Pasteibakkerij Hef Hallen juiien Tahon-Verhaeghe cnlonck-Miimo Eene hoi tkai: barak KINDERS BRAS D E K N U D T Moto SAROLEA Maandag 22 October 1928 Dinsdag 23 October 1928 A A X R KSTE I) IX(i Herstellingswerken - IA' HET KOi S.fi: R. Defreyn-DeRuysscher en dochter Verdien Ie huis O C fr, umlenhriele-Corneillie Huis DL HA EC KJ Rijsselstraat. 6, YPER <bu de groote markt) Groote keus geschenken ter gelegenheid van doopselenz. 's Winters als sneeuw bedekt tuinen en hagen, Haast je, om warm ondergoed te dragen, Ben-je aangedaan van flereeijn of jicht? Bezig ons kousen en baais, goed en dicht. Opvolger van Arthur Stoffel MONDSTRAAT, 32, tpatersstraat) Dit strookje papier is 5 FR A N SC waard 1000 UNiVERSELS tegen 135 Fr. \olle gesuikerde melk CROWA' van Doctcr Licops PM CSPHO-LACTINE Gasthuisstraat, 12 rechtover 't gasthuisPOPERINGHE RH KI KEA SKIIEEKHHOEIIAGEA Voor alles eischen wij enkel de betaling na goedkeuring van uw geneesheer Korte Thouroutstraat, 16. YPER. (.«'iiHM'iih'iaati Zinlid no iQaaadid 22 ösiiDer 1928 ie 18 nr. 1. Proces-verbaal der zitting v. 26 Sep. 1028. 2. Stadsbegrooting voor 1029-Nederl eg- g>ng- 3. Wegenis-aankoop van grond. 4. Mobilisatie v. titels en inschrijving op het Grootboek in regeling v. oorlogsscha devergoedingen-hernieuwing. 5. Gemeenteopcentiemen op Staatsbe lasting op de honden-hernieuwing. 7. Waterver deeling-Verordening. 8. Wielerpaden-ontwerpen. 9. Deelneming der stad aan de stichting eener plaatselijke maatschappij voor het bouwen van goedkoope woningen-aandui ding van een afgeveerdigde der stad in den beheerraad dezer maatschappij - Vaststel ling v. het in te brengen deel in de kapi taalsvorming. 10. Autobusdienst Yper-Tourcoing (ver voer van werklieden). 11. F.N.S. - Ontvangst der groote inva- lieden v. Engeland-aanvullende toelage. 12. Openbare Onderstand vaststelling v. den prijs v. den onderhoudsdag voor de behoeftigen gedurende 't jaar 1929. 13. Idem. - Rekening over het dienstjaar 1927.-Nederlegging. 14. Brielenpoort. - Afstand van een ge deelte v. den grond. 15. Financiën-Aanvullende kredieten ten gevolge der goedgekeurde wedderegeling. 16. Middelbare beroepshuishoudschool der H. Familie-Begrooting voor 1928-29. 17. Mededeelingen. St Jozefskerk. De volgende godsdien stige gezangen zullen uitgevoerd worden op 21 Oktober. A. In de Hoogmis om 9 u. Missa B. M. Virginis, iir 2 st. A. Meulemans. Onder de Offerande: Regis superni, in 1 st. Kothe. B. In de mis om 10 1 2 u. Jesu Corona Virginuin,in 3st. I I.Clemens Ave Maris Stella, in 4 st. Fr.Uyttenhove. Tantum ergo, in 3 st. Bloemen. Memorare, in 3 st. L.. de Vocht. Lofzang, in 3 st. J. Petit. Hurgcrlijko slnud per Verklaringen van den 12 tot IS Oct. 1028. Geboorten Corneillie Oabriëlle, Pannestraat Notebaert Jeanne, StatiestraatBenoot Marie An toinette, Rijselstraat 75 Mus Angèle, Boomgaard straat, 11 Durnez Odette, üustave de Stuersstraat, Bouxin Marie-José, Hondstraat, 21, (v. Dickebnsch). Huwelijken Beemaert