DECARNE YZERBLOND en DUBBEL 5 5RHDHN m i t i; x i. x h Dagsoek v. een fpersclte Kloosierzusier Opgepast De Kiezerslijsten De Kiezerslijsten zijn verschenen. Alle reklamatiën moeten schriftelijk ingediend worden vóór 20 November a. s. aan het College van Burge meester en Schepenen. Om kiezer te zijn moet men Belg zijn, op 1 Mei 1929 21 jaar oud zijn, en in de ge meente verblijven van 1 Januari tot 1 Juli 1928. De kiezerslijsten liggen ter inzage in het Vlaamsch Huis. Wie opmerkingen te maken heeft, kan daar ook zijn naam opgeven. ■■■■■■■■■BB Hook- Pil Stppmlrulvkri'ij STAVELE Schrijfmachien W A P TOMBOLA ZOADAGRLST. De dienstdoende Apotheker op Zondag 21 October is jW WECKESSER, DiksmuidstL Drinkt Beverensch Bier 4. IMi iiPiip-Aniploof HEIDEBOEREN TREKK1K8 DER VERWOESTE GEWESTEH Sb SS IJij dr Boeren De jaarlijksche retraite voor de leden van VOLKSADEL zal gepreekt worden in de kapel der Arme Claren, O. de Stuers- straat, van 22 tot 24 Oktober aanstaande door Zeer Eerw. Pater August, S. T. B., Rectot Emeritus, Capucyn. Maandag 22, Dinsdag 23 en Woensdag 24 Oktober 's Morgens te 7 uur Communiemis en preek 's Avonds te 7 uur Paternoster, Lof en Sermoen. De afgevaardigden en bestuursleden der 26 Katholieke Bonden, bij Volksadel aan gesloten, zullen bewijs willen geven van ijver en krachtdadig meehelpen tot wel- lukken. De Franciscaansche Derde-Ordelingcri inzonder moeten door eigen voorbeeld uit munten. Diefte. De winter is in aantocht, en de dieven beginnen reeds te werken. Zoo werd Arthur Delporte schoenmaker wo nende Zonfiebeke steenweg 109, in den nacht van maandag naar dijnsdag ontlast van een paar schoone hennen en een dik vet konijn. De mannen moeten met het huis goed bekend zijn en wonen in alle ge val niet ver van daar want de voetstappen bij het weggaan stonden in richting van den kalfvaart. Aan het huis van Mev. Sau- vage moeten zij de kiekens gekeeld hebben, want daar heeft men pluimen gevonden. Een onderzoek is ingesteld. Denkelijk zul len de dieven niet lang op vrije voeten loo- pen. TEL: Rousbrugge, 28. o KUNST-AFFICH EN-ETIKETTEN, REKLAAMWERK EN INPAKKINGEN' BROCHUREN, AKTIEN, REGISTERS, PAPIERENZAKKEN, ENZ. Alle teekeningen op aanvraag. Dr Meubelfabriek. Hier werden wij in onze hoop niet teleurgesteld, de werken voor den heropbouw zijn reeds aan den gang en alles laat verhopen dat we met den uitkomen die bloeiende nijverheid weder om aan het werk zullen zien. der Missiezusters van den H. Augustinus. De volledige lijst der 1583 winnende nummers van de tombola (biljetten en om slagen) is te verkrijgen aan bovenvermeld adres tegen 0,50 fr. -f- het port. Men kan hier ter stede de lijst raadple gen in 't Vlaamsch Huis en aan de vitrien van Nr 6, Statiestraat. Wees wel indachtig dat al de prijzen vóór 15 November niet aangevraagd, den eigendom der Missie blijven. Het over handigen der prijzen zal enkel dan ge schieden wanneer de prijswinnende biljet ten ingezonden worden. De verzendings kosten zijn ten laste der winners. De eerste honderd duizend biljetten dra gen geen reeksnummer, eenige enkel de letter A. De waarde der prijzen loopt met de volgorde der nummers gansch paralleel Aan de leden van de V. O. S. De be stuurder der Staatsmiddelbare school van Yper verzoekt het bestuur V.O.S. aan zijne leden het volgende te willen kenbaar ma ken. De plaats van huisbewaarder werkman is open aan de middelbare school. Schriftelijke aanvragen moeten voor 1 November aanstande gericht worden aan aan Heer Sobry Voorzitter v. het bestuurs college ter stede. Voor inlichtingen wend men zich tot den bestuurder der school Mondstraat, 17, ter stede. 1 1 November. Dees jaar zal de V. O. S. en B. V. O. S. de verjaring v. den Wapenstilstand weerdig weten te vieren. 's Zaterdag avond 10 November Groo- te Prijsspeling voor alle leden. Zondag 11 November Zielmis voor onze gesneuvelde broeders. Daarna bezoek aan 't Kerkhof, en 's middags gezamentlijk noenmaal. a&BiKeaB Tooneelafdeeling Puinentroost. V.O.S. B. V.O. S. De tooneelafdeeling zal voor taan haar vertooningen geven in de nieu we feestzaal van het Vlaamsch Huis" op 18 en 19 November 1928 eerste ver tooning drama in 4 bedrijven. De Tooneel maatschappij zal 4 vertoo ningen geven. Voor deze kunnen eerelid en familiekaarten van heden af bekomen wor den aan de volgende prijzen. 