Nieuws- en Aankondigingsblad. i i v is i i> i: ii i: i i» ii wdelsii vyli ro\nsi]\h\\k yooüdsta8s is i i. i. i o i: 2* Jaargang. Nr 95. Prijs per nummer 30 centiem Zondag 21 October 1928. Verschijnt Wekelijks. Beheer en Opstel: Statiestraat, 39, Yper. Postcheckrekening: 2131.97. (Rld. Claeys.) MAAKT DEEL VAN DE GROEP een der grootste Kapitaal - concentraties van het Vlaamsche land en vertegenwoordigt ruim Boterstraat, 50, YPER. Aoonneaienlsprijs 16 fr. UOptr ja£r. 9 Ir. per lull jaar. 5 Ir. per drie maanden. Buitenland 25 Ir. Men abonneen op alle postkantoren. Aankondigingen bij overeenkomst. Tarief op aanvraag. Alle nieuws moet tegen den Donderdag ten laatste inge zonden worden. Naamlooze artikels worden niet opgenomen. Tevredenheid 't Oud liedje is, geloof ik, héél oud. Zijn er nu nog rnenschen die zeggen dat ze tevreden zijn... als ze in een kleine woning c stil moeten leven Zoo is 't levën hedendaagswij wenschen altijd wat we niet hebben meenen dat anderen het geluk bezitten dat wij niet kon den bereiken en zouden willen ruilen voor wat Waarom niet tevreden zijn met 't geen we hebben, ieder in zijn kring? 1 lelpt het klagen en morren Tevredenheid Er zijn rnenschen die u zullen zeggen niemand is zoo vervelend als een tevreden tnensch, die heeft immers geen wenschen, geen idealen meer, dat is een taaien Piet, die alles maar aan neemt gelijk het komt, nooit echt blij is, en nooit boos wordt spreek me niet van een tevreden mensch Anderen philo- sofeeren op hun manier tevreden zijn bestaat niet, want er bestaat geen volmaakt heid op aarde, en zoolanger nog iets onvol maakt is, kunt ge niet tevreden zijn. Hola dat zijn geen redeneeringen we moeten voorop stellen wat is tevreden heid Het woord zelve tc-vrede(n). Vrede-in-ons, evenwicht van verlangen en bevrediging, vervulling in zekeren, voldoen den graad van onze wenschen, dat is tevre denheid. Er zou nog iets bij mogen, dan werd 't, geluk er kon iets afgenomen, dan ware 't een gemis het ligt juist tus- schen-in, 't geen niet zeggen wil dat, als men tevreden is, men geen verlangens meer hebben zou Het ligt nu eenmaal In onze menschelijke natuur om naar «heter en meer te verlangen we streven allen, bewust of onbewust naar een doelhebben we dat bereikt, dan zijn we tevreden, ja, maar hoelang We zoeken weer spoedig een ander doel, een nieuw ideaal, we kun nen niet rustig de handen in den schoot leggen in de meest verborgde hoeken van ons hart, is nog altijd één wensch, één ver langen dat niet bevredigd is. Wat verlangen we als kind Vraag het aan uw zevenjarigen bengel, 't antwoord Vriend, ik ben tevreden. 't gaat me hoe 't wil, In mijne kleine woning I.eef ik blij en stil. (Oud liedje.) zal stellig luiden rik zou willen groot zijn als vader Vraag het den jongen man, die afgestudeerd is, hij wenscht een betrekking om spoedig 'n vrouwtje tot zich te kunnen nemen een eigen nestje te bouwen en dan, de jonge man, 't jonge vrouwtje, zijn ze nu voldaan O, neen, zij moeten hun huisje zien gevuld met lachende, stoeiende kinderszij verlangen naar een gezin. Een jaar of tien later, de kleine troep juist naar wensch, drie meisjes en twee veelbelovende knapen, groeit op, er is geen reden tot klagen. Zijn de ouders nu zonder verdere wenschen Och, mochten we onze kinderen groot zien, als welge stelde flinke burgers, overtuigde Vlamin gen, brave christenen, onze meisjes geluk kig gehuwd.... Mochten we eens kleinkin deren hebben... O de onverzadigdheid van het mensch en hart! Zien wij hierin niet 't duidelijkst bewijs dat ons leven hier op aarde geen doel kan zijn, slechts een middel om te geraken tot een beter leven dat ons ten volle bevredigen kan Maar toch is de volmaaktheid hier bene den uitgesloten, wij kunnen gelukkig» zijn, en moeten tevreden zijn. Tevreden met het- gene ons gegeven isjeugd, kracht, gezond heid, tevreden met de groote of kleine vreugden van eiken dag, met hun moeilijk heden en leed, tevreden, niet uit louter berusting, maar omdat we weten dat wij allen ons leed te dragen hebben tot 't wel zijn van anderen, van onze ever,rnenschen tevreden ook, indien onze pogingen daar toe faalden. Dat is ware tevredenheid van den chris ten mensch. Indien wij die betrachten zal er om ons heen ook geluk en vrede heer- schen. leder in zijn kring kan er zooveel toe bijdragen tot algemeen tevredenheid. Tevreden zijn is groote gunst, Tevreden schijnen groote kunst. Tevreden worden groot geluk, Tevreden blijven 't meesterstuk. YI'ElfcSCII lev ex Omvergereden.Vrijdag namiddag, om 4 u. kwam eene jonge dochter met haar ve- lo de Tempelstraat uitgereden. Op