf hem het woord. Met buitengewone spraakvaardigheid wist deze tal van aangelegenheden te bespreken i n wonder klaar en eenvoudig was de uit leg welke hij opdischte nopens tal van we tenswaardigheden welke de mannen van 't vak aanbelangden. Ook niettegenstaande hij gedurende een uur en half zijne toe hoorders door zijn sierlijke woord had weten te boeien, nog stonden de mannen roerloos stil, om meer en meer steun te ver nemen. Gemakkelijk was het voor den I Voorzitter den vriend te bedanken die hun het goede woord bezorgd had en eenparig beaamden de vele tegenwoordigen door uitbundig gejuich hun welgemeenden en verdienden dank. Tot wederziens klonk het door de zaal en met de volle overtui ging den goeden makker later nog te ont moeten, verlieten de vrienden overvoldaan de zoo deugddoende vergadering. Rozenkransprocessie. Zondag, zijnde de 14 Oktober hebben wij de rozenkrans processie. Zooals iedereen weet gaat zij uit van St Jacobskerk en doet den gewonen omgang. Op denzelfden dag bgint de Octaaf van O. L. Vrouw v. den rozenkrans, zoo wonderwel gevolgd vóór den oorlog. E. P. Hardy kom die prediken, en iedereen zal dengekenden ijveraar voor de H. Har- tebonden willen hooren. Zondag 14 Oktober: Plechtigheid van O. H. V. Franciscus van Assisië Te 9 uur Hoogmis van wege beide af- deelingen der Derde-Orde, waaronder ge legenheidsaanspraak door Zeer Eerw. P. Urbaan. Na de H. Mis, maandvergadering voor de broeders. 's Avonds te 6 uur, in het Bisschoppelijk College, Bollingstraat, VOORDRACHT door Zeer Eerw. P. Urbaan, over de CAPUCYNENORDE, ter gelegenheid van haar 400 jarig bestaan. De jaarlijksche retraite voor de leden van VOLKSADEL zal gepreekt worden in de kapel der Arme Claren, G. de Stuers- straat, van 22 tot 24 Oktober aanstaande door Zeer Eerw. Pater August, S. T. B., Rectoi Emeritus, Capucyn. Maandag 22, Dinsdag 23 en Woensdag 24 Oktober 's Morgens te 7 uur Communietnis en preêk 's Avonds te 7 uur Paternoster, Lof en Sermoen. De afgevaardigden en bestuursleden der 2ó Katholieke Bonden, bij Volksadel aan gesloten, zullen bewijs willen geven van ijver en krachtdadig meehelpen tot wei- lukken. De Franciscaansche Derde-Ordelingeii inzonder moeten door eigen voorbeeld uit munten. Oktaaf der H.M. Theresia. Van ouds af wordt die octaaf hier gevierd in de kerk der EE. PP. Discalsen. Zij begint Zaterdag den 13 Oktober. Zondag het lof om 5 uur. Op de wekedagen om 6 uur. De sermoenen zullen gepredikt worden door E. P. Roe- landts, Redemptorist. Let goed op het adres IN DEN POSTHOORN o OVERGROOTE KEUS VAN Mans-, Vrouw- en Kinderartikelen Allen van eerste hoedanigheid Schoenen op maat.-Allerhande herstellingen KOMT ZIEN EN OORDEELT. Davidsfonds. Naar we vernemen zul len wij dezen winter verscheidene schoone avondfeesten hebben, zoodat de moeilijk sten zullen voldaan zijn. Ook verhopen wij dat het getal leden immer voort stijgen zal

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1928 | | pagina 1