20fr. rechtgevende op 1 genum1^ plaats. 35fr. 2 plaatsen. 45fr. 3 60fr. 4 70fr, 5 80fr. 6 IIIII1IHBIIRIII 5 o o 1Q21 Maandag morgen heeft in de Nationale Bank de 63« trekking plaats gehad der lee ning 4 p. c. 1921 der Verwoeste Gewesten. Het lot van een miljoen is gewon nen door Serie 162.611 Nr 14. De andere nummers dezer serie zijn uit- keerbaar met 250 fr. [V Bloedige verkiezingen, Bij de ver kiezingen te Ajaccia (Corsica) hebben op het stembureau bloedige botsingen plaats gehad. Hierbij werd een lid van den ge meenteraad gedood, terwijl een aantal per sonen werden gewond. Duitsch Budjetdeficiet. - De mini ster v. Financies Hilferding, sprak over de staatsfinancies op een handelscongres te Berlijn. Hij verklaarde dat het volgende budget op gebied der herstelbetalingen een bijgevoegde post van 312 miljoen goud mark bevat Langs den kant der ontvang sten verdwijnen twee posten van 290 mil joen mark, wat maakt dat er een deficit van ongeveer 600 miljoen goudmark zou te vullen zijn. Hij duidde drie middelen aan tot het in evenwichtbrengen van het budget bezui nigingen, een overschot op de onvoorziene ontvangsten, en ten slottenieuwe belas tingen, wat de regeering enkel op gema tigde en draaglijke wijze zou doen. Voor het plan Dawes verklaarde hij eene herziening noodzakelijk, niet alleen voor Duitschland, doch ook voor de wereldeco nomie. Staking te Lodz. Nadat de bemid delingspogingen tusschen de industrieelen en de arbeidersorganisaties te Lodz zijn mislukt, is de algemeene staking begonnen. Ook de gemeenteambtenaren hebben zich bij de staking aangesloten. De telefoon centrale wordt door technische troepen bediend. Gevechten in Bulgarië. Weer heb ben zich nieuwe bloedige botsingen tus schen de beide groepen uit de Macedo nische revolutionnaire organisatie voorge daan. Volgens een Joegoslavisch blad moest het verkeer op een spoorlijn in Bulgarisch Macedonië worden stop gezet, omdat langs den spoorweg een ernstig gevecht tusschen de vijandige kampen was ontbrand. De Bulgarische regeering heeft als reden voor deze stopzetting opgegeven, dat in de streek, die de spoorlijn passeerd, een be smettelijke ziekte zou zijn uitgebroken. Volgens dit blad zouden ook in Sofia nieuwe botsingen hebben plaats gehad. Toch blijven 6000 man. Er is bevel gegeven, dat 6000 man van de derde Japansche legerdivisie Sjantoeng zullen ontruimen waardoor de sterkte van de in deze provincie aanwezige soldaten tot 6000 man wordt verminderd. Het lieve Sovjet-Regiem. Uiteen bericht uit Moscou blijkt, dat in de belang rijke Siberische industrie-gebieden Telbes schandelijke arbeidstoestanden heerschen, die een schril licht werpen op de zege ningen van het sovjet regiem. Zoo is het daar iets, heel gewoons, dat de arbeiders 12 a 14 uren per dag werken en een loon ontvangen dat berekend is op een werk dag van 8 uren. VervolgMet toelating der schrijfster. 15 November. Mis in St Janshospitaal te half zeven door M. Roose. Hoogmis te 8 uur met uitstelling van het H. Sacrament door E. H. Pastoor Delaere. Deze wilde enkele woorden tot de geloovigen richten, maar de aandoening belette het hem hij stortte in tranen los. Wat een droevige week Hoevele zijner parochianen zijn er niet de eeuwigheid ingegaan En die goede M. Leys was er ook inbegrepen Niettegenstaande ze nog niet veel door de beschietinggeleden heeft, werd S« Jacobs- kerk gesloten. De priesters dezer kerk lezen de mis in de groote pachthoeven of in de schuren buiten de stad. In den namiddag zeer kort Lof. 's Nachts wordt M. Pastoor opgeroepen om aan een ouderling uit het Nazareth de Laatste Gei echten te komen toedienen. 