a, l e i; i, i: s BODE Bijvoegsel. Zondag 21 October 1928. Ter gelogenhcid van St Maarten Het Huis LEWYLLiE-RAVAU (iroote Markt. te YPER 2* 'Jaargang Nr 95. Van hier* en elders DE YPERSCHE Werkzaam lieden in tuin en boomgaard gedurende de maand Okiober YPERSCH LEVEN(vervolg) heeft de eer het geacht publiek kenbaar te maken, dat het een schoon assortiment van FONDANT- en CHOCOLADEARTIKELEN bezit tegen zeer voordeelige prijzen. Bijzondere prijzen voor oortverkoopers. Bezit ook een groote iioc.et eid gemengde artikelen, dit alles van de eerste hoedanigheid. Van heden af tot St Maartensdag worden deze waren ten toon gesteld. Gezien zijn lage prijzen en zijn bezorgdheid om zijn klanten te voldoen, hoopt het vast met uw bezoek vereerd te worden. Het Huis LEWYLLIE. den kop, ge zaagt noch gij en hoordet niets meer, de overwinning was zeker, en al met nen keer ge schaverdijnde een halven me ter verre en lag met uw smikkel op den grond tot groot jolijt van de voorbijren- nende partij. VVoesten. De gemeente telt onder hare bevolking twee oud-gedienden van Leopold namelijk Henri Druant en Henri Suffy, beiden ruim 80 jaar oud en te wier eere hier een eerebetoon zal ingericht wor den. Het is in die huldepiechtigheid dat aan den eerstgenoemde het bijzonder eereteeken v. de Gouden Palm der Kroon orde zal uitgereikt worden en aan den tweede de Herinneringsmedalie van den veldtocht van 1870-71. Auto-ongeluk. De auto van den han delsreiziger der sigarettenfabriek Copain kwam alhier in botsing met den auto van M. Provoost uit Roubaix. Alles bepaald zich tot stoffelijke schade. West-Roozebeke. De genaamde Marie Soenen werd te Poperinghe aange houden, daar zij nog eene veroordeeling tot gevangenisstraf uit te boeten heeft. Gheluwe. Woensdag heeft de be grafenis plaats gehad van het ongelukkige slachtoffer van het auto-ongeluk, Abel Gri- son. De jongen was de oudste van 13 kin deren. Poelcappelie. De I ondsenbank heeft alhier als vertegenwoordiger harer instelling benoemd M. J. Dehaene, Ge- ineentesekretaris, die alle verhandelingen zal doen aan de voordeeligste voorwaar den, volstrekste zekerheid en grootste ge heimhouding. De Panne. Hier hadden twee ter aardebestellingen plaats, die in de gemeen te veel ontroering hebben verwekt, wegens de tragischeu dood, van twee oppassende werklieden, die hun leven verloren in «L'Usine des Dunes de groote fabriek te Leffinghoeke in Fransch-Vlaanderen. Ho race Torreele, moest een elektrische starter in beweging brengen, dien hij kon berei ken langs een voetbrug. Om zijn weg te verkorten wilde hij tusschen een paal en een beweegbare kraan klimmen, meenend nog voor de aankomst van de kraan weg te zijn. Maar het was te laat en de ongeluk kige werd tusschen de kraan en den paal geklemd. Vreeselijk gewond werd hij naar liet gasthuis gebracht, waar hij 24 uur la ter overleed. Torreele was pas vier weken gehuwd. Karei De Vos, 18 jaar oud, ook van De Panne, vond in dezelfde fabriek den dood. Hij vervoerde steenkolen, waaronder hij door een afschuiving begraven werd. Toen hij bevrijd was bleek hij versmacht. Watou. - Herbergkermisse/i op 21 Octo ber. 1. Bij Jerome Dewilde Driekonin- genhoek 2. Bij Prosper Leupe, Faesstraat. 