hetzelf de oogenblik kwam een auto uit de Stuers- straat aangebold en botste met groot ge weld op het meisje, dat ten gronde gewor pen werd en een heel eind ver over de straat rolde. Dadelijk stopte de auto, doch toen de menner zag dat het meisje niet ge vaarlijk gekwetst werd en trachtte recht te staan, spoedde hij weg, zonder zich verder om zijn slachtoffer te bekommeren. Het meisje kloeg van inwendige pijnen. Haar velo was kapot. Inhuldigingsfeest. Zaterdag nanoen om 1 ure en half kwamen de oude-officiers der 6ó« afdeehng van het graafschap Lan cashire naar Yper terug van het inhuldi gingsfeest te Passchendaele. in het hotel Skindels werd de lunch opgediend. Onder de genoodigden bevond zich M. Sobry, Burgemeester, aan de eeretafel bemerkte men onder meer lady Lawrence en Mad. Malcolm, vrouw en van twee engelsche ge neraals. Heildronken werden ingesteld door Sir Lawrence en general Herremerre aan de Belgische en Engelsche vorsten Luitenant-kolonel Duthoy hield een rede in naam der bevolking van Passchendaele. Processie. Zondag namiddag, ging de rozenkransprocessie, de laatste van dit jaar uit, en gelijk de andere werd zij met goed weder begunstigd. Overal eerbiedige toe schouwers, vele bevlagde huizen en groo te deelneming der bedevaarders. Mocht het zoo voortgaan Derde-Orde en Davidsfonds. Onlangs werd besloten dat de feesten gegeven door de derde-ordelingen van St. Eranciscus ook toegankelijk zouden zijn voor de Davids- fonders, en zoo kwam het dat we Zondag laatst in de feestzaal v. 't College verscheide ne Davidsfondsters telden. De spreker E.P. Urbanus, na den welkomsgroet van E. P. Constantinus, kwam al dadelijk aan het 't woord. Hij had het over de Capucynen- orde, ter gelegenheid van hun vierhondja- rig jubelfeest. In een eerste deel handelde Hij over de volgelingen van St Eranciscus Fondsen in 't algemeen en in een tweede deel over de capucijnen sedert 1528, hier en elders, over hun werk en groei en bloei. Zijne uit eenzetting en was niet eene droge opsom ming van dc vcrschillige gebeurtenissen in de orde, maar veeleer eene diepgaande be schouwing over dat gezegend werk van den meester. Zijne stern klonk kloek en klaar en de redenaar bereikte, maar al te wel zijn doel: Liefde doen ontstaan voor de orde der Capucijnen. Na het dankwoord werd de aanstaande voordracht aangekon digd die binnen eenige weken zou gege ven worden door den heer J. Cornillie, Rustend Hoofd der school. Later zal het onderwerp hier bekend gemaakt worden. St Maartenskerk. - Tusschen hier en een paar weken zal men beginnen aan het leggen van den vloer in de kapel van O. L. Vrouw van Thuyne en van den H. jozef. Reeds is men bezig aldaar de stelling weg te nemen. De bogen in geluwe oude brij ken zijn reeds gestoken en doen prachtig aan. Binnen een dag of tien zal men een be gin maken met het inzetten der kerkramen, zoodat we mogen hopen dat er middel zal zijn waarschijnlijk met aansiaande Pas- schen in de nieuwe hoofdkerk de godde lijke diensten bij te wonen. Nog een goê twee weken en er zal ook een aanvang ge nomen worden met de werken der sakris- tie. Spinnerij. Nu dat de weverij aan de Caserne bijna opgedaan is. zoodat wij niets anders meer dan de ketel en de machienen verwachten moeten, heeft men maandag de gronden van de nieuwe spinnerij afge bakend om dadelijk te beginnen delven en bouwen. Zij zal ongeveer drie maal zoo groot zijn als de weverij en zal twee stagiën hebben. Zij komt tot tegen de ommuu;- den hof recht over de majoorgracht. Wan neer nu met die werken zal gedaan gemaakt worden vat men de werken aan voor de verwerij die komen zal op de gronden waar wij vroeger de brouwerij Rabau had den. Nog eenige maanden geduld dan. Leurder gevat. Een leurder, van Ita- liaanschen oorsprong in Yper gehuisvest, werd aangehouden aan de Bascule toen hij van den autobus Meenen Yper afstapte en maandag werd hij naar het gevang van Kortrijk overgebracht. Hij is beschuldigd van in eene herberg te Meenen uit de tooglade 400 fr. gestolen te hebben. Kerk der EE. PP. Discalsen. Op Zon dag 21 Oktober is er hier in de Paterskerk Gedurige Aanbidding, ter gelegenheid der plechtigheid der H. M. Theresia. Het zangkoor der Karmelietenkerk te Kortrijk komt ter opluistering voor de 1 loogmis om 9 u. en de mis om 10 1 2 u. ROOI SC IIO I]x E X KLEIN Let goed op het adres IN DEN POSTHOORN V» Louf-Vandoome o— OVERÜROOTE KEUS VAN Mans-, Vrouw- en Kinderartikelen Allen van eerste hoedanigheid Schoenen op maat.-Allerhande herstellingen KOMT ZIEN EN OORDEELT.

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1928 | | pagina 1