Theoptiiel, fabriekwer ker en Bossnert Marie, z. b. beiden van Yper Vér- straete Camtlle, leurder en Beke Adriana, huishoud ster beiden van Yper OvERt.rjDENSMolein Bertha, 31 j. z. b. echtg. Vanbeselaere Abel, groote Markt 41 Louwijck Fe licia, 71 j. huishoudster, echtg. Andries Polydore, Lange Thouroutslraat Bagein Carolus, 75 j. be diende, echtg. Weylaud Louise, Slachthuisstraat, 30; Bartier Isidorus, 78 j. z. b. wed. Pattijn Leonie, Po- pcringhestraat, 2 Marechal Marie-Louise, 71 j. z. b. ongehuwd, Meenensteenweg, 71. POPERINGHE. Geboorten Lauwers Edgard z. v. Marius en Gerarda Vanelslaiuler, GareustraatDe Byser Pau la d. v. Gerard en Eugenie Guillebert, Veuniestraat; Van Merfis Igrrace z. v. [.eon en Elisabeth Dutor- doir, VeurnestraatDe Bntyckcr Prosper z. v. Ca- inille en Maria Elslander, Proven Wyffels Daniel z. v. Camille en Helena DeJko, U'estvleterenstr. Overlijden: Hauspie Albert, 36 j. makelaar,. ongehuwd, Sektie A. Huwelijken Verhaeghe René. 40 j. schoenma ker en Baeckcr Martha 23 j. naaister b. v. Ppperin- ghe Maerton Nestor 40 j. landbouwer en Dequeker Augusta, 34 j. z. b. beide v. Poperingbe. PASSGHENDAELE. Burgerstand der Maand September. Geboorten Vandenbcrghe Willy, z. v. Etniel en Martha EeckhoutYanmoerkerke Joseph, z. van Hilaire en De Deyn Maria Vandeputte Solange, d. v. Victor en v. Lammennt Marie.—Croes Gerard z van Gustaaf en v. \'an*Insberghe Adronie. Ostyn Jacqueline d.v. OdieJ en v. Reynaert Palmvre. Obtn Irma d. v. Camiel en v. Deburghraeve Lucia. Yan- assche Roger z. v. Théophiel en v. Vandaele Marie. Debrock Joseph z. v. Gaston en v. Lalrez Angèle. Huwelijken'; Devarrewaere Oscar v. Moorsele- decn Leleu Margaretha v. hier. - Cannte Alberic v, Gheluvelt en Vermeulen Marcella v. hier. Cools Ce- lest en Beheft Martha v. hier.-Coene Jozef en Noyel- le Alice v. hier. Overlijden: Knockaert Godelieve oud 2in. V Zielmis Gij wordt vriendelijk uitgenoodigd op Allerheiligen de H. Mis te willen bijwonen welke om 8 ure in de kapel v. Belle's Gods huis zal gezongen worden voor de overle den ouders van de Vrienden en kennissen worden uitge noodigd de Jaarmis te willen bijwonen die zal gezongen worden in de kerk van Sint Pieters te Vper op Zondag 21 Oktober 1928, om 8 1 2 uur tot zielrust v. de over leden Ouders te koop model 1927 met nieuwe banden voor inlichtingen Surmontstraat, 59, Yper. De Ontvanger der Domeinen te Yper, Rijsselstraat, 75, zal openbaar verkoopen met last van afbraak op om 3 uur namiddag ten zijnen kantore met dubbel wand metende 6 m.Xöu- en gedekt met pannen staande langs den Brugschen steenweg te St. Jan. Gewone voorwaarden kosten 15 2. De Ontvanger der Domeinen te Yper, Rijselstraat, 75, zal overgaan op om 3 ure namiddag te zijnen kantore tot de openbare bij middel v. geschreven aanbod op zegel van de n uit te voeren aan de huizen der Thuinwijk Kalfvaart te Yper. Lastenkohier, bestek en model van in schrijving zijn ter inzage ten kantore. au KORTE THOUROUTSTRAAT, 30, YPER