3. Bij Jules Hommez-Decaestecker. RoeselareGewestelijke studiedagen. Wij verwachten al de vlassers op de sec tievergadering van het Vlasbedrijf tijdens de gewestelijke studiedagen van het V.E.V. te Roeselaere op Zondag 21 Oktober om 10 uur in de zalen van het "Arsenaal" Wa penplaats te Rousselare. Dit is tevens de al- gemeene vergadering voor de verschillen de vlasbazenbonden van Roeselare en om streken. Deze vergadering zal voorgezeten wor den door H. Houoré Degryse, Voorzitter v. het Vlasbazenverbond te Wevelghcm en zal ingeleid worden door E. H. Jonckheere, Proost van het Vlasbazenverbond, die zal spreken over: a) De huidige toestand en de toekomst mogelijkheden der Vlasnijverheid in Vlaan deren. b) De voorwaarden tot Industrialisatie en Rationalisatie der Vlasnijverheid. Poperinghe. - K V. N. V. - Mian- dag 22" om kwart voor acht, gewone veer- tiendaagsche vergadering voor den studie kring. Dagorde Orer Zannekm Het Bestuur. Autobus in de gracht. Maandag mor gen reed de H. Verwaerde voor de eerste maal met z'n autobus, waarin een vijftigtal werklieden gezeten waren, naar Tourcoing. Toen hij aan 't gehucht Brandhoek kwam werd z'n wagen door een ander auto aan gereden bemand door de H. Vandromme, uit Poperinghe, die naar 't schijnt in dron ken toestand verkeerde. De bestuurder van de autobus raakte 't stuur kwijt en kwam in de gracht terecht. Een wonder mag het heeten dat niemand gekwetst werd. Het luxe-auto'tje van Vandromme was nogal deerlijk gehavend. Goed dat alleen de autos ribben waren gebroken. Schrikkelijk tramongeluk. Zaterdag morgen werd de stad Poperinghe in op schudding gebracht door de mare dat een inwoner van Poperinghe onder den tram vermorzeld was. We trokken spoedig op inlichtingen uit, die jammer genoeg het treurige nieuws bevestigden. Hier volgt het verhaal van een ooggetuige Op normaal uur aan het Jagershof vertrok ken werd ik enkele oogenblikken later op geschrikt door het plotse stilstaan van den tram. Ik hoorde zeggen er zit iemand onder Ik steeg spoedig uit en liep naar de lokomotief. Een vormelooze klomp lag tusschen de wielen. Een fiets lag enkele stappen verder in goeden staat. De heer tram-statieoverste van Poperinghe gaf be vel alles te laten zooals het lag en midder- wijl rijkswacht en dokter te verwittigen. Een uur later waren ze daar, toen haalde men dat onooglijk menschenlichaam van onder uit. 't Was iets om nooit te vergeten. Het hoofd zijdelings afgesneden, handen gepletterd en het linkerbeen vermorzeld. Aan een plaatje van de fiets kon men de eenzelvigheid vaststellen, Albert 1 lauspie van elkeen gekend. Alles werd in dekens samengeraapt en met den tram naar Pope ringhe meegebracht, waar we om 11 uur toekwamen Het slachtoffer, geboren op 13 Novem ber 1892 was een brave oppassende man die bij zijne ouders inwoonde. Stellig durf ik hier alle iusi'nuatie van voorbedacht heid loochenstraffen. Het leven en de han delingen van Hauspie staan er borg voor. Dinsdag morgen werd het stoffelijk overschot ten grave gevoerd. Beveren a Yzer. - Op Zondag 21" Oktober, bij makker Gilbert Vitse, herberg c De Rustplaats saucissenkaarting. Begin om uur. Het gure jaargetijde staat aan de deur, zoodat we er moeten voor zorgen, groen ten en vruchten op te bergen, om tegen alle mogelijk bederf en verrotting te voor komen. In den loop dezer maand, doen we dus best onze wortel of knolgroenten in te oog sten, wanneer de bovenste deelen geel ge worden of verdord zijn. Dit geschiedt best bij droog weder. Ais eerste groentensoort hebben we de wortelen men zal zorg dragen deze bij het uitrooien zoo weinig mogelijk te kwetsen. Deze worden be waard in kelders; groeven of kuilen. De kelders moeten groot, droog en wel ver lucht zijn.; doch te veel warmte en licht kunnen schadelijk zijn. Wil men de wor telen in kuil (hoop) bewaren, dan legt men deze aan op een droge plaats. Men snijdt de bladeren af boven den kraag, ook