16 November. ledereen ademt vrijer net of de vorige on weders moesten gevolgd zijn door een periode van kalmte. Nochtans herbegon het schrikwekkende bombarde ment rond 9 uur. Te Poperinghe, waar ik was, wist men nog niets. Toen ik aan de Eerwaarde Moeder de toelating vroeg om naar Yper terug te keeren, stemde zij er in toe, op voorwaarde dat ik iemand zou vin den om mij te vergezellen. Ziedaar reeds twee dagen zonder bombardement, voegde zij er aan toe, het zal misschien voor goed gedaan zijn en zullen wij misschien binnen enkele dagen kunnen volgen. Zuster Antoinette en Jufvrouw Mathilde Maroy waren zeer tevreden met mij te vertrekken en wij waren weg Hoe we ongedeerd in de stad zijn aan gekomen weet ik nietWant sedert half twee was het bombardement op zijn hevigst! Wij ontmoetten vier tot vijf honderd vluch telingen die ons smeekten om terug te kee ren, en ons verzekerden dat we een gewis- sen dood te gemoet gingen. Doch wij let ten er niet op. De rokken t>oven de schoe- nenopgelicht, met groote pakken geladen en tot over de enkels met modder bespat, gingen u ij, neen vlogen wij naar N per, al tijd vlugger naarmate wij de stad naderden. Meermalen waren wij den dood nabij doch we kwamen er nog gelukkig van af met enkele gaatjes in onze kleederen, door een schrapnell welke boven onze hoofden ontplofte, veroorzaakt. Omstreeks 11 uur kwamen wij in het klooster aan, waar Zus ter Marie Berchmans en Zuster Marie ons weenend ontvingen toen ze ons terugzagen. Toen M. Pastoor onze stemmen herkende, riep hij ons toeHa gij komt juist van pas j Er is hier werk voor u Omstreeks 11 12 uur vielen er minder obussen en schrapnells maar toch in voldoende aantal om schrik aan te jagen, want zij hadden reeds vele slachtoffers gemaakt en ze vielen juist op die oogenblikken waarop men er zich het minst aan verwachtte. Van dat oogenblik af waren we dus met zessen, te weten M. Pastoor Delaere, Zuster Marie- Berchmans, Zuster Marie, Zuster Antoinette, ik en Jufvrouw Math. Maroy. 17 November. Er wordt nog al duch tig geschoten en een klein vrouwtje komt ons zeggen dat M. de Deken Debrouwer ziek is. Zuster Marie Berchmans en ik gaan zien en dienen hem de noodige zorgen toe en geven alles wat voor den nacht noodig was. M. de Deken had gebrek aan alles, want hij mocht niet in zijn huis zijn hij lag beneden in het nieuw Museum, op een matras en erg lijdend. 18 November. De eene obus en schrapnell valt na den anderen. Gedurende een vergadering van het Komiteit valt een obus op het nieuw Museum en werpt een der torentjes omver. Gelukkig waren de soutaan en de hoed van M. Pastoor de en kele gekwetsten. In den morgen is M. de Deken van Poperinghe M. de Deken van Yper met een ambulance-wagen komen halen. Ook al de priesters van St Maartens zijn vertrokken. St Nikolaaskerk was reeds lang gesloten. Denzelfden avond werd in den stal, bij Goemaere, een paard dood geslagen. 19 November. Rond den middag, gaat de beschieting haar vollen gang, voor al rond het station en de Maloulaan. Zal er dan niets meer van onze lieve stad over blijven 7 Vervolgt. Het ontkleeden geschiedde in de keete, alwaar dat Achielten daags te voren of den Zondag morgen de noodige lompen ge legd had om onze naaktheid te dekken. Van uit 't woonhuis der hoeve kon men van dat alles niets bemerken. Er bestond maar één groot gevaar van ontdekt te wor den, namelijk wanneer de meisjes die eerst liefst te zamen speelden ons kwamen op zoeken. Dan werd den boel veibabbeld, doch vooraleer de boerin of een der moe ders bij 't chicoreiputje stond, waren we allang reeds gekleed wat dan den graad v. verbolgenheid en verontwaardiging groo- telijks deed dalen. Van Hauwaert was toen ten tijde de held van den dag. Weinig dagen gingen voor bij of er werd gekoerst en gesprint, 't Ge beurde meestal te voet want zooveel fiet sen waren er dan nog niet. We konden dan ook weinig naar de hofstede trekken zonder dat we meestal in de weide, op ons bloote voeten een ernstige wedloop inricht ten. En dat kwam zoo al meteens zonder de minste voorbereiding, binst dat we ie- vers aan het appels afwerpen waren was er in eens iemand die zei- We zouden eens moeten koersen... en dadelijk namen we onze voorzorgen om licht te loopen.- We wierpen vest, schoenen en kousen af, sloof den onze hemdemouwen en stropbroek op en zetten ons in rei, tegen den pinnekens- diaad. We liepen gewoonlijk tot aan de ba lie die diametraal tegenover ons lag. De grootste handicaps waren de versche koe stronten. Ge waart in volle geweld en aan

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1928 | | pagina 2