Zorgzame, zuinige huisvrouw, doet er uwe winterinkoopen, van Golfs, Sjals, Écharpen enz, doch hoofdzakelijkDE KOUSENwant deze uit onze weverij overtreffen véél in prijs keurigheid, sterkte. De snelle aangroei van kliënteel is er het beste bewijs van. Bestellingen op maat en keus van kleur en hoedanigheid in wol, cachemir, mercerisé, zijde, in weinige uren klaar. Men herstelt en verbreit voor de kfanten, Trouwe bediening. beleefd onthaal. per dag en meer met ons L'ewaarborgd BREIMACHIEN Rapide stalen cylinders, gebreveteerd vanisettr, werkt fijn en grof. Jacquard machien voor alle fantasiën. 10 jaar werk per kontrakt gansch het jaar. Kosteloos aanleeren, vlug en goed. Vraagt gratis KATA- LOOG n 41 met inlichtingenP. CADUCQUE, 12, Lange Room gaard straat, te Ornt Zuidstatieof 41, Weldadigheidsstraat, Rrusset (Noordstatie.) ■■■HBHiaaaa Vischmarkt. YPER. o— WIJNEN en APERITIFS KÉPIS voor Militairen en Maatschappijen DECORATIELINTEN PLAATSINGBUREEL voor alle bedieningen Wilt gij goed gediend zijn in alle slach TAARTEN, KUNSTGEBAK, DROOGE en VERSCHE GEBAKKEN, wendt U tot de Telefoon 343 Telefoon 343 ALS 'T KOUD IS linna IA II KA WEYKR Y I» E R Gelief mij 1000 cigaritlo's, UNIVLRSELS tegen 130 fr. te sturen. Naam Straat Gemeente De vervelende avondstonden komen aan. Edgard LOUAGE, Hoornwerk te Yper wil u in de gelegen heid stellen opdat ze voor u zoo gezellig en aangenaam mogelijk zouden zijn. Hij biedt u omtrent voor NIETS en ils reklaam prima sigarillo's en sigaren aan en allerhande allerbeste sigaren merken. Wanneer gij het wenscht komt hij dadelijk naar 't uwent met stalen. Zoo ge 't hier bijgaande strookje papier met de gedrukte bestelling opzendt wint ge 5 fr. I wee V* voor zuigelingen. Wordt door alle geneesheeren aanbevolen als de beste na de moedermelk FARËfrE MALTO LACTÉE Volledig voedsel, aangenaam van smaak en licht verteerbaar. Vervaardigd onder geneeskundige kontrool Helpt de kinderen bij het uitkomen der tandjes, versterkt het beenderenstel sel en helpt de kindertjes vroeg alleen loopen. Uitmuntend voor zwakke magen Stalen kositioos ie Dekomen Dij Em. DESQUIENS In de sieryper Een bezoek naar het welgekende huis Alb. COSSEY«VAi!WOL Huis gesticht in 1853 overtuigt U van zijne OVERGROOTE KEUS IN SCHOENEN voor alle omstandigheden SCHOENEN OP MAAT. ALLE HERSTELLINGEN Onze breukbanden zonder staal en zonder elastiek houden alle breuken binnen zonder 't minste ongemak. Wij maken buikbanden voor zwaarlijvigheid en eventratie en ook voor nier-, darm- of maagzakking. Wij rechten op zeer korten tijd alle scheei- groeiingen der ruggegraat, kromme beenen en stompvoeten. van OOSTENDE, Hendrik Serruyslaan.7, issprekelijk alle 2 1 en 4-'" Zaterdag van ieder maand, van 9 tot 11 u. in zijn bijhuis Zwicht U van alle rondleurders met breukbanden die U spreken van genezing zonder opératie. Om niet bedrogen te worden wend U eerst tot uwen geneesheer

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1928 | | pagina 4