soms met den kraag indien men ze lang wil be waren op deze manier kunnen ze geen rjjeuwe bladeren ontwikkelen in de Lente. Soms, laagstapeld men de wortelen in den keldertusschen elke laag wortelen legt men eene laag zand. Op deze manier be waard, behouden ze beter hun smaak, dan wanneer men slechts hoopen maakt zon der zand. Zorgen aan witloof. Om goede uitslag te bekomen is het be ter de wortelen niet uit te steken vóór October. De uitgestoken wortelen plaatst men in hopen even breed als hoog, de wortelen langs binnen gericht. Men laat ze gedurende 3 of 4 dagen liggen om het sap dat in de bladeren aanwezig is, den tijd te laten om naar den wortel te dalen. Ver volgens snijdt men de bladeren af op 1 of 2 cm. boven den kraag zoodat men het hart ongeschonden laat. Na het afsnijden plaatst men de wortelen onmiddellijk in een groef. Deze hebben omtrent altijd eene diepte van 20 cm. De breedte en de lengte hangen af van de manier van aanjagen. In 't algemeen kiest men een stuk grond nabij de woning gelegen, dat gezond en door dringbaar moet zijn. Indien den grond tamelijk zwaar is, kunnen de groeven reeds in September gegraven worden, en de bovenste laag grond zeer fijn verdeeld. Deze grond zal men verder beschutten tegen regen, bij middel van glasramen, luiken of planken. De wortelen worden zoo recht mogelijk in de groef tegen elkan- Uarider geplaatst, zorg dragende dat al de kragen op dezelfde hoogte komen te staan., Hierom kan men de langste wortelen wat inkorten. Goed begieten na het inzetten is aan te bevelen. Men dekt vervolgens de wortelen met eene laag grond van 20 cm. dikte die men uit de groef neemt, vervol geus men de wortelen inzet. Alvorens dezen grond op de wortelen te plaatsen, moet men hem eerst goed verkruimelen. 7 Vervolgt. Over den Oceaan. De "Graaf Zep pelin bestuurd door Dr. Eckener is Maan dag namiddag na 111 uren en 35 minuten in de lucht gezweefd te hebben geland te Lakenurst in de Vereenigde-Staten na 12 duizend k"> te hebben afgelegd. Het is al den tweeden keer dat D1' Eckener een be stuurbaren ballon den breeden plas over brengt. Het was in 1924 den 15 October. Na drie dagen 9 uren was hij er. Nu moest hij er 4 dagen en 15 1 2 u. aanbesteden. Een passagier verhaalt het volgende: Gedurende het geheele eerste gedeelte van den tocht hadden wij, speciaal bij de Bermuda-eilanden, met tegenwind te kam pen. Wegens de beschadiging van het sta bilisatie vlak konden wij niet erg snel vlie gen en wij passagiers, maakten ons om het slechte weer eeuigzins bezorgd, toen Dr. Eckener plotseling van de commandebrug afkwam, even het kanarievogeltje toesprak en zijn kabine inging. Wij herademden, want nu wisten wij dat op het oogenblik dat Dr. Eckener de com mandobrug afkwam, het ergste achter den rug was. Bijna ieder Amerikaansch blad heeft be slag gelegd op een of meer der passagiers, wier vrij onbelangrijke verhalen toch kolom men vullen. Een paar bijzonderheden laten wij nog volgen. De ergste beproeving voor de mannen was geweest, dat zij 110 uur niet haddenmogen rooken en één der passagiers verteit eerlijk in de Worlds dat hij daarom alleen liever met een boiat terug gaat. Zondag avond bleek het hier op te zijn, wat een nieuwe beproeving vooral voorde Duitschers was, die tengevolge van de ongekende warmte in de kajuit door loopend dorst hadden. Over die warmte klaagde ook lady Drummond Hay, de eenige vrouwelijke passagier, die het gebrek aan frissche lucht in den grooten gondel haar eenige onaangename herinnering noemde. Bovendien mochten op last van Eckener gedurende regenbuien de kleine vent;latie-raampjes niet geopend worden en boven de Bermuda-eilanden, toen het luchtschip drie uur achtereen in den regen had gezeten, was de temperatuur vrijwel ondraaglijk geworden. Alle passagiers maakten met grooten lof gewag van de koelbloedigheid van Ecke ner A zoon, die de eerste was om zich he- schikbaar te stellen om de scheur in de bekleeding voorloopig te repareeren. Zijn vader stond hem toe met twee andere leden der bemanning een noodverband te. leggen, waarbij de drie mannen een half uur aan den buitenwand moesten werken Zij zaten daarbij op plankjes, zooals schil ders die den gevel van een huis behande len en de minste onverwachte beweging van het luchtschip zou hen hun evenwicht hebben kunnen doen verliezen. Eckener stond al dien tijd zelf aan het stuur en het luchtschip bleef volkomen horizontaal. Ondervraagd over hun reis verklaren het meerendeel der passagiers van de Graf Zeppelin dat zij voortaan den tocht over den Oceaan nog alleen maar met een pakketboot zullen doen. Slapen was onmogelijk gedurende een groot deel van den tocht. De lucht van de kabienen was niet om in te ademen en het gebrek aan plaats belette alle bewegingen. Het voedsel liet in alle opzichten te wen- schen over, ook wat de hoeveelheid betreft. De voorraad drinkbaar water was gauw uitgeput en tegen het einde van de reis moesten de passagiers zich tevreden stel len met het ballastwater uit de regenbakken in caoutchouc. Met een woord, de Amerikaansehe pas sagiers zijn van meening dat het luchtschip niet geschikt is voor reizen op langen af stand. Wanneer de Graf Zeppelin de terugreis zal aanvaarden is nog niet bekend. Hij zal vermoedelijk een tiental dagen te Lakeburst blijven. Men meent dat het her stellen van het stabiliseeringsplan een week zal in beslag nemen. De averij is. ernstiger dan aanvankelijk werd gemeld. üEaiiiiiiiiiiin Diefte. Onder de nieuwstijdingen in Ypersch leven schreven wij hierboven dat een Itahaander aan de Meenenpoort aangehouden werd omdat hij te Meenen 400 fr, gestolen had. Wij zijn gelukkig hier te m-ogen zeggen dat alles uit de lucht ge grepen was. De Katholieke Kring. Heel Vper weet hoe het er op toeging in den Katholieken Kring. De Zondag, Maandag en nog ver scheidene andere dagen van de week kon de ruime zaal van den kring het volk niet slokken. Er werd gedronken, geklonken en plezier gemaakt dat 't dreunde door heel de Rijselstrate. 't Spreekt van zelf dat de bestuurder al de moeite van de wereld had om zijn hon derden en honderden klanten te Indienen. In den laatsten tijd dreigde hij stapelgek te worden van klare tappen en ioopen. Om dat te voorkomen gaf hij zijn ontslag. Doch verduivelt niemand durfte 't gevaarlijk postje nu aanpakken en de beheerraad is wel verplicht wil hij in den kring weer een baas hebben over te gaan tot een drasti sche maatregel. Aan al zijn levenlustige en gezonde klanten liet hij weten dat zij gin der buiten hebben te blijven, 't Kan niet meer. De baas zal nog werk te over heb ben met al den overgebleven afval al dronk ieder maar eén pinte per bezoek, 't Is alles zins vanwege de beheerder een hartelooze maatregel. Ze weten niet wat al gejank en getraan ze veroorzaakt hebben. Best dat 't Viaamsch Huis daar nog is om te troosten... anders stonden we met een heelen hoop onverantwoordelijke daden. Nu doen we ons best opdat al die verstootentn daar een compensatie zouden vinden van 't aantrek kelijke milieu dat ze niet maar mogen be treden.

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1928 